✅✅ Улс, орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт, 3-р улирлын тайлангийн ирц хангуулах болон
✅Бизнес скоринг, хялбаршуулсан горим ашиглах, анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл хүргүүллээ.