1. Татварын улсын байцаагчийн ажлын үр дүнг тооцох, шагнал олгох шалгуур үзүүлэлт, үнэлэх аргачлал   Энд дарж үзэх
  2. Татварын улсын байцаагчид үр дүнгийн шагнал олгох журам                  Энд дарж үзэх
  3. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам        Энд дарж үзэх