Хэлтсийн дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Хяналт шалгалтын тасгаас НӨАТ-ын суутган төлөгч 17 иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын нягтлан бодогч, захирал нарт танхимаар орон нутгийн иргэд, ААН-үүд цахимаар холбогдож НӨАТ-ын тухай хууль, татварын хяналт шалгалтаар нийтлэг илэрдэг зөрчил, түүнээс урьдчилан сэргийлэх сэдвээр сургалт хийлээ.