Мэдээлэл 2023-10-12
Булган аймгийн Татварын хэлтэс өнөөдрийн сургалтыг “ААНОАТ-ын хуулийн 13, 15-р зүйлийн зарим заалт, хасагдах зардалд анхаарах асуудал, НӨАТУС хуулийн хэрэгжилт” сэдвээр сургалтыг БТТХ   Т-ийн дарга ТУАБ Э.Пүрэвцэрэн ЖТТХТ-ийн ТУБ М.Сэргэлэнбат зохион байгууллаа.