Хэлтсийн даргын удирдамжийн хүрээнд КАССЫН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН /POS-IP/ ХАЯГ БОЛОН БАЙРШЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТАЛГААЖУУЛАХ ажлыг хийж гүйцэтгэхээр татвар төлөгч, томоохон сүлжээ, салбар, хуулийн этгээдүүдэд цахим төлбөрийн баримтын хаяг байршил шалгах, солих, баталгаажуулах, пос төхөөрөмжийн хаяг байршил тодорхой болгох албан шаардлага хүргүүлэн ажиллаж байна.