Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны “Шинэ хөгжлийн зам” үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн тайланг аймгийн “Удирдах ажилтны шуурхай” хуралдаанд танилцууллаа. Мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд тус хэлтэс нь 1 зорилт 3 арга хэмжээг 100 хувь хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.