Сумдын Засаг даргын тамгын газрын дарга нарт 2022 оны төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт, сарын хуваарилалт болон суманд төлөвлөгөө биелүүлэхэд анхаарч ажиллах талаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгч ажиллалаа.