Жилийн 50 сая ₮ хүртэлх орлоготой бичил, жижиг ААН-үүд Хялбаршуулсан горимоор Татварын тайлангаа илгээх хүсэлтийг 2022.09.30-ны дотор https://etax.mta.mn системээр гаргах боломжтой.
Ингэснээр зардлаа нотлох болон татварын тайлан бэлтгэх шаардлагагүй болж, зөвхөн И-баримтаар бичсэн нийт орлогынхоо 1 хувиар татвар төлнө.