Орон нутаг дахь төрийн албан хаагчдад зориулсан “Алсын хараа-2050” Монгол улсын урт хугацааны бодлого түүний эхний үе шат шинэ сэргэлтийн бодлогын богино хугацааны сургалтад Татварын хэлтсийн албан хаагчид хамрагдаж байна.