2024 оны 02-р сарын 01-ээс 02-р сарын 29-ний хооронд худалдан авсан төлбөрийн баримт хамрагдана.