Аймгийн засаг даргын “ШИНЭ ХӨГЖЛИЙН ЗАМ” үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг сурталчилах нээлттэй хаалганы өдрөөр иргэдийн санал хүсэлтийг сонсож, үйлчилгээ үзүүлж, шаардлагатай хууль тогтоомжийн гарын авлагаар ханган ажиллалаа.