Хэлтсийн даргаар батлуулсан удирдамжын дагуу ажлын хэсгүүд Булган сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагууд, иргэдэд татварын багц хуулиудыг сурталчлах , татвар, төлбөр, хураамжийн тухай хуулиудын хэрэгжилтэнд хяналт тавин зөвлөгөө өгч ажиллаж байна.