Татварын хэлтсийн дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу “ОЛОН НИЙТИЙН ТАТВАРЫН БОЛОВСРОЛЫН ЖИЛ”-ийн хүрээнд Хяналт шалгалтын тасгаас ТЕХ-аар хэлтсийн нийт албан хаагч нарт хуулийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор цахим сургалтыг зохион байгууллаа.