Mэндчилгээ

ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

Монгол улсын Засгийн газрын шийдвэрээр жил бүрийн 05 сарын 2 дахь долоо хоногийг “Татвар төлөгчдийн өдрүүд” болгон тэмдэглэн өнгөрүүлдэг бөгөөд энэ жил Татварын Ерөнхий газраас ирсэн удирдамж төлөвлөгөөний дагуу “ЦАХИМААР ҮЙЛЧЛҮҮЛЬЕ” уриан дор 25 дэх жилдээ аймгийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран зохион байгуулж байна. “Татвар төлөгчдийн өдрүүд”-үүдээр жил бүр шилдэг татвар төлөгч нарыг шалгаруулан тэдний үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчилан таниулах, татвар төлөгч хувь, хүн хуулийн этгээдэд татварын хууль тогтоомжийн мэдлэг олгох сургалт, уулзалтыг зохион байгуулах, тэдний санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх зэрэг олон арга хэмжээг зохион байгуулдаг билээ.

Татварын албаны зүгээс үзүүлж буй бүх үйлчилгээ буюу татвар төлөгчийн бүртгэл, тайлагнал, татвар төлөлт, хяналт шалгалт зэрэг ажлуудыг 100 хувь цахимжуулснаар татвар төлөгчдийн цаг хугацаа, эдийн засаг, орон зайг хэмнэж, татвар төлөгч татварын албанд биеэр уулзах шаардлагагүйгээр 100 хувь татварын үйлчилгээг цахимаар авах нөхцлийг бүрдүүллээ.

Аймгийн хэмжээнд 2022 онд нийт 170 хуулийн этгээд, 1123 иргэнийг цахимаар шинэ татвар төлөгчөөр бүртгэснээр нийт хуулийн этгээд 1977, иргэн 40875 болж өссөж, татварын бааз суурь 2021 оноос дунджаар 4,9 хувиар нэмэгдсэн байна.

Үндсэн хуулиар хүлээсэн үүргээ нэр төртэйгөөр биелүүлж байгаа татвар төлөгч та бүхний хичээл зүтгэлийн дүнд 2023 оны эхний 4 сарын байдлаар улсын төвлөрсөн төсөвт 613,5 сая төгрөгийг төвлөрүүлэхээс 825.7 сая төгрөг, аймгийн төсөвт 9,441,6 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс 11,547,7 сая төгрөг, орон нутгийн төсвийн орлогод 4,089,0 сая төгрөгийг төвлөрүүлэхээс 4,419,4 сая төгрөг, нийт 14,144,1 сая төгрөгийг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэйгөөс 16,499,0 сая төгрөгийг төвлөрүүлэн төсвийн орлогын төлөвлөгөөг 117,0 хувиар биелүүлээд байна.

Цаашид татварын алба нь хиймэл оюун ухаанд сууриласан, орчин үеийн мэдээллийн технологид түшиглэсэн татвар төлөгчдийн итгэлийг хүлээсэн тунгалаг, тэгш шударга үйл ажиллагаатай байгууллага болж татвар төлөгч та бүхэнд хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд тань түргэн шуурхай, хялбар, ойлгомжтой үйлчлэхийн төлөө сайн түншийн харилцааг эрхэмлэн ажиллах болно.

Эрхэм хүндэт татвар төлөгчид өө татварын хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ нэр, төртэй биелүүлж улс, аймаг, орныхоо хөгжилд үнэтэй хувь хэмрээ оруулж байгаа нийт татвар төлөгч байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд та бүхэндээ талархал илэрхийлж

“ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН ӨДРҮҮД”-ийн баярын мэнд хүргэе.

  

    Ýðõýì õ¿íäýò òàòâàð òºëºã÷èä ºº õóóëèàð õ¿ëýýñýí ¿¿ðãýý ¸ñ÷ëîí áèåë¿¿ëæ óëñ îðîí íóòãèéí õºãæèë äýâøèëä ¿íýòýé õóâü íýìýð îðóóëæ áàéãàà òà á¿ãäýäýý “Òàòâàð òºëºã÷äèéí ºäð¿¿ä”-èéã òîõèîëäóóëàí áàÿð õ¿ðãýæ, ñàéí ñàéõàí á¿õíèéã õ¿ñýí åðººå.

Түүхэн замнал

Ìîíãîë îðîíä àðä÷èëñàí õºäºëãººí ºðíºæ òºð çàñãèéí òîãòîëöîî ººð÷ëºãäºí, çàõ çýýëèéí øèíý ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí õàðèëöàà áèé áîëñíîîð Ìîíãîë óëñûí òàòâàðûí åðºíõèé õóóëü, òàòâàðûí áàãö õóóëèóäûã áàòëàí ãàðãàæ,¿íäýñíèé òàòâàðûíàëáàбàéãóóëàãäàæ, уëìààð 1991-1993 îíóóäàä òàòâàðûí àëáà Áóëãàí àéìãèéí ÀÄÕÃÇ-íû ñàíõ¿¿ãèéí õýëòñèéí, аéìãèéí çàñàãäàðãûíäýðãýäýõòàòâàðûíõýëòñèéíçîõèîíáàéãóóëàëòòàéàæèëëàæáàéñàí.Ìîíãîë óëñûí Çасгийн газрын“Òàòâàðûí àëáàíû òàëààð àâàõ çàðèì àðãà õýìæýý”-íèé òóõàé 1993 îíû 194-ð òîãòîîë, Ñàíãèéí ñàéäûí 1994 îíû “Óëñûí òàòâàðûí åðºíõèé ãàçðûí á¿òýö çîõèîí áàéãóóëàëòûã” áàòëàõ òóõàé 01-ð òóøààë, àéìãèéí Çàñàã äàðãûí 1994 îíû 29-ð çàõèðàìæийг ¿íäýñëýí Áóëãàí àéìãèéí òàòâàðûí õýëòýñ íü áèå äààí 1994 îíû 1-ð ñàðûí 1-íèé ºäðººñ ýõëýí çîõèîí áàéãóóëàãäàæ àíõíû õýëòñèéí äàðãààð Íàìñðàéí Äýëãýðñàéõàí, òàòâàðûí áàéöààã÷ààð Ì.Îþóíìàà, Æ.Çîëáàÿð,îïåðàòîð íÿ-áîãîîð Ц.Ýíõòàéâàí,æîëîî÷îîð Ж.Áÿìáàñ¿ðýí,ñóìûí 17 áàéöààã÷, áàãèéí òàòâàðûí áàéöààã÷ààð 11 õ¿íèé îðîí òîîãîîð ¿éë àæèëëàãàà ýõýëñýí.

          Õýëòñèéí äàðãûí 1994 îíû 03-ð ñàðûí 01-íèé 02 òîîò òóøààëààð àéìãèéн òàòâàðûí õýëòýñ, ñóìûí òàòâàðûí, òàñãèéí áàéöààã÷äûí öàëèíãèéí õýìæýýã òîãòîîñîí áàéíà.1994 îíû 04-ð ñàðûí 01-íèé 06 òîîò òóøààëààð Áóëãàí ñóìûí òàòâàðûí òàñãèéã òàòàí áóóëãàæ òóñ òàñãèéí òàòâàðûí áàéöààã÷äûã àéìãèéí òàòâàðûí õýëòýñò íýãòãýæ :

 • Тàòâàð õóðààìæ ¿éë÷èëãýýíèé õýñýã,
 • Тàòâàðûí øàëãàëòûí õýñýã,

          -õýðýã á¿ðòãýõ òàñàã ãýñýí á¿òýöòýéãýýð ºðãºæèæ, áèå äààñàí òºñºâòýéãýýð õóóëèéí ýòãýýäèéí ýðõ ¿¿ðãèéã õýðýãæ¿¿ëæ ýõýëñýí þì.

            Òàòâàðûí õýëòñèéí äàðãààð Í.Äýëãýðñàéõàí 1994.01.01-íýýñ 1995.03.01 õ¿ðòýë, Ì.Îþóíìàà 1995.03.01-íýýñ 2006.11.20 õ¿ðòýë, Ä.Ëõàãâàñ¿ðýí 2006.11.21-íýýñ 2013 оны 12 сарын 25 хүртэл, Д. Чулуунбат 2013.12.25-наас 2016.04.01 хүртэл, Д.Батцогт 2016.04,01-нээс 2018.10.25 хүртэл, Д.Лхагвасүрэн нь 2018.10.25-наас  îäîîã õ¿ðòýë òóñ òóñ àæèëëàæ áàéíà.

              Çàõ çýýëèéí ýäèéí çàñàã òºëºâøèæ õºãæèõèéí õèðýýð, íèéãìèéí øààðäëàãûí äàãóó òàòâàðûí õýëòñèéí ¿éë÷èëãýýíèé öàð õ¿ðýý, øàëãóóð, øààðäëàãà íýìýãäýæ, æèëýýñ æèëä ºðãºæèí òýëæ, áîëîâñîí õ¿÷èí, õºðºí㺠ñàíõ¿¿, òåõíèê òîíîã òºõººðºìæèéí õóâüä ºñºí áýõæèæ èðëýý.

              Îäîî òóñ õýëòýñ íü ¿íäñýí 5 òàñàãòàé, óäèðäàõ àæèëòàí 6, ã¿éöýòãýõ àæèëòàí 27, ¿éë÷èëãýýíèé àæèëòàí 5, íèéò 38 îðîí òîîíû àæèëëàãñàäòàéãàà𠺺ðèéí øèíý àæëûí òîõèëîã êîíòîðòîé,¿éë àæèëëàãààãàà òàñðàëòã¿é ÿâóóëæ, òàòâàð òºëºã÷äºä íýã öýãýýñ ¿éë÷ëýõ, òàòâàðûí ìýäýýëýë á¿ðòãýëèéã áîëîâñðîíã¿é áîëãîõ, èíòåðíåòèéí îð÷èíä àæèëëàõ, çýðýã òºðèéí ¿éë÷èëãýýíèé îð÷èí ¿åèéí øèíýëýã õýëáýð¿¿äèéã àæèëäàà íýâòð¿¿ëýí àæèëëàæ áàéíà.

ÁÓËÃÀÍ ÀÉÌÃÈÉÍ ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÕÝËÒÑÈÉÍ

ÎÍ ÖÀÃÈÉÍ ÁÈ×ÝÝÑ

Îí ñàð ºäºð ¯éë ÿâäëûí õóðààíãóé
1991-1993 Тàòâàðûí àëáà Áóëãàí àéìãèéí ÀÄÕÃÇ-íû ñàíõ¿¿ãèéí õýëòñèéí,Àéìãèéí çàñàã äàðãûí äýðãýäýõ òàòâàðûí õýëòñèéí çîõèîí áàéãóóëàëòòàé àæèëëàæ áàéñàí.
1994.01.01

1994.03.01

1994.04.01

Ìîíãîë óëñûí Çасгийн газрын Òàòâàðûí àëáàíû òàëààð àâàõ çàðèì àðãà õýìæýýíèé òóõàé 1993 îíû 194-ð òîãòîîë, Ñàíãèéí ñàéäûí 1994 îíû “Óëñûí òàòâàðûí åðºíõèé ãàçðûí á¿òýö çîõèîí áàéãóóëàëòûã áàòëàõ òóõàé” 01-ð òóøààë, àéìãèéí Çàñàã äàðãûí 1994 îíû 29-ð çàõèðàìæийг ¿íäýñëýí Áóëãàí àéìãèéí òàòâàðûí õýëòýñ íü áèå äààí 1994 îíû 1-ð ñàðûí 1-íèé ºäðººñ ýõëýí çîõèîí áàéãóóëàãäàæ, àíõíû õýëòñèéí äàðãààð Íàìñðàéí Äýëãýðñàéõàí, òàòâàðûí áàéöààã÷ààð Ì.Îþóíìàà, Æ.Çîëáàÿð,îïåðàòîð íÿ-áîãîîð Ö.Ýíõòàéâàí,æîëîî÷îîð Æ.Áÿìáàñ¿ðýí,ñóìûí 17 áàéöààã÷, áàãèéí òàòâàðûí áàéöààã÷ààð 11 õ¿íèé îðîí òîîãîîð ¿éë àæèëëàãàà ýõýëñýí.

Õýëòñèéí äàðãûí 1994 îíû 03-ð ñàðûí 01-íèé 02 òîîò òóøààëààð àéìãèéн òàòâàðûí õýëòýñ, ñóìûí òàòâàðûí, òàñãèéí áàéöààã÷äûí öàëèíãèéí õýìæýýã òîãòîîñîí áàéíà.

1994 îíû 04-ð ñàðûí 01-íèé 06 òîîò òóøààëààð Áóëãàí ñóìûí òàòâàðûí òàñãèéã òàòàí áóóëãàæ òóñ òàñãèéí òàòâàðûí áàéöààã÷äûã àéìãèéí òàòâàðûí õýëòýñò íýãòãýæ õýëòýñò:

-òàòâàð õóðààìæ ¿éë÷èëãýýíèé õýñýã,

-òàòâàðûíøàëãàëòûíõýñýã,

– õýðýã á¿ðòãýõ òàñàãòàé áàéõààð çîõèîí áàéãóóëæýý.

1994 îíä òóñ õýëòýñ íü îðîí íóòãèéí òºñºâò 519.8 ñàÿ òºãðºã îðóóëæ òºñâèéí çàðëàãûí 51.4 хувèéã õàíãàæ àæèëëàæ áàéâ.

1995 он

1995 îíû 03 ð ñàðûí 01-ýýñ òóñ õýëòñèéí äàðãààð Ì.Îþóíìàà Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын тушаалаар томилогдон àæèëëàñàí.Òàòâàðûí áîäëîãûí õ¿ðýýíä òàòâàð íîãäóóëàëò òºëºëò,òàòâàð õóðààõ àæëûã Ìîíãîë óëñûí òàòâàðûí áàãö õóóëèóäûí õ¿ðýýíä îðîí íóòàãò á¿ðýí õýðýãæ¿¿ëýõ íºõöºë áîëîìæийг á¿ðä¿¿ëæ òàòâàðûí õýëòñèéí ìàòåðèàëëàã áààç, áîëîâñîí õ¿÷íèé ÷àäàâõèéã äýýøë¿¿ëýõ, îðîí íóòàãò òàòâàðûí òîãòîëöîîã á¿ðä¿¿ëýõ àðãà õýìæýýã äýñ äàðààòàé àâ÷ õýðýãæ¿¿ëæ ýõýëñýí.

1995 îíû 06-ð ñàðûí 03-íä òºðèéí àëáàíû õóóëèéí äàãóó òàòâàðûí áàéöààã÷ 30 õ¿í àíõ óäàà òºðèéí àëáàí õààã÷èéí òàíãàðàã ºðãºæ òºðèéí æèíõýíý àëáàí õààã÷ áîëñîí. 

Áàéöààã÷ íàðò ìýðãýæëèéí çýðýã îëãîõ 14 õîíîãèéí ñóðãàëò çîõèîí áàéãóóëàãäàæ 4 áàéöààã÷ øèíýýð çýðýã àâ÷, 27 áàéöààã÷ çýðãýý õàìãààëñàí.1995 îíä óëñûí á¿ðòãýëòýé 340 àæ àõóéí íýãæ áàéñàí áà ¿¿íýýñ êîìïàíè, Ó¯Ã-118, õîðøîî-36, ÕÝÀÀ-186 àæèëëàæ, òàòâàðûí îðëîãîîð àéìãèéí òºñºâò 963.5 ñàÿ òºãðºã îðóóëæ òºëºâëºãººã 111.5 хувиар áèåë¿¿ëæ àéìãèéí òºñâèéí çàðëàãûí 63.1 хувийг õàíãàæ áàéñàí áàéíà.

Òàòâàðûí åðºíõèé õóóëüä çààñàí ãàçàð, áàéãàëèéí áàÿëàã àøèãëàñíû òºëáºð, õóðààìæèéí òóõàé õóóëèóä 1995 îíîîñ áàòëàãäàí ãàð÷ îðîí íóòãèéí òºñâèéí îðëîãûí áààç ñóóðü ºññºíèé ãàäíà ýíý òºðëèéí îðëîãî 5.8 хувь áîëæ ºññºí áàéíà.̺í îíä Áóëãàí àéìãèéí íóòàã äýâñãýðýýñ àëò îëáîðëîæ ýõýëñýí íü òºñâèéí îðëîãûí íýëýýä õýñãèéã àëòíû áîðëóóëàëòûí îðëîãîîñ àâäàã õóäàëäààíû àëáàí татвар ýçýëæ áàéëàà.1995 îíä 30 îðîí òîîòîé æîëîî÷, íÿðàâ áè÷ýý÷, íÿãòëàí áîäîã÷, òàòâàðûí áàéöààã÷ àæèëëàæ, íèéò áàéöààã÷ íàðûí 24.1 хувь íü äýýä áîëîâñðîëòîé õ¿ì¿¿ñ àæèëëàæ áàéâ.

       ¯ÒÅÃ-ûí äàðãûí 1995 îíû 13-ð òóøààëààð òàòâàðûí áàéöààã÷ Æ.Çîëáàÿðûã  нягтлан бодох бүртгэлийн õè÷ýýë çààõ îðîí òîîíû áóñ áàãøààð òîìèëñîí áàéíà.

Òàòâàðûí óëñûí áàéöààã÷ Ë.Ñóíäóéõ¿¿ ìýðãýøñýí íÿãòëàí áîäîã÷ áîëñîí áàéíà.

1996 он 1996 îíä 37 îðîí òîîòîéãîîñ æîëîî÷ 1, íÿðàâ áè÷ýý÷ 1, öýâýðëýã÷ 1, ìóæààí æèæ¿¿ð 1, ñëåñåðü æèæ¿¿ð 1, îïåðàòîð÷èí 1, íÿãòëàí áîäîã÷ 1, òàòâàðûí áàéöààã÷ 29 àæèëëàæ áàéâ.Íèéò àæèë÷äûí 24.1 хувь íü äýýä áîëîâñðîëòîé , 75.9 хувь íü äóíä áîëîâñðîëòîé áàéñàí.

1996 îíû 8 ñàðä òóñ õýëòñèéí 5384 ì2 òàëáàé á¿õèé êîíòîðûí áàðèëãûã àøèãëàëòàíä îðóóëæ íèéò áàéöààã÷ àæèë÷äûí àæèëëàõ íºõöºë áîëîëöîî á¿ðäýæ ýõýëñýí.

1997 он 1997 îíä Òàòâàðûí óëñûí áàéöààã÷èéã 3 îðîí òîîãîîð íýìæ 32 áàéöààã÷òàé áîëñîí.Ìºí “Òàòâàðûí óëñûí áàéöààã÷èéí ýðõ îëãîõ” øàëãàëòàíä îðæ 100 хувèéí àìæèëòòàé ä¿í ¿ç¿¿ëæ “Òàòâàðûí óëñûí áàéöààã÷” áîëæ àæèëëàæýý.

Òàòâàðûí çºð÷èë äóòàãäàëã¿é àæèëëàñàí Эрчим хүчний нэгдсэн үйлдвэр, “Èíãýò òîëãîé” ÕÊ, “Øèæèð àëò” ÕÕÊ çýðýã ãàçðóóä “Íàéäâàðòàé òàòâàð òºëºã÷” -ººð àíõ óäàà øàëãàðñàí áàéíà.

Ñèñòåìèéí áàéãóóëëàãààñ 1997 îíû àæèë ä¿ãíýñýí ä¿íãýýð òóñ õýëòýñ íü 1-ð áàéðò øàëãàð÷ äèïëîì ìºíãºí øàãíàëààð øàãíàãäàæ áàéñàí.

1998 он 1998.07.01-íýýñ ͪÀÒ-ûí õóóëü õýðýãæèæ ýõýëñíýýð 22 àæ àõóéí íýãæ ͪÀÒ òºëºã÷ººð àíõ á¿ðòã¿¿ëñýí áàéíà.
1999 он Ñèñòåìèéí õýìæýýíä 1999 îíû àæëààð òóñ õýëòýñ íü 6-ð áàéðàíä îðæ 300.0 ìÿíãàí òºãðºãèéí ìºíãºí øàãíàëààð øàãíàãäñàí.
2000 он ҮТЕГ-ын системийн хэмжээнд улсын бүртгэл, сургалт сурталчилгааны ажлаар 1 дүгээр байранд шалгарч, мөнгөн шагналаар шагнагдаж байсан.
2001 он ¯ÒÅÃ-ûí äàðãûí 20 òîîò òóøààëûí äàãóó Татвар хураалтын тасаг, Татварын хяналт шалгалтын тасаг ãýñýí 2 òàñàãòàé, óëñûí á¿ðòãýë ñóðãàëò ñóðòàë÷èëãàà õàðèóöñàí óëñûí áàéöààã÷, ýäèéí çàñàã÷,îïåðàòîð÷èí ãýñýí á¿òýöòýé çîõèîí áàéãóóëàãäàæ àæèëëàñàí.

Àéìãèéí Çàñàã äàðãàòàé õýëòñèéí äàðãûí 2000 îíä áàéãóóëñàí õàðèóöëàãûí  ãýðýýã ä¿ãíýæ õýëòñèéí òàòâàð õºãæëèéí ñàíä 1.1 ñàÿ òºãðºãèéí óðàìøèë àâñàí.

Òàòâàðûí óëñûí áàéöààã÷ Ï.Ãàëìàíäàõ, Ä.Ëõàãâàñ¿ðýí íàð ìýðãýøñýí íÿãòëàí áîäîã÷ áîëñîí.

̺í îíä òàòâàðûí óëñûí áàéöààã÷ Ä.Íàðàíãýðýë Òóðê óëñûí “Àíêàðà” õîòîä “Îëîí óëñûí òàòâàðààñ çàéëñõèéõ àðãà çàì ” ñýäýâò 14 õîíîãèéí ñóðãàëòàíä õàìðàãäñàí.

2002 он ¯ÒÅÃ-ûí äàðãûí íýðýìæèò ¿çëýã ÿâàãäàæ, 2001 îíû ¿éë àæèëëàãààíä ã¿éöýòãýëèéí õÿíàëò øèíæèëãýý ¿íýëãýýã ¯ÒÅÃ-ûí Òàòâàðûí óäèðäëàãà, àðãà ç¿éí õýëòñýýñ õèéæ 82.792 îíîî àâñàí.
2003 он ORАCLE ñèñòåìèéíõ¿ðýýíäáîëîâñðóóëàãäñàíõýðýãëýýíèéïðîãðàììûíáààçûã ºðãºòãºõ, ïðîãðàììààñãàðàõìýäýýëëýýðõýëòýñòàñãèéíóäèðäëàãà, áàéöààã÷äûãõàíãàõ, 2002 îíûæèëèéíýöñèéí, 2003 îíû òàòâàðûí òàéëàí ìýäýýã áààçàä á¿ðýí îðóóëàõ, òàéëàíãèéí èðö, ºðèéí ¿ëäýãäëèéã ¿íýí çºâ ãàðãàõ, òàòâàð òºëºã÷äèéí òîîëëîãûí ìàòåðèàëä ¿íäýñëýí BURTGEL ïðîãðàììä á¿ðýí îðóóëñàí áàéíà.
2004 он Òàòâàðûí õýëòñèéí äàðãààð Ì.Îþóíìàà, òàòâàðûí óëñûí àõëàõ áàéöààã÷ààð Ë.Ñóíäóéõ¿¿, Ï.Ãàëìàíäàõ íàð àæèëëàæ òàòâàð õóðààëòûí òàñàã, õÿíàëò øàëãàëòûí òàñàã, ýäèéí çàñàã÷, óëñûí á¿ðòãýë ñóðãàëò ñóðòàë÷èëãàà õàðèóöñàí áàéöààã÷,çàõèðãàà àæ àõóé ãýñýí á¿òýöòýé 9 ýðýãòýé, 25 ýìýãòýé íèéò 34 îðîí òîîòîé 85081.2 ìÿíãàí òºãðºãèéí òºñºâòýéãýýð àæèëëàñàí áàéíà.Àæèë÷äûí íèéãìèéí àñóóäëûã øèéäâýðëýõ çîðèëãîîð 12 àæèëòàíä 434.4 ìÿíãàí òºãðºãèéí áóöàëòã¿é òóñëàìæ ¿ç¿¿ëñýí áàéíà.

Îðîí íóòãèéí îðëîãûí òºëºâëºãººã 14.8 õóâèàð, òºâëºðñºí òºñâèéí îðëîãûí òºëºâëºãººã 5.7 õóâèàð òóñ òóñ äàâóóëàí áèåë¿¿ëñýí áàéíà.

2005 он Òàéëàíò îíä ìàãèñòð öîëòîé 1, äýýä áîëîâñðîëòîé 19, òóñãàé äóíä áîëîâñðîëòîé 10, á¿ðýí äóíä áîëîâñðîëòîé 6 õ¿í áàéãààãààñ Ìîíãîë óëñûí “Ìýðãýøñýí íÿãòëàí áîäîã÷” 4,íÿãòëàí áîäîã÷ ýäèéí çàñàã÷ ìýðãýæèëòýé 29, ìàëûí ýì÷ ìýðãýæèëòýé 2, áàðèëãà÷èí 1, 35 õ¿ðòýëõ íàñíû 12, 35-ààñ äýýø íàñíû 24 àæèë÷èí àëáàí õààã÷èä àæèëëàæ áàéñàí.

Ñèñòåìèéí õýìæýýíä 89.4 áóþó /Á/ ñàéí ¿íýëãýý àâñàí áàéíà.Ãýðýýíèé ¿íýëýëòýýð 5 áàéöààã÷èéí ìýðãýæëèéí çýðýã äýâèéã øèíýýð îëãîëîî.

8 ñàðä àæèë÷äûã ªâºðõàíãàé, Àðõàíãàé àéìãèéí ¿çýñãýëýíò ãàçðààð òîéðîí àÿëуулахын çýðýãöýý Àðõàíãàé àéìãèéí òàòâàðûí õýëòñèéí ¿éë àæèëëàãààíû òóðøëàãûã ñóäàëñàí áàéíà.

2006 он Òàòâàðûí õýëòñèéí äàðãà Ì.Îþóíìàà ººðèéí õ¿ñýëòýýð àæëààñ ÷ºëººëºãäºæ 2006 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 20-íèé ºäðèéí ¯ÒÅÃ-ûí äàðãûí 223 òîîò òóøààëààð Áóëãàí àéìãèéí Òàòâàðûí õýëòñèéí äàðãààð Ä.Ëõàãâàñ¿ðýí òîìèëîãäîâ.

Õýëòñèéí ¿éë àæèëëàãààíû ã¿éöýòãýëèéí ñòàíäàðò ñèñòåìèéí õýìæýýíä 92.3 áóþó /À/ ìàø ñàéí ¿íýëãýýòýé ä¿ãíýãäñýí.

Îðîí íóòãèéí îðëîãûí òºëºâëºãººã 111 õóâèàð, òºâëºðñºí òºñâèéí îðëîãûí òºëºâëºãººã 107 õóâèàð òóñ òóñ äàâóóëàí áèåë¿¿ëñýí áàéíà.

2007 он 2007 îíä Ä.Îþóíãýðýë íü øèíýýð òàòâàðûí óëñûí àõëàõ áàéöààã÷ áîëæ Õÿíàëò øàëãàëòûí òàñãèéí äàðãààð òîìèëîãäîí àæèëëàâ.

̺í îíä õýëòñèéí äàðãà Ä.Ëõàãâàñ¿ðýí Òóðê óëñûí “Àíêàðà” õîòîä “Òóðêèéí òàòâàðûí òîãòîëöîî” ñýäýâò 14 õîíîãèéí,ÒÓÀÁ Ë.Ñóíäóéõ¿¿ã Ñîëîíãîñ óëñûí Ѫ¯Ë õîòîä “Òàòâàð õóðààëò” ñýäýâò ñóðãàëòàíä òóñ òóñ õàìðàãäàâ.

Îðîí íóòãèéí îðëîãûí òºëºâëºãººã 107.4 õóâèàð, òºâëºðñºí òºñâèéí îðëîãûí òºëºâëºãººã 122.8 õóâèàð òóñ òóñ äàâóóëàí áèåë¿¿ëñýí áàéíà.

Æèë á¿ð çîõèîí áàéãóóëàí ÿâóóëäàã òàòâàð òºëºã÷äèéí ºäºðëºãèéã ¿ð àøèãòàé ÷àíàðòàé çîõèîí áàéãóóëàâ.̺í Òàòâàðûí àëáàíû àæèëòíû ºäðèéã òºâèéí á¿ñèéí 4 àéìàãòàé õàìòàð÷ Ñýëýíãý àéìàãò анх удаа çîõèîí áàéãóóëñàí áàéíà.

2008 он 2008 îíä “Íýã öýãèéí ¿éë÷èëãýýíèé òàñàã” øèíýýð байгуулагдаж òóñ òàñãèéí äàðãààð ТУАБ Ä.Íàðàíãýðýë òîìèëîãäîâ.

Òºðèéí àëáàíû õóóëèéí äàãóó ñîíãîí øàëãàðóóëàëòààð Бóëãàí ñóìàíäÕ.Áàÿðöýöýã, ýäèéí çàñàã÷ààð Ï.Ò¿âøèíáàÿð, Хàíãàë ñóìàíä Ã.Àìàðæàðãàë, Õÿëãàíàò òîñãîíä Ã.Ýíõäóóëàë íàðûã татварын улсын байцаагчаар, íÿãòëàí áîäîã÷-õ¿íèé íººцийн ажилтнаар Ä.Çîëæàðãàë íàðûã  òîìèëîâ.

Àæèë÷èí àëáàí õààã÷äûã áàéãàëèéí ¿çýñãýëýíò, ò¿¿õ äóðñãàëûí  ãàçàð áîëîõ ªâºðõºíãàé àéìãèéí íóòãààð àÿëóóëæ,ìºí òàòâàðûí àëáàíû àæèëòíû ºäðèéã Äàðõàí-Óóë àéìàãò òýìäýãëýí ºíãºð¿¿ëæ àæèëëàãñäàà øàãíàæ óðàìøóóëàâ.

Îðîí íóòãèéí îðëîãûí òºëºâëºãººã 107.2 õóâèàð, òºâëºðñºí òºñâèéí îðëîãûí òºëºâëºãººã 111.2 õóâèàð òóñ òóñ äàâóóëàí áèåë¿¿ëñýí áàéíà.

2009 он Òºðèéí àëáàíû õóóëèéí 24 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 24-èéí 1-èéí 1 äýõ çààëòûí äàãóó Áóãàò ñóìûí ÒÓÁ Ñ.Îþóíöýöýã, Îðõîí ñóìûí ÒÓÁ Ã.Áàÿðàà, Äàøèí÷èëýí ñóìûí ÒÓÁ Ä.Àþóðçàíà, Ðàøààíò ñóìûí ÒÓÁ Á.Ëõàãâà, áè÷èã õýðãèéí àæèëòàí Ã.Ìÿãìàðñ¿ðýí íàð ºíäºð íàñòíû òýòãýâýðò ãàð÷ òºðèéí àëáàíû ñîíãîí øàëãàðóóëàëòààð Áóãàò ñóìàíä Ã.Ëõàãâàæàðãàë, Îðõîí ñóìàíä Ì.Æàâõëàí, Äàøèí÷èëýí ñóìàíä Í.Áàòñàéõàí íàðûã ÒÓÁ-÷ààð, áè÷èã õýðãèéí àæèëòíààð Ö.Àëòàíòóÿà íàðûã ñîíãîí øàëãàðóóëæ томилов.
2010 он Òóñ õýëòñèéí äàðãààð Ä.Ëõàãâàñ¿ðýí, õÿíàëò øàëãàëòûí òàñãèéí äàðãààð ÒÓÀÁ Ñ.Ñàíæààñ¿ðýí, Òàòâàð õóðààëòûí òàñãèéí äàðãààð ÒÓÀÁ Ä.Îþóíãýðýë,íýã öýãèéí òàñãèéí äàðãààð ÒÓÀÁ Ö.Áàòöýöýã íàð àæèëëàæ òàòâàð õóðààëòûí òàñàã, õÿíàëò øàëãàëòûí òàñàã, íýã öýãèéí ¿éë÷èëãýýíèé òàñàã, çàõèðãàà àæ àõóé ãýñýí á¿òýö çîõèîí áàéãóóëàëòààð àæèëëàæ áàéíà.2010 îíû 3 ñàðä Áàÿí-àãò ñóìûí ÒÓÁ È.Äàãâà ºíäºð íàñòíû òýòãýâýðò ãàð÷ òóñ ñóìûí байцаагчаар  Ã.Îþóíòóÿàã ñîíãîí øàëãàðóóëæ àâëàà.

2010 îíä òóñ õýëòñèéí øèíý êîíòîðûí áàðèëãûã 07 äóãààð ñàðä àøèãëàëòàíä õ¿ëýýí àâ÷, ºðºº òàñàëãààã òîõèæóóëàõ,ãàäíà òàëä ãýðýëò¿¿ëýã õèéõ, àâòîìàøèíû çîãñîîë áàðèõ çýðýã àæèëä 6.2 ñàÿ òºãðºã çàðöóóëñíààð àæèëòàí àëáàí õààã÷äûí àæèëëàõ áîëîí òàòâàð òºëºã÷äºä ¿éë÷ëýõ òîõèëîã íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëëýý.Êîíòîðûí õóó÷èí áàðèëãûã Òºðèéí ºì÷èéí õîðîî, Òàòâàðûí Åðºíõèé ãàçàðò óëàìæèëñíààð àæèëëàãñäûí îðîí ñóóö áîëãîõ øèéäâýð ãàðãóóëæ 11 àëáàí õààã÷äûã îðîí ñóóöààð õàíãàëàà.

Òàòâàð õóðààã÷ 12 àæèëòíûã óëñûí áàéöààã÷èéí ýðõ îëãîõ ñóðãàëòàíä õàìðóóëñíààð 11 òàòâàð õóðààã÷ òàòâàðûí óëñûí áàéöààã÷èéí ýðõ àâëàà.

̺í îíä ÒÅÃ-ààñ ÒÓÀÁ Ä.Îþóíãýðýëèéã ÁÍÕÀÓ-ûí Áýýæèí õîòîä, ÒÓÀÁ Ö.Áàòöýöýãèéã ÎÕÓ-ûí Óëàí-¯äý õîòîä àÿëóóëñàí.

“Áèçíåñèéí øèíýòãýë-òàòâàðûí íýýëòòýé îð÷èí” óðèàí äîð òàòâàð òºëºã÷äèéí ºäð¿¿ä àðãà õýìæýýã çîõèîí áàéãóóëñàí.

Àæèëëàãñäûã Äîðíîãîâü àéìãèéí “Õàìàðûí õèéä” áîëîí Ñóõáààòàð àéìãèéí”Àëòàí îâîî”, “Øèëèéí áîãä” çýðýã áàéãàëèéí ò¿¿õèéí ¿çýñãýëýíò ãàçðóóäààð àÿëóóëëàà.

Õàíãàéí á¿ñèéí ÷óóëãà óóëçàëòûã òóñ àéìãèéí “Àíàã” àìðàëòûí ãàçàð çîõèîí áàéãóóëëàà.

2011 он Ìîíãîë óëñàä Ñàíõ¿¿ ýäèéí çàñãèéí àëáà ¿¿ñ÷ õºãæñºíèé 100, Øèíý öàãèéí Òàòâàðûí àëáàíû 20 æèëèéí îé òîõèîñîí îíöëîã æèë áàéëàà. Ýíýõ¿¿ îéí õ¿ðýýíä õýëòñèéíõýý ò¿¿õýí çàìíàëû㠺㿿ëñýí íîì ãàðãàæ, íýã öýãèéí ¿éë÷èëãýýíèé òàíõèìä òàòâàð òºëºã÷äºä öàõèìààð òàéëàíãàà ºãºõ áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëæ èíòåðíýòýä õîëáîãäñîí êîìïüþòåð òàâüæ, ÒÅÃ-ààñ á¿òýýñýí áàðèìòàò êèíîíû çóðàã àâàëòàíä õýëòñèéí õàìò îëíîîðîî îðîëöëîî.

Øèíý ¿åèéí Òàòâàðûí àëáàíû 20 æèëèéí îéã òîõèîëäóóëàí òàòâàðûí àëáà äîòîîääîî ñïîðòûí 6 òºð뺺ð íºõºðñºã òýìöýýí çîõèîí áàéãóóëñàí áºãººä Òºâèéí á¿ñèéí òàòâàðû àëáàäûí ñïîðòûí òýìöýýí 2011.08.19-21-íû ºäð¿¿äýä Îðõîí àéìãèéí Ýðäýíýò Óóëûí áàÿæóóëàõ ¿éëäâýðèéí “Ñýëýíãý” àìðàëòûí áààçàä áîëæ ìàíàé õýëòñèéí áàã òàìèð÷èä 2 àëò, 5 õ¿ðýë ìåäàëü õ¿ðòýæ òýìöýýíèé íèéëáýð ä¿íãýýð 3-ð áàéðò øàëãàð÷ ºðãºìæëºë, õ¿ðýë ìåäàëèàð øàãíàãäëàà.

2011.09-12-16-íû ºäð¿¿äýä Óëààíáààòàð õîòîä çîõèîãäñîí Ìîíãîë óëñàä Ñàíõ¿¿, òàòâàðûí áàéãóóëëàãà ¿¿ñ÷ õºãæñºíèé 100, øèíý ¿åèéí òàòâàðûí àëáàíû 20 æèëèéí îéí áàÿðûí íýãäñýí àðãà õýìæýýíä ìàíàé õýëòñèéí 12 òàòâàðûí óëñûí áàéöààã÷ îðîëöîæ, 6 òàòâàðûí óëñûí áàéöààã÷ òóñ ¿åýð çîõèîí áàéãóóëàãäñàí Äýëõèéí áàíêíû ñóðãàëòàíä õàìðàãäëàà.

¯íäýñíèé òàòâàðûí àëáà ¿¿ñýí áàéãóóëàãäñàíû 100 æèë, Øèíý ¿åèéí òàòâàðûí àëáàíû 20 æèëèéí îéã àéìàãòàà 2011.09.30-íû ºäºð òýìäýãëýí ºíãºð¿¿ëëýý. Òóñ àðãà õýìæýýíä Àéìãèéí óäèðäëàãóóä, òàòâàð òºëºã÷äèéí òºëººëºë áîëîí ¿å ¿åèéí äàðãà íàð, àõìàä íàñòíóóä, òóñ õýëòýñò àæèëëàæ áàéñàí õ¿ì¿¿ñ óðèëãààð îðîëöëîî.

 Æèë á¿ð óëàìæëàë áîëãîí çîõèîí áàéãóóëäàã “Íýýëòòýé õààëãàíû ºäºð”-ºº 2011 îíä ¯ÒÅÃ-ààñ äýâø¿¿ëæ áóé “Öàõèì òàòâàðûí îð÷èí-Èðãýíèé òàòâàð” çîðèëòûí õ¿ðýýíä “Íýýëòòýé õààëãàíû ºäºð”-èéã çîõèîí áàéãóóëàõ òóõàé òóñãàé òºëºâëºãºº ãàðãàí àæèëëàæ 2011.10.19, 26-íû ºäºð çîõèîí áàéãóóëëàà.

Áóëãàí àéìãèéí ÈÒÕ, ÇÄÒÃ-ààñ çàðëàñàí “2011 îí-Èðãýäèéí îðîëöîî, èë òîä áàéäëûã ºðãºòãºõ æèë”-èéí àæëûí õ¿ðýýíä õèéñýí àæëààðàà áóñàä õýëòýñ àãåíòëàãóóäûã òýðã¿¿ëæ 1-ð áàéðò øàëãàð÷ “ªðãºìæëºë” 1 ñàÿ òºãðºãººð øàãíàãäëàà.

Àéìãèéí Çàñàã äàðãàòàé áàéãóóëñàí 2011 îíû ¿ð ä¿íãèéí ãýðýýãýý 100 “À” ä¿ãí¿¿ëýí àéìãèéí íèéò õýëòýñ àãåíëàãóóäàà òýðã¿¿ëëýý.

ÒÅÃ-ûí Äîòîîä àóäèò, õÿíàëò øèíæèëãýý, ¿íýëãýýíèé õýëòñýýñ 2011 îíû ¿éë àæèëëàãààíä ìîíèòîðèíã õèéñýí ä¿íãýýð 93.37 “À” ä¿ãíýãäýæ

ñèñòåìèéí õýìæýýíä 7-ð áàéðò øàëãàðëàà.

2012 он Татварын ерөнхий газраас 2012 онд дэвшүүлсэн “Татварын  төлөвлөлт, ногдуулалт, хураалтыг боловсронгуй болгох жил” зорилт дэвшүлэн ажилласан.

            Татварын ерөнхий газрын даргын 2012 оны 115 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтын дагуу Татварын хэлтсийн дарга Д.Лхагвасүрэн, Татвар төлөгчтэй харилцах тасаг, тасгийн дарга Ц.Батцэцэг, Мэдээлэл боловсруулалт, статистик эрсдлийн удирдлагын тасаг, тасгийн дарга Л.Пагмадорж, Татвар хураалтын тасаг, тасгийн дарга Д.Оюунгэрэл, Татварын хяналт шалгалтын тасаг, тасгийн дарга С.Санжаасүрэн, Төрийн захиргаа хууль эрх зүйн тасаг, тасгийн дарга Л.Элбэгзаяа, нарын бүтэц зохион байгуулалтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах асуудлыг хэлэлцэн “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-д албан хаагчдын орон сууцны нөхцөл сайжруулахад нь зориулж 5000000 хүртэл төгрөгийн буцалтгүй тусламж олгох” нэмэлт өөрчлөлт орууллаа.

            Орон сууцны нөхцөл сайжруулах зорилгоор Гурванбулаг сумын ТУБ Б.Оюунмаа, жижүүр Ш.Батмөнх нарт тус бүрт нь 5000000 төгрөг, Хяналт шалгалтын тасгийн ТУБ Т.Наранцэцэгт 4500000 төгрөгийн тусламж олгосон.

            Хонгконг улсад аялах аяллын бүрэлдхүүнд Сайхан сумын ТУБ Г.Энхтуяа, Татвар  хураалтын тасгийн ТУБ Б.Хишигбат нарыг оролцуулж аялууллаа.

            НЦҮ-ний ТУБ Б.Энхтуяа дөтгөөр зэрэглэлийн дэс түшмэл, МБСЭУТ-ийн ТУАБ Л.Пагмадоржид дөтгөөр зэргийн ахлах түшмэл олгох саналыг ТЕГ-т хүргүүлэв.

            Ардын хувьсгалын 91 жилийн ойн баярыг тохиолдуулан ТЕГ-ын “Хүндэт тэмдэг”-ээр ТУАБ Л.Элбэгзаяа, ТУАБ Д.Оюунгэрэл, Ц.Батцэцэг, ТЕГ-ын “Жуух бичиг”-ээр Хангал сумын ТУБ Г.Амаржаргал, Сангийн яамны “Жуух бичиг”-ээр Хяналт шалгалтын тасгийн ТУБ М.Галдан, Татварын ажилтны баярыг тохиолдуулан Татварын ерөнхий газрын “Жуух бичиг”-ээр Рашаант сумын ТУБ Б.Энэбиш, ТЕГ-ын “Баярын бичиг”-ээр ТУБ Б.Солонго нар шагнагдсан.

            Нягтлан бодогч өндөр настай Л.Сундуйхүү 2012 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрөөс эхлэн ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлтээ гаргаж хэлтсийн даргын тушаалаар ажлаас нь чөлөөлсөн.

            2011 оны жилийн эцсээр ТЕГ-ын даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт 94.5 оноотой “А” үнэлгээтэй, аймгийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт 100 оноотой “А” үнэлгээтэй тус тус дүгнэгдэж аймгийн хэмжээнд бусад хэлтэс агентлагуудаа ажлаараа тэргүүлэн өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнагдлаа. 2011 онд аймгаас Иргэдийн оролцоо ил тод байдлыг өргөтгөх жилийн ажлын болзлыг дүгнэхэд тэргүүн байр эзэлж өргөмжлөл мөнгөн шөгнөлөөр шагнагдлаа.

            Монгол улсын Төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн тухай хууль, Төрийн албаны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлд заасны дагуу Татварын улсын байцаагч нартай 2011 онд байгуулсан үр дүнгийн гэрээг дүгнэж, үйл ажиллагааны болон мэргэжлийн түвшингийн үнэлгээгээр “А” үнэлгээтэй 4, “В” үнэлгээтэй 18 “С” үнэлгээтэй 6, “D” үнэлгээтэй 1 байцаагч дүгнэгдлээ. “D” үнэлгээтэй дүгнэгдсэн Баяннуур сумын ТУБ Э.Гантулгад сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн.

            Эхний хагас жилийн өргөтгөсөн зөвлөгөөнөөр ажлын үзүүлэлтээр хангалтгүй үнэлгээ авсан, хугацаатай албан бичгийн хариуг удаа дараа ирүүлээгүй, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг хангалтгүй биелүүлж, үүрэгт ажилдаа хайнга хандсан Бугат сумын татвар хураагч Х.Халиунбат, Бүрэгхангай сумын ТУБ Ё.Болдхуяг, Баяннуур сумын ТУБ Э.Гантулга, Гурванбулаг сумын ТУБ Б.Оюунмаа, Хялганат тосгоны татвар хураагч Г.Гантуяа нарт хэлтсийн даргын ушаалаар үндсэн цалинг 20 хуваарь бууруулах арга хэмжээ авлаа.

            Төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн дагуу тендер шалгаруулан улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэлтсийн конторын их засварын 24995.0 мянган төгрөгийн ажлыг гүйцэтгэлээ. Үүнд татвар төлөгчдөд үйлчилгээ үзүүлэх өрөө, буудал, гал тогоо, агуулахын өрөө гаргаж тохижуулав.

Түүнчлэн жилийн эцсийн ажлын үр дүнгээр ажлаараа шалгарсан Хутаг-Өндөр сумын ТУБ Л.Оюунчимэг 1-р байр, Сайхан сумын ТУБ Г.Энхтуяа 2-р байр, Баян-Агт сумын татвар хураагч Г.Оюунтуяа 3-р байр, Хишиг-Өндөр сумын ТУБ А.Энхтуяа тусгай байранд шалгарч нийт 780.0 мянган төгрөгийн шагнал урамшуулал, шинэ хүүхэд мэндэлсэн Хялганат тосгоны татвар хураагч Г.Гантуяа, хуулийн зөвлөх Б.Мөнхдулам, ТУБ Ц.Алтантуяа нарт нийт 150.0 мянган төгрөгийн тэтгэмж, “Хаврын тэргүүн сарын сар шинийн баяр”, Ахмадын өдрийг тохиолдуулан хэлтсийн 10 өндөр настанд 500.0 мянган төгрөгийн дурсгалын зүйл, ар гэрт нь гачигдал гарсан 5 албан хаагчид 460.0 мянган төгрөгийн тэтгэмж, Хяналт шалгалтын тасгийн ТУБ М.Галдангийн эхнэр Б.Золзаяа нь тархины суурь ясны хавдартай гэжоношлогдон Тайланд улсад тархины хагалгаанд ороход нь 4500.0 мянган төгрөгийн буцалтгүй тусламж, бүгд 6390.0 мянган төгрөгний дэмжлэг, тусламжийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу олгов.

Татварын ерөнхий газар, Төрийн өмчийн хороо, Монгол улсын Засгийн газарт хүсэлт тавьсны дагуу 2012 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн 224 дүгээр тогтоолоор тус хэлтсийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй 11 айлын орон сууцыг үнэгүй бүрэн хувьчлах шийдвэр гарч 11 албан хаагчийг орон сууцанд оруулж нийгмийн баталгааг хангалаа.

2012 онд улсын төвлөрсөн төсөвт 325350.7 мянган төгрөгийг төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөөтэйгөөс 384248.5 мянган төгрөгийг төвлөрүүлж орлогын төлөвлөгөөг 118.1 хувиар, аймгийн орлогод 4989751.6 мянган төгрөгийг оруулах орлогыг төлөвлөгөөтэйгөөс 5088625.7 мянган төгрөгийг төвлөрүүлэн орлогын төлөвлөгөөг 102.1 хувиар, орон нутгийн орлогод 1510418.0 мянган төгрөгийг оруулах төлөвлөгөөтэйгөөс 1992144.1 мянган төгрөгийг оруулан орлогын төлөвлөгөөг 131.9 хувиар тус тус давуулан биелүүллээ.

Хяналт шалгалтаар нийт 178 аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн үйл ажиллагааг шалгах төлөвлөгөөтэйгөөс 232 аж ахуйн нэгж, байгууллага иргэний үйл ажиллагаанд татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг шалгаж 30 илтгэх хуудас, 202 акт бичиж 1,981,095.0 мянган төгрөгийн зөрчил илэрүүлж 129,662.4 мянган төгрөгийн нөхөн татвар хүү торгуулийг татварын улсын байцаагчийн актаар ногдууллаа. Тайлант онд маргаантай акт 10 гарсанаас 1 аж ахуйн нэгжийг маргаан таслах зөвлөлөөр, 6 аж ахуйн нэгж иргэнийг сум дундын шүүхээр татварын хэлтэсийн талд шийдвэрлэв.

2012 оны 03 сарын 05-09-ний өдрүүдэд ТЕГ-ын Сургалтын төвийн багш Ч.Амартүвшин, М.Чойжилсүрэн нар ТУБ-ийн эрх сунгах мэргэшүүлэх сургалт хийж, шалгалт авч 27 байцаагч эрхээ сунгалаа.

Тайлант хугацаанд “Цахим гарын үсгийн тухай” хууль батлагдаж хууль батлагдаж цахим тайлангийн хууль эрх зүйн орчин бүрдсэнтэй холбогдуулан татвар төлөгчдөд цахимаар тайлангаа өгөх нөхцлийг бүрдүүлж интернэтэд холбогдсон 3 компьютер бүхий “Татвар төлөгчдөд үйлчилгээ үзүүлэх өрөө”-г нээн ажиллуулж эхэллээ.

Үндэсний Татварын албаны албан ажилтны өдрийг тохиолдуулан жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг Төвийн бүсийн аймгуудын спорт нөхөрсөг уулзалт тэмцээн Хөвсгөл аймгийн Хатгал сумын  “Далай ван” жуулчны баазад 2012 оны 08 сарын 04-07-ний өдрүүдэд зохиогдсон бөгөөд тус тэмцээнд спортын 2 төрөлд түрүүлж алтан медаль, 1 төрөлд 2-р байрт шалгарсан амжилттайгаар нийлбэр дүнгээр тэргүүлж “Өргөмжлөл”, шилжин явах цомоор шагнагдлаа.

Л.Элбэгзаяа Төрийн захиргаа, хууль эрх зүйн тасгийн дарга, татварын улсын ахлах байцаагчаар 07 сарын 16-ний өдрөөс томилогдов. Тус хэлтсийн жижүүрээр П.Галцэцэг томилогдов. Татвар хураалтын тасгийн татвар хураагч Ц.Алтантуяа, Хялганат тосгоны татвар хураагч Г.Гантуяа, жирэмсний амралтаа авсан тул Г.Насанжаргалыг 10 сарын 01-ний өдрөөс, Г.Жавзандуламыг 212 оны 01 сарын 23-ний өдрөөс тус тус түр томилов.

   Жижүүр Д.Ихбаярыг 2012 оны 10 сарын 08-ний өдрөөс албан тушаалаас нь чөлөөлж, ажлын шаардлагаар жижүүрээр Э.Хосбаярыг 10 сарын 08-ний өдрөөс эхлэн томилов.Татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн ТУБ Б.Энхтуяа жижүүр Г.Байв, Мэдээлэл боловсруулалт, статистик, эрсдэлийн удирдлагын тасгийн ТУБ М.Бямбадорж нар амжилтаараа хамт олноо хошуучлан 1,2,3-р байр эзлэв.

            ТЕГ-ын даргын 2012 оны 02 сарын 02-ний өдрийн 101 тоот тушаалаар Эдийн засагчаар М.Бямбадорж, хураагчаар Б.Дэлгэрмаа, Н.Цэрэнсодном нарыг 2012 оны 02 сарын 01-ний өдрөөс томилогдов.

2013 он Татварын ерөнхий газраас 2013 онд дэвшүүлсэн “Татварын суурийг өргөжүүлж, татварт хамрагдалтын түвшинг нэмэгдүүлэх жил” зорилт дэвшүлэн ажилласан.

            Татварын ерөнхий газрын даргын 2013 оны 102 дугаар тушаалын дагуу Төрийн захиргаа хууль эрх зүйн тасаг, тасгийн дарга ТУАБ Л.Элбэгзаяа, Татвар хураалтын тасаг тасгийн дарга ТУАБ Д.Оюунгэрэл, Татвар төлөгчдөд үйлчлэх тасаг, тасгийн дарга ТУАБ Ц.Батцэцэг, Хяналт шалгалтын тасаг, тасгийн дарга ТУАБ С.Санжаасүрэн, Эрсдэлийн удирдлага, мэдээлэл боловсруулалтын тасаг, тасгийн дарга ТУАБ Л.Пагмадорж нарын бүтэц зохион байгуулалттайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

            Татварын хэлтсийн дарга Д.Лхагвасүрэн 2013 оны 12 сарын 25-ний өдрийг хүртэл хийсэн байна.           2012 оны жилийн эцсээр Татварын ерөнхий газрын даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт 86.6 оноотой “В” үнэлгээтэй, аймгийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелүүлж 96.4 оноотой “А” үнэлгээтэй тус тус дүгнэгдэв.

            Монгол улсын төрийн албаны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлд заасны дагуу Татварын улсын /ахлах/ байаагч нартай 2012 онд байгуулсан үр дүнгийн гэрээг дүгнэж, үйл ажиллагааны болон мэргэжлийн түвшингийн үнэлгээгээр “А” үнэлгээтэй 16, “В” үнэлгээтэй 10, “С” үнэлгээтэй 5 татварын улсын байцаагч, 2013 оны эхний хагас жилийн үр дүнгийн гэрээг дүгнэж, үйл ажиллагааны болон мэргэжлийн түвшингийн үнэлгээгээр “А” үнэлгээтэй 8, “В” үнэлгээтэй 11, “С” үнэлгээтэй 11, “D” үнэлгээтэй 2 татварын улсын байцаагч тус тус дүгнэгдлээ. Эхний хагас жилийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтээр хангалтгүй дүгнэгдэж “D” үнэлгээ авсан Хангал сумын ТУБ Г.Амаржаргал, Рашаант сумын ТУБ Б.Энэбиш, мөн удирдлагаас өгсөн хугацаатай үүрэг паалгаврыг хугацаанд нь биелүүлээгүй, үүрэгт ажилдаа хайнга хандсан Эрсдэлийн удирдлага, мэдээлэл боловсруулалтын тасгийн ТУБ М.Бямбадорж, Бугатсумын ТУБ Х.Халиунбат нарт хэлтсийн даргын тушаалаар сануулах арга хэмжээ, үүрэгт ажилдаа хайнга хандаж, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг удаа дараа зөрчиж, ажлын цаг тасалсан Баяннуур сумын ТУБ Э.Гантулгад 2 сарын цалинг 10 хувиар бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулах арга хэмжээ авлаа. Татвар хураалтын тасгийн ТУБ Ц.Алтантуяа, ТХ Х.Уянга-Эрдэнэ нар нь татварын төлбөрийг татвар төлөгчөөс бэлэн мөнгөөр хураан авснаас хойш 12 цагийн дотор банкинд тушааж төсвийн орлогод оруулаагүй зөрчил гаргасан тул хэлтсийн даргын тушаалаар 2 сарын үндсэн цалинг 10 хувиар бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулав.

            Татварын албадын 2013 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шинэжилгээ, үнэлгээгээр 80.7 оноотой “В” үнэлгээтэй дүгнэгдэж Татварын ерөнхий газрын даргын “Хүндэт өргөмжлөл”-өөр шагнагдлаа.

ОХУ-ын Буриад улсад аялах аялалын бүрэлдэхүүнд тус хэлтсийн 1 албан хаагч хамрагдлаа.

            ХШТ-ийн ТУБ Б.Энхтуяад дөтгөөр зэргийн дэс түшмэл, ЭУМБТ-ийн ТУАБ Л.Пагмадоржид гутгаар зэргийн ахлах түшмэл, ТЗХЭЗТ-ийн ТУАБ Л.Элбэгзаяад гутгаар зэргийн ахлах түшмэл зэрэг дэвийг тус тус олгуулах саналыг Татварын ерөнхий газарт хүргүүлэв.

            Ардын хувьсгалын 92 жилийн ойн баярыг тохиолдуулан Татварын ерөнхий газрын “Жуух бичиг”-ээр архив, бичиг хэрэг М.Зэсмаа, “Баярын бичиг”-ээр Татвар хураалтын тасгийн ТУБ Ц.Алтантуяа, Төрийнзахиргаа хууль эрх зүйн тасгийн ТУБ, Хуулийн зөвлөх, хүний нөөцийн мэргэжилтэн Б.Мөнхдулам, аймгийн “Тэргүүний ажилтан цол тэмдэг”-ээр Хяналт шалгалтын тасгийн ТУБ Б.Энхтуяа, Орхон сумын ТУБ О.Наранчимэг, Хутаг-Өндөр сумын ТУБ Л.Оюунчимэг нар тус тус шагнагдсан. “Татварын албаны ажилтны өдөр”-өөр Татвар хураалтын тасгийн ТУАБ Д.Оюунгэрэл, Татвар төлөгчдөд үйлчлэх тасгийн ТУАБ Ц.Батцэцэг нар “Санхүү банкны тэргүүний ажилтан” цол тэмдгээр шагнагдав. Мөн Архивчдын өдрийг тохиолдуулан хэлтсийн архив, бичиг хэргийн эрхлэгч М.Зэсмаа нь “Тэргүүний архивч” тэмдгээр шагнагдлаа.

            Тэс хэлтсийн жижүүр Г.Байв 60 нас хүрч өндөр насны тэтгэвэрт гарч байгаатай холбогдуулан 6 сарын цалинтай тэмцэх хэмжээний 2167806 төгрөгийн буцалтгүй тусламж, дурсгалын зүйлд 191000 төгрөг, 2012 оны жилийн эцсийн ажлаараа “А” дүгнэгдэж хамт олноо манлайлж эхний гурван байр эзэлсэн Хутаг-Өндөр сумын ТУБ Л.Оюунчимэг, Тэшиг сумын ТУБ Д.Оюунчимэг, Хишиг-Өндөр сумын ТУБ А.Энхтуяа нарт нийт 450000 төгрөгийн шагнал, Бүрэгхангай, Орхон, Сэлэнгэ сумдын ТУБ нар 50 нас хүрсэнтэй холбогдуулан дурсгалын зүйлд 180000 төгрөг зарцуулав. Хяналт шалгалтын тасгийн ТУАБ С.Санжаасүрэн, ЭУМБТ-ийн ТУБ Х.Баярцэцэг, Бугат сумын ТУБ Х.Халиунбат нарын гэр бүл шинэ хүнтэй болсон тул хэлтсийн даргын тушаалаар тус бүр 50000 төгрөгийн тэтгэмж олгов.

            Татварын албаны ажилтны төвийн бүсийн уулзалт Архангай аймгийн Тариат сумын “Хорго”-ын жуулчны баазад зохион байгуулагдаж нийт 25 ажилтан албан хаагчид оролцож, Х.Халиунбат ахлагчтай волейболын эрэгтэй баг 1 дүгээр байр, Э.Гантулга ахлагчтай холимог дардасны баг 2 дугаар байрт тус тус шалгарлаа.

            Хэлтсийн албан хаагчид Архангай аймгийн “Хорго”, “Тэрхийн цагаан нуур”, “Тайхар чулуу”, Завхан аймгийн дархан цаазат газар “Отгонтэнгэр”болон бусад үзэсгэлэнт түүхийн дурсгалт газруудаар аялууллаа. Түүнчлэн Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан “Эрүүл Монгол хүн” зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг үндэслэн орон даяар зохион байгуулагдсан “Явган-Аялал”-д тус хэлтсийн албан хаагчид идэвхитэй оролцлоо.

            Гурванбулаг сумын ТУБ Б.Оюунмаа хүнд өвчний улмаас нас барсан тул ар гэрийнхэнд нь ТЕГ-ын даргын 2013 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 867 тоот тушаалаар 36 сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний буюу 16840590 төгрөгийн буцалтгүй тусламжийг олгууллаа.

            Албан хаагчдын ажиллах нөхцлийг сайжруулах, хэлтсийн тохижуулалтанд зориулж шинээр “Үхрийн нүд”-ийг 4 ширхэгийг тавьж, хэлтсийн хашааг зүлэгжүүлж, өрөө тасалгаандаа шинээр цэцэг тарилаа. Мөн 300 ширхэг чацарганы модыг тараан өгч, албан хаагч нарыг Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан журамт үүргээ биелүүлэхэд дэмжлэг боллоо.

            2012 онд аймгийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хангалттай сайн биелүүлж орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөг 110.0 хувиар давуулан биелүүлсэний урамшуулалд ирсэн 20.0 сая төгрөгөөс хэлтсийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах үүднээс 18.0 сая төгрөгөөр “Сонота-6” маркийн автомашиныг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн дагуу сонгон шалгаруулалт явуулан худалдан авч хэлтсийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулж байн.

            ТЕГ-аас ирүүлсэн “Nissan Navara” маркийн суудлын автомашиныг 44000.0 мянган төгрөгөөр үндсэн хөрөнгөнд бүртгэж авлаа.

            2013 онд улсын төвлөрсөн төсөвт 512944 мянган төгрөгийг төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөөтэйгөөс 545117.3 мянган төгрөгийг төвлөрүүлж орлогын төлөвлөгөөг 106.3 хувиар, аймгийн орлогод 17463433.6 мянган төгрөгийг оруулах орлогын төлөвлөгөөтэйгөөс 16192367.7 мянган төгрөгийг төвлөрүүлэн орлогын төлөвлөгөөг 92.7 хувиар, орон нутгийн орлогод 1159414.7 мянган төгрөгийг оруулах төлөвлөгөөтэйгөөс 1277691.7 мянган төгрөгийг оруулан орлогын төлөвлөгөөг 110.2 хувиар тус тус биелүүлсэн.

            Тайлант хугацаанд оны өмнөх татварын тайлангаар ногдуулсан татварын нийт 740865.7 мянган төгрөгийн татварын өрөөс 724857.3 мянган төгрөг буюу 97.8 хувь, тайлант хугацаанд татварын тайлангаар ногдуулсан нийт 3304940.4 мянган төгрөгийн татварын өрөөс 3194221.2 мянган төгрөг буюу 96.6 хувийг тус тус хураан барагдуулаад байна.

            Оны өмнөх болон тайлант хугацаанд татварын тайлан, хяналт шалгалтын актаар ногдуулсан татварын өрийг хураан барагдуулах зорилгоор нийт 171 татвар төлөгчийн 289701.7 мянган төгрөгийн татварын өрөнд татварын албаны мэдэгдэх хуудсыг гардуулснаас 125 татвар төлөгчийн 160530.1 мянган төгрөгийн татварын өрийг барагдууллаа. ТЕХ-ийн 74 дүгээр зүйлийн дагуу 2 татвар төлөгчийн 8070.0 мянган төгрөгийн татварын өрөнд 1201.1 мянган төгрөгийн торгууль, алдангийг татварын улсын байцаагчийн актаар ногдуулаад байна. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн албанд 2 татвар төлөгчийн 14995.9 мянган төгрөгийн татварын өрийг бүрэн хураан барагдууллаа.

            Татварын зарим төрлийн хувь хэмжээг Засгийн газраас батлагдсан хязгаарт багтаан Аймгийн ИТХ тогтооно гэж заасны дагуу аймгийн хэмжээнд мөрдөгдөх үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2013 оны 01 сарын 09-ний өдрийн 04 тоот тогтоолоор шинэчлэн тогтоолоо.

            Тайлант хугацаанд графикт шалгалтаар нийт 222 аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг шалгаж 2,282,063.0 мянган төгрөгийн зөрчилд илрүүлж 123,108.2 мянган төгрөгийн нөхөн татвар, хүү торгуулийг татварын улсын байцаагчийн актаар ногдуулсанаас НӨАТ-ын орлого дутуу тусгасан 1 татвар төлөгчийн 850,727.0 мянган төгрөгийн зөрчилд 5,712.9 мянган төгрөгийн нөхөн татвар торгууль алданги, аж ахуйн нэгжийн борлуулалтын орлого дутуу тусгасан 8 татвар төлөгчийн 18,383.0 мянган төгрөгийн зөрчилд 2,228.3 мянган төгрөгийн нөхөн татвар торгууль алдангийг татварын улсын байцаагчийн актаар ногдууллаа. Хяналт шалгалтаар татварын улсын байцаагчийн акт 202, илтгэх хуудас 20 бичсэн.

            Тус хэлтсийн жижүүр Э.Хосбаярыг өөрийн хүсэлтээр 2013 оны 01 сарын 04-ний өдрөөс үүрэгт ажлаас нь чөлөөлж Д.Батмөнхийг 01 сарын 11-ний өдрөөс эхлэн жижүүрээр томилов. Татвар хураалтын тасгийн ТУБ Ц.Алтантуяагийн хүүхэд асрах чөлөө дуусч үүрэгт ажилдаа орж байгаатай холбогдуулан түр томилогдсон татвар хураагч Г.Насанжаргалыг 2013 оны 02 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөв. Дашинчилэн сумын ТУБ Б.Номин-Эрдэнэ өөрийн хүсэлтээр үүрэгт ажилаасаа чөлөөлөгдөж Хялганат тосгоны ТУБ Г.Гантуяаг Дашинчилэн сумын ТУБ-аар томилов. Хялганат тосгонд ажлын зайлшгүй шалтгаанаар Лхагвасүрэн овогтой Эрдэнэзаяаг 2013 оны 05 дугаар сарын 06-ний өдрөөс эхлэн татвар хураагчаар томилов.Ногдуулалтын хяналтыг хэрэгжүүлэх ТУБ-аар Татвар хураалтын тасгийн ТУБ Б.Хишигбатыг 2013 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн томилов. Хангал сумын Хялганат тосгонд татвар хураагчийн ажлын байрны сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн В.Амаржаргалыг уг албан тушаалд томилож ажлын зайлшгүй шаардлагаар түр томилогдсон Л.Эрдэнэзаяаг 2013 оны 08 сарын 09-ний өдрөөс эхлэн үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсөн байна.

            Гурванбулаг сумын татварын улсын байцаагчийн сул орон тоон дээр Нямдорж овогтой Энхчимэгийг 2013 оны 04 дүгээр сарын 03-ний өдрөөс эхлэн татвар хураагчаар томилогдсон.

            Үйлчилэгч А.Батхишиг нь өвчний чөлөөтэй байгаа тул ажлын зайлшгүй шаардлагаар Д.Цэвэгнямыг 2013 оны 11 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн үйлчилэгчээр томилогдов.

            Үүрэгт ажилдаа хайнга хандаж, өгсөн үүрэг даалгавар биелүүлээгүй тул жижүүр Г.Энх-Ирээдүйг сануулах арга хэмжээ

            2013 оны ажлаараа хамт олноо манлайлж, үр бүтээлтэй ажилласан Хяналт шалгалтын тасгийн дарга ТУАБ С.Санжаасүрэн, Татвар төлөгчдөд үйлчилэх тасгийн ТУБ Б.Солонго, жолооч Л.Отгонсүрэн нарыг 1-3 байр эзлүүлж мөнгөн шагналаар шагнав.

2014 он – ТЕГ-ын даргын 2013 оны 12 сарын 25-ний өдрийн 1011 тоот тушаалаар Булган аймгийн Татварын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Доржпүрэв овогтой Чулуунбат томилогдов.

Татварын ерөнхий газрын даргын 2013 оны 102 дугаар тушаалын дагуу Төрийн захиргаа хууль эрх зүйн тасаг, Татвар хураалтын тасаг,  Татвар төлөгчдөд үйлчлэх тасаг, Татварын хяналт шалгалтын тасаг, Эрсдэлийн удирдлага, мэдээлэл боловсруулалтын тасгийн бүтэцзохионбайгуулалттайгаарүйлажиллагаагааявуулж байсан байна. Үүнд:

– Хэлтсийн дарга Д.Чулуунбат, ЭУМБТ-ийн дарга Л.Пагмадорж, ТЗХЭЗТ-ийн дарга Л.Элбэгзаяа, ТХТ-ийн дарга Д.Оюунгэрэл, ХШТ-ийн дарга С.Санжаасүрэн, ТТҮТ-ийн дарга Ц.Батцэцэг нар ажилласан байна.

– 2014 оны жилийн эцсээр аймгийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт 92.3 оноотой “А” үнэлгээтэй , Татварын ерөнхий газрын даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт 92.86 оноотой “А” үнэлгээтэй дүгнэгдэж системийн хэмжээнд 3 дугаар байрт шалгаран 500.0 мянган төгрөгөөр шагнагдлаа.

– ТЕГ-ийн даргын 2014 оны А/389 дугаар тушаалын дагуу ТУАБ Л. Элбэгзаяа, Л. Пагмадорж нарт  дэс түшмэлдэдзэрэг, ТУАБ Д. Оюунгэрэл, С.Санжаасүрэн, Ц. Батцэцэг нартахлах түшмэлгутгаар зэргийн, ТУБ Б. Солонго, Ц. Алтантуяа, Б. Энэбиш, Г. Амаржаргал нартдэс түшмэл дөтгөөрзэргийгтус тус олгоод байна.

– Билгийн тооллын хаврын тэргүүн сарын сар шинийн баяр, ахмадын баярын өдрийг тохиолдуулан хэлтсийн 12 ахмад настанд 440,0 мянган төгрөг, тус хэлтсийн ХШТ-ийн ТУБ Б.Энхтуяа, Баян-Агт сумын татвар хураагч Г.Оюунтуяа, Тэшиг сумын ТУБ Д.Оюунчимэг, архив, бичиг хэрэг М.Зэсмаа нар нь 50 нас хүрсэн тул хэлтсийн даргын Б/17 тоот тушаалаар 400,0 мянган төгрөг, 2013 оны жилийн эцсийн ажил дүгнэхэд үүрэгт ажлаа үр дүнтэй биелүүлж, хамт олноосоо шалгарсан Хутаг-Өндөр сумын ТУБ Л.Оюунчимэг, Тэшиг сумын ТУБ Д.Оюунчимэг, Сайхан сумын ТУБ Г.Энхтуяа нарыг 450,0 мянган төгрөгөөр, 2013 оны “Зөв хүн”-ээр ЭУМБТ-ийн ТУАБ Л.Пагмадоржийг 500,0 мянган төгрөгөөр тус тус шагнаж урамшуулав. Баяннуур сумын ТУБ Э.Гантулга, үйлчлэгч А.Батхишиг, ХШТ-ийн ТУБ Г.Намчинсүрэн, хүний нөөцийн мэргэжилтэн Б.Мөнхдулам нарын гэр бүл шинэ хүнтэй болсон тул 300,0 мянган төгрөг, Бүрэгхангай сумын ТУБЁ.Болдхуяг, ТХТ-ийн ТУБ Б.Хишигбат нар нь өөр байгууллагын ажил, албан тушаалд шилжсэн тул 200,0 мянган төгрөг тус тус зарцуулсан байна.

– Ардын хувьсгалын 93 жилийн ойí áàÿðûã тохиолдуулан Татварын ерөнхий газрын “Хүндэт тэмдэг”-ээр ХШТ-ийн ТУАБ С.Санжаасүрэн, Татварын ерөнхий газрын “Жуух бичиг”-ээр ЭУМБТ-ийн ТУБ Х.Баярцэцэг, Татварын ерөнхий газрын “Баярын бичиг”-ээр Баяннуур сумын ТУБ Э.Гантулга, “АймгийнТэргүүнийажилтан”цолтэмдгээрБаян-АгтсумынтатвархураагчГ.Оюунтуяа, жижүүрД.Ихбаяр, жолоочЛ.Отгонсүрэн, аймгийнЗасагдаргын“Жуух бичиг”-ээр ТТҮТ-ийнТУБ М.Галдан, Н.Цэрэнсодном, МогодсумынТУБД.Соёлмаа, аймгийнЗасагдаргын“Баярынбичиг”-ээржижүүрГ.Энх-Ирээдүй, Татварын ажилтны өдрийг тохиолдуулан Санхүүбанкнытэргүүнийажилтанцолтэмдэг”-аарХангалсумынТУБГ.Амаржаргал, “Татварынзөвлөх” цолоорХШТ-ийн ТУБ Б.Энхтуяа, СанхүүчдийнбаярыгтохиолдууланТЗХЭЗТ-ийнТУАБ Л. Элбэгзаяа, СэлэнгэсумынТУБ Г. Цогзолмаа, ОрхонсумынТУБО. Наранчимэг, Хишиг-ӨндөрсумынТУБ А. Энхтуяа, Хутаг-ӨндөрсумынТУБЛ. Оюунчимэг, СайхансумынТУБ Г. Энхтуяанар Санхүүэдийнзасгийняамны “Хүндэт тэмдэг”-ээр, Шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан Татварын ерөнхий газрын “Хүндэт тэмдэг”-ээр ЭУМБТ-ийн ТУАБ Л.Пагмадорж,  аймгийн “Оны шилдэг санхүүгийн ажилтан”-аар ТХТ-ийн ТУАБ Д.Оюунгэрэл, Нийгмийн ардчилал монголын залуучуудын холбооноос зохион байгуулсан  “Алтан сарнай” наадмын Төрийн захиргаа, хууль эрх зүйн салбарын “Оны шилдэг залуу” –аар ХШТ-ийн ТУАБ С.Санжаасүрэн шалгарч “Алтан сарнай” цомын эзэн боллоо. Монголын залуучуудын холбооны “Тэргүүний залуу алтан медаль”-аар  ХШТ-ийн ТУБ Т.Наранцэцэг,  Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтмын “Хүндэт өргөмжлөл”-өөр ЭУМБТ-ийн ТУАБ Л.Пагмадорж тус тус шагнагдлаа.

– 8 сард Татварын албаны ажилтаны өдрүүдийг тэмдэглэн өнгөрүүлж байгалийн үзэсгэлэнт “Урантогоо” амралтандамрууллаа.

– Татварын ерөнхий газрын даргын Б/172  дугаар тушаалаар Бүрэгхангай сумын татвар хураагчаар М.Батцэнгэлийг, Б/436 дугаар тушаалаар Дашинчилэн сумын Татвар хураагч Л. Отгонсүрэн нарыг тус тус томилов.

– Татварын ерөнхий газраас суурин комьпютер 1 ширхэг, notebook 9 ширхэг ирснийг ажлын ачаалал ихтэй хяналт шалгалтын тасгийн байцаагч болон хөдөө сумдын байцаагч нарт хуваарилав.

– Албан хаагчдын ажиллах нөхцлийг сайжруулж,  дулаан орчныг бий болгон хэлтсийн халаалтын системд нэмэлт шугам тавихад зориулж, 4200,0  мянган төгрөгийн засварыг хийж өрөө тасалгааг дулаан болгоод байна.Мөн шал нь плитатай  өрөө тасалгаанд суудаг албан хаагчдад хөлийн гишгүүрийн хивсэнцэр авахад 50,0 мянган төгрөг, жижүүрийн өрөөнд ус буцалгагч авахад 54.0 мянган төгрөгийн тус тус зарцууллаа.

– Зам тээврийн яамны автотээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн мэдээллийг үндэслэн үүсгэсэн шинэчилсэн “AUTOTAX” программ дээр тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, албан татварын ногдуулалт, төлөлтийг бүртгэж эхэлсэнтэй холбогдуулан 2014 оны татварын ногдол төлөлтийг татвар хураалтын тасгийн байцаагч нар программд бүрэн оруулах ажлыг зохион байгуулж байна.

– Татвар ногдох хөрөнгө болон татвар төлөгч хувь хүнийг бүртгэж тоолох, бүртгэлийн бааз суурийг цэгцлэх ажлыг аймгийн Засаг даргын 2014 оны А/211 тоот захирамжийг үндэслэн 3 үе шаттайгаар зохион байгууллаа. Тооллогын ажилд шаардагдах маягт хэвлүүлэхэд 269,5 мянгантөгрөг, тоологч нарт шаардлагатай шатахуунд 423,0 мянган төгрөг, хяналтын тооллогод шаардлагатай шатахуунд 779,0 мянган төгрөг, нийт 1471,5 мянган төгрөгийг засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс гаргуулан ажиллалаа.

-Тооллогын үр дүнд Эрдэнэт  үйлдвэрийн Булган аймгийн Хангал сумын нутаг дэвсгэрт байрлах үл хөдлөх хөрөнгийг шинээр тооллогод хамруулж өмнө нь Орхон аймагт төлөгддөг байсан 250.0 сая төгрөгийн үл хөдлөх хөрөнгийн татварыг өөрийн аймгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлж ажиллалаа.

– Татвар төлөгч нарт таатай нөхцөл бүрдүүлэх шугамаар хэлтэст Wi Fi буюу утасгүй интернэтийн үйлчилгээг нэвтрүүлсэнээр татвар төлөгч нар тайлант хугацаанд зөөврийн компьютероор дараалал хүлээлгүйгээр зөв боловсон үйлчлүүлэх боломжтой болоод байна.

– Сумдын байцаагч нарыг интернэттэй болгох чиглэлээр тус хэлтэс нь сумын 16 байцаагч нарт сүлжээнийутсыг нь ханган нийлүүлэнажилласанбайна.

– “Татвар төлөгчдийнөдрүүд”аргахэмжээнд3938.5 мянган төгрөгийнзардалгаргаснаас 3329,5 мянгантөгрөгийгАймгийнЗасагдаргыннөөцхөрөнгөнөөс À/210 òîîò çàõèðàìæààð, 609.0 мянган төгрөгийгхэлтсийнäàðãûí тушаалаар õýëòñèéí төсвөөссанхүүжүүллээ.

– Сумдад “Татвар төлөгчдийнөдрүүд”аргахэмжээгөргөнцархүрээтэйзохионбайгуулахаданхаарчÀéìãèéí засаг даргын нөөцхөрөнгөнөөстусбүр 80.0-250.0ìÿíãàí төгрөгийнсанхүүжилтийгшийдвэрлүүлжтатвартөлөгчдийндундзохион байгуулсан олон талт арга хэмжээг санхүүжүүллээ

2015 он Татварын ерөнхий газраас 2015 оныг “Бизнес эрхлэгчийг дэмжих жил” болгон зарлан ажилласан байна.

Татварын ерөнхий газрын даргын 2012 оны 115 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтын дагуу Татвар төлөгчтэй харилцах тасаг, тасгийн дарга Ц.Батцэцэг, Мэдээлэл боловсруулалт, статистик эрсдлийн удирдлагын тасаг, тасгийн дарга Л.Пагмадорж, Татвар хураалтын тасаг, тасгийн дарга Д.Оюунгэрэл, Татварын хяналт шалгалтын тасаг, тасгийн дарга С.Санжаасүрэн, Төрийн захиргаа хууль эрх зүйн тасаг, тасгийн дарга Л.Элбэгзаяа, Татварын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Д.Чулуунбат нарын бүтэц зохион байгуулалтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

ТЕГ, Япон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагатай хамтран зохионы байгуулсан татвар хураалтын  нэгжийн дарга нарын сургалтанд ТХТ-ийн ТУАБ Д.Оюунгэрэл, ТЕГ-аас зохион байгуулсан нягтлан бодох бүртгэлийн программын сургалтанд хэлтсийн нягтлан бодогч Л.Элбэгзаяа нар хамрагдсан байна.

     ТЕГ-ын даргын Б/639 тоот тушаалаар 6 байцаагчийн эрхийг сунгаж, ТЕГ-ЫН даргын Б/695 тоот тушаалаар 3 байцаагчид татварын улсын байцаагчийн эрхийг олгосон байна.

        ТЕГ-ын даргын Б/21 тоот тушаалаар Хишиг-Өндөр сумын ТУБ А.Энхтуяа нь өндөр насны тэтгэвэрт гарсантай холбогдуулан төрийн албан хаагчийн тусламж 24387,7 мянан төгрөг, Тэшиг сумын ТУБ Д.Оюунчимэгт эмчилгээ хийлгэхэд тусламж 2000,0 мянган төгрөг, хэлтсийн ажилчин албан хаагчийн шагналд 1775,0 мянган төгрөг, тэтгэмжинд 1500,0 мянган төгрөг, хүндэтгэлд 1397,8 мянган төгрөгийг зарцуулсан байна. Үүнд: Хангал сумын ТУБ Г.Амаржаргалын 50 насны ойд дурсгалын зүйл, өөр ажилд шилжсэн Баян-Агт сумын ТХ Г.Оюунтуяа, өндө насны тэтвэгвэрт гарсан Хишиг-Өндөр сумын ТУБ А.Энхтуяа нарт мөнгөн аяга, эх үрсийн баярыг тохиолдуулан хэлтсийн ажилтан албан хаагчдидын хүүхдүүдэд хүндэтгэл үзүүлж гарын бэлэг, 2014 оны сумдын байцаагч анрын ажил үүргийг дүгнэн хамт олноосоо шалгарсан Хишиг-Өндөр сумын ТУБ А.Энхтуяа, Сайхан сумын ТУБ Г.Энхтуяа, Тэшиг сумын ТУБ Д.Оюунчимэг нарын шагнал зэрэг үйл ажиллагаанд зарцуулсан байна.

Сангийн яамны “Санхүү банкны тэргүүн” цол тэмдгээр шагналаар шагнагдсан ХШТ-ийн ТУАБ С.Санжаасүрэн, Хангал сумын ТУБ Г.Амаржаргал нарт тус бүр 100,0 мянган төгрөг, ХШТ-ын ТУАБ С.Санжаасүрэн, ЭУМБТ-ийн ТУАБ Л.Пагмадорж нарын гэр бүлд шинэ хүн мэндэлж ам бүл нэмэгдсэнд 100,0 мянган төгрөг, шинээр гэр бүл болсон Ц.Алтантуяад 300,0 мянган төгрөг, ар гэрийн гачигдал гарсан Хялганат сумын В.Амаржаргал, жижүүр Г.Энх-Ирээдүй, ЭУМБТ-ийн ТУАБ Л.Пагмадорж нарт мөнгөн тэтгэмж, Дашинчилэн сумын өндөр настан Д.Аюурзана нас барсан тул ар гэрт нь мөнгөн тэтгэмжийг тус тус олгосон байна.

      Хэлтсийн эрүүл мэндийн өрөөнд шаардлагатай хогийн сав, жин, сандал зэргийг авч тохижуулсан байна.

     1 дүгээр сард хэлтсийн “Цасны баяр”-ын арга хэмжээг зохион байгуулан 2014 оны ажилаар улсын хэмжээнд 3 байрт шалгарч 600,0 мянган төгрөгийн шагнагдаж 24 албан хаагчдыг ОХУ-ын Буриад улсын “Итгэлт хамба”-д мөргүүлэх аялал, 15 албан хаагч 2 өндөр настанг “Баатарван” амралт сувилалын газар амрууллаа.

    Төвийн бүсийн “Татварын ажилтаны өдөр”-ийг Дорноговь аймагт тэмдэглэж, спорт, урлагийн тэмцээнд амжилттай оролцож 1 байр эзэлж төвийн бүсийн 2015 оны цомын эзэн боллоо. Мөн тус аймгийн “Хамрын хийд”, Дундговь аймгийн байгалийн үзэсгэлэнт газар болох “Их газрын чулуу”, Бага газрын чулуу”-аар аялав.

    Жилийн эцсийн ажлын үнэлгээгээр маш сайн дүгнэгдэж хамт олноо манлайлан ажилласан ЭУМБТ-ийн ТУАБ Л.Пагмадорж, ХШТ-ийн ТУБ Т.Наранцэцэг нарыг Аймгийн “Тэргүүний ажилтан” цол тэмдэг, Хангал сумын  ТУБ Г.Амаржаргал, Рашаант сумын ТУБ Б.Энэбиш нар Засаг даргын “жуух бичиг”-ээр шагнагдлаа.

Үндэсний их баяр наадам, ардын хувьсгалын 94 жилийн ойгоор ТЕГ-ын “Хүндэт тэмдэг”-ээр ХШТ-ийн ТУБ М.Галдан, Т.Наранцэцэг, ТЕГ-ын “Жуух бичиг”-ээр ХШТ-ийн ТУБ Б.Солонго, ТЕГ-ын “Баярын бичиг”-ээр Бугат сумын ТУБ Х.Халиунбат, “Татварын ажилтаны өдөр”-өөр “Санхүү, эдийн засгийн албаны хүндэт тэмдэг”-ээр ТХТ-ийн ТУАБ Д.Оюунгэрэл, “Сангийн яамны жуух бичиг”-ээр Рашаант сумын ТУБ Б.Энэбиш, ХШТ-ийн ТУБ Х.Баярцэцэг, “Татварын зөвлөх цол”-оор Сайхан сумын ТУБ Г.Энхтуяа, ТЕГ-ын “Хүндэт тэмдэг”-ээр архив бичиг хэргийн эрхлэгч М.Зэсмаа, ТЕГ-ын “Жуух бичиг”-ээр ТТҮТ-ийн ТУБ Ц.Алтантуяа, ТЕГ-ын “Баярын бичиг”-ээр жижүүр Г.Энх-Ирээдүй, ТХТ-ийн ТУБ Г.Гантуяа, ЭУМБТ-ийн ТУБ М.Бямбадорж, шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан ТЕГ-ын “Хүндэт тэмдэг”-ээр өндөр настан Д.Мягмарсүрэн, ТЕГ-ын “Баярын бичиг”-ээр ТТҮТ-ийн ТУБ Н.Цэрэнсодном, Гурванбулаг сумын ТУБ Н.Энхчимэг, үйлчлэгч А.Батхишиг, жилийн эцсийн ажлын үзүүлэлтээр төвийн байцаагч нараас 1 дүгээр байранд ТХТ-ийн ТХ М.Оюумаа, 2 дугаар байранд ХШТ-ийн ТУБ Х.Баярцэцэг, жижүүр Д.Ихбаяр нар шалгарч шагнагдсан байна.

Шинээр Хишиг-Өндөр суманд А.Баярням, Баяннуур суманд З.Отгонтуяа Баян-Агт суман Г.Энхчимэг, Баян-Агт суманд Ц.Цог-Эрдэнэ, Тэшиг суманд М.Сэргэлэнбат, жижүүр Ж.Түвдэндорж, инжинер П.Отгонбаяр нарыгтомилсон.

Шинээр Хишиг-Өндөр сумын ажлын байрыг нээлттэй зарлан М.Болормаа ТЕГ-ын даргын 2015 оны 10 сарын 27-ны өдрийн Б/562 тоот тушаалаар томилогдлоо.

Хэлтсийн даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/20 тоот тушаалаар Татвар төлөгчдийн өдрүүд арга хэмжээний зардалд нийт 2397,0 мянган төгрөгийг зарцуулсан байна.

2016 он Монгол улсын Засгийн газраас Гаалийн алба, Татварын албыг нэгтгэн Гааль, татварын ерөнхий газар болгон зохион байгуулсантай холбогдуулан Гааль, татварын ерөнхий газрын даргын 2016 оны  А/88 дугаар тушаалаар Захиргаа, хууль эрх зүйн тасаг, Орлогын тасаг,  Татвартөлөгчдөд дэмжлэг үзүүлэх тасаг, Татварын хяналт шалгалтын тасаг, Статистик, эрсдэлийнудирдлагын тасгийн бүтэц зохион байгуулалттайгаар ажиллаж байгаад МУ-ынЗасгийнгазрын 2016 оны 07 сарын 27-ны өдрийн 04 дүгээртогтоолоорТатварынерөнхийгазарболсонтой холбогдуулан Татварын ерөнхий газрын даргын 2016 оны 09 сарын 07-ны өдрийн А/03 тоот тушаалаар Захиргааны тасаг, Татвар төлөгчидтэй харилцах тасаг, Татварын орлогын тасаг, Татваррын хяналт шалгалтын тасаг, Эрсдэл статистикийн тасаг бүтэцтэйгээр ажиллаж байна.

Гааль Татварын ерөнхий газрын дарга С. Пүрэвийн А/91-р тушаалаар тус хэлтсийн орон тооны хязгаарыг 40-өөр баталсан.

Тус хэлтсийн дарга Д.Чулуунбат нь өндөр настны тэтгэвэрт гарч Санхүү төрийн сангийн мэргэжилтэн Д.Батцогтыг Гааль татварын ерөнхий газрын 2016 оны Б/217 тоот тушаалаар хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр 2016 оны 04 сарын 01-ны өдрөөс эхлэн томилсон байна. Захиргааны тасгийн дарга, нягтлан бодогчоор ТУАБ Л. Элбэгзаяа, Архив, бичиг хэрэг, няраваар М.Зэсмаа, Хуулийн зөвлөх, хүний нөөцийн ажилтнаар Б.Мөнхдулам, Жижүүр Д.Ихбаяр чөлөөлөгдөж жолооч жижүүрээр Д. Батмөнх,жижүүрээр Г.Энх-Ирээдүй чөлөөлөгдөж Ж.Түвдэндорж, П.Галцэцэг, үйлчлэгчээр А.Батхишиг нар ажиллаж байв.

Татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн даргаар Ц.Батцэцэг, ТТХТ-ын ТУБ-аар Н.Цэрэнсодном, Б.Дэлгэрмаа , П.Отгонбаяр нар,

Татварын орлогын тасгийн даргаар Д.Оюунгэрэл, ТУБ/ хураагчаар/ Г.Гантуяа, М.Оюумаа, М.Галдан,Б.Солонго,Д.Золжаргал нар, хураагчаар Б. Очирсүрэн, Ц.Очирхүү, Ж.Ганбаатар нар

Хяналт шалгалтын тасгийн даргаар С.Санжаасүрэн, Д.Лхагвасүрэн, Х.Баярцэцэг, Т.Наранцэцэг нар,

Эрсдэл, статистикийн тасгийн даргаар Л.Пагамдорж, ТУБ-аар М.Бямбадорж нар ,

Баян-Агт сум-Г.Энхчимэг, Бугат сум-Х.Халиунбат, Баяннуур сум-З.Отгонтуяа, Бүрэгхангай сум-М.Батцэнгэл, Гурванбулаг сум- Н.Энхчимэг, Дашинчилэн сум-Л.Отгонсүрэн, Могод сум-М.Соёлмаа, Орхон сум- О.Наранчимэг, Рашаант сум-Б.Энэбиш, Сэлэнгэ сум-Г.Цогзолмаа, Хангал сум –Г.Амаржаргал, Хишиг-Өндөр сум- М.Болормаа, Хялганат томгон-В.Амаржаргал, Хутаг-Өндөр сум-Э.Эрдэнэцэцэг, Тэшиг сум- Д.Оюунчимэг, Сайхан сум-Э. Жаргал нар тус тус ажиллаж байна.

2016 оны жилийн эцсээр аймгийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт 90.9 оноотой “А” үнэлгээтэй , Татварын ерөнхий газрын даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт 84,4 оноотой “В” үнэлгээтэй дүгнэгдлээ.

2016 онд Шилдэг татвар төлөгчөөр Булган-Анар ХХК, Ман-Од , Очирхүү ХХК шалгарч ТЕГ-ын дээд шагналаар шагнуулсан байна.

Монгол улсын Тєрийн албаны тухай хуулийн 19 дїгээр зїйлд заасны дагуу Татварын улсын /ахлах/ байцаагч нартай 2016 онд байгуулсан үр дүнгийн гэрээг дүгнэхэд “А” үнэлгээтэй 15 албан хаагч 90.5-96.5 оноотой, “В” үнэлгээтэй 11 албан хаагч 82.3-89.7 оноотойгоор үнэлэгдсэнийг хэлтсийн даргын Б/02 дугаар тушаалаар баталгаажууллаа.

2016 оны жилийн эцсийн ажил дүгнэхэд үүрэгт ажлаа үр дүнтэй биелүүлж, хамт олноосоо шалгарсан Гурванбулаг сумын ТУБ Н.Энхчимэг, Орхон сумын ТУБ О.Наранчимэг, Бугат сумын ТУБ Х.Халиунбат нарыг “Өргөмжлөл”, 450,0 мянган төгрөгөөр шагнаж урамшууллаа

“Үндэсний татварын албаны албан хаагчдын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”, “Эрүүл ажлын байр бий болгох хөтөлбөр”, аймгийн Засаг даргын дэвшүүлсэн “Шинэ Булган”, “Архигүй Булган” хөтөлбөрїїдийг хэрэгжїїлэн ажиллахаар төлөвлөгөө боловсруулж, хэлтсийн “Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөө”-г тус тус хэлтсийн даргаар батлуулан биелэлтийг хагас бүтэн жилээр гарганТатварын ерөнхий газар болон аймгийн ЗДТГ-т хүргүүлэн ажиллалаа.

Үндэсний их баяр наадам, Ардын хувьсгалын 95 жилийн ойг  тохиолдуулан  ГТЕГ-ын “Жуух бичиг”-ээр  ТТХТ-ийн -ийн ТУБ Н.Цэрэнсодном, ТОТ-ийн ТУБ Г. Гантуяа, Захиргааны тасгийн ТУБ Б.Мөнхдулам, Могод сумын ТУБ Д.Соёлмаа, Бугат сумын ТУБ Х.Халиунбат, “Баярын бичиг”-ээр  Бүрэгхангай сумын ТУБ М. Батцэнгэл, Хангал сумын Хялганат тосгоны ТУБ В.Амаржаргал,  жижүүр П.Галцэцэг, “Татварын ажилтны өдөр”-ийг тохиолдуулан “Санхүү, эдийн засгийн албаны хүндэт тэмдэг”-ээр Гурванбулаг сумын ТУБ Н.Энхчимэг, аймгийн “Тэргүүний ажилтан” цол тэмдэгээр ХШТ-ийн ТУБ Д.Лхагвасүрэн, “Санхүүгийн ажилтны өдөр”-өөр “Санхүү банкны тэргүүний ажилтан” цол тэмдгээр Хишиг-Өндөр сумын ТХ М.Болормаа,  “Сангийн яамны жуух бичиг”-ээр ТУБ Н.Цэрэнсодном, ТУБ Г. Гантуяа, ТУБ Б. Мөнхдулам, Могод сумын ТУБ Д. Соёлмаа, Бугат сумын ТУБ Х.Халиунбат, аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг”-ээр ХШТ-ийн ТУБ Х.Баярцэцэг нар шагнагдлаа.

            Аймгийн орон нутгийн төсвөөсдэмжлэг авч Нэг цэгийн үйлчилгээний танхимыг 1715.8 мянган төгрөгөөр засварлан тохижууллаа.

            Сайхан сумын Татварын улсын байцаагч Г.Энхтуяа, Хутаг-ӨндөрсумынТатварын улсын байцаагч Л.Оюунчимэг, жижүүр Д.Ихбаяр нарыг өндөр насны тэтгэвэрт гарсантай холбогдуулан төрийн албан хаагчийн нэг удаагийн буцалтгүй тусламжид нийт 42086.3 мянган төгрөгийг олголоо.

            -2015 оны жилийн эцсийн ажил дүгнэхэд үүрэгт ажлаа үр дүнтэй биелүүлж, хамт олноосоо шалгарсан ХШТ-ийн улсын байцаагч Х. Баярцэцэг, Орлогын тасгийн хураагч М.Оюумаа, жижүүр Д. Ихбаяр 450,0 мянган төгрөгөөр шагнаж урамшууллаа.

Б.Солонго, Ц.Алтантуяа нарт хүүхэд асрах чөлөө авч, 2016 оны 10 сарын 11-ээс ТТХТ-ын ТУБ Э.Одбаясах, 11 сарын 18-аас М.Галдан ажлаас чөлөөлөгдсөн байна.

Төвийн бүсийн 2016 оны уулзалт 07 дугаар сард  Төвийн бүсийн аймгуудын сургалт семинар Хөвсгөл аймгийн Хатгал суманд болж нийт 35 албан хаагч хамрагдаж туршлага судлав. 

Олон улсын валютын сан, АНУ-ын Төрийн сангийн хамтран 2016 оны А/241-р тушаалаар анх удаа татвар төлөгчдийг “Бичил , жижиг, дунд хэмжээний бизнес эрхлэгчдийн татварын удирдлагыг боловсронгуй болгох нь” төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн байна.

2017 он ТЕГ-аас 2017 онд “Татвар төлөгчдийн бүртгэлийг сайжруулж, хуулийн хэрэгжилтийг хангах жил” болгон зорилт тавин ажилласан.

Татварын ерөнхий газрын даргын 2016 оны 09 сарын 07-ны өдрийн А/03 тоот тушаалаар Захиргааны тасаг, Татвар төлөгчидтэй харилцах тасаг, Татварын орлогын тасаг, Татварын хяналт шалгалтын тасаг, Эрсдэл статистикийн тасаг бүтэцтэйгээр ажиллаж байна.

    Хэлтсийн даргаар Д.Батцогт Захиргааны тасгийн дарга, нягтлан бодогчоор ТУАБ Л. Элбэгзаяа, Архив, бичиг хэрэг, няраваар М.Зэсмаа, Хуулийн зөвлөх, хүний нөөцийн ажилтнаар Б.Мөнхдулам, жолооч жижүүрээр М.Бямбабаяр, жижүүрээр Л.Отгонсүрэн, Ж.Түвдэндорж, П.Галцэцэг, үйлчлэгчээр А.Батхишиг нар,

Татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн даргаар Ц.Батцэцэг, ТТХТ-ын ТУБ-аар Н.Цэрэнсодном, Б.Дэлгэрмаа , П.Отгонбаяр нар,

Татварын орлогын тасгийн даргаар Д.Оюунгэрэл, ТУБ/ хураагчаар/ Г.Гантуяа, М.Оюумаа, М.Галдан, Б.Солонго нар, хураагчаар У.Мөнхчимэг, Ц.Очирхүү, Ж.Ганбаатар, П.Пүрэвжав, А.Батгэрэл нар

Хяналт шалгалтын тасгийн даргаар С.Санжаасүрэн, Д.Лхагвасүрэн, Х.Баярцэцэг, Т.Наранцэцэг нар,

Эрсдэл, статистикийн тасгийн даргаар Л.Пагамдорж, ТУБ-аар М.Бямбадорж нар ,

Баян-Агт сум-Г.Энхчимэг, Бугат сум-Х.Халиунбат, Баяннуур сум-З.Отгонтуяа, Бүрэгхангай сум М.Батцэнгэл ажиллаж байгаад М.Сэргэлэнбат, Гурванбулаг сум Н.Энхчимэг, Дашинчилэн сум-Л.Отгонсүрэн, Могод сум-М.Соёлмаа, Орхон сум- О.Наранчимэг, Рашаант сум-Б.Энэбиш, Сэлэнгэ сум-Г.Цогзолмаа, Хангал сум Г.Амаржаргал, Хишиг-Өндөр сум М.Болормаа, Хялганат тосгон Г.Цэнд, В.Амаржаргал, Хутаг-Өндөр сум Э.Эрдэнэцэцэг, Тэшиг сум Д.Оюунчимэг, Сайхан сум-Э. Жаргал нар тус тус ажилласан байна.

2017 оны жилийн эцсээр аймгийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт 89.8 оноотой “В” үнэлгээтэй , Татварын ерөнхий газрын даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт 83,7 оноотой “В” үнэлгээтэй дүгнэгдлээ.

Татварын улсын /ахлах/ байцаагч нартай 2017 онд байгуулсан үр дүнгийн гэрээг дүгнэхэд “А” үнэлгээтэй 11 албан хаагч 90.0-93.7 оноотой, “В” үнэлгээтэй 16 албан хаагч 80.1-89.6 “С” үнэлгээтэй 5 албан хаагч 71.1-78.2 оноотойгоор үнэлэгдсэн.

ТЕГ-ын даргын 2017.03.15-ны өдрийн Б/91-р тушаалаар 2017.03.21-ний өдрөөс Баяннуур сумын татвар хураагчаар З.Отгонтуяа, Сайхан сумын татвар хураагчаар Э.Жаргал нарыг татвар хураагчаар тус тус томилж, өндөр насны тэтгэвэртээ гарсан боловч Сайхан сумын татвар хураагчаар ажиллаж байсан Г.Энхтуяаг ажлаас чөлөөллөө.

ТЕГ-ын даргын Б/285 дугаар тушаалаар Орхон сумын татварын улсын байцаагч О.Наранчимэг, Б/423 дугаар тушаалаар Сэлэнгэ сумын татварын улсын байцаагч Г.Цогзолмаа нар өндөр насны тэтгэвэрт гарсантай холбогдуулан төрийн албан хаагчийн нэг удаагийн буцалтгүй тусламж болох нийт 23710,3 мянган төгрөгийг  олгож, мөнгөн аяга дурсгаж хүндэтгэл үзүүлэв.

Бүрэгхангай сумын татварын улсын байцаагч М.Батцэнгэл өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдөж Бүрэгхангай сумын татвар хураагчаар М.Сэргэлэнбат 2017.10.26-ны өдрөөс эхлэн томилогдлоо.

Хэлтсийн даргын Б/41 дүгээр тушаалаар 2017 оны ажил дүгнэхэд үүрэгт ажлаа үр дүнтэй биелүүлж, хамт олноо манлайлан ажилласан Татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн татварын улсын ахлах байцаагч Ц.Батцэцэг, Захиргааны тасгийн жижүүр Ж.Түвдэндорж нарыг “2017 оны шилдэг ажилтан”-аар тодруулан өргөмжлөл, 300,0 мянган төгрөгөөр шагналаа.

 Байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг анх удаа 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж, ажиллах журмыг баталлаа.

Ажилтан, албан хаагчдыг туршлага судлуулах, хамт олонч уур амьсгалыг бүрдүүлэх зорилгоор байгалийн үзэсгэлэнт газрууд болох Булган аймгийн Рашаант сумын “Элсэн тасархай”, Өвөрхангай аймгийн Хархорин, Баянхонгор аймгийн “Шаргалжуут”, Говь-Алтай аймгийн “Ээж хайрхан”, Завхан аймгийн “Отгонтэнгэр” хайрхан зэрэг газруудаар аялсан.

Төвийн бүсийн “Татварын ажилтны өдөр”-ийг Дархан-Уул аймагт тэмдэглэж, спорт урлагын тэмцээнд амжилттай оролцсон.

Үндэсний их баяр наадам, Ардын хувьсгалын 96 жилийн ойг тохиолдуулан “Алтан гадас” одонгоор Сэлэнгэ сумын ТУБ Г.Цогзолмаа, ТЕГ-ын “Жуух бичиг”-ээр ТТХТ-ийн ТУБ Б.Дэлгэрмаа, ТЕГ-ын “Баярын бичиг”-ээр Дашинчилэн сумын ТУБ Л.Отгонсүрэн, шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан Сангийн яамны “Жуух бичиг”-ээр Могод сумын ТУБ Д.Соёлмаа, ТЕГ-ын “Жуух бичиг”-ээр ЭСТ-ийн ТУБ М.Бямбадорж, Бугат сумын ТУБ Х.Халиунбат, жижүүр-слесарь Л.Отгонсүрэн, ТЕГ-ын “Баярын бичиг”-ээр ТОТ-ийн ТХ Д.Золжаргал, жижүүр Ж.Түвдэндорж нар тус тус шагнуулав. Монголын залуучуудын холбооны “Тэргүүний залуу инженер” медалиар ЭСТ-ийн ТУБ М.Бямбадорж, “Тэргүүний залуу” алтан медалиар ТОТ-ийн ТУБ Б.Солонго нар тус тус шагнагдсан байна.

2018 он ТЕГ-аас 2018 онд “Чадварлаг, хариуцлагатай албан хаагч, Чанартай хүртээмжтэй төрийн үйлчилгээ” гэсэн үндсэн зорилт тавин ажилласан.

Татварын ерөнхий газрын даргын 2016 оны 09 сарын 07-ны өдрийн А/03 тоот тушаалаар Захиргааны тасаг, Татвар төлөгчидтэй харилцах тасаг, Татварын орлогын тасаг, Татварын хяналт шалгалтын тасаг, Эрсдэл статистикийн тасаг бүтэцтэйгээр ажиллаж байна.

    Хэлтсийн даргаар Д.Батцогт ажиллаж байгаад Дашгай овогтой Лхагвасүрэнг 2018 оны 10 сарын 25-наас томилсон ба  Захиргааны тасгийн дарга, нягтлан бодогчоор ТУАБ Л. Элбэгзаяа ажиллаж байгаад Л.Пагмадорж, нягтлан бодогчоор М.Бямба-Очир, Архив, бичиг хэрэг, няраваар М.Зэсмаа, Хуулийн зөвлөх, хүний нөөцийн ажилтнаар У.Оч, жолооч жижүүрээр М.Бямбабаяр, жижүүрээр Л.Отгонсүрэн, Ж.Түвдэндорж, П.Галцэцэг, үйлчлэгчээр А.Батхишиг, А.Буянхишиг нар,

Татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн даргаар Ц.Батцэцэг ажиллаж байгаад Д.Оюунгэрэл, ТТХТ-ын ТУБ-аар Н.Цэрэнсодном ажиллаж байгаад Г.Гантуяа, Б.Дэлгэрмаа , П.Отгонбаяр түр ажиллаж байгаад Ц.Алтантуяа нар,

Татварын орлогын тасгийн даргаар Д.Оюунгэрэл ажиллаж байгаад Ц.Батцэцэг,  ТУБ/ хураагчаар/ Г.Гантуяа, Б.Солонго,Д.Золжаргал, Л.Элбэгзаяа нар, хураагчаар У.Мөнхчимэг, Ц.Очирхүү, Ж.Ганбаатар, П.Пүрэвжав, А.Батгэрэл нар

Хяналт шалгалтын тасгийн даргаар С.Санжаасүрэн ажиллаж байгаад Д.Лхагвасүрэн, Б.Солонго, ТУБ-аар Д.Лхагвасүрэн, Х.Баярцэцэг, Т.Наранцэцэг, Н.Цэрэнсодном нар,

Эрсдэл, статистикийн тасгийн даргаар Л.Пагамдорж ажиллаж байгаад С.Санжаасүрэн, ТУБ-аар М.Бямбадорж нар ,

Баян-Агт сумГ.Энхчимэг, Бугат сум-Х.Халиунбат, Баяннуур сум З.Отгонтуяа, Бүрэгхангай сум М.Сэргэлэнбат, Гурванбулаг сум  Н.Энхчимэгажиллаж байгаад Н.Одонтуяа, Дашинчилэн сум Л.Отгонсүрэн, Могод сум М.Соёлмаа, Орхон сум О.Наранчимэг ажиллаж байгаад Ж.Даваацэцэг, Рашаант сум Б.Энэбиш, Сэлэнгэ сум Г.Цогзолмаа ажиллаж байгаад Б.Туул, Хангал сум  Г.Амаржаргал, Хишиг-Өндөр сум М.Болормаа, Хялганат тосгон В.Амаржаргал, Хутаг-Өндөр сум Э.Эрдэнэцэцэг, Тэшиг сум Д.Оюунчимэг агсан ажиллаж байгаад Т.Мөнхцэцэг, Сайхан сум Э. Жаргал хүүхэд асрах чөлөө авч Г.Ганзориг нар тус тус ажилласан байна.

2018 оны жилийн эцсээр аймгийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт 89.7 оноотой “В” үнэлгээтэй дүгнэгдлээ.

Татварын улсын /ахлах/ байцаагч нартай 2018 онд байгуулсан үр дүнгийн гэрээг дүгнэхэд “А” үнэлгээтэй 4 албан хаагч 90.0-93.7 оноотой, “В” үнэлгээтэй 13 албан хаагч 80.1-89.6 “С” үнэлгээтэй 12 албан хаагч 71.1-78.2 оноотойгоор үнэлэгдсэн.

Сургалтын төвөөс зохион байгуулсан “Чиглүүлэх сургалт”-нд 2 татвар хураагч, мэргэшүүлэх цахим болон танхимын сургалтыг 2018.04.01-2018.05.05-ны өдрийн хооронд зохион байгуулж шалгалт өгсөн бөгөөд нийт шалгалтанд нийт 27 албан хаагч хамрагдан хангалттай үнэлгээ авсан.

Хэлтсийн төсвөөс 287.0 мянган төгрөгөөр ажлын цагийг хурууны хээгээр бүртгэдэг цахим төхөөрөмж худалдан авч ажлын цагийг бүртгэдэг болсон.

            ТЕГ-ын даргын 2018.02.12-ны А/24 дугаар тушаалаар Хишиг-Өндөр сумын хураагч М.Болормаа, Баян-Агт сумын татвар хураагч Г.Энхчимэг, Хутаг-Өндөр сумын хураагч Э.Эрдэнэцэцэг, ТОТ-ийн татвар хураагч Д.Золжаргал, ТОТ-ийн татвар хураагч У.Мөнхчимэг нар 2018.12.28-ны А/246 дугаар тушаалаар татварын улсын байцаагчийн эрх авсан.

           ТЕГ-ын даргын 2018.06.04-ний Б/256 дугаар тушаалаар Л.Пагмадорж Эрсдэл, статистикийн тасгийн даргаас Захиргааны тасгийн даргаар, Д.Оюунгэрэл Татварын орлогын тасгийн даргаас Татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн даргаар, Ц.Батцэцэг Татвар төлөгчтэй харилцах тасгаас Татварын орлогын тасгийн даргаар, Д.Лхагвасүрэн Хяналт шалгалтын тасгийн даргаар, С.Санжаасүрэн Хяналт шалгалтын тасгийн даргаас Эрсдэл статистикийн тасгийн даргаар, Г.Гантуяа Татварын орлогын тасгаас Татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн ТУБ-аар, Н.Цэрэнсодном Татвар төлөгчтэй харилцах тасгаас Хяналт шалгалтын тасгийн ТУБ-аар тус тус шилжин томилогдсон.

            ТЕГ-ын даргын Б/294 дугаар тушаалаар Гурванбулаг сумын татварын улсын байцаагч Н.Энхчимэг өндөр насны тэтгэвэрт гарсантай холбогдуулан төрийн албан хаагчийн нэг удаагийн буцалтгүй тусламж болох 13235,9 мянган төгрөгийг  олгож, мөнгөн аяга дурсгаж хүндэтгэл үзүүлэв. ТЕГ-ын даргын 2018.08.06-ны өдрийн Б/346 дугаар тушаалаар Гурванбулаг сумын татвар хураагчаар Н.Одонтуяа томилогдсон.

           ТЕГ-ын даргын 2018.01.10-ны Б/22 дугаар тушаалаар Орхон сумын татвар хураагчаар Ж.Даваацэцэг, 2018.08.06-ны өдрийн Б/335 дугаар тушаалаар Тэшиг сумын татвар хураагчаар Т.Мөнхцэцэг, 2018.09.27-ны өдрийн Б/447 дугаар тушаалаар Сэлэнгэ сумын татвар хураагчаар Б.Туул нар тус тус томилогдсон.

           ТЕГ-ын даргын 2018.10.26-ны өдрийн Б/542 дугаар тушаалаар Хэлтсийн дарга Д.Батцогт өөр албан тушаалд томилогдон ажиллахаар ажлаас чөлөөлөгдөж, Хэлтсийн даргаар Хяналт шалгалтын тасгийн дарга Д.Лхагвасүрэн томилогдсон. ТЕГ-ын даргын 2018.12.19-ний өдрийн Б/679 дугаар тушаалаар Хяналт шалгалтын тасгийн даргаар Татварын орлогын тасгийн ТУБ Б.Солонго томилогдсон.

Ажилтан, албан хаагчдыг туршлага судлуулах, хамт олонч уур амьсгалыг бүрдүүлэх зорилгоор Архангай, Говь-Алтай аймгийн Тайширын усан цахилгаан станц, Ховд, Баян-Өлгий аймаг Алтан таван богд чиглэлд аялсан.

           Төвийн бүсийн “Татварын ажилтны өдөр”-ийг Орхон аймагт “Сэлэнгэ” амралтын газар тэмдэглэж, спорт урлагын тэмцээнд амжилттай оролцож эмэгтэй гар бөмбөгийн төрлөөр 1-р байр эзэлсэн.

“Татварын ажилтны өдөр”-ийг тохиолдуулан Татварын албаны “Хүндэт тэмдэг”-ээр  ХШТ-ийн ТУБ Т.Наранцэцэг, шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан “Татварын зөвлөх цол”-оор Татварын орлогын тасгийн дарга Ц.Батцэцэг, Татварын албаны “Хүндэт тэмдэг”-ээр  ХШТ-ийн ТУБ Х.Баярцэцэг, ТЕГ-ын “Жуух бичиг”-ээр М.Болормаа нар тус тус шагнагдсан. Монголын залуучуудын холбооны “Тэргүүний залуу” алтан медалиар Бугат сумын ТУБ Х.Халиунбат, Могод сумын ТУБ М.Соёлмаа нар шагнагдсан байна.

                           

БУЛГАН АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН АЖЛЫН АМЖИЛТ

  Манай хамт  олны шагналын буухиа.

              Алтан гадас одонгоор:

 • Сэлэнгэ сумын ТУБ Г.Цогзолмаа 2017 он
 • Жижүүр Д.Ихбаяр 2018 он
 • Тэшиг сумын ТУБ агсан Д.Оюунчимэг 2018 он

Татварын зөвлөх цолоор:

 • Хэлтсийн дарга Д.Лхагвасүрэн
 • Сэлэнгэ сумын ТУБ Г.Цогзолмаа
 • Хяналт шалгалтын тасгийн ТУБ Б.Энхтуяа
 • Сайхан сумын ТУБ Г.Энхтуяа
 • ТОТ-ын ТУБ Ц.Батцэцэг

Хөдөлмөрийн хүндэт маделиар:

–  Нягтлан бодогч  Л. Сундуйхүү  1998 онд

– Сэлэнгэ сумын ТУБ Г.Цогзолмаа 2015 он

-Хутаг-Өндөр сумын ТУБ Л.Оюунчимэг 2016 он

 “Санхүү банкны тэргүүний ажилтан” цол тэмдэгээр :

– Нягтлан бодогч Л. Сундуйхүү 2001 онд

-ÒÕÒàñãèéí Òàòâàðûí óëñûí áàéöààã÷ Ä. Äîðæìàà

 -Хишиг-Өндөр сумын Татварын улсын байцаагч А. Энхтуяа 2005 онд

– Орхон сумын Татварын улсын байцаагч Г. Баяраа 2006 онд

-Дашинчилэн сумын Татварын улсын байцаагч Д. Аюурзана 2006 онд

-Рашаант сумын Татварын улсын байцаагч Б. Лхагва 2006 онд

-Сэлэнгэ сумын Татварын улсын байцаагч  Ã.Öîãçîëìàà2008 онд

-Тэшиг сумын Татварын улсын байцаагч Д. Оюунчимэг 2008 онд

-Хэлтсийн дарга Д. Лхагвасүрэн 2010 онд

-Хяналт шатлгалтын тасгийн Татварын улсын байцаагч Л. Элбэгзаяа 2010 онд 

-Бүрэгхангай сумын Татварын улсын байöаагч Ё.Болдхуяг 2010 онд

-Хутаг-Өндөр сумын Татварын улсын байцаагч Л. Оюунчимэг 2010 онд

-ТОТ-ын ТУАБ Д.Оюунгэрэл, ТТХТ-ын  ТУАБ Ц.Батцэцэг

– Хангал сумын ТУБ Г.Амаржаргал 2014 он

-Хишиг-Өндөр сумын ТУБ М.Болормаа 2016 он

-ХШТ-ын ТУАБ С.Санжаасүрэн 2015 он

-Хангал сумын ТУБ Г.Амаржаргал  2015 он

-Рашаант сумын ТУБ Б.Энэбиш 2019 он

ХШТ-ын ТУБ Т.Наранцэцэг 2019 он

 “Эдийн засгийн тэргүүний ажилтан” цол тэмдэгээр :

– Эдийн засагч/Татварын улсын байцаагч/  Д. Нарангэрэл 2006 онд

-Баян-Агт сумын Татварын улсын байцаагч И. Дагва 2008 онд

-Бугат сумын Татварын улсын байцаагч С. Оюунцэцэг 2008 онд  

-Сайхан сумын Татварын улсын байцаагч Г. Энхтуяа  2008 онд 

-ÒÕ¯Òàñãèéí Òàòâàðûí óëñûí áàéöààã÷ Á.Ýíõòóÿà 2009 îí

-Îðõîí ñóìûí Òàòâàðûí óëñûí áàéöààã÷ Î. Íàðàí÷èìýã 2010 îíä

– ТХТ-ын ТУАБ Д.Оюунгэрэл 2015 он

Сангийн яамны “Хүндэт тэмдэг”-ээр :

-Нягтлан бодогч Л. Сундуйхүү 2006 онд

-Хэлтсийн дарга Д.Лхагвасүрэн 2013 онд

Санхүү эдийн засгийн албаны хүндэт тэмдэгээр:

Гурванбулаг сумын ТУБ Н.Энхчимэг

Саíгийн яамны “Жуух бичиг”-ээр :

-Эдийн засагч/Татвары улсын байцаагч/  Д. Нарангэрэл 2003 онд

-Дашинчилэн Татварын улсын байцаагч Д. Аюурзана 2003 онд

-Орхон сумын Татварын улсын байцаагч Г. Баяраа 2003 онд

-Хишиг-Өндөр сумын Татврын улсын байцаагч А. Энхтуяа 2003 онд 

-Тэшиг сумын Татварын улсын байцаагч Д. Оюунчимэг 2003 онд

-Баян-Агт сумын Татварын И. Дагва 2004 онд

-Татвар хураалт үйлчилгээний тасгийн Татварын улсын байцаагч Á. Ýíõòóÿà 2004 онд

-Рашаант сумын Татварын улсын байцаагч Б. Лхагва 2005 онд 

-Хэлтсийн дарга Д. Лхагвасүрэн 2006 онд

-Сайхан сумын Татварын улсын байцаагч Г. Энхтуяа 2006 онд

-Сэлэнгэ сумын Татварын улсын байцаагч Г. Цогзолмаа 2006 онд 

-Орхон сумын Татварын улсын байцаагч О. Наранчимэг 2008 онд

-Хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын байцаагч Л. Элбэгзаяа 2009 онд

-Нэг цэгийн үйлчилгээний Татварын улсын ахлах байцаагч Ц. Батцэцэг 2009 онд

-Татвар хураалт үйлчилгээний тасгийн Татварын улсын ахлах байцаагч Д. Оюунгэрэл 2009 онд

– ТТХТ-ын ТУБ М.Галдан 2012 он

-Рашаант сумын ТУБ Б.Энэбиш, ХШТ-ын ТУБ Х.Баярцэцэг нар 2015 он

– ТТХТ-ын ТУБ Н.Цэрэнсодном, ТОТ-ын ТУБ Г.Гантуяа, Захиргааны тасгийн ТУБ Б.Мөнхдулам Могод сумын ТУБ Д.Соёлмаа, Бугат сумын ТУБ Х.Халиунбат 2016

-Могод сумын ТУБ Д.Соёлмаа 2017 он

-ЭСТ-ийн ТУБ М.Бямбадорж 2019 он

Татварын ерөнхий газрын “Хүндэт тэмдэг”-ээр :

-Хэлтсийн дарга Д. Лхагвасүрэн 2010 онд

-Нягтлан бодогч Л. Сундуйхүү 2010 онд

-Сайхан сумын Татварын улсын байцаагч Г. Энхтуяа 2010 онд

-Сэлэнгэ сумын Татварын улсын байцаагч Г. Цогзолмаа 2010 онд

-Хишиг-Өндөр сумын Татварын улсын байцаагч 2010 онд

-ТЗХЭТ-ын ТУАБ Л.Элбэгзаяа, ТОТ-ын ТУАБ Д.Оюунгэрэл, ТТХТ-ын ТУАБ Ц.Батцэцэг-2012 он

-Хяналт шалгалтын тасгийн ТУАБ С.Санжаасүрэн 2013 он

-ЭСТ-ын ТУАБ Л.Пагамдорж 2014 он

-ХШТ-ын ТУБ М.Галдан, Т.Наранцэцэг нар 2015 он

-Архив бичиг хэрэг М.Зэсмаа 2015 он

– Өндөр настан М.Мягмарсүрэн 2015 он

-ХШТ-ын ТУБ Т.Наранцэцэг, Х.Баярцэцэг нар 2018 он

ХШТ-ын ТУАБ Б.Солонго, ТТХТ-ын ТУБ Ц.Алтантуяа нар 2019 он

Татварын ерөнхий газрын “Жуух бичиг”-ээр

-Нягтлан бодогч Л. Сундуйхүү 1998 онд

-Эдийн засагч /Татварын улсын байцаагч/ Д. Нарангэрэл 1999 онд

-Баян-Агт сумын Татварын улсын байцаагч И. Дагва 2000 онд

-Татвар хураалт үйлчилгээний тасгийн Татварын улсын байцаагч Б. Энхтуяа 2001 онд

-Хишиг-Өндөр сумын Татварын улсын байцаагч А. Энхтуяа 2001 онд

-Дашинчилэн сумын Татварын улсын байцаагч Д. Аюурзана 2001 онд 

-Сайхан сумын Татварын улсын байцаагч Г. Энхтуяа 2003 онд 

-Хутаг-Өндөр сумын Татварын улсын байцаагч Л. Оюунчимэг 2003 онд

-Хэлтсийн дарга Д. Лхагвасүрэн 2004 онд

-Татвар хураалт үйлчилгээний тасгийн Татварын улсын ахлах байцаагч Д. Оюунгэрэл 2005 онд

-Сайхан сумын Татварын улсын байцаагч Г. Энхтуяа 2005 онд

-Сэлэнгэ сумын Татварын улсын байцаагч Г. Цогзолмаа 2005 онд

-Нэг цэгийн үйлчилгээний Татварын улсын ахлах байцаагч Ц. Батцэцэг 2006 онд

-Бүрэгхангай сумын Татварын улсын байцаагч Ё. Болдхуяг 2006 онд

-Бугат  сумын Татварын улсын байцаагч С. Оюунцэцэг 2006 онд

-Хяналт шалгалын тасгийн Татварын улсын байцаагч Л. Элбэгзаяа 2007 онд

-Үйлчлэгч Л. Нарангэрэл 2007 онд

-Жижүүр Г. Байв. 2008 онд

-Хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын ахлах байцаагч С. Санжаасүрэн 2009 онд

– Хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын  байцаагч М. Галдан 2009 онд

-Жолооч Л. Отгонсүрэн 2009 онд

-Жижүүр Д. Ихбаяр 2009 онд

-Нэг цэгийн үйлчилгээний Татварын улсын байцаагч Л. Пагмалорж 2010 онд

-Татвар хураалт үйлчилгээний тасгийн Татварын улсын байцаагч Б.Хишигбат 2010 онд  

-Эдийн засагч /Татварын улсын байцаагч/ Т. Наранцэцэг 2010 онд

-Хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын байцаагч Г. Намчинсүрэн 2010 онд

– Хангал сумын ТУБ Г.Амаржаргал, Рашаант сумын ТУБ Б.Энэбиш нар 2012 он

–Архив, бичиг хэргийн ажилтан М.Зэсмаа-2013 он

-Орлогын эдийн засагч ТУБ Х.Баярцэцэг 2014 он

– ХШТ-ын ТУБ Б.Солонго , ТТҮТ-ын ТУБ Ц.Алтантуяа 2015 он

– ТТХТ-ын ТУБ Н.Цэрэнсодном , ТОТ-ын ТУБ Г.Гантуяа, Захиргааны тасгийн ТУБ Б.Мөнхдулам Могод сумын ТУБ Д.Соёлмаа, Бугат сумын ТУБ Х.Халиунбат нар 2016 он

-ТТХТ-ын ТУБ Б.Дэлгэрмаа, ЭСТ-ын ТУБ. М.Бямбадорж, Бугат сумын ТУБ Х.Халиунбат, жижүүр Л.Отгонсүрэн 2017 он

-Хишиг-Өндөр сумын ТУБ М.Болормаа 2018 он

-Дашинчилэн сумын ТУБ Л.Отгонсүрэн, ТОТ-ын ТУБ Д.Золжаргал нар 2019 он

Татварын ерөнхий газрын “Баярын бичиг”-ээр :

-Сэлэнгэ сумын Татварын улсын байцаагч Г. Цогзолмаа 2009 онд

-Үйлчлэгч Л. Нарангэрэл 2010 онд

-ТТХТ-ын ТУБ Б.Солонго 2012 он

– ТОТ-ын ТУБ Ц.Алтантуяа, хүний нөөц хуулийн зөвлөх Б.Мөнхдулам нар 2013 он

– Баяннуур сумын ТУБ Э.Гантулга 2014 он

 • Жижүүр Г.Энх-Ирээдүй, ТХТ-ын ТУБ Г.Гантуяа, ЭУМБТ-ын ТУБ М.Бямбадорж нар 2015 он
 • ТТҮТ-ын ТУБ Н.Цэрэнсодном, Гурванбулаг сумын ТУБ Н.Энхчимэг, үйлчлэгч А.Батхишиг нар 2015 он
 • Бүрэгхангай сумын ТУБ М.Батцэнгэл, Хялганат тосгоны ТУБ В.Амаржаргал, жижүүр П.Галцэцэг нар 2016 он
 • Дашинчилэн сумын ТУБ Л.Отгонсүрэн,ТОТ-ын Д.Золжаргал , жижүүр Ж.Түвдэндорж 2017 он
 • ТОТ-ын ТУБ У.Мөнхчимэг 2019 он

 Аймгийн “Тэргүүний ажилтан” цол тэмдэгээр

-Хишиг-Өндөр сумын Татварын улсын байцаагч А. Энхтуяа 2000 онд

-Сэлэнгэ сумын Татварын улсын байцаагч Г. Цогзолмаа 2001 онд

-Бүрэгхангай сумын Татварын улсын байцаагч Ё. Болдхуяг 2005 онд

-Нэг цэгийн үйлчилгээний Татварын улсын ахлах байцаагч Ц. Батцэцэг  2005 онд

-Хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын ахлах байцаагч С. Санжаасүрэн 2006 онд

– Хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын байцаагч Л. Элбэгзая 2007 онд

-Тэшиг сумын Татварын улсын байцаагч Д. Оюунчимэг 2007 онд

-Сайхан сумын Татварын улсын байцаагч Г. Энхтуяа 2008 онд

-Бугат сумын Татварын улсын байцаагч С. Оюунцэцэг 2008 онд

– ХШТ-ын ТУБ Б.Энхтуяа, Орхон сумын ТУБ О.наранчимэг, Хутаг-Өндөр сумын ТУБ Л.Оюунчимэг нар 2013 он

-Баян-Агт сумын ТУБ Г.Оюунтуяа, жижүүр Д.Ихбаяр, жолооч Л.Отгонсүрэн, 2013

-ЭУМБТ-ын ТУАБ Л.Пагамдорж, ХШТ-ын  ТУБ Т.Наранцэцэг 2014 он

– Бугат сумын ТУБ Х.Халиунбат 2015 он

-ХШТ-ын ТУБ Д.Лхагвасүрэн  2016 он

Аймгийн засаг даргын  “Жуух бичиг”-ээр

-Нэг цэгийн үйлчилгээний Татварын улсын байцаагч Б. Энхтуяа 1995 онд 

-Хишиг-Өндөр сумын Татварын улсын байцаагч А. Энхтуяа 1996 онд

-Эдийн засагч /Татварын улсын байцаагч/ Д. Нарангэрэл 1997 онд

-Бүрэгхангай сумын Татварын улсын байцаагч Ё. Болдхуяг 2001 онд 

-Тэшиг сумын Татварын улсын байцаагч Д. Оюунчимэг 2001 онд

-Орхон сумын Татварын улсын байцаагч О. Наранчимэг 2003 онд

-Жижүүр Г. Байв 2007 онд

-Жижүүр Д. Ихбаяр  2008 онд

-Ýäèéí çàñàã÷ /Òàòâàðûí óëñûí áàéöààã÷/ Т. Наранöýöýã 2009 онд

-ТТХТ-ын ТУБ М.Галдан, ТОТ-ын ТУБ Н.Цэрэнсодном, Могод сумын ТУБ М.Соёлмаа -2014 он

-Хангал сумын ТУБ Г.Амаржаргал, Рашаант сумын ТУБ Б.Энэбиш нар 2015 он

-ХШТ-ын ТУБ Х.Баярцэцэг

 Аймгийн “Баярын бичиг”-ээр:

-Хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын байцаагч Г. Намчинсүрэн 2006 онд

-Сайхан сумын Татварын улсын байцаагч Г. Энхтуяа 2007 онд  

-Нэг цэгийн үйлчилгээний Татварын улсын байцаагч Л. Пагмадорж 2008 онд

-Татвар хураалт үйлчилгээний тасгийн Татварын улсын байцаагч  Б. Хишигбат 2008 онд

– Бүрэгхангай сумын Татварын улсын байцаагч Ё. Болдхуяг  2008 онд

-Хишиг-Өндөр сумын Татварын улсын байцаагч А. Энхтуяа 2008 онд

-Хутаг-Өндөр сумын Татварын улсын байцаагч Л. Оюунчимэг 2008 онд

-Тэшиг сумын Татварын улсын байцаагч  Д. Оюунчимэг 2008 онд

-Хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын байцаагч Л. Элбэгзаяа 2009 онд

-Эдийн засагч /Татварын улсын байцаагч/ Т. Наранцэцэг 2009 онд

-Орхон сумын Татварын улсын байцаагч О. Наранчимэг 2009 онд

– Жижүүр г.Энх-ирээдүй

Залуучуудын холбооны “Тэргүүний залуу алтан медаль”-аар :

-Хэлтсийн дарга Д. Лхагвасүрэн 2008 онд

-ТÕ¯Òàñãèéí  Татварын улсын ахлах байцаагч Д. Оюунгэрэл 2008 онд

-Хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын байцаагч Г. Намчинсүрэн 2009 онд

-Татвар хураалт үйлчилгээний Татварын улсын байцаагч Ц. Алтантуяа 2009 онд

-ЭСТ-ын ТУБ М.Бямбадорж 2017 он

-Тэргүүний залуу алтан медаль ТОТ-ын ТУБ Б.Солонго 2017 он

-Бугат сумын ТУБ Х.Халиунбат, Могод сумын ТУБ М.Соёлмаа нар 2018 он

Тэргүүний архивч:

-Архив бичиг хэргийн ажилтан М.Зэсмаа-2013 он

Гурав. Урлаг спортоор гаргасан амжилтууд

Òàòâàðûí õýëòýñ íü “Íèéãìèéí-Ýð¿¿ë ìýíäèéã äýìæèõ” æèëèéí õ¿ðýýíä “Íèéòèéí áèåèéí òàìèð-Õºäºë㺺í-Ýð¿¿ë ìýíä”-èéã äýìæèí äàðààõ àæëóóäûã õèéæ ã¿éöýòãýýä áàéíà.

            ¯¿íä:

 • Ñóìäûíòàòâàðûíáàéöààã÷äèéí æèëèéí àæèë ä¿ãíýõ ñóðãàëò, çºâëºãººíèé ¿åýð áàéãóóëëàãûí àâàðãà øàëãàðóóëàõ Ñàãñàí áºìáºãèéí áîëîí õºã溺íò áóóõèé çýðýã óðàëäààí òýìöýýíèéãçîõèîíáàéãóóëëàà. Òóñ òýìöýýíä Òàòâàðûí õýëòñèéí íèéò àæèëòàí àëáàí õààã÷ õàìðàãäñàí áºãººä 6-í áàã áîëîí ºðñºëäºí òýìöýýí óðàëäààíä ò¿ð¿¿ëñýí áàã òàìèð÷äàä 1-3 áàéð ýçë¿¿ëýí àëò, ìºíãº, õ¿ðýë ìåäàëü, ìºíãºí øàëãàëààð øàãíàæ  óðàìøóóëëàà.
 • Дîëîî õîíîã á¿ðèéí ãóðàâ äàõü ºäðèéã “Áèåèéí òàмèðèéí ºäºð” áîëãîí Ñïîðòûí äóíä ñóðãóóëèéí çààëàíä áàéíãà òîãëîæ áайна.
 • Ñàðä íýã óäàà áóñàä áàéãóóëëàãóóäòàé õàìòðàí áîîöîîò òîãëîëò çîõèîí áàéãóóëæ áàéíà.
 1. Õóóëèéí áàéãóóëëàãóóäûí äóíä çîõèîí áàéãóóëñàí òýìöýýí, óðàëäààíä îðîëöëîî.
 2. Ë.Ýíýáèøèéí íýðýìæèò ñàãñàí áºìáºãèéí òýìöýýíä ýðýãòýé, ýìýãòýé áàã àìæèëòòàé îðîëöñîí.
 3. Æèë á¿ðèéí 5 äóãààð ñàðûí õî¸ð äàõü äîëîî õîíîãò çîõèîí áàéãóóëäàã “Òàòâàð òºëºã÷äèéí ºäºðëºã” àæëûí õ¿ðýýíä òàòâàð òºëºã÷äèéí äóíä óëàìæëàë áîëãîí ãàð áºìáºãèéí òýìöýýíèéãàìæèëòòàé çîõèîí áàéãóóëëàà.

“Гар бөмбөг”-ийн тэмцээнийг ОУХШүүгч Х.Мөнх-Очир, Спортын мастер А.Ханддорж, Б.Баасансүрэн, áèåèéí òàìèðûí áàãø Б.Бямбадорж нар шүүж явууллаа. Òýìöýýíä íèéò 19  багèéí òàìèð÷èä îðîëöñîíîîñ ýíõèé 3 баéð ýçýëñýí áàã òàìèð÷èäûã àëò, ìºíãº, õ¿ðýë ìåäàëü, ìºíãºí øàãíàë “ Өргөмжлөл “-ººð шагнаж òýðã¿¿í áàéð ýçýëñýí áàãò øèëæèíÿâàõöîìûããàðäóóëëàà.

Үүнд :

1-байранд ; А.Ханддорж ахлагчтай Ýðäìèéí ºð㺺 öîãöîëáîð ñóðãóóëèéí áàã

2-байранд ;Á.Ñ¿õáàò àõëàã÷òàé Ýðäýíýò, Áóëãàí öàõèëãààí ò¿ãýýõ ñ¿ëæýý òºðèéí ºì÷èò õóâüöààò êîìïàíèé áàã

3-байранд ;Ã.Áàòáîëäàõëàã÷òàéÎíöãîéáàéäëûíãàçðûíáàãòàìèð÷èäòóñòóñøàëãàðëàà

 1. Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí ñóðàã÷äûí äóíä “Òàòâàð-Áèäíèéàìüäðàëä” ñýäýâò “ÀÕÀ” öýíãýýíò òýìöýýíèéã çîõèîí áàéãóóëëàà. Ýíý àðãà õýìæýýíä àéìãèéí òºâèéí åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü áîëîí ÌѯҺâèéí ñóðàã÷èä èäýâõèòýé îðîëöîæ òàòâàðûí òàëààðõè ìýäëýãýý äýýøë¿¿ëëýý. Ýíý àðãà õýìæýýã àéìãèéí Õ¿¿õäèéí òºëºº õýëòýñòýé õàìòðàí çîõèîí áàéãóóëæ, øàëãàðñàí ñóðàã÷èäàä ºðãºìæëºë, ìºí㺠íøàãíàë ãàðäóóëëàà.

 Õàíãàé á¿ñèéí “Òàòâàðûí àëáàíû àæèëòàí”-û ºäðèéã 2007 îíä Ñýëýíãý àéìãèéí “Àìàð áàÿñãàëàí õèéä”-ä, 2008 îíä Äàðõàí-Óóë àéìãèéí “Çóëçàãà” àìðàëòàíä, 2009 îíä Îðõîí àéìãèéãí “Îëèìï” àìðàëòûí ãàçàð, 2010 îíä Áóëãàí àéìãèéí “Àíàã” àìðàëòûí ãàçàð òóñ òóñ çîõèîí áàéãóóëàãäñàí.

2008 îíä Äàðõàí- Óóë àéìàãò áîëñîí Òàòâàðûí àëáàíû àæèëòíû ºäºðëºãò áàãààðàà 2-ð áàéðàíä îðñîí.

2010 îíä Áóëãàí àéìàãò áîëñîí Òàòâàðûí àëáàíû àæèëòíû ºäºðò áàãààðàà 2-ð áàéðàíä îðñîí.

 

ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÀËÁÀÍÛ ¯Å ¯ÅÈÉÍ ÄÀÐÃÀ ÍÀÐ

                                                                        ÍàìñðàéíÄýëãýðñàéõàí

                                                                                    / 1994-1995 /

Í.Äýëãýðñàéõàí  1962îíäòºðñºí.  1985 ÌÓÈÑ-èéãýäèéíçàñàã÷  ìýðãýæëýýðòºãññºí.1984-1989 îíä Àéìãèéí ÀÄÕÃÇàõèðãààíû ñàíõ¿¿ãèéí õýëòýñò õÿíàëò øàëãàëòûí áàéöààã÷,òàñãèéí äàðãà.1990 îíîîñ ñàíõ¿¿ãèéí õýëòñèéí òàòâàðûí òàñàã.  Н.Дэлгэрсайхан нь одоогоор Аймгийн ЭМГ-ын эдийн засаг удирдлага мэдээллийн албаны даргаар ажиллаж байсан.

Ò¿¿íèé õºäºëìºð á¿òýýëèéã ¿íýëæ Ñàíõ¿¿ãèéí Òýðã¿¿íèéà æèëòàí öîë òýìäãýýð øàãíàñàí áàéíà.

̺íõ-Î÷èðûí Îþóíìàà

                                                                     / 1995-2006 /

1962 îíä Áóëãàí àéìгийн Булган суманд òºðñºí.1985 онд МУИС-ийн Санхүү эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн.

      1985-1993 онд аймгийн АДХГЗ-ны санхүүгийн хяналт шалгалтын хэлтэст хяналт шалгалтын улсын байцаагч, 1993-1995 онд татварын хэлтэст татварын ахлах байцаагч, 1995-2006 онд татварын хэлтсийн даргаар ажиллаж байсан.

      2008 оноос 2012 он хүртэл Булган аймгийн Бугат сумын Засаг даргаар ажиллаж байгаад 2014 онд ТХТ-т ажиллаж байсан.

      Түүний хөдөлмөр бүтээлийг үнэлж “Эдийн засгийн тэргүүний ажилтан” цол тэмдгээр шагнасан байна.

 Äàøãàéí Ëõàãâàñ¿ðýí

1974 онд Булган аймгийн Булган суманд тєрсєн. Ам бїл 4, эхнэр  2 хїїхдийн хамт амьдардаг.1982-1992 онд Булган сумын Ерєнхий боловсролын сургууль дїїргэсэн бєгєєд 1997 онд Монгол улсын их сургуулийн Эдийн засгийн дээд сургуулийг Санхїїгийн менежментийн мэргэжлээр банкны эдийн засгийн бакàлавр зэрэгтэй тєгссєн. Удирдлагын академийг 2008 онд төрийн удирдлагын менежер, 2013 онд төрийн удирдлагын магистраар тус тус төгссөн. 2001 онд Монгол улсын мэргэшсэн нягтлан бодогч болсон. 2012 онд татварын итгэмжлэгдсэн зөвлөх цол хүртсэн. 2014 онд ТИНЗ-ийн шалгалтанд орж, татварын зөвлөх болон 2015 онд МНБИ-д аудиторын эрхийн шалгалтыг амжилттай өгч тэнцсэн байна.  2007-2012 онд Турк, Япон, Солонгос, Вьетнам улсуудад мэргэжил дээшлүүлсэн. Тус хэлтэст 1997-2001 он хїртэл Хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын байцаагч, 2001-2002 онд Хяналт шалгалтын тасгийн дарга, Татварын улсын ахлах байцаагч, 2002-2004 он хїртэл Хяналт шалгалтын татварын улсын байцаагч, 2004-2005 он хїртэл Татвар хураалтын тасгийн татварын улсын байцаагч, 2006 оны 1 дїгээр сараас 11 дїгээр сар хїртэл Хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын ахлах байцаагч, 2006 оны  11 дїгээр сараас 2013 оны 12 сар хүртэл  Татварын хэлтсийн даргаар, 2015 оны 08 сараас 2016 оны 05 сар хүртэл ТХТ-ын ТУБ, 2016 оны 05 сараас 2018 оны 06 сар хүртэл ХШТ-ын ТУБ-аар, 2018 оны 06 сараас 2018 оны 10 сар хүртэл ХШТ-ын ТУАБ –аар тус тус ажиллаж байгаад 2018 оны 10 сараас одоог хүртэл Хэлтсийн даргаар ажиллаж байна. Шагналууд

Доржпүрэвийн Чулуунбат

1955 онд Булган аймгийн Гурванбулаг суманд төрсөн. 1975 онд Санхүү эдийн засгийн техникум, 1988 онд МУИС, 1991 онд Төрийн захиргааны институтын Төр захиргааны удирдах ажилтны дээд курс, 2004 онд Монгол улсын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтыг тус тус төгссөн. 1975-1976 онд Хүнс Гурилын комбинатад нягтлан бодогчоор, 1976-1990 онд Булган амйгийн Үйлдвэрчны эвлэлийн нягтлан бодогчоор, 1990-1993 онд Аймгийн АДХ-ын гүйцэтгэх захиргааны Статистикийн хэлтсийн дарга, 1993-1996 онд Булган аймгийн Гурил тэжээл Булган хувьцаат компанид  Эдийн засаг санхүү эрхэлсэн дэд захирал бөгөөд ерөнхий нягтлан бодогчоор, 1996-1999 онд Булган амйгийн Нефьт хангамжийн газарт ерөнхий нягтлан бодогчоор, 2000-2013 он хүртэл Булган аймгийн ЗДТГ-ын санхүү төрийн сангийн хэлтэст Нягтлан бодох бзртгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэнгээр, 2013-2016 он хүртэл Булган аймгийн Татварын хэлтсийн даргын албыг хашиж байгаад өндөр насны тэтгэвэрт гарсан.

Түүний хөдөлмөр бүтээлийг үнэлж “Санхүү банкны тэргүүний ажилтан” цол тэмдэг, Санхүү, эдийн засгийн албаны хүндэт тэмдэг, Эрх чөлөөны одон, Ардчилалын ахмад зүтгэлтэн тэмдэг, Алтан гадас одонгоор тус тус шагнасан байна.

 Дашбилэгийн Батцогт

1979 онд Булган аймгийн Булган суманд төрсөн. 2002 онд ХААИС-ын ЭЗБС-ийн нягтлдан бодох бүртгэлийн ангийг, 2010 онд Удирдлагын академийг төрийн удирдлагын менежерээр төгссөн.

2002-2008 он хүртэл Булган аймгийн ЗДТГ-ын  Санхүү, эдийн засаг, бодлого зохиуццлалтын хэлтэст төрийн сангийн мэргэжилтнээр, 2008-2016 он хүртэл хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтнээр ажиллаж байгаад, 2016-2018 он хүртэл Булган аймгийн Татварын хэлтсийн даргаар тус тус ажиллаж байгаад 2018 оны 11 сараас одоог хүртэл Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн даргаар  ажиллаж байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТÀÒÂÀÐÛÍ ÕÝËÒÑÈÉÍ ÀÕÌÀÄ ÀÆÈËÒÍÓÓÄ

          И.Дагва ТУБ                           С.Оюунцэцэг  ТУБ                     Д.Аюурзана ТУБ

        /Баян-Агт сум/         /Бугат сум/     /Дашинчилэн сум/

          Б.Лхагва ТУБ                                   Г.Баяраа ТУБ                             Ë.Ñóíäóéõ¿¿

         /Рашаант сум/                                    /Орхон сум//ÒÓÀÁ/

Ä.Ìÿãìàðñ¿ðýí                              ×.Áÿìáàäîðæ                                Ä.Äîðæìàà /ÒÓÁ/

/Áè÷èã õýðãèéí àæèëòàí/                     /Æèæ¿¿ð/      

  Г.Энхтуяа                                   А.Энхтуяа                               О.Наранчимэг

  Сайхан сумын ТУБ                   Хишиг-Өндөр сумын ТУБ                       Орхон сумын ТУБ

            Л.Оюунчимэг                             Г.Цогзолмаа                          ТУБ  Б.Энхтуяа

   Хутаг-Өндөр сумын ТУБ                   Сэлэнгэ сумын ТУБ

Жижүүр Г.Байв               Жижүүр Г.Ихбаяр                            Н.Энхчимэг    

                                                                                                      Гурванбулаг сумын ТУБ

     Үйлчлэгч Л.Нарангэрэл

ÁÈÄÍÈÉ ÄÓÍÄÀÀÑ ÒªÐÑªÍ Ø¯ËÝÃ,

ÄÓÓ ÎÍÈÃÎÎ, ÝËÝÃËÝËÝÝÑ

Ø¿ëãèéã Í.Õèøèãäîðæ                                                        Àÿûã Ý.Ñ¿õáààòàð

Õ¿¿å, õýíãóàé

/Õîøèí äóó/

Ãàíçàãûí íàéìàà õèéãýýä

Ãýëäýð÷ ÿâàà òýð ãóàé

Îëñîí õýäýí òºãðºã ÷èíü

Îâîî ë áîëæ äýý õººðõèé

                                    Õ¿¿å õýí ãóàé òà ÷èíü

                                    Òàòâàðàà òºëºõºº ìàðòàâ óó

                                    Õ¿í àðä ÷èíü öààíà ÷èíü

                                    Öàëèíã¿é ñóóãààã õàðàâ óó

Ãàäààä ìàøèí õºëºã뺺ä

Ãàíãàð÷ ÿâàà òýð ãóàé

Õàëààñàíä áàéãàà õýä ÷èíü

Õàëãèæ áàéíà äàà õººðõèé

                                    Äàõèëò

Ãàäíû çýýë àâ÷èõààä

Ãàéõóóëæ ÿâàà òýð ãóàé

Áàíêèíä áàéãàà õýä ÷èíü

Áàãñàéæ áàéíà äàà õººðõèé

                                    Äàõèëò

ªºðèéíõºº àìèéã áîäîîä

Öàòãàëàí ÿâàà òýð ãóàé

ªðãºí îëîí ò¿ìýí ÷èíü

Öºõºð÷ ìýäíý ø¿¿ õººðõèé

                        ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÁÀÉÖÀÀÃ×ÈÉÍ ÄÓÓ

Ø¿ëãèéã Í.Äàãâàäîðæ                                                                 Àÿûã Ä.Áàò-Î÷èð

Àæèë ¿éëñ ìèíü àðèóí öàãàà

Àìüäðàë æàðãàë ìèíü àðâèí áàÿí

Àõóé òºð人 àëäàð õ¿íäòýé

Àëáà àæèë òàòâàðûí áàéöààã÷àà

            Òàíãàðàãòàà ¿íýí÷ òàòâàðûí áàéöààã÷ áè

            Ò¿ìíýý òºëººëñºí òºðèéí ò¿øýý áè

Óëñàà äýâæèõýä õºãæèë íýìäýã

Óðàì òºãºëäºð ñàéõàí àæèë

Óòãà òºãñ ýíý àëáàíäàà

¯íýí÷ áàéäàã-òàòâàðûí áàéöààã÷àà

            Äàõèëò

Һ𺺠ãýñýí ýðõýì àëáàíäàà

Òºãñ øóëóóí ¿íýí÷ ç¿òãýíýý

Ò¿ìíýý ãýñýí ÷èí õ¿ñýëòýé

Ò¿âøèí øóäàðãà-òàòâàðûí áàéöààã÷àà

            Äàõèëò

Ýëýãëýëýýñ

/Àðõèâ áè÷èã õýðãèéí àæèëòàí Ä.Ìÿãìàðñ¿ðýíä çîðèóëàâ./

Ñóìààãèéí äýâæýýíä õ¿÷ ¿çýæ áàðèëäààã¿é

Ñ¿¿ ñààëü ìèíü ãýæ óóëãà àëäàæ òýâäñýí

ªãñºæ ººäëºõ àìüäðàëûí íóãà÷ààíä

ªðõ ãýðèéíõýý åðºíõèé ìåíåæåðèéí ¿¿ðýãòýé ìîíãîë êàÿà

            Öàãòàà òà ¿õðýýð íàðãèäàã

            Öàëèíãàà áóóõààð àâààä õàðüäàã èæèé êàÿà

            Öàë áóóðàë èæèéäýý ýðõëýõ

Öàéëãàí ñýòãýëò áóðõàí êàÿà

Ìýðãýæèëäýý ìýðãýøñýí

Ìîíãîë êàÿà áèäíèé êàÿà

            /ÒÓÁ ºíäºð íàñòàí Ä.Äîðæìààä çîðèóëàâ./

¯ð ìèíü ãýæ à÷òàéãàà  öóã ýýíýãøèõ áîíäãîð ýãýý

¯íýí÷ õàíü ìèíü ãýæ ºâãºí人 íýã ýðõëýõ

Ä¿¿ íàð ìèíü ãýæ òàòâàðûí õàíäàà íýã ýðõëýõ

Äóòóó þìã¿é á¿ãäèéã íü òºëíº ãýæ êîìïàíèéõàíäàà íýã òîìðîõ

Ìóó ä¿¿ íàð ìèíü ãîðüäîæ áàéãàà ãýýä ãàíö þì àâ÷ ºãºõ áóÿíòàé ýãýý

Ìèíèé ýãýý, áèäíèé ýãýý, áîíäãîð ýãýý

 

/ÒÓÁ ºíäºð íàñòàí Ã.Áàÿðààä çîðèóëàâ./

Ãàëçóó áàðûí àìàíä

Ãàðàà õèéõ¿¿ ÿàõ âý?…

Çà çà áîëü¸ ãýõ

Ãàëäàíæàìöûí Áàÿðàà

Ãàíäàí áóóðøã¿é áàéöààã÷àà

غ뺺 ñàéí óóãààðàé

Øºíº ñýíãýí¿¿ëíý ø¿¿ ãýæ

Çàëóó õîé÷ ¿åäýý ñóðãàñàí

Áàÿðàà îéðäîî àæèë èõòýé

À÷ çýýãýý ºñ㺺ä àìðàëò áàãàòàé

Øàðòñàí ¿åä ìèíü õ¿ðýýä èðäýã

Øàíàëãàõ çîâëîíã¿é ãàðãààä ºãäºã

            Õ¿í à÷ñàí óó, ìàõ à÷ñàí óó ãýæ

Õ¿íèé íººöèéí ìåíåæåðò òîìîðñîí

Ãàíäàí áóóðøã¿é

Ãàëäàíæàìöûí Áàÿðàà

Ãàíö þì áàéíà óó? Äàðãàà …

/ÒÓÁ ºíäºð íàñòàí Á.Ëõàãâàä çîðèóëàâ./

 

¯åèéí þì øèã ¿åðõýæ äàññàí

Õîðâîîä õîâîðõîí ä¿¿ íàðòàà

Õîñã¿é ñàéõàí àìü òàðèà èëãýýñýí

Áàÿðëàõ ãîìäîõ íü àìàðõàí

Áàòæàâûí Ëõàãâà áèäíèé àíèà

Òîîðöîãëîîä ýõýëáýë õýíèéã ÷ äàãóóëàõã¿é

Òîîíîòîî áîë óíä óñòàé

Òîëãîéäîî òàòâàðûí áîäîëòîé

ªã뺺ä øàð òàéëàõ

ªðºâ÷õýí ýãýý

Ðàøààíòûí Ëõàãâà

Àðõàã áàéöààã÷àà

/ªíäºð íàñòàí ×.Áÿìáàäîðæèä çîðèóëàâ./

 

Õàðõ¿¿ ÷àìäàà äóðëààä áàéíà

Õàðíà óó áàéíà óó ººðºº ìýääýý ãýæ

Õàðóóë çàíãèéí á¿ñã¿é Íàðàíãýðýë äóóëàõ

ªòëºõ íàñàíäàà èëãýýëò ºâºðòºëæ ìàë÷èí íýã áîëñîí

ªâãºí áóóðàë àõ ìèíóó

Õºë áºìáºãò ãîîë àëäàõã¿é õààëãà÷ ãýíýì òà

Õýëòýñòýý îðîéí öàãààð õýíèéã ÷ îðóóëàõã¿é õàðóóë þì òà

Õààíààñ íü ÷õàðñàí øèðâýý ñàõàëòàé êîìèñàð ìàÿãûí ýð þì òà

Õàëõàä öóóòàé Ñàéõàí íóòãèéí õºâã¿¿í þì òà

Байгууллагын бүтэц

Тасаг

ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ТАСАГ

 Тасгийн танилцуулга:

        Захиргаа хуулийн тасаг нь Татварын ерөнхий газрын даргын 2020 оны А/18 дугаар тушаалаар шинээр байгуулагдаж Тасгийн дарга, Нягтлан бодогч-Хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэн,  Хуулийн асуудал хариуцсан ТУБ, Сүлжээний инженер, Архивын эрхлэгч-бичиг хэрэг, нярав, жолооч, үйлчлэгч зэрэг 9 хүний орон тоотойгоор ажиллаж байна.

Тасгийн чиг үүрэг:

         Тус нэгж нь байгууллагын өдөр тутмын тасралтгүй үйл ажиллагаа болон ажпын уялдаа, ил тод байдлыг хангах, үйл ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах, төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, хууль, эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, төсөв хөрөнгийг төлөвлөн, захиран зарцуулах, тайлагнах, түүнд хяналт тавих, архив, албан хэрэг хөтлөлтийг хууль, журмын дагуу явуулах үндсэн үүрэг хүлээнэ. Тус нэгж нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

 1. Төрийн албаны тухай хуулийн хүрээнд байгууллага, нэгж, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө батлах, тайлагнах ажпыг зохион байгуулах;
 2. Тус татварын албаны даргын зөвлөлийн болон цаг үеийн шуурхай хурлыг зохион байгуулах, хурлын шийдварийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах;
 3. Татварын ерөнхий газрын дарга, дээд шатны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, Засаг даргын гаргасан тушаал, тогтоол, захирамж шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
 4. Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах;
 5. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, дотоод хяналт, ёс зүйн салбар хорооны үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
 6. Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл ажиллагааг эрхлэх;
 7. Хүний нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх зорилгоор хөдөлмөрийн дотоод журам болон бусад эрх зүйн баримт бичгийг батлуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 8. Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, тайлагнах;
 9. Татварын болон бусад холбогдох хууль тогтоомжид заасан эрх хэмжээний хүрээнд ажилтныг томилох, сахилгын шийтгэл ногдуулах, чөлөөлөх, цалингийн шатлал, төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл, шагнал урамшуулал, буцалтгүй тусламж олгох болон бусад үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
 10. Ажиллагчдын хувийн хэргийг бүрдүүлэх, холбогдох мэдээллийг татварын удирдлагын нэгдсэн системд оруулах, баяжуулах, мэдээ судалгааг цаг тухай бүр гаргах;
 11. Төсвийн шууд захирагчийн урсгал, хөрөнгө оруулалтын зардлынтөсөв, бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, төсвийн хуваарийг Татварын ерөнхий газарт хүргүүлэх, батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах, хяналт тавих тайлагнах;
 12. Төсвийн шууд захирагчийн санхүүгийн тайлан гаргах, төрийн өмч болон үнэт цаасны бүртгэлд хяналт тавих, төрийн сангийн төлбөр тооцоог хийх;
 13. Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Шилэн дансны тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх;
 14. Татварын буцаан олголт, урамшууллыг холбогдох нэгжтэй хамтран зохион байгуулах;
 15. Байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдал, сүлжээний тасралтгүй, хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах, нууцлалыг хангах, засвар үйлчилгээг үзүүлэх, сургалт зохион байгуулах;
 16. Төрийн болон байгууллагын нууцын ажлыг эрхлэх;
 17. Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд нийтийг хамарсан арга хэмжээг төлөвлөх, зохион байгуулах;
 18. Татварын болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах;
 19. Хэлтсийн удирдлага, албан хаагчид татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд болон татвар төлөгчөөс гаргасан хүсэлт, гомдлыг хянан шийдвэрлэх явцад хууль, эрх зүйн зөвлөгөө, арга зүйгээр хангах;
 20. Татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах явцад гарч буй зөрчил маргаантай зүйл, хэсэг, заалтыг өөрчлөх, боловсронгуй болгох, хийдэл, давхардлыг арилгах зорилгоор холбогдох нэгжид санал хүргүүлэх;
 21. Хэлтсийн даргын захиргааны шийдвэр, гэрээ, баримт бичгийн төслийг боловсруулах явцад хууль, эрх зүйн үндэслэлийг хянах, хууль тогтоомжид нийцүүлэх;
 22. Төрийн болон төрийн бус байгууллагатай харилцан мэдээлэл солилцох гэрээ байгуулах, холбогдох нэгжтэй хамтран ажиллах;
 23. Хууль, хяналтын байгууллагуудтай хамтран ажиллах, татварын хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд татварын байгууллагыг төлөөлөх, түүнчлэн нэхэмжпэгч, хариуцагч, гэрч, хохирогч, иргэний нэхэмжпэгчээр татварын албыг төлөөлөн ажиллаж байгаа албан тушаалтныг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах;
 24. Зөрчлийн тухай болон Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах;
 25. Татварын өр хураах үйл ажиллагааны чиглэлээр хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, өртэй татвар төлөгчийн хөрөнгийн байдлыг тогтоох, хөрөнгө битүүмжпэх, хураах, хадгалах, эд хөрөнгийн үнэлгээ хийлгэх, эрх хязгаарлах болон түдгэлзүүлэх арга хэмжээг холбогдох нэгжтэй хамтран зохион байгуулах, дэмжпэг үзүүлэх;
 26. Эд хөрөнгө барьцаалах, битүүмжлэх, хураах, хадгалах, үйл ажиллагаанд хууль, эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх;
 27. Аймгийн хэмжээнд битүүмжилсэн хөрөнгийг мөнгөн хэлбэрт шилжүүлэх (дуудлага худалдаа), мөнгөн хэлбэрт шилжүүлсэн орлогыг хуваарилах үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
 28. Татварын аютай холбоотой гомдлыг аймгийн татварын хэлтэст хүлээн авч, маргаан таслах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, шийдвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, баяжилтыг тухай бүр хийх;

         Тус нэгж нь батлагдсан чиг үүргийг төрийн захиргаа, санхүү, хүний нөөц, хуулийн чиглэлээр шийдвэрийн төсөл боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, үнэлж дүгнэх, тайлагнах, судалгаа хийх, хууль, хяналтын байгууллагад төлөөлөх, татварын харилцаанд оролцогчид эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, удирдлага болон албан хаагчийг мэдээллээр хангах, холбогдох хуулийн дагуу хариуцлага тооцох замаар хэрэгжүүлнэ.

 Албан хаагчдын мэдээлэл:

ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН ТАСАГ

 

Тасгийн танилцуулга:

           Татварын хяналт шалгалтын тасаг нь Татварын ерөнхий газрын даргын 2020 оны А/18 дугаар тушаалаар шинэчлэгдэн байгуулагдаж Тасгийн дарга ТУБ,  Татварын улсын байцаагч-3, 4 хүний орон тоотойгоор ажиллаж байна.

 

Татварын хяналт шалгалтын асуудал хариуцсан нэгжийн чиг үүрэг:

          Тус нэгж нь татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, эрсдэлд суурилсан татварын хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, татвар төлөгчдийг зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх үндсэн үүрэг хүлээнэ. Тус нэгж нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

 1. Эрсдэл бүхий татвар төлөгчийг татварын хяналт шалгалт болон ногдуулалтын хяналтад хамруулах, холбогдох нэгж, байгууллагатай хамтарсан хяналт шалгалтыг хийх, татварын зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх, зөрчлийн сан үүсгэх, дүн шинжилгээ хийх ажпыг зохион байгуулах;
 2. Татварын хяналт шалгалтын явцад татвар төлөгчийн талаарх хөндлөнгийн мэдээлэл цуглуулах, ашиглахтай холбогдох ажпыг зохион байгуулахад оролцох;
 3. Татварын хууль тогтоомж зөрчсөн татвар төлөгчийн талаар гаргасан гомдол мэдээлэл, хүсэлтийн мөрөөр татварын хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж, хариу өгөх;
 4. Дунд ангиллын татвар төлөгчид үнэ шилжилтийн ерөнхий зарчмыг хэрэгжүүлэх, үнэ шилжилтийн чиглэлээр татварын хяналт шалгалт хийх;
 5. Маргаан таслах зөвлөл болон шүүх, хууль хяналтын байгууллагад татварын актад гаргасан гомдол, нэхэмжпэлтэй холбогдох асуудлаар тайлбар, нотлох баримт гаргах, хуралдаанд оролцох, бусад татварын алба, байгууллагатай хамтран ажиллах;
 6. Онцгой албан татварын тухай хууль, Онцгой албан татварын тэмдгийн тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах;
 7. Татвар төлөгчийн хүсэлтийн дагуу нэмэгдсэн өртгийн албан татварын ногдуулалт, төлөлтийг баталгаажуулах, Том татвар төлөгчийн асуудал хариуцсан нэгжид саналыг хүргүүлэх;
 8. Том татвар төлөгчийн газрын Эрдэс баялагийн нэгж болон холбогдох бусад нэгжүүдээс мэргэжлийн туслалцаа дэмжпэг авах, хамтарсан шалгалтыг хийх;
 9. Татвар төлөгчид татварын зөрчлийг давтан гаргуулахгүй байх зорилгоор татвар төлөгчийн ангилал (сегмент), үйл ажиллагааны чиглэлээр эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөгөө, сургалтыг холбогдох чиг үүргийн нэгжтэй хамтран хэрэгжүүлэх;

Тус нэгж нь батлагдсан чиг үүргийг татварын зөрчлийг илрүүлж, хариуцлага тооцох, холбогдох судалгаа хийх, шийдвэрийн төсөл боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, тайлагнах, удирдлага, албан хаагчийг мэдээ, мэдээллээр хангах, бусад татварын болон хууль хяналтын байгууллагатай хамтран ажиллах, холбогдох хуулийн дагуу хариуцлага тооцох замаар хэрэгжүүлнэ.

Тус нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь тус газар болон нэгжийн удирдлага, татварын улсын байцаагч, ажилтан, албан хаагч, Татварын ерөнхий газар, бусад татварын алба байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, хувь хүн байна.

 

Албан хаагчдын мэдээлэл:

ЖИЖИГ СЕГМЕНТИЙН ТАТВАР ТӨЛӨГЧТЭЙ ХАРИЛЦАХ ТАСАГ

 

Тасгийн танилцуулга:

           Татвар төлөгчтэй харилцах тасаг нь Татварын ерөнхий газрын даргын 2020 оны А/18 дугаар тушаалаар шинээр байгуулагдаж Тасгийн дарга ТУБ-1,  Татварын улсын байцаагч – 3, хураагч-2, зэрэг 6 хүний орон тоотойгоор ажиллаж байна.

 

Жижиг сегментийн татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн чиг үүрэг:

            Тус нэгж нь татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, татвар төлөгчийг мэдээллээр ханган зөвлөгөө өгөх, сургалт сурталчилгаа явуулах, төсвийн орлогыг бүрдүүлэх үндсэн үүрэг хүлээнэ. Тус нэгж нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

 1. Харьяалах татвар төлөгчийг бүртгэх, хувийн хэрэг хөтлөх, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, татвар төлөгчийн гэрчилгээг цахим хэлбэрээр олгох, татвар төлөгчийг шилжүүлэх, эрэн сурвалжлах, бүртгэлээс хасах;
 2. Татвар төлөгчид цахим гарын үсэг, нэвтрэх эрх, нууц үгийг олгох;
 3. Татварын хууль тогтоомжийг сурталчлах, татвар төлөгчийн ангилал (сегмент)-д тохирсон сургалт, удирдамжит арга хэмжээг зохион байгуулах, татвар төлөгчийг мэдээллээр хангах, зөвлөгөө өгөх, үйлчилгээ үзүүлэх;
 4. Гол үйлчлүүлэгчийн менежерийн төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжүүлэх;
 5. Татварын тайлан хүлээн авах, тайлангийн боловсруулалт хийх, залруулсан тайланг хүлээн авах, зөрчилтэй тайланг залруулаагүй тохиолдолд холбогдох нэгжид шилжүүлэх, тайлангийн ирц хангуулах, хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлүүлэх;
 6. Төсвийн татварын орлогыг бүрдүүлэх, албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хяналт тавих;
 7. Татварын өр хураах үйл ажиллагааны чиглэлээр холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, татвар төлөх хугацааны хөнгөлөлт үзүүлэх, өртэй татвар төлөгчийн хөрөнгийн байдлыг тогтоох, хөрөнгө битүүмжлэх, хураах, хадгалах, эд хөрөнгийн үнэлгээг тогтоолгох, эрх хязгаарлах болон түдгэлзүүлэх арга хэмжээ авах;
 8. Битүүмжилсэн хөрөнгийг мөнгөн хэлбэрт шилжүүлэх (дуудлага худалдаа), мөнгөн хэлбэрт шилжүүлсэн орлогыг хуваарилах үйл ажиллагаанд шаардлагатай бичиг баримтыг холбогдох нэгжид хүргүүлэх, хамтран ажиллах;
 9. Төрийн санд байрших татварын орлогын дансны гүйлгээний бүртгэлд хяналт тавих, татварын төрөл хоорондын суутган тооцооллыг бүртгэх;
 10. Тухайн төсвийн татварын орлогын зарлагын хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх, залруулгыг холбогдох мэдээллийн санд бүртгэх;
 11. Тухайн төсвийн татварын орлогын гүйцэтгэлийг төрийн сангийн нэгжтэй сар бүр тулган баталгаажуулах, удирдлагыг татварын орлогын бүртгэл, хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллээр хангах;
 12. Татварын хөнгөлөлт, илүү төлөлтийг хуулийн дагуу буцаан олгох данс хөтлөх, үлдэгдлийг баталгаажуулах, хянах;
 13. Татварын хууль тогтоомжийн дагуу татвар төлөгчийн илүү төлсөн татварыг буцаан олгох, орлогын болон суутган тооцооллын бүртгэлд хяналт тавих;
 14. Татвар төлөгчтэй холбоотой хөндлөнгийн мэдээллийг холбогдох эх үүсвэрээс цуглуулах, ашиглах, судалгаа хийх үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
 15. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, автотээврийн хэрэгслийн агаарын бохирдлын болон авто зам ашигласны төлбөрийг хураах ажлыг харьяа нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд орон нутгийн төрийн захиргааны болон хууль хяналтын байгууллагатай хамтран зохион байгуулах, хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 16. Аймаг, дүүргийн хэмжээнд Татварын ерөнхий хууль, Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх, хяналт тавих;
 17. Татварын буцаан олголт, урамшууллыг холбогдох нэгжтэй хамтран зохион байгуулах;
 18. Онцгой албан татварын тухай хууль, Онцгой албан татварын тэмдгийн тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;

          Тус нэгж нь батлагдсан чиг үүргийг татварын хууль тогтоомжид заасан ажлыг хийж гүйцэтгэх, шийдвэрийн төсөл боловсруулж батлуулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, судалгаа хийх, мэдээ тайлан гаргах, удирдлага, албан хаагчийг мэдээллээр хангах, бусад татварын алба, төрийн байгууллагатай хамтран ажиллах, удирдлага болон удирдах дээд байгууллагаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангах, татвар төлөгчийг мэдээллээр ханган зөвлөгөө өгөх, сургалт, сурталчилгаа явуулах, үйлчилгээ үзүүлэх, холбогдох хуулийн дагуу хариуцлага тооцох замаар хэрэгжүүлнэ.

          Тус нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь тус газар болон нэгжийн удирдлага, татварын улсын байцаагч, ажилтан, албан хаагч, Татварын ерөнхий газар, бусад татварын алба байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд байна.

Албан хаагчдын мэдээлэл:

БИЧИЛ СЕГМЕНТИЙН ТАТВАР ТӨЛӨГЧТЭЙ ХАРИЛЦАХ ТАСАГ

Тасгийн танилцуулга:

        Татвар төлөгчтэй харилцах тасаг нь Татварын ерөнхий газрын даргын 2020 оны А/18 дугаар тушаалаар шинээр байгуулагдаж Тасгийн дарга ТУБ -1,  Татварын улсын байцаагч -8, хураагч-7, гэрээт ажилтан-4 зэрэг 20  хүний орон тоотойгоор ажиллаж байна.

 

Бичил сегментийн татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн чиг үүрэг:

        Тус нэгж нь татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, татвар төлөгчийг мэдээллээр ханган зөвлөгөө өгөх, сургалт сурталчилгаа явуулах, төсвийн орлогыг бүрдүүлэх үндсэн үүрэг хүлээнэ. Тус нэгж нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

 1. Харьяалах татвар төлөгчийг бүртгэх, хувийн хэрэг хөтлөх, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, татвар төлөгчийн гэрчилгээг цахим хэлбэрээр олгох, татвар төлөгчийг шилжүүлэх, эрэн сурвалжлах, бүртгэлээс хасах;
 2. Татвар төлөгчид цахим гарын үсэг, нэвтрэх эрх, нууц үгийг олгох;
 3. Татварын хууль тогтоомжийг сурталчлах, татвар төлөгчийн ангилал (сегмент)-д тохирсон сургалт, удирдамжит арга хэмжээг зохион байгуулах, татвар төлөгчийг мэдээллээр хангах, зөвлөгөө өгөх, үйлчилгээ үзүүлэх;
 4. Гол үйлчлүүлэгчийн менежерийн төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжүүлэх;
 5. Татварын тайлан хүлээн авах, тайлангийн боловсруулалт хийх, залруулсан тайланг хүлээн авах, зөрчилтэй тайланг залруулаагүй тохиолдолд холбогдох нэгжид шилжүүлэх, тайлангийн ирц хангуулах, хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлүүлэх;
 6. Төсвийн татварын орлогыг бүрдүүлэх, албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хяналт тавих;
 7. Татварын өр хураах үйл ажиллагааны чиглэлээр холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, татвар төлөх хугацааны хөнгөлөлт үзүүлэх, өртэй татвар төлөгчийн хөрөнгийн байдлыг тогтоох, хөрөнгө битүүмжлэх, хураах, хадгалах, эд хөрөнгийн үнэлгээг тогтоолгох, эрх хязгаарлах болон түдгэлзүүлэх арга хэмжээ авах;
 8. Битүүмжилсэн хөрөнгийг мөнгөн хэлбэрт шилжүүлэх (дуудлага худалдаа), мөнгөн хэлбэрт шилжүүлсэн орлогыг хуваарилах үйл ажиллагаанд шаардлагатай бичиг баримтыг холбогдох нэгжид хүргүүлэх, хамтран ажиллах;
 9. Төрийн санд байрших татварын орлогын дансны гүйлгээний бүртгэлд хяналт тавих, татварын төрөл хоорондын суутган тооцооллыг бүртгэх;
 10. Тухайн төсвийн татварын орлогын зарлагын хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх, залруулгыг холбогдох мэдээллийн санд бүртгэх;
 11. Тухайн төсвийн татварын орлогын гүйцэтгэлийг төрийн сангийн нэгжтэй сар бүр тулган баталгаажуулах, удирдлагыг татварын орлогын бүртгэл, хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллээр хангах;
 12. Татварын хөнгөлөлт, илүү төлөлтийг хуулийн дагуу буцаан олгох данс хөтлөх, үлдэгдлийг баталгаажуулах, хянах;
 13. Татварын хууль тогтоомжийн дагуу татвар төлөгчийн илүү төлсөн татварыг буцаан олгох, орлогын болон суутган тооцооллын бүртгэлд хяналт тавих;
 14. Татвар төлөгчтэй холбоотой хөндлөнгийн мэдээллийг холбогдох эх үүсвэрээс цуглуулах, ашиглах, судалгаа хийх үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
 15. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, автотээврийн хэрэгслийн агаарын бохирдлын болон авто зам ашигласны төлбөрийг хураах ажлыг харьяа нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд орон нутгийн төрийн захиргааны болон хууль хяналтын байгууллагатай хамтран зохион байгуулах, хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 16. Аймаг, дүүргийн хэмжээнд Татварын ерөнхий хууль, Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх, хяналт тавих;
 17. Татварын буцаан олголт, урамшууллыг холбогдох нэгжтэй хамтран зохион байгуулах;
 18. Онцгой албан татварын тухай хууль, Онцгой албан татварын тэмдгийн тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;

         Тус нэгж нь батлагдсан чиг үүргийг татварын хууль тогтоомжид заасан ажлыг хийж гүйцэтгэх, шийдвэрийн төсөл боловсруулж батлуулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, судалгаа хийх, мэдээ тайлан гаргах, удирдлага, албан хаагчийг мэдээллээр хангах, бусад татварын алба, төрийн байгууллагатай хамтран ажиллах, удирдлага болон удирдах дээд байгууллагаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангах, татвар төлөгчийг мэдээллээр ханган зөвлөгөө өгөх, сургалт, сурталчилгаа явуулах, үйлчилгээ үзүүлэх, холбогдох хуулийн дагуу хариуцлага тооцох замаар хэрэгжүүлнэ.

        Тус нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь тус газар болон нэгжийн удирдлага, татварын улсын байцаагч, ажилтан, албан хаагч, Татварын ерөнхий газар, бусад татварын алба байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд байна.

Албан хаагчдын мэдээлэл:

Алсын хараа, эрхэм зорилго, зорилт

Click here to add your own text

Хэлтcийн тайлан

БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2022 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

2022.06.22                                                                                                                                                                                                                                                                                       Булган аймаг

Д/д Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж Төсөв Шалгуур үзүүлэлт Суурь түвшин Зорилтот түвшин Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт

/хүрээгүй бол тайлбар/

Хувь
Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1. Татварын хууль тогтоомжийг сайн дураар даган мөрдөлтийг олон улсын түвшинд хүргэх
Зорилт 1.1.Татварын хууль тогтоомжиийг  хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, татвар төлөгчийг мэдээллээр ханган зөвлөгөө өгөх, сургалт сурталчилгаа явуулах
1.1.1 Цахим худалдаа болон сүлжээний бизнес эрхлэгчдийн татварын хууль эрх зүйн орчин, үйл ажиллагаа, бусад холбогдох судалгааг гарган ТЕГ-ын холбогдох газруудад хүргүлэн татварт хамруулах ажлыг зохион байгуулах. Үйл ажиллагааны зардлаар Судалгааны үр дүнгийн шийдвэрлэлт Байхгүй Цахим худалдаа эрхлэгчдийн татварын хууль эрх зүйн орчны судалгааг судалж, судалгаанд үндэслэн дүгнэлт, саналыг холбогдох ТЕГ-т хүргүүлсэн байна. ТЕГ-ын 2022 оны Далд эдийн засгийг бууруулах  стратеги төлөвлөгөөний хүрээнд Булган аймгийн цахим зарын цэгүүдээр захиалга хүлээн авч   худалдаа эрхэлдэг  3 иргэний мэдээллийг ТЕГ-ын ЭУГ-т эрсдэл тооцуулахаар хүргүүлээд байна. 50
1.2. Татвар төлөгчийг бүртгэх, тайлан хүлээн авах, татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлүүлэх, мэдээллээр хангах, сургалт, сурталчилгаа хийх үйлчилгээг татвар төлөгчийн ангилалд нийцүүлэн чанартай хүртээмжтэй, шуурхай хүргэх
1.2.1 Шинээр үүсэн байгуулагдсан  хуулийн этгээдийг татвар төлөгчийн бүртгэлд төрийн болон бусад байгууллагын мэдээлэлд үндэслэн бүрэн хамруулах. Үйл ажиллагааны зардлаар Татварын төрөл тус бүрээр бүртгүүлбэл зохих албан татвар төлөгчийг 100 хувь  бүртгэсэн байна. 2021.12.31-ний байдлаар 116 хуулийн этгээдийг шинээр бүртгэсэн. УБЕГ-т бүртгэгдсэн хуулийн этгээдийг 100 хувь бүртгэнэ.

ААНОАТ төлөгчийн баазыг 2.5 хувиар нэмэгдүүлсэн байна

2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар  улсын бүртгэлийн байгууллагад  шинээр үүсгэн байгуулагдсан  93 хуулийн этгээдийг татвар төлөгчөөр нэмж бүртгэж, тухайн төрлийн тайлангийн ирцийг 100 хувь бүрэн хангаж ажиллаж байна.   Татан буугдах хүсэлт ирүүлсэн ТЕГ-аас эрсдэлгүй дүгнэлт гаргасан 4 хуулийн этгээдээс 3 нь хасагдаж 1 татвар төлөгчийн хариуцагч этгээд нь нас барсан, өв залгамжлал татгалзсан учир шүүхийн шийдвэр гаргахаар хүлээгдэж байна. 90
1.2.2 Татвар төлөгчийг эрэн сурвалжилж татварын тооцоо хийх Үйл ажиллагааны зардлаар 2021 онд  2 татвар төлөгчийг эрэн сурвалжлах арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн. Татварын тооцоо хийсэн татвар төлөгч байхгүй байна. Эрэн сурвалжлах боломжид бүх арга хэмжээг хэрэгжүүлэн татвар төлөгчтэй тооцоо хийсэн байна. Эрэн сурвалжлах ажиллагаанд хамруулах хуулийн этгээд байхгүй ба УБ-ын баазад шинээр бүртгэгдсэн 93 хуулийн этгээдийг тухай бүр бүрэн бүртгэлжүүлэн ажиллаж байна. 100
1.2.3 Бусад татварын албадад татвар төлөгчийг шилжүүлэх, шилжиж ирсэн татвар төлөгчийг  бүртгэх Үйл ажиллагааны зардлаар 2021 онд шилжүүлсэн болон шилжиж ирсэн татвар төлөгч байхгүй болно. ТЕГ-ын даргын 2020 оны А/59 дүгээр тушаалаар батлагдсан журмыг бүрэн ханган ажилласан байна. ТЕГ-ын даргын 2020 оны А/59 дүгээр тушаалаар батлагдсан журмыг бусад албанд шилжих хүсэлт ирүүлсэн 2 хуулийн этгээдийг шилжүүлэн 1 хуулийн этгээдийг бүртгэж авсан, Мөн сегментийн ангиллын  бодлогоор 100
3 хуулийн этгээд дунд болон, ТТТХГ-уруу татан авах шилжилт хөдөлгөөнийг ТЕГ-аас зохион байгуулсан байна.
1.2.4 Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн өөрчлөлтийг төрийн болон бусад байгууллагын мэдээлэлд үндэслэн бүрэн бүртгэсэн байх Үйл ажиллагааны зардлаар 2021 онд 31 татвар төлөгчийн бүртгэлийн өөрчлөлтийг бүртгэсэн. Холбогдох журмын  дагуу хуулийн этгээдийн бүртгэлийн өөрчлөлтийг хугацаанд бүрэн бүргэсэн байна. Эзэн, холбогдогч, эзэмшлийн хувь оролцоо өөрчлөгдсөн  12 хуулийн этгээдийн өөрчлөлтийг Улсын бүртгэлийн баазаас шинэчиллээ. 100
1.2.5 НӨАТ суутган төлөгчийг бүртгэлд хамруулах, бүртгэлээс хасах ажлыг зохион байгуулах Үйл ажиллагааны зардлаар НӨАТ суутган төлөгчийн болзол хангасан 91 татвар төлөгчийг бүртгэн, 13 татвар төлөгчийг төрлийн бүртгэлээс хаслаа. 1. НӨАТ төлөгчийн баазыг 8.0 хувь хүртэл хувиар нэмэгдүүлсэн байна. 2. Бүртгэлээс хасах үйл ажиллагааг бүрэн хэрэгжүүлсэн байна. 1.2022 оны эхний хагас жилийн борлуулалтын орлого 50.0 сая төгрөг дээш давсан 28 хуулийн этгээд 8 иргэн нийт 36 татвар төлөгчийг  НӨАТСТ-н төрлөөр бүртгэж тухайн төрлийн тайлангийн ирцийг 100 хувь бүрэн хангаж ажиллаж байна.

2.Борлуулалтын орлого дараалсан 12 сарын байдлаар 50.0 сая төгрөгт хүрээгүй 36 татвар төлөгчийн  мэдээллийг ТЕГ-ын ЭУГ-т хүргүүлэн бага буюу байж болохуйц  14 татвар төлөгчийг хэлтсийн даргын 2022 оны 05-р сарын 17-ний A/25 тоот тушаалаар  тухайн төрлөөс хасаж бүртгэл хийгдсэн болно.

100
1.2.6 Хөрөнгийн татвар төлөгчийн татварын төрлийн бүртгэлийн өөрчлөлтийг тухай бүр нь төрийн болон бусад байгууллагын мээдэлэлд үндэслэн бүртгэх ажлыг зохион байгуулах Үйл ажиллагааны зардлаар 2021 онд 1938 татвар төлөгчийн хөрөнгийг шинээр бүртгэн 1569 татвар төлөгчийн хөрөнгийг бүртгэлийн баазаас хассан. Холбогдох журмын  дагуу хуулийн этгээдийн бүртгэлийн өөрчлөлтийг хугацаанд бүрэн бүртгэсэн байна. Татварын удирдлагын нэгдсэн системд

Тээврийн хэрэгсэл: Хур системээс татаж 780 тээврийн хэрэгслийг шинээр бүртгэж,  2318 тээврийн хэрэгслийн мэдээллийг шинэчилж, 225 тээврийн хэрэгслийн хасалт хийгдээд  байна.

Галт зэвсэг: Шинээр 25 галт зэвсгийг бүртгэж,Татварын албанд бүртгэлтэй  Цагдаагийн  бүртгэлд байхгүй-315 галт зэвсгийг цагдаагийн бүртгэл болон албан тоотыг үндэслэн хассан байна. Цагдаагийн бүртгэлд байгаа боловч оршин суух хаягаар  бусад аймаг, дүүрэгт оршин суугч-29, цагдаагийн бүртгэлд галт зэвсэг эзэмшигчээр бүртгэлтэй боловч монгол улсын иргэний бүртгэлийн газар тухайн нэр, РД аар иргэн бүртгэлгүй-71 алдаатай  галт зэвсгийн мэдээлэл засах ажлууд хийгдэж байна.

90
    Үл хөдлөх хөрөнгө:

Аймагт үйл ажиллагаа эрхлэгч иргэн, Үл хөдлөх хөрөнгө: Шинээр 33 үл хөдлөх хөрөнгө бүртгэж, эзэмшигч өөрчлөгдсөн 14 үл хөдлөх хөрөнгийг хассан байна. Аймагт үйл ажиллагаа эрхлэгч иргэн, хуулийн этгээдийн үл хөдлөх хөрөнгийн татвар төлөлтийн байдлыг хянаж шинээр 33 үл хөдлөх хөрөнгийг нэмж бүртгэн 2020 онд 282.6 мянган төгрөг, 2021 онд 2402.9 мянган төгрөг, 2022 онд 4673.9 мянган төгрөг, үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээг дутуу тайлагнасан 7 үл хөдлөх хөрөнгийн 329.2 мянган төгрөгийг тус тус нөхөн ногдуулсан байна.

1.2.7 Бусад болон төлбөр хураамжийн татвар төлөгчийн татварын төрлийн бүртгэлийн өөрчлөлтийг тухай бүр нь төрийн болон бусад байгууллагын мээдэлэлд үндэслэн бүртгэх Үйл ажиллагааны зардлаар Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 100 хувь бүртгэсэн байх 2021 онд сав газрын мэдээлэлийг үндэслэн 19 төлөгчийн татварын төрлийн бүртгэлийн өөрчлөлтийг тухай бүр бүртгэсэн. Бусад болон төлбөр хураамжийн татвар төлөгчийн татварын төрлийн бүртгэлийн өөрчлөлтийг тухай бүр бүрэн бүртгэсэн байна. Ус бохирдуулагчийн төрлөөр сав газрын мэдээллийг үндэслэн 5 төлөгчийн татварын төрлийн бүртгэлийн өөрчлөлтийг, АМНАТ мэдээллийг үндэслэн 1 татвар төлөгчийг нэмж бүртгэлээ. 100
1.2.8 Үйл ажиллагааны орлого бүхий хувь хүнийг татвар төлөгчийн бүртгэлд төрийн болон бусад байгууллагын мээдэлэлд үндэслэн бүрэн хамруулсан байна. Үйл ажиллагааны зардлаар Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу бүртгэсэн хувиар тооцно. 2021 онд 36658 хувь хүнийг татвар төлөгчийн бүртгэлд хамруулсан нь өмнөх оныхоос 8291 татвар төлөгчөөр нэмэгдсэн байна. Холбогдох журмын  дагуу хувь хүнийг татвар төлөгчөөр бүртгэн татварын тооцоо хийсэн байна. 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар 121 иргэнийг шинээр бүртгэж, бүртгэл давхардсан, оршин суугчийн алба буруу үүссэн, нас барсан зэрэг шалтгаанаар 997 иргэнийг тухайн төрлөөс хасах, алба шилжүүлэх ажилбар хийгдсэн тус аймгийн баазад 37251 хувь хүн татвар төлөгчөөр бүртгэлтэй байна. 100
1.2.9 Татвар суутгуулаагүй орлого хүлээн авсан иргэдийн судалгааг гарган татварын тайланг гаргуулан татварт хамруулах ажиллагааг зохион байгуулах . Үйл ажиллагааны зардлаар Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу татварын тайлан хүлээн авч татварт хамруулсан хувиар тооцно. Татварын төрлөөр бүртгэгдээгүй байсан 2 татвар төлөчийн үл хөдлөх эд хөрөнгөд 10240,0 мянган төгрөгийн албан татварын татварыг ногдуулан төлүүлсэн. Холбогдох журмын  дагуу хувь хүнийг татвар төлөгчөөр бүртгэн татварын тооцоо хийсэн байна. Тус албаны баазад бүртгэлтэй үйл ажиллагааны орлого ологч 12100 татвар төлөгч бүртгэлтэй бөгөөд Татвар суутгуулаагүй орлого хүлээн авсан 447 иргэдийн судалгааг гарган 521,711.5 мянган төгрөгийг нөхөн тайлагнуулсан Нийт ХХОАТ төрлөөр бүртгэлтэй 36824 иргэнээс тайлан хүлээн авахаас 15100  татварын тайланг гаргуулан татварт хамруулах ажиллагааг зохион байгуулаад байна. 50
1.2.10 Татварын тайлан ирүүлбэл зохих татвар төлөгчийг тодорхойлон татвар төлөгчийн   хугацаандаа тайлагнах түвшинг нэмэгдүүлэх Үйл ажиллагааны зардлаар Тайлангийн ирц өмнөх оны гүйцэтгэл 88,7 хувийн гүйцэтгэлээс нэмэгдсэн байна. 2020 оны жилийн эцсийн тайлангийн ирц:

ААНОАТ- 63,86%

НӨАТ-99,72%

ХХОАТ 82,10%

Суутгагч-66,27%

Төлбөр хураамжийн тайлан -80,20 %

Төсвийн тухай хуулиар татварын төрөл бүрээр нийт татвар төлөгчийн 89,5%  д тайлан хүлээн авсан байна. 2021 оны 4-р улирал

1. ААНОАТ-ын тайлангийн ирц

Бичил: 1369-1315 татвар төлөгч ирүүлж 95.0 хувь

Жижиг: 209-207 татвар төлөгч ирүүлж 98.5 хувь нийт 1578 татвар төлөгч тайлан ирүүлэхээс 1522 тайлан хүлээн авч 96.0 хувь,

2. НӨАТ-ын тайлангийн ирц

Бичил: 141-140 тайлан хүлээн авч 99.0хувь,

Жижиг: 167-167 тайлан хүлээн авч 100 хувь нийт 308 тайлан хүлээн авахаас 307 тайлан хүлээн авч 99.1 хувь,

3. ХХОАТ-ын тайлангийн ирц

ХХОАТ-ын 36181 тайлан ирүүлэхээс 15100 тайланг хүлээн авч 42.0 хувь,

4. Суутган-1 тайлангийн ирц

Бичил: 1178-1128 тайлан хүлээн авч 95.0 хувь,

Жижиг: 434-429 тайлан хүлээн авч 98.8 хувь нийт 1611 татвар төлөгч тайлан ирүүлэхээс 1557 тайлан хүлээн авч 96.0 хувь

5. Төлбөр хураамжийн тайлангийн ирц

АМНАТ: 22-22 тайлан ирүүлж 100 хувь, ТТАМНАТ-ийн тайлан: 19-19 тайлан ирүүлж 100 хувь, ойн нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан: 12-12 тайлан ирүүлж 100 хувь, ан амьтны нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан: 12-9 тайлан ирүүлж 75.0 хувь, ахуй хэрэглээний ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан: 16-16 тайлан ирүүлж 100 хувь, байгалийн ургамлын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан: 12-12 тайлан ирүүлж 100 хувь, улсын тэмдэгтийн хураамжийн тайлан:

22-22 тайлан ирүүлж 100 хувиар тус тус хүлээн авсан байна. Нийт тайлангийн дундаж ирц 86.7 хувь

2022

1. НӨАТ-ын тайлангийн ирц

Бичил: 868-862 тайлан хүлээн авч 99.0 хувь,

Жижиг: 1002-1002 тайлан хүлээн авч 100 хувь нийт 1870-1864 тайлан хүлээн авч 99.6 хувь,

2. Суутган-1 тайлан:

Бичил: 1186-1100 тайлан хүлээн авч 92.9 хувь,

Жижиг: 435-431 тайлан хүлээн авч 99.0 хувь нийт 1621-1531 тайлан хүлээн авч 94.4 хувь,

3. Суутган-2 тайлан:

Бичил: 149-137тайлан хүлээн авч 92.0 хувь,

Жижиг:300-293 тайлан хүлээн авч 97.6 хувь нийт 447-430 тайлан хүлээн авч 96.0 хувь,

4. Төлбөр хураамжийн тайлангийн ирц: АМНАТ-ийн тайлан: 23-23 тайлан ирүүлж 100 хувь, ус бохирдуулсны төлбөрийн тайлан: 118-113 тайлан ирүүлж 96 хувь,

Нүүрсний агаарын бохирдол: 3-3 тайлан ирүүлж 100 хувь,

ТТАМНАТ-ийн тайлан: 19-19 тайлан ирүүлж 100 хувиар тус тус хүлээн авсан байна. Төлбөр хураамжийн төрлөөр нийт 308-307 тайлан ирүүлж 99.7 хувь. 2022 оны 6-р сарын 31-ний  байдлаар нийт тайлангийн ирц 97.1  хувь байна.

97,1
1.2.11 ААНОАТ-ын тайланд “х”, алдагдалтай тайлангийн эзлэх хувийг өмнөх жилийн түвшнээс бууруулах Үйл ажиллагааны зардлаар “х”, алдагдалтай тайлангийн эзлэх хувийг өмнөх жилийн түвшнээс 1 хүртэл хувиар бууруулсан байна. 2020 оны жилийн эцсийн тайлангаар “х”, алдагдалтай тайлангийн эзлэх хувь:

ААНОАТ-52,1 %

х”, алдагдалтай тайлангийн эзлэх хувь

ААНОАТ …..%

хувиар тус тус  буурсан байна

2020 оны жилийн эцсээр 1419 татвар төлөгч тайлан тушаасан үүний 924 Х” болон алдагдалтай тайланг хүлээн авсан байна. 65.1 хувь

2021 оны жилийн эцсээр 1514 татвар төлөгч тайлан тушаасан үүний 1084 Х” болон алдагдалтай тайлагнаж  71.6 хувийг эзэлж байна.

0
1.2.12 Татварын тайлан боловсруулалт, зөрчилтэй тайланг бүрэн засварлуулсан байна. Үйл ажиллагааны зардлаар Татвар төлөгчөөс ирүүлсэн тайланг холбогдох журмын дагуу засварлуулсан тайлангийн хувиар тооцно. 2021 онд 211  алдаатай тайланг татвар төлөгчидөд буцаан 100 хувь  засварлуулсан. Татвар төлөгчийн алдаатай тайланг бүрэн засварлуулсан байна. Тайлант хугацаанд ААНОАТ-19 НӨАТ-106,МТТАТ-30, Үнэ шилжилт-43, ХХОАТ-1132 нийт1335 зөрчилтэй тайлангаас  хүлээн авсан 504, засварлуулахаар  буцаагдсан 832 тайлан  хүлээгдэж байна. 60
1.2.13 Татвар төлөгчийн зан хандлагыг тодорхойлон тэдний хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулж үр дүнг тооцох. Үйл ажиллагааны зардлаар Татвар төлөгчийн ангилал тус бүрт тохирсон хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой тодорхойлон сургалтад хамруулснаар тайлангийн ирц, татвар хураалт өмнөх оны гүйцэтгэлээс 2021 онд:

1. Хууль тогтоомжийн сурталчилгаа:

/хуулийн шинэчлэл, татварын үйлчилгээ, бүртгэл, тайлан, хүсэлт/

2. Гэрээт мэдээллийн суваг:  /телевиз-2,  сонин-1, сайт-3/

1. Татвар төлөгчийн зан хандлагыг тодорхойлж, сурталчилгааг хуваарийн дагуу хугацаанд нь явуулсан байна.

2. Татварын хууль тогтоомж даган мөрдөлтийн сурталчилгааны үр дүнг татвар төлөгчөөр тодорхойлуулсан байна.

Татвар төлөгчдийг хууль тогтоомж мөрдөлтийн хандлагаар ангилан ангилал бүрд тохирсон сургалт зохион байгуулах сургалтын төлөвлөгөөг жил, улирал, сараар гарган хэлтсийн даргаар батлуулан мөрдөн ажиллаж байна.

Тайланд онд тус албаны баазад бүртгэлтэй 1913 хуулийн этгээд,  40660 иргэнийг хууль мөрдөлтийн зан хандлагаар 4 түвшинд тус бүрд тохирсон сургалт, сурталчилгааны 28 заалт бүхий төлөвлөгөөний дагуу соён гэгээрүүлэх ажил  хийгдэж байна.

100
өссөн байна. 3. Үр дүн: телевиз 3 мэдээлэл 5 удаа нэвтрүүлсэн, цахим сүлжээ 5539 мэдээллийг 16000 татвар төлөгчид хүргэсэн, Баазад бүртгэлтэй татвар төлөгчдийн 17801 нь 1-р түвшин, 4144 татвар төлөгч 2-р түвшин, 13346 татвар төлөгч 3-р түвшин, 7282 татвар төлөгч нь 4-р түвшинд хамаарч байна. Эхний хагас жилийн байдлаар нийтдээ татвар төлөгчдөд ажлын байранд болон танхим, цахим хэлбэрээр 19-нэр төрөл бүхий 187 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, 12056 татвар төлөгч иргэн, хуулийн этгээд хамрагдсан байна.

Сурталчилгааны чиглэлээр хэвлэл мэдээллийн байгууллага болон өөрийн цахим хуудсуудаар 615 төрлийн мэдээ мэдээллийг нийтэд түгээсэн байна.

Төлөвлөгөөнд тусгагдсан хуваарийн дагуу агуулга бүхий сурталчилгааг Татварын хэлтсийн цахим Facebook хуудсаар хуудсаар 613 мэдээ мэдээллийн баннерыг бэлтгэн нийтэлсэн, bulgan.gov.mn сайт-д 92, tax family-д 4, нийтдээ 613 мэдээ мэдээллийг татвар төлөгчдөд түгээсэн байна. “Булганы мэдээ татварын хэлтсийн цаг үеийн талаар 1 удаагийн мэдээ мэдээлэл нийтлүүлж ажиллалаа.

ТТӨ-2022 арга хэмжээний хүрээнд “СМ” телевизтэй 400,0 мянган төгрөгийн гэрээ байгуулан арга хэмжээг хамтран зохион байгуулж ажиллалаа.

Гэрээний хүрээнд тус телевиз нь шилдэг татвар төлөгчдийн 20 контент сурталчилгааг 1 сарын хугацаанд өдөр бүр  1 удаа нэвтрүүлэх, өдөрлөгийн хүрээнд зохион байгуулж байгаа ажлыг шууд цацах ажлын хүрээнд 5 сурвалжилга, мэдээ мэдээллийн хэлбэрээр татварын албанаас түгээгдэж буй 24 зар сурталчилгааг нэвтрүүлэн өдөр бүр 3-5 удаагийн давтамжтайгаар 168 удаагийн мэдээллийг түгээсэн байна.

Цахим орчинд түгээсэн  сурталчилгааны баннер, шторктой холбоотой санал хүсэлт гомдол гараагүй бөгөөд тус хэлтсээс цахим орчинд байршуулсан сурталчилгаанд 2022 оны байдлаар  сурталчилгааг дэмжсэн лайк 32935, шэйр 12670 удаа хийгдэж 292582 үзэгч хандсан байна.

1.2.14 Татварын хууль тогтоомжийн талаар  асуултад хариулах асуулт, хариултын сан бүрдүүлэх зөвлөгөө мэдээлэл, зааварчилгааг татвар төлөгчидөд  хүргэх Үйл ажиллагааны зардлаар Татвар төлөгчид өгсөн  хариулт, зөвлөгөө мэдээлэл, зааварчилгааг хууль, тогтоомжийн дагуу нийт 59566 татвар төлөгчдөд өгсөн байна. 2021 онд биечлэн-21000, утсаар-19762, цахимаар-8127, 1800-1288 дугаарын тусгай утсаар-10677, нийт 59566 татвар төлөгчид зөвлөгөө мэдээлэл, зааварчилгааг татвар төлөгчдөд хүргэсэн. Татвар төлөгчид өгсөн  хариулт, зөвлөгөө мэдээлэл, зааварчилгааг тухай бүр  өгсөн бүртгэлийг хөтөлсөн байна. Албан хаагчтай холбоотой гомдол гараагүй байна. Тайлант хугацаанд давхардсан тоогоор биечлэн-12000 гаруй, утсаар-11022, цахимаар-3265, 1800-1288 дугаарын тусгай утсаар-6900 гаруй, нийт 33000 гаруй татвар төлөгчид зөвлөгөө мэдээлэл, зааварчилгааг татвар төлөгчдөд хүргэлээ.

Тус албанаас зөвлөгөө мэдээлэл авсан татвар төлөгчөөс  гаргасан гомдол байхгүй байна.

100
1.2.15 Татвар төлөгчдөд  татварын хууль, тогтоомжоор гарын авлага, материалаар хангах Үйл ажиллагааны зардлаар Гарын авлага, материал нь татвар төлөгчийн хэрэгцээ шаардлагыг хангасан,  12 төрлийн хуулиар 16 төрлийн гарын авлага бэлтгэсэн байна. 2021 онд 24 төрлийн гарын авлага материалаар 8600 татвар төлөгчийг хангасан. Татвар төлөгчид өгсөн  хариулт, зөвлөгөө мэдээлэл, зааварчилгааг тухай бүр  өгсөн бүртгэлийг хөтөлсөн байна. Зөвлөгөө мэдээлэл, зааварчилгаатай холбоотой гомдол гараагүй байна. Хэлтсийн алба хаагчид ААНОАТ тухай хуулийн хялбаршуулсан горим, И-баримт бүртгэх, Хувь хүний орлогын албан татвар, ХХОАТ-ын тайлан илгээх, Малын тоо толгойн албан татвар, Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар, Галт зэвсгийн албан татвар, Газрын төлбөр, Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар зэрэг 9 нэр төрлөөр гарын авлагыг бэлтгэн нийт 6500 ширхгийг хэвлэн татвар төлөгч нарт хүргэлээ.

“Татвар төлөгчдийн өдрүүд 2022”-ийг угтан даргын мэндчилгээ, шилдэг татвар төлөгчдийн мэдээлэл цаг үеийн бусад мэдээлэл, орлогын гүйцэтгэл   зэрэг мэдээллийг агуулсан сонин бэлтгэж 300 ширхэг хэвлэн орон нутгийн татвар төлөгчдөд хүргүүлсэн байна.

Баримтаа аваарай сурталчилгаа, цахим баримт гаргах шинэ хөгжүүлэлтийн сурталчилгаа бүхий наалт 200 ширхгийг хэвлэн зах худалдааны төв, дэлгүүрүүдийн лангуун дээр байршуулснаар цахим баримт олголт нэмэгдсэн байна. Баазад бүртгэлтэй 1913 хуулийн этгээд 40660 иргэн и-баримт систем, QR бүхий бар  кодод бүрэн холбогдсон өмнөх жилийн мөн үеийнхтэй харьцуулахад баримт олголт 15 хувиар өссөн байна.

100
1.2.16 НӨАТ-ын тухай хуулийн талаарх асуулт, хүсэлтэд хариулт өгч, санал, хүсэлт, гомдлыг шийдвэрлэнэ. Үйл ажиллагааны зардлаар НӨАТ-ын хуулийн хэрэгжилттэй холбоотой гомдол санал, хүсэлтийг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэсэн 2021 онд 1800-1288 тусгай дугаар болон И-баримтын аппликейшнээр ирсэн 575 гомдол, санал хүсэлтээс 535 гомдол Татвар төлөгч, иргэдээс ирүүлсэн НӨАТ-ын талаарх санал, хүсэлт, гомдолд хариултыг 100 хувь бүрэн өгсөн байна Төлбөрийн баримт олгоогүй, аж ахуйн нэгж илгээгээгүй, баримт баталгаажуулаагүй зэрэг утсаар 3, биечлэн 1, ибаримт аппликейшнээр 123, нийт 127 гомдол ирүүлсний 102 гомдлыг буюу 80,3 хувийг хугацаанд нь шийдвэрлэж 28 гомдол шийдвэрлэх шатандаа байна. 1800-1288 тусгай дугаар болон И-баримтын 80
хувиар тооцсон байна. бүрэн  шийдвэрлэгдэж 40   гомдол санал ажилбарт буюу хуулийн хугацаандаа шалгагдаж, шийдвэрлэлтийн хувь 93,0 байна. аппликейшнээр ирүүлсэн гомдолд хамаарах тус аймгийн харьяа 53 татвар төлөгчдөд Татварын ерөнхий хууль, Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын хууль, Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хууль, Зөрчлийн тухай хуулиар сургалт зохион байгууллаа.
1.2.17 1800-1288 дугаарын утас, цахим  шуудан, цахим хуудсаар тодруулга, хариулт өгнө. Үйл ажиллагааны зардлаар Тусгай дугаарын утсанд хандсан татвар төлөгчийн 80 хувьд хууль тогтоомжийн дагуу, шуурхай хариулт, зөвлөгөө өгч, шийдвэрлэсэн байна 2021 онд 1800-1288 дугаарын утсаар нийт 10677, утсаар 19762, цахимаар 8127 татвар төлөгчдөд зөвлөгөө, мэдээлэл, зааварчилгааг  өгсөн  байна. 1800-1288 утсаар ирсэн дуудлагад тухай бүрт  амжилттай мэдээлэл хүргэх,татварын албаны цахим  шуудан, хуудсанд хандсан асуулт, тодруулга, хүсэлтэд 100 хувь хариулт өгсөн, тайлан мэдээ, судалгааг хийсэн байна 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар  1800-1288 дугаарын утсаар нийт 6900 гаруй  дуудлага хүлээн авч 8127 татвар төлөгчдөд зөвлөгөө, мэдээлэл, зааварчилгаа үзүүлэн  татвар төлөгчийн асуултад бүрэн хариулт өгч шийдвэрлэж ажилласан бөгөөд үйлчилгээтэй холбоотой гомдол бүртгэгдээгүй байна. 100
1.2.18 “Татвар төлөгчдийн өдөр”-ийг зохион байгуулах Үйл ажиллагааны зардлаар ТЕГ-ийн чиглэлийн дагуу хөтөлбөр төлөвлөгөөг батлан 100 хувь  хэрэгжүүлсэн байх. 2021 оны  5 дугаар сард  “Татвар төлөгчдийн өдөр”-ийг цахимаар зохион байгуулж, тайланг ТЕГ-т хүргүүлсэн Батлагдсан хөтөлбөр төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлж, тайланг ТЕГ-т хүргүүлсэн байна. ТЕГ-ын даргын 2022 оны 04-р сарын 26 өдрийн A/46 дугаар тушаалаар  баталсан гаргасан “Татвар төлөгчдийн өдрүүд”–ийг зохион цахимаар зохион байгуулах ажлын удирдамжийн дагуу Булган аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах  тусгай удирдамжийг хэлтсийн даргаар 2022 оны 05-р сарын 02 өдөр  батлуулан  зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг гаргаж  төлөвлөгөөний хүрээнд ТЕГ-аас ирүүлсэн  нэгдсэн өнгө, төрх логог  ашиглан “Та баялаг бүтээгч’’, “Баримтаа аваарай’’ уриан дор Аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн Булган салбар, Санхүү төрийн сангийн хэлтэстэй  хамтран зохион байгууллаа.

“Татвар төлөгчдийн өдрүүд”–2022 арга хэмжээний хүрээнд зарцуулах шилдэг татвар төлөгчдийг урамшуулах, алдаршуулах, өдөрлөгийн хүрээнд зохион байгуулагдсан татвар төлөгчдийн дунд зохион байгуулсан тэмцээн, уралдааныг төсвийг Аймгийн засаг даргын 2022 оны 04-р сарын 22-ны өдрийн A/265 захирамжаар 6,500.0 мянган төгрөгөөр санхүүжүүлсэн.

Өдөрлөгийн бэлтгэл ажлын хүрээнд Монгол Улсын үндсэн хууль болон татварын хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ биелүүлэн

100
тайлан тооцоогоо хуулийн хугацаандаа тушаасан, төлбөрийн баримт олголт зэргийг харгалзан аймгийн шилдэг10 хуулийн этгээд 10 иргэнийг татвар төлөгчдийг шалгаруулан, татвар төлөгчдийг сурталчлах контентуудыг хийсэн байна. Мөн өдөрлөгийн хүрээнд 8 төрлийн сурталчилгаа, 11 төрлийн сургалтыг зохион байгуулан арга хэмжээний хүрээнд хийсэн ажлын тайлан ТЕГ-ын ТТҮГ-т 2022 оны 05-р сарын 22 өдөр хүргүүлсэн.
II ХЭСЭГ. ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
Д/д Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж Төсөв Шалгуур үзүүлэлт Суурь түвшин Зорилтот түвшин Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт

/хүрээгүй бол тайлбар/

Хувь
Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 2 Хууль тогтоомж даган мөрдөлтийн эрсдлийг удирдах
2.1 Татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд нэг мөр мөдүүлэх
2.1.1 Хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд үүсэж байгаа хийдэл, давхардал, хоёрдмол утга бүхий зохицуулалтыг илрүүлж,  саналыг ТЕГ-ын холбогдох газарт хүргүүлэх. Үйл ажиллагааны зардлаар Захиргааны актын маргаан татварын албаны талд шийдвэрлэгдсэн хувиар тооцно. Маргаантай акт гараагүй байна. Татварын хууль даган гарсан журам, зааврын хийдэл, давхардал, хоёрдмол утга бүхий, өөрчлөх шаардлагатай саналыг ТЕГ-ын холбогдох газарт хүргүүлсэн байна. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд үүсч байгаа хийдэл, давхардмал, хоёрдмол утга бүхий 3 саналыг ТЕГ-ын ХХХГ-т хүргүүллээ. 100
2.1.2 ТЕХ, НӨАТ-ын тухай хуулийн хэрэгжилтийг нэг мөр мөрдүүлэх ажлын хүрээнд цахим төлбөрийн баримтын олголтод хяналт тавих, хэрэгжилтийг хангуулах Үйл ажиллагааны зардлаар Цахим төлбөрийн баримт олголт /90 хувь/ 1. Цахим төлбөрийн системд баримт:

Холбогдох:    Холбогдсон: Хувь:

Нийт     10529            8595            81,6

ААН     1625                1625           100

Иргэн   8904                6970           78,3

1.Цахимхудалдаа, үйлчилгээ үзүүлэгч этгээдийг төлбөрийн баримт олгодог болгосон байна.
2.Цахим төлбөрийн системд холбогдвол зохих бизнес эрхлэгчдийг 10-с багагүй хувиар нэмэгдүүлсэн байна.
3.Цахим төлбөрийн системд бүртгэгдсэн бизнес эрхлэгчийн төлбөрийн баримт тогтмол олголтыг 10-с багагүй хувиар нэмэгдүүлж, хэвшүүлж ажилласан байна.
ТЕХ, НӨАТ-ын тухай хуулийн хэрэгжилтийг нэг мөр мөрдүүлэх ажлын хүрээнд ТЕГ-аас  тус албанд бүртгэлтэй 1913 хуулийн этгээд, 40660 татвар төлөгч иргэн нь и-баримт системд бүрэн холбогдсон. Тайлант хугацаанд зах лангуугаар худалдаа эрхэлдэг 1336 татвар төлөгч иргэн ААН-дэд QR наалтыг үүсгэж ажиллалаа. 80
Татвар төлөгчийн ангилал, эрсдэлд сууриласан ттаварын хяналт шалгалтыг зохион байгуулж илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, татварын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх
2.2.1 Эрсдэлд суурилсан татварын  төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг үр дүнтэй зохион байгуулж татвар төлөгчийг эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх Үйл ажиллагааны зардлаар ТЕГ-ын даргын баталсан хуваарийн татварын хяналт шалгалтыг 100 хувь бүрэн хийсэн байх.

2020 оны хяналт шалгалтад хамруулалтын хувь:

Төлөвлөгөөт 100 %

Төлөвлөгөөт бус 100%

Татварын хяналт шалгалтад хамруулалтын хувь:

Төлөвлөгөөт 100 %

Төлөвлөгөөт бус 100%

ТЕГ-ын ЭУГ-аас төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтаар нийт 6 татвар төлөгчийг шалгах эрсдэл тооцож ирүүлсэн. Тайлант хугацаанд 6 татвар төлөгчийг хяналт шалгалтанд хамруулан 1 татвар төлөгчид 356976.7 мянган төгрөгийн зөрчилд танилцуулга, 5 татвар төлөгчийн 72848.6 мянган төгрөгийн зөрчил илрүүлж 8817.1 мянган төгрөгийн нөхөн татвар ногдуулан ажиллалаа. 100
2.2.2 Хялбаршуулсан хяналт шалгалтыг цахимаар хийх Үйл ажиллагааны зардлаар Эрсдэлгүй татвар төлөгчидөд хялбаршуулсан хяналт шалгалт хийсэн хувиар

Байхгүй

Татварын хяналт шалгалтад хамруулалтын хувь:

Төлөвлөгөөт 100 %

ТЕГ-ын ЭУГ-аас эрсдэлгүй татвар төлөгч нарт хялбаршуулсан хяналт шалгалт чиглэл ирүүлээгүй болно.
2.2.3 Татвар төлөгчийн талаарх хөндлөнгийн мэдээллийг холбогдох журмын дагуу цуглуулах, ирүүлсэн мэдээллийг мэдээллийн санд бүртгэж баталгаажуулах Үйл ажиллагааны зардлаар Холбогдох журмын дагуу мэдээллийг цуглуулж,  ашигласан хувиар тооцно. 2021 онд 565 татвар төлөгчийн 21840,9 сая төгрөгийн мэдээлэлийг шивж баталгаажуулсан. Хөндлөнгийн мэдээлэл цуглуулалт, ашиглалт 100% болсон байх Тайлант хугацаанд 6 татвар төлөгчийг хяналт шалгалтанд хамруулж нийт  351 татвар төлөгчид хамааралтай 20,820,007.4 мянган төгрөгийн хөндлөнгийн мэдээлэл цуглуулж хөндлөнгийн мэдээллийн баазад шивж хөндлөнгийн мэдээлэл хариуцсан байцаагчаар баталгаажуулан ажиллалаа. 100
2.2.4 Хөндлөнгийн мэдээлэлийг ашиглаж татвар ногдуулалтын үр дүнг нэмэгдүүлсэн байдал Үйл ажиллагааны зардлаар Холбогдох журмын дагуу мэдээллийг ашиглаж ногдлыг 10 хувь нэмэгдүүлсэн   байх 10 татвар төлөгчийн 855 мэдээллийг ашиглан шалгаснаас 4662,5 мянган төгрөгийн зөрчилд 625,6 мянган төгрөгийн нөхөн татвар, торгууль, алдангийг ногдуулсан. Хөндлөнгийн мэдээлэл ашиглаж татварын тайлангаар ногдуулсан татварын ногдлыг нэмэгдүүлсэн байна. Хяналт шалгалтаар нийт 194,786.3 мянган төгрөгийн хөндлөнгийн мэдээлэл ашиглан 429,825.4 мянган төгрөгийн зөрчил илрүүлж 8,817.1 мянган төгрөгийг нөхөн татвар, торгууль, алдангийг тооцож улс аймгийн төсөвт оруулахаар татварын улсын байцаагчийн нөхөн ногдуулалтын актаар ногдууллаа. 100
Зорилт 3. Улс, орон нутгийн төсвийн орлого бүрдүүлэх
3.1. Татвар төлөх, татварын өр хураах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх
3.1.1 Татвар төлөгчдийн татварын хууль тогтоомжийн мөрдөлтийн түвшин, татвар төлөх зан хандлагаас хамаарч татварын өр барагдуулах, татвар хураах үйл ажиллагааг “үйлчилгээнд суурилсан татвар хураалт” чиглэлийг баримтлан  хэрэгжүүлэх Үйл ажиллагааны зардлаар ХТМТ-II,  ХТМТ-III, ХТМТ-IV түвшний татвар төлөгчид татвар хураах үйл ажиллагааг шат дараалан хэрэгжүүлсэн үр дүн 2021 онд өмнөх оны өр 4,856,642.1 тайлант оны өр 9,928,733.0 мянган төгрөг байна 1-ээс дээш насжилт өндөртэй татвар төлөгчдийн 20-оос багагүй хувьд гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлсэн байна. ТЕГ-ын дэд даргын 2022 оны 06-р сарын 02-ны өдрийн 02/1255 тоот албан чиглэлийн дагуу  татвар төлөгчдийг хууль тогтоомж мөрдөлтийн түвшингээр ангилан сургалт зохион байгуулах хугацаандаа төлөөгүй татварын өрийг ТЕХ-ын 55-р зүйлийн дагуу барагдуулах ажлын төлөвлөгөөг хэлтсийн даргаар батлуулан хугацаандаа төлөөгүй татварын өрөнд ТЕХ-ын дагуу шат дараалсан 80
арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллалаа. Үүний үр дүнд  хугацаандаа татвар төлөөгүй 386 татвар төлөгчид 1,985,128.3 мянган төгрөгийн албадан нэхэмжлэл хүргүүлснээс 61 татвар төлөгчийн 789,837.0 мянган төгрөгийн өр барагдсан байна.

Нэхэмжлэхэд заасан хугацаандаа төлөөгүй 54 татвар төлөгчийн банк дахь харилцах дансыг хааж  213,138.5 мянган төгрөгийн татварын өрийг барагдууллаа.

3.1.2 Үйл ажиллагааны зардлаар Урьд оны тайлангийн өрийн 75,0 хувь, ХША-ны өрийн 62,5 хувийг барагдуулсан байна. 2021 оны өрийн барагдуулалт;

Татварын тайлангаар  ногдуулсан өрийн барагдуулалт   70,0%

Хяналт шалгалтын актаар ногдуулсан өрийн барагдуулалт   39,4%

Татварын тайлангаар ногдуулсан өрийн барагдуулалт 75,0%

Хяналт шалгалтын актаар ногдуусан өрийн барагдуулалт    62,5% багагүй хувиар нэмэгдсэн байна.

Татварын тайлангаар ногдуулсан татварын өрийн барагдуулалт:                                                                                                              – Өмнөх оны татварын өр 7,085,654.9 мянган төгрөгийг барагдуулахаас Жижиг сегментийн 4,319,509.9 мянган төгрөгийн өрнөөс 2,937,899.2 мянган төгрөг,  Бичил сегментийн 2,766,144.9 мянган төгрөгийн өрнөөс 385,920.8 мянган төгрөг нийт дүнгээр  3,323,819.9 мянган төгрөгийг барагдуулж 46.0 хувь буюу 100.0 хувиар барагдуулсан байна.

Хяналт шалгалтын актаар ногдуулсан татварын өрийн барагдуулалт:

– Урьд оны татварын  өр 609,516.2 мянган төгрөгийн өрнөөс Жижиг сегментийн 558,785.1 мянган төгрөгийн өрнөөс 196,144.9 мянган төгрөг,   Бичил сегментийн 50,731.1 мянган төгрөгийн өрнөөс 17,591.6  мянган төгрөгөөс нийт дүнгээр  213,736.5 мянган төгрөг барагдаж 35.0 хувь буюу 80.0 хувиар барагдуулсан байна.

90
3.1.3 Үйл ажиллагааны зардлаар Тайлант оны тайлангийн өрийн 90 хувь, ХША-ны өрийн 75,0 хувийг  барагдуулсан байна. Татварын тайлангаар  ногдуулсан  өрийн барагдуулалт   81,6%

Хяналт шалгалтын актаар ногдуулсан өрийн барагдуулалт   39,7%

Татварын тайлангаар ногдуулсан өрийн барагдуулалт 90,0%

Хяналт шалгалтын актаар ногдуусан өрийн барагдуулалт    75,0%

Татварын тайлангаар ногдуулсан татварын өрийн барагдуулалт:                                                                                                                 -Тайлант оны өр 5,222,460.6 төгрөгийг барагдуулахаас Жижиг сегментийн 2,830,007.4 мянган төгрөгийн өрнөөс 1,706,179.5 Бичил сегментийн 2,392,453.8 мянган төгрөгийн өрнөөс 1,341,499.8 нийт дүнгээр 3,047,679.5 мянган төгрөг барагдаж 58.0 хувь буюу 90.0 хувиар барагдуулсан байна.

Хяналт шалгалтын актаар ногдуулсан татварын өрийн барагдуулалт:

72.5
-Тайлант оны өр 10,317.1 төгрөгийг барагдуулахаас Жижиг сегментийн 4,934.5 мянган төгрөгийн өрнөөс 1,500.0 мянган төгрөг, Бичил сегментийн 5,382.6 мянган төгрөгийн өрнөөс 0 төгрөг  нийт дүнгээр  1,500.0 мянган төгрөг барагдаж  14.0 хувь буюу 50 хувиар барагдуулсан байна.
3.1.4 Татвар төлөлт, Татварын буцаан олголтын үйл ажиллагааг үе  шаттайгаар цахимжуулна. 9600,0 мянган төгрөг 8 хөдөлгөөнт ПОС төхөөрөмжийг нэвтрүүлсэн байна. Байхгүй Төрийн банктай хамтран хөдөлгөөнт ПОС төхөөрөмжийг хэлтсийн хэжээнд нэвтрүүлэн сум хариуцсан байцаагчийг хангасан байна. Аймгийн хэмжээнд 14 сум, 1 тосгоны ЗДТГ нь ГЭРЭГЭ-пос компанитай гэрээ байгуулан 19200,0 мянган төгрөгөөр явуулын пос машин худалдан авч татвар хураах ажилд ашигласнаар татвар төлөгчдийн цагийг хэмнэсэн үйлчилгээ нэвтэрлээ. 100
3.1.5 Татварын буцаан олголтыг ТУНС-д бүртгэх Үйл ажиллагааны зардлаар Татвар төлөгчийн татварын буцаан олголтыг 100 хувь бүртгэсэн байх 2021 онд 813 татвар төлөгч иргэний 416,641.6 мянган төгрөг,4 хуулийн этгээдийн  10,252.3  мянган төгрөгийн буцаан олголтыг ТУНС-д бүртгэсэн. Татварын буцаан олголтын мэдээлэлийг тухай бүр нь бүрэн бүртгэнэ 2022 онд 27 татвар төлөгчийн 204778.4 мянган төгрөгийн илүү төлөлтийг татвар төлөгчийн хүсэлтийн дагуу татварын дутуу төлөлтөнд суутган тооцоолол хийж татварын удирдлагын нэгдсэн системд бүртгэсэн. ААНОАТ-ын тайлангаар хуулийн дагуу илүү төлсөн 8 татвар төлөгчийн 117547.3 мянган төгрөгийг , ХХОАТ-ын тайлангаар татварын буцаан олголт авахаар тооцоо хийсэн 769 иргэний 471503.6 мянган төгрөгийг буцаан олголтыг ТУНС-д бүртгэсэн байна. 100
3.1.6 Татварын орлогын төлөвлөгөөг сар, улирал, жилээр жигд ханган биелүүлэх Үйл ажиллагааны зардлаар Улс, орон нутгийн төсвийн татварын орлогын төлөвлөгөөг 123.5
хувиар ханган биелүүлсэн байна.
2021 оны орлогын төлөвлөгөөний биелэлт;

Улсын төсөв 127,8 %

Аймгийн төсөв125,3 %

Сумын төсөв 104,4 %

Улс, аймаг орон нутгийн төсвийн татварын орлогын төлөвлөгөөг татварын нэр төрөл, хугцаагаар жигд ханган биелүүлнэ. 2022 оны эхний хагас жилд улсын төсөвт Жижиг сегмент 1,072,187.7 мянган төгрөг, Бичил сегмент 58,812.3 мянган төгрөг нийт 802,662.0 мянган төгрөг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэйгөөс 1,131,000.0 мянган төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөөг 127.8 хувь, Улсын төсвийн орлого 1 дүгээр сард тасарч бусад сард төлөвлөгөөг биелүүлсэн. Аймгийн төсөвт Жижиг сегмент 10,525,901.2 мянган төгрөг, Бичил сегмент 373,927.8 мянган төгрөг нийт 9,015,294.0 мянган төгрөг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэйгөөс 10,899,829.0 мянган төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөөг 120.9 хувь, Аймгийн төсвийн орлого 1 дүгээр сард тасарч 2-6 дугаар сард дараалан төлөвлөгөөг биелүүлсэн. 97.1
Орон нутгийн төсвийн орлогод Жижиг сегмент 4,438,946.4 мянган төгрөг, Бичил сегмент 544,231.2 мянган төгрөг нийт дүнгээр 5,789,212.0 мянган төгрөг төвлөрүүлэхээс 4,983,177.6 мянган төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөөг 86.0 хувь.

Орон нутгийн төсвийн орлого 1,2,4,5 дугаар  сард тасарч 3,6 дугаар сард төлөвлөгөөг биелүүлсэн байна. Нийт 17,014,006.6  мянган төгрөгийг төвлөрүүлж төсвийн орлогын төлөвлөгөөг 109.0 хувиар биелүүллээ.

Татварын төрлөөр бүртгэлтэй  татвар төлөгчийг татварт хамруулах ажлыг стандарт түвшинд хүргэж зохион байгуулах Үйл ажиллагааны зардлаар Татварын төрлөөр бүртгэлтэй  татвар төлөгчийг татварт хамруулсан хувь хэмжээ өссөн байх 2021 оны татварт хамрагдуулалт;

ААНОАТ 69.0 %

НӨАТ 73.7%

ХХОАТ 85.1%

Үйл ажиллагааны ОАТ 38.1%

ҮХЭХАТ 69.3%

АТБӨЯХАТ 58.4 %

ГЗАТ 60.8 %

Суутгагч 85.1%

ААНОАТ 100%

ХХОАТ 100%

Үйл ажиллагааны ОАТ 100 %

ҮХЭХАТ 100%

АТБӨЯХАТ 100 %

ГЗАТ 100 %

Суутгагч 100 %

АМНАТ  100 %

Тайлант жилд татварт хамруулалт;

1.НӨАТ-ын 90 татвар төлөгч хамрагдахаас жижиг сегмент 65-40, бичил сегмент 25-4 нийт-44 хамрагдаж 48.9%

2.АТБӨЯХАТ-ын бичил сегментийн 17655 тээврийн хэрэгсэл хамрагдахаас 10077 хамрагдаж 57.1%

3.Суутган-1 төрөлд жижиг сегмент 345- 292, бичил сегмент 187-130 532 татвар төлөгч хамрагдахаас 422 хамрагдаж 79.3%,

4.Галт зэвсгийн албан татварын төрөлд жижиг сегментийн 4-2, бичил сегментийн 1865-300, нийт 1869 галт зэвсэг хамрагдахаас 302 галт зэвсэг хамрагдаж 16.2 %,

5.Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын төрөлд жижиг сегмент 298-216, бичил сегмент 832-169 үл хөдлөх хөрөнгө хамрагдаж нийт 1129-406 хамрагдаж 36.0 %

6. ХХОАТ-ын төрөлд үйл ажиллагааны орлого хүлээн авсан бичил сегментийн 9838 татвар төлөгч хамрагдахаас 1306 хамрагдаж 13.3 %,

7.Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан татварын төрөлд жижиг сегментийн 34-24, бичил сегментийн 7-4 нийт 41 татвар төлөгч татварт хамрагдахаас 28 татвар төлөгч татварт хамрагдаж 68.3 хувь байна.

45.6
3.1.7 Албан татварыг суутган тооцох, хөнгөлөх, урамшуулал, илүү төлсөн татварыг буцаан олгоно. Үйл ажиллагааны зардлаар Татварын суутган тооцооллын        бүртгэлийг  ТУНС-д 100 хувь бүрэн хийсэн байх 2021 онд 61 татвар төлөгчийн 42,153.0 мянган төгрөгийн татварын илүү төлөлтийг бусад төрлийн татварт суутган тооцоололыг Татварын суутган тооцоолол, буцаан олголтыг ТУНС-д бүрэн бүртгэсэн байна. 2022 онд 27 татвар төлөгчийн 204778.4 мянган төгрөгийн илүү төлөлтийг татвар төлөгчийн хүсэлтийн дагуу татварын дутуу төлөлтөнд суутган тооцоолол хийж татварын удирдлагын нэгдсэн системд бүртгэсэн. ААНОАТ-ын тайлангаар хуулийн дагуу илүү төлсөн 8 татвар төлөгчийн 117547.3 мянган төгрөгийг 100
бүртгэсэн. ХХОАТ-ын буцаан олголтыг 813 татвар төлөгчид 416,641.6  мянган төгрөгийг олгосон. буцаан олгуулахаар ТЕГ-т, ХХОАТ-ын тайлангаар татварын буцаан олголт авахаар тооцоо хийсэн 769 иргэний 471503.6 мянган төгрөгийг Санхүү төрийн сангийн хэлтэст тус тус хүргүүлэн татвар төлөгчдөд буцаан олгуулсан байна.
3.1.8 Орон нутагт үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөгч, худалдаа, үйлчилгээний томоохон обьектыг өмчлөгч, импортлогч болон бусад өндөр орлоготой иргэдийн судалгааг гарган татварт хамруулах. Үйл ажиллагааны зардлаар Нуугдмал хөрөнгийг илрүүлэн орлого нэмэгдүүлсэн хувиар тооцно. Суурь түвшин байхгүй Далд эдийн засгийг илрүүлэх, хууль тогтоомжийг мөрдүүлэх үйл ажиллагааны стратегийг хэрэгжүүлж, нуугдмал этгээд, орлого, хөрөнгө илрүүлж, татварын суурийг нэмэгдүүлсэн байна. Аймагт үйл ажиллагаа эрхлэгч иргэн, хуулийн этгээдийн үл хөдлөх хөрөнгийн татвар төлөлтийн байдлыг хянаж шинээр 33 үл хөдлөх хөрөнгийг нэмж бүртгэн 2020 онд 282.6 мянган төгрөг, 2021 онд 2402.9 мянган төгрөг, 2022 онд 4673.9 мянган төгрөг, үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээг дутуу тайлагнасан 7 үл хөдлөх хөрөнгийн 329.2 мянган төгрөгийг тус тус нэмж ногдуулсан байна. 80
3.1.9 Аймгийн хэмжээнд бичил худалдаа, ажил, үйлчилгээ эрхлэгч иргэдэд татвар ногдуулан төсөвт төвлөрүүлэх үйл ажиллагааг орон нутгийн удирдах байгуллагатай хамтран хэрэгжүүлэх. Үйл ажиллагааны зардлаар Бичил худалдаа эрхлэгчдийг татварт хамруулсан хувиар тооцно. 2021 онд давхардсан тоогоор 899  бичил худалдаа эрхлэгч иргэдээс 5340,6 мянган төгрөгийн албан татварыг ногдуулан орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн байна. Бичил худалдаа эрхлэгчдийг татварт 100 хувь бүрэн хамруулж орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн байна.

Аймгийн хэмжээнд эхний хагас жилд бичил үйл ажиллагаа эрхлэгч 138 иргэдээс 1172.5 мянган төгрөгийг төсөвт төвлөрүүлсэн байна.

50
Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 4. Татварын албаны дотоод чадавхийг бэхжүүлэх, үр ашгийг сайжруулах
Зорилт 4.1 Татварын хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах, хууль эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, төсвийн хөрөнгийг төлөвлөн, захиран зарцуулах, хяналт тавих

4.1.1

Албан хаагчийг авилга, ашиг, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх

Үйл ажиллагааны зардлаар

1. ТЕГ-ын 2021 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 100 хувь хэрэгжүүлэх;

2. ХАСХОМ-ийг 100 хувь хүлээн авч, тайлан мэдээг хугацаанд нь  хүргүүлэх;

1.Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх Татварыын хэлтсийн авлигын эсрэг 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлан,  тайланг ТЕГ-т хагас бүтэн жилээр хүргүүлсэн.

2. татварын хэлтсийн 22 албан хаагчийн ХАСХОМ-ийг хүлээн авч нэгтгэв.  Татварын хэлтсийн ХАСХОМ-ын тайлангийн нэгтгэлийг  ТЕГ-т хүргүүлэв.

1. ТЕГ-ын 2021 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлан, тайланг хүргүүлсэн байна.

2. ХАСХОМ-ыг 100 хувь мэдүүлж, мэдээг хугацаанд нь хүргүүлсэн байна.

ТЕГ-ын 2022 оны эхний хагас жилийн авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланг гаргаж ТЕГ-ын ТЗУГ-т хүргүүлсэн байна.

22 албан хаагч 2021 оны ХАСХОМ-ыг 100 хувь мэдүүлж, мэдээг хугацаанд нь ТЕГ-ын ТЗУГ болон АТГ-т хүргүүлсэн байна. Мөн шинээр томилогдсон 4 тасгийн дарга, татварын улсын байцаагч, хүүхэд асрах чөлөөнөөс ажилдаа эргэн орсон 2 алба хаагч нийт 6 алба хаагчийн ХАСУМ, ХАСХОМ-ыг 100 хувь мэдүүлэн баталгаажуулж ажилласан байна.

100

4.1.2

Өргөдөл гомдлыг бүрэн шийдвэрлэсэн байдал Үйл ажиллагааны зардлаар Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 100 хувь шийдвэрлэсэн байх 2021 онд ирсэн 38 өргөдөл гомдол ирснийг 100 хувь хуулийн хугацаанд  шийдвэрлэсэн. Өргөдөл гомдлыг бүрэн шийдвэрлэн, хариу өгч, мэдээ, тайланг Аймгийн ЗДТГ-т улирал бүр хүргүүлсэн байна. 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 23 өргөдөл хүлээн авч бүртгэлээр баталгаажуулан ажиллалаа. Ажилд орохыг хүссэн иргэдээс ирүүлсэн 3 өргөдлийг Хэлтсийн даргын тушаалаар 100 хувь шийдвэрлэлээ. Албан хаагчдаас ирүүлсэн 20 өргөдөл, хүсэлтээс 8 өргөдлийг Хэлтсийн даргын тушаалаар, бусад 12 өргөдлийг ТЕГ-т хүргүүлэн 100 хувь бүрэн шийдвэрлүүллээ. 100

4.1.3

Байгууллага, нэгж, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлах, тайлагнах, үнэлэх; Үйл ажиллагааны зардлаар 1.     Засгийн газрын 2020 оны 216, 217, 218 дугаао тогтоол, ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалын дагуу зохион байгуулсан байх;.

2.Төлөвлөгөө, тайланг ТУНС-д 100 хувь бүртгэсэн байх;

ТЕГ-ын жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайланг 2020.12.10-ны өдөр, нэгжийн 2020 оны 4-р улирлын тайланг 2020.12.07-ны өдөр, нэгжийн 2020 оны оны гүйцэтгэлийн тайланг 2021.01.05-ны өдөр ХШҮДАГ-т хугацаанд нь хүргүүлэв.  Төрийн жинхэнэ албан хаагчид 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, 2020 оны 10-12 дугаар сарын гүйцэтгэлийн тайланг 100 хувь ТУНС-д бүрэн оруулсан. 1.Байгууллага, нэгж, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталсан, гүйцэтгэлийн тайланг үнэлж баталгаажуулсан байна.

2.Төлөвлөгөө, тайлан ажлын гүйцэтгэлийг сар бүр ТУНС-д бүртгэсэн байна.

2022 онд байгууллагын болон 22 төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг Засгийн газрын 2020 оны 216, 217, 218 дугаар тогтоол, ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалын дагуу боловсруулан хэлтсийн даргаар баталгаажууллаа. Сар бүрийн гүйцэтгэлийг ТУНС-д бүртгэн тасгийн даргаар үнэлүүлэн хэлтсийн даргаар баталгаажуулан үнэлгээг ТЕГ-ын ТЗУГ-т 5 удаа хүргүүлэн ажиллалаа. 100

4.1.4

Хүний нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх,  албан тушаалд томилох,  шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах, сахилгын шийтгэл ногдуулах, чөлөөлөх, зэрэг дэв, нэмэгдэл, шагнал урамшуулал, тэтгэвэр, тэтгэмж, буцалтгүй тусламж олгох зэрэг Үйл ажиллагааны зардлаар 2.     Төрийн албан хаагчийг томилох, чөлөөлөх, зэрэг дэв ахиулах, шинээр олгох саналыг ТЕГ-т хүргүүлэн 100 хувь шийдвэрлүүлсэн байх. ТА-ны ТЗ-ын албан хаагчдад зэрэг дэв шинээр 2, шинэчлэн тогтоох 9, ахиулан олгох 8, нийт 19 албан хаагчид зэрэг дэвийн нэмэгдлийг олгосон. Мөн ТЕГ-ын даргын тушаалаар 2 албан хаагчид ТУБ-ын эрх ТЕГ-т холбогдох саналыг хүргүүлэн тушаал шийдвэрийн хэрэгжилтийг 100 хувь хангуулсан байна 1 албан хаагчийн зэрэг дэвийг нөхөн сэргээж нэмэгдлийг олгосон. ТЕГ-ын даргын 2022 оны Б/53 дугаар тушаалаар 5 албан хаагчид татварын улсын байцаагчийн эрх олгож, Хэлтсийн даргын 2022 оны А/01 тоот тушаалаар албан хаагчдын цалинг шинэчлэн тогтоолоо. Бугат сумын ТУБ нь өөрийн хүсэлтээр ЗДТГ-ын даргын албан тушаалд шилжих хүсэлтийн дагуу ТЕГ-ын даргын тушаалаар Бугат сумын ЗДТГ-т шилжүүллээ. 100
саналыг ТЕГ-т хүргүүлэн бүрэн шийдвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах; олгосон, Татварын хэлтсийн 40 албан хаагч нарын цалинг шинэчлэн тогтоов.  Хэлтсийн албан хаагчдын хувийн хэргийн баяжилтыг хийсэн байна.

4.1.5

Төсөв  батлуулах, захиран зарцуулах,  санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх Үйл ажиллагааны зардлаар Нягтлан бодох бүртгэл болон  холбогдох бусад  хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хуулийн хугацаандаа, үнэн зөв тайлагнасан байх, аудитын байгууллага итгэл үзүүлсэн.

1.              Төсвийн төслийг боловсруулж  7 дугаар сарын 1-ний өдрийн дотор ТЕГ-т  хүргүүлж ажилласан.

Хэлтсийн санхүүгийн тайланг хагас жил буюу 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор, жилийн эцсийн тайланг дараа оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор Аймгийн Аудитын газарт хүргүүлж, аудитлагдсан тайланг 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор ТЕГ-т хүргүүлсэн.

1.Төсвийн шууд захирагч нарын болон төвлөрүүлэн захирагчийн 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг гарган аудитлуулж нэгтгүүлсэн байна.

2.Санхүүгийн хяналт шалгалтаар зөрчилгүй дүгнэгдсэн байна.

Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн дагуу байгууллагын батлагдсан төсвийн хуваарийн дагуу үйл ажиллагааны зардлыг анхан шатны баримтыг бүрэн бүрдүүлэн, зориулалтын дагуу зүй зохистой зарцуулан, сар бүрийн Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг хуулийн хугацаанд холбогдох газруудад хүргүүлэн ажиллаж байна. 2022 оны  хагас жилийн байдлаар улсын төсвөөс 431973.6 мянган төгрөгийн, нэмэлт санхүүжилтээр 8780.0 мянган төгрөгийн нийт 440753.6 санхүүжилт авч, тайлант хугацаанд 94.8 хувь буюу 417834.4 мянган төгрөгийг зориулалтын дагуу зарцуулан ажилласан. Өмнөх оны цалингийн сангийн хэмнэлтээс ахмадын санд 15714.3 мянган төгрөг хуримтлуулснаас 2022 онд хэлтсийн ахмадуудад хүндэтгэл, тусламж, дэмжлэг үзүүлэхэд 9000.0 мянган төгрөгийг зарцуулаад байна. 100

4.1.6

Төсвийн ил тод, нээлттэй байх зарчмыг хангуулан Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах Үйл ажиллагааны зардлаар Мэдээллийн бүрэн бүтэн, үнэн зөв байдлыг ханган 100 хувь байршуулсан байна Тухай бүр оруулах мэдээллийг сар бүрийн 30-ны дотор, сар бүрт оруулах мэдээллийг дараа сарын 08-ны дотор, улирал бүр оруулах мэдээллийг дараа сарын 08-ны дотор, хагас жилээр оруулах мэдээллийг дараа сарын 20-ны дотор оруулан ажиллаж байна. Шилэн дансны нэгтгэлийн системд Татварын албаны улирлын тайланг тухай бүрт нь илгээж мэдээлэл бүрэн тавигдсан байна. Шилэн дансны нэгтгэлийн системд байгууллагын 2022 оны батлагдсан төсөв, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, сар бүр мэдээлэх 3, тухай бүр мэдээлэх 8 мэдээллийг хуулийн хугацаанд үнэн зөв мэдээлж, 5 дугаар сарын байдлаар нийт 60 мэдээллийг хуулийн хугацаанд 100 хувь мэдээлсэн. байна. Төсвийн гүйцэтгэлийн сар бүрийн мэдээ, батлагдсан төсөв зэргийг мэдээллийн самбарт тухай бүр байршуулан ил тод байдлыг ханган ажиллаж байна. Шилэн дансны 1-р улирлын тайланг хуулийн хугацаанд илгээн, аймгийн СХААлбанд хүргүүлэн ажиллалаа. 100
Зорилт 5.1 Мэдээллийн технологид сууриласан “Цахим татварын алба” болох

5.1.1

Татварын албаны мэдээллийн аюулгүй Үйл ажиллагааны Суурилүүлсан тоног төхөөрөмж нь 100 2021 онд сумдын болон төвийн нийт 16 Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс Хэлтсийн гадаад, дотоод сүлжээнд хяналт тавин хэвийн ажиллагааг ханган ажиллаж 100
байдлыг хангахад шаардлагатай систем, тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллана зардлаар хувь хэвийн ажиллагааг хангана техник, тоног төхөөрөмжийг засварлан хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажилласан. систем тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллана. байна. Эхний хагас жилийн байдлаар төвийн 4, сумдын 12 албан хаагчдын зөөврийн болон суурин компьютерт засвар үйлчилгээ, 10 принтерт засвар үйлчилгээ болон хор цэнэглэх, цэвэрлэх үйлчилгээг хийж хэвийн ажиллагааг хангалаа. Мэдээллийн аюулгүй байдлын журмын дагуу хэлтсийн өрөө тасалгаа, гадна орчинд хяналтын камеруудад хяналт тавин хэвийн ажиллагааг хангаж байна. Хэлтсийн өргөтгөсөн их засварын ажил эхэлсэнтэй хологдуулан түр хугацаанд түрээсийн байранд шилжсэнтэй холбогдуулан гадаад, дотоод сүлжээг зөөвөрлөх ажлыг МХС-ний газар болон ТЕГ-ын МТТ-ийн инженерүүдтэй хамтран хэвийн ажиллагааг ханган ажиллалаа.
Зорилт 6.1  Бусад хэрэгжүүлэх ажил
6.1.1 Тэрбум мод үндэсний хөтөлбөрийг хэлтсийн хэмжээнд зохион байгуулан хэрэгжүүлэх Үйл ажиллагааны зардлаар Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үр дүнгээр тооцно. 2021 онд 3 төрлийн 37 ширхэг модыг 454,6 мянган төгрөгөөр худалдан авч тарьсан. Үр дүнг тооцон, тайлан мэдээг хүргүүлсэн байна. “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнд нэгдэж Хэлтсийн албан хаагч нар 296,0 мянган төгрөгийн үнэ бүхий 90 ширхэг хайлаас, гүйлс модыг “Ногоон төгөл” байгууламжид тарьж мод тарьсан газраа хаягжуулан арчилгаа усалгааг тогтмол хийж байна. 100
6.1.2 Аймгийн Засаг даргын баталсан мөрийн хөтөлбөрийг хэлтсийн хэмжээнд үйл ажиллагааны жилийн ажлын төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах Үйл ажиллагааны зардлаар Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үр дүнгээр тооцно. Байхгүй Аймгийн ЗДТГ-аас өгсөн чиглэл, зөвлөмжийн дагуу  холбогдох  ажлыг хийж гүйцэтгэн, тайлагнасан байна. Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх “Шинэ хөгжлийн зам” мөрийн хөтөлбөрөөс тус хэлтэст хамаарал бүхий 14 зорилт 21 арга хэмжээг хяналтандаа авч, 2022 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилтийг гарган хугацаанд нь Аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс болон Санхүү төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлэн ажиллалаа. 100
Дундаж оноо           86,84

ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЯНАСАН: ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА                                                    /Б.ЗАЯАБАЛ/

(албан тушаал)                                                (гарын үсэг)

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ТАЙЛАГНАСАН: ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧ

ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                                     /Д.ЛХАГВАСҮРЭН/

(албан тушаал)                                                  (гарын үсэг)