Тус хэлтсийн дарга цаг үеийн талаар нийт албан хаагч нартай цахим шуурхай хурал хийж үүрэг чиглэл өгч ажиллалаа.