Mэндчилгээ

ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

Монгол улсын Засгийн газрын шийдвэрээр жил бүрийн 05 сарын 2 дахь долоо хоногийг “Татвар төлөгчдийн өдрүүд” болгон тэмдэглэн өнгөрүүлдэг бөгөөд энэ жил Татварын Ерөнхий газраас ирсэн удирдамж төлөвлөгөөний дагуу “ЦАХИМААР ҮЙЛЧЛҮҮЛЬЕ” уриан дор 25 дэх жилдээ аймгийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран зохион байгуулж байна. “Татвар төлөгчдийн өдрүүд”-үүдээр жил бүр шилдэг татвар төлөгч нарыг шалгаруулан тэдний үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчилан таниулах, татвар төлөгч хувь, хүн хуулийн этгээдэд татварын хууль тогтоомжийн мэдлэг олгох сургалт, уулзалтыг зохион байгуулах, тэдний санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх зэрэг олон арга хэмжээг зохион байгуулдаг билээ.

Татварын албаны зүгээс үзүүлж буй бүх үйлчилгээ буюу татвар төлөгчийн бүртгэл, тайлагнал, татвар төлөлт, хяналт шалгалт зэрэг ажлуудыг 100 хувь цахимжуулснаар татвар төлөгчдийн цаг хугацаа, эдийн засаг, орон зайг хэмнэж, татвар төлөгч татварын албанд биеэр уулзах шаардлагагүйгээр 100 хувь татварын үйлчилгээг цахимаар авах нөхцлийг бүрдүүллээ.

Аймгийн хэмжээнд 2022 онд нийт 170 хуулийн этгээд, 1123 иргэнийг цахимаар шинэ татвар төлөгчөөр бүртгэснээр нийт хуулийн этгээд 1977, иргэн 40875 болж өссөж, татварын бааз суурь 2021 оноос дунджаар 4,9 хувиар нэмэгдсэн байна.

Үндсэн хуулиар хүлээсэн үүргээ нэр төртэйгөөр биелүүлж байгаа татвар төлөгч та бүхний хичээл зүтгэлийн дүнд 2023 оны эхний 4 сарын байдлаар улсын төвлөрсөн төсөвт 613,5 сая төгрөгийг төвлөрүүлэхээс 825.7 сая төгрөг, аймгийн төсөвт 9,441,6 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс 11,547,7 сая төгрөг, орон нутгийн төсвийн орлогод 4,089,0 сая төгрөгийг төвлөрүүлэхээс 4,419,4 сая төгрөг, нийт 14,144,1 сая төгрөгийг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэйгөөс 16,499,0 сая төгрөгийг төвлөрүүлэн төсвийн орлогын төлөвлөгөөг 117,0 хувиар биелүүлээд байна.

Цаашид татварын алба нь хиймэл оюун ухаанд сууриласан, орчин үеийн мэдээллийн технологид түшиглэсэн татвар төлөгчдийн итгэлийг хүлээсэн тунгалаг, тэгш шударга үйл ажиллагаатай байгууллага болж татвар төлөгч та бүхэнд хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд тань түргэн шуурхай, хялбар, ойлгомжтой үйлчлэхийн төлөө сайн түншийн харилцааг эрхэмлэн ажиллах болно.

Эрхэм хүндэт татвар төлөгчид өө татварын хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ нэр, төртэй биелүүлж улс, аймаг, орныхоо хөгжилд үнэтэй хувь хэмрээ оруулж байгаа нийт татвар төлөгч байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд та бүхэндээ талархал илэрхийлж

“ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН ӨДРҮҮД”-ийн баярын мэнд хүргэе.

 

 

 

Түүхэн замнал

Ìîíãîë îðîíä àðä÷èëñàí õºäºëãººí ºðíºæ òºð çàñãèéí òîãòîëöîî ººð÷ëºãäºí, çàõ çýýëèéí øèíý ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí õàðèëöàà áèé áîëñíîîð Ìîíãîë óëñûí òàòâàðûí åðºíõèé õóóëü, òàòâàðûí áàãö õóóëèóäûã áàòëàí ãàðãàæ,¿íäýñíèé òàòâàðûíàëáàбàéãóóëàãäàæ, уëìààð 1991-1993 îíóóäàä òàòâàðûí àëáà Áóëãàí àéìãèéí ÀÄÕÃÇ-íû ñàíõ¿¿ãèéí õýëòñèéí, аéìãèéí çàñàãäàðãûíäýðãýäýõòàòâàðûíõýëòñèéíçîõèîíáàéãóóëàëòòàéàæèëëàæáàéñàí.Ìîíãîë óëñûí Çасгийн газрын“Òàòâàðûí àëáàíû òàëààð àâàõ çàðèì àðãà õýìæýý”-íèé òóõàé 1993 îíû 194-ð òîãòîîë, Ñàíãèéí ñàéäûí 1994 îíû “Óëñûí òàòâàðûí åðºíõèé ãàçðûí á¿òýö çîõèîí áàéãóóëàëòûã” áàòëàõ òóõàé 01-ð òóøààë, àéìãèéí Çàñàã äàðãûí 1994 îíû 29-ð çàõèðàìæийг ¿íäýñëýí Áóëãàí àéìãèéí òàòâàðûí õýëòýñ íü áèå äààí 1994 îíû 1-ð ñàðûí 1-íèé ºäðººñ ýõëýí çîõèîí áàéãóóëàãäàæ àíõíû õýëòñèéí äàðãààð Íàìñðàéí Äýëãýðñàéõàí, òàòâàðûí áàéöààã÷ààð Ì.Îþóíìàà, Æ.Çîëáàÿð,îïåðàòîð íÿ-áîãîîð Ц.Ýíõòàéâàí,æîëîî÷îîð Ж.Áÿìáàñ¿ðýí,ñóìûí 17 áàéöààã÷, áàãèéí òàòâàðûí áàéöààã÷ààð 11 õ¿íèé îðîí òîîãîîð ¿éë àæèëëàãàà ýõýëñýí.

          Õýëòñèéí äàðãûí 1994 îíû 03-ð ñàðûí 01-íèé 02 òîîò òóøààëààð àéìãèéн òàòâàðûí õýëòýñ, ñóìûí òàòâàðûí, òàñãèéí áàéöààã÷äûí öàëèíãèéí õýìæýýã òîãòîîñîí áàéíà.1994 îíû 04-ð ñàðûí 01-íèé 06 òîîò òóøààëààð Áóëãàí ñóìûí òàòâàðûí òàñãèéã òàòàí áóóëãàæ òóñ òàñãèéí òàòâàðûí áàéöààã÷äûã àéìãèéí òàòâàðûí õýëòýñò íýãòãýæ :

 • Тàòâàð õóðààìæ ¿éë÷èëãýýíèé õýñýã,
 • Тàòâàðûí øàëãàëòûí õýñýã,

          -õýðýã á¿ðòãýõ òàñàã ãýñýí á¿òýöòýéãýýð ºðãºæèæ, áèå äààñàí òºñºâòýéãýýð õóóëèéí ýòãýýäèéí ýðõ ¿¿ðãèéã õýðýãæ¿¿ëæ ýõýëñýí þì.

            Òàòâàðûí õýëòñèéí äàðãààð Í.Äýëãýðñàéõàí 1994.01.01-íýýñ 1995.03.01 õ¿ðòýë, Ì.Îþóíìàà 1995.03.01-íýýñ 2006.11.20 õ¿ðòýë, Ä.Ëõàãâàñ¿ðýí 2006.11.21-íýýñ 2013 оны 12 сарын 25 хүртэл, Д. Чулуунбат 2013.12.25-наас 2016.04.01 хүртэл, Д.Батцогт 2016.04,01-нээс 2018.10.25 хүртэл, Д.Лхагвасүрэн нь 2018.10.25-наас  îäîîã õ¿ðòýë òóñ òóñ àæèëëàæ áàéíà.

              Çàõ çýýëèéí ýäèéí çàñàã òºëºâøèæ õºãæèõèéí õèðýýð, íèéãìèéí øààðäëàãûí äàãóó òàòâàðûí õýëòñèéí ¿éë÷èëãýýíèé öàð õ¿ðýý, øàëãóóð, øààðäëàãà íýìýãäýæ, æèëýýñ æèëä ºðãºæèí òýëæ, áîëîâñîí õ¿÷èí, õºðºí㺠ñàíõ¿¿, òåõíèê òîíîã òºõººðºìæèéí õóâüä ºñºí áýõæèæ èðëýý.

              Îäîî òóñ õýëòýñ íü ¿íäñýí 5 òàñàãòàé, óäèðäàõ àæèëòàí 6, ã¿éöýòãýõ àæèëòàí 27, ¿éë÷èëãýýíèé àæèëòàí 5, íèéò 38 îðîí òîîíû àæèëëàãñàäòàéãàà𠺺ðèéí øèíý àæëûí òîõèëîã êîíòîðòîé,¿éë àæèëëàãààãàà òàñðàëòã¿é ÿâóóëæ, òàòâàð òºëºã÷äºä íýã öýãýýñ ¿éë÷ëýõ, òàòâàðûí ìýäýýëýë á¿ðòãýëèéã áîëîâñðîíã¿é áîëãîõ, èíòåðíåòèéí îð÷èíä àæèëëàõ, çýðýã òºðèéí ¿éë÷èëãýýíèé îð÷èí ¿åèéí øèíýëýã õýëáýð¿¿äèéã àæèëäàà íýâòð¿¿ëýí àæèëëàæ áàéíà.

ÁÓËÃÀÍ ÀÉÌÃÈÉÍ ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÕÝËÒÑÈÉÍ

ÎÍ ÖÀÃÈÉÍ ÁÈ×ÝÝÑ

Îí ñàð ºäºð ¯éë ÿâäëûí õóðààíãóé
1991-1993 Тàòâàðûí àëáà Áóëãàí àéìãèéí ÀÄÕÃÇ-íû ñàíõ¿¿ãèéí õýëòñèéí,Àéìãèéí çàñàã äàðãûí äýðãýäýõ òàòâàðûí õýëòñèéí çîõèîí áàéãóóëàëòòàé àæèëëàæ áàéñàí.
1994.01.01

1994.03.01

1994.04.01

Ìîíãîë óëñûí Çасгийн газрын Òàòâàðûí àëáàíû òàëààð àâàõ çàðèì àðãà õýìæýýíèé òóõàé 1993 îíû 194-ð òîãòîîë, Ñàíãèéí ñàéäûí 1994 îíû “Óëñûí òàòâàðûí åðºíõèé ãàçðûí á¿òýö çîõèîí áàéãóóëàëòûã áàòëàõ òóõàé” 01-ð òóøààë, àéìãèéí Çàñàã äàðãûí 1994 îíû 29-ð çàõèðàìæийг ¿íäýñëýí Áóëãàí àéìãèéí òàòâàðûí õýëòýñ íü áèå äààí 1994 îíû 1-ð ñàðûí 1-íèé ºäðººñ ýõëýí çîõèîí áàéãóóëàãäàæ, àíõíû õýëòñèéí äàðãààð Íàìñðàéí Äýëãýðñàéõàí, òàòâàðûí áàéöààã÷ààð Ì.Îþóíìàà, Æ.Çîëáàÿð,îïåðàòîð íÿ-áîãîîð Ö.Ýíõòàéâàí,æîëîî÷îîð Æ.Áÿìáàñ¿ðýí,ñóìûí 17 áàéöààã÷, áàãèéí òàòâàðûí áàéöààã÷ààð 11 õ¿íèé îðîí òîîãîîð ¿éë àæèëëàãàà ýõýëñýí.

Õýëòñèéí äàðãûí 1994 îíû 03-ð ñàðûí 01-íèé 02 òîîò òóøààëààð àéìãèéн òàòâàðûí õýëòýñ, ñóìûí òàòâàðûí, òàñãèéí áàéöààã÷äûí öàëèíãèéí õýìæýýã òîãòîîñîí áàéíà.

1994 îíû 04-ð ñàðûí 01-íèé 06 òîîò òóøààëààð Áóëãàí ñóìûí òàòâàðûí òàñãèéã òàòàí áóóëãàæ òóñ òàñãèéí òàòâàðûí áàéöààã÷äûã àéìãèéí òàòâàðûí õýëòýñò íýãòãýæ õýëòýñò:

-òàòâàð õóðààìæ ¿éë÷èëãýýíèé õýñýã,

-òàòâàðûíøàëãàëòûíõýñýã,

– õýðýã á¿ðòãýõ òàñàãòàé áàéõààð çîõèîí áàéãóóëæýý.

1994 îíä òóñ õýëòýñ íü îðîí íóòãèéí òºñºâò 519.8 ñàÿ òºãðºã îðóóëæ òºñâèéí çàðëàãûí 51.4 хувèéã õàíãàæ àæèëëàæ áàéâ.

1995 он

1995 îíû 03 ð ñàðûí 01-ýýñ òóñ õýëòñèéí äàðãààð Ì.Îþóíìàà Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын тушаалаар томилогдон àæèëëàñàí.Òàòâàðûí áîäëîãûí õ¿ðýýíä òàòâàð íîãäóóëàëò òºëºëò,òàòâàð õóðààõ àæëûã Ìîíãîë óëñûí òàòâàðûí áàãö õóóëèóäûí õ¿ðýýíä îðîí íóòàãò á¿ðýí õýðýãæ¿¿ëýõ íºõöºë áîëîìæийг á¿ðä¿¿ëæ òàòâàðûí õýëòñèéí ìàòåðèàëëàã áààç, áîëîâñîí õ¿÷íèé ÷àäàâõèéã äýýøë¿¿ëýõ, îðîí íóòàãò òàòâàðûí òîãòîëöîîã á¿ðä¿¿ëýõ àðãà õýìæýýã äýñ äàðààòàé àâ÷ õýðýãæ¿¿ëæ ýõýëñýí.

1995 îíû 06-ð ñàðûí 03-íä òºðèéí àëáàíû õóóëèéí äàãóó òàòâàðûí áàéöààã÷ 30 õ¿í àíõ óäàà òºðèéí àëáàí õààã÷èéí òàíãàðàã ºðãºæ òºðèéí æèíõýíý àëáàí õààã÷ áîëñîí. 

Áàéöààã÷ íàðò ìýðãýæëèéí çýðýã îëãîõ 14 õîíîãèéí ñóðãàëò çîõèîí áàéãóóëàãäàæ 4 áàéöààã÷ øèíýýð çýðýã àâ÷, 27 áàéöààã÷ çýðãýý õàìãààëñàí.1995 îíä óëñûí á¿ðòãýëòýé 340 àæ àõóéí íýãæ áàéñàí áà ¿¿íýýñ êîìïàíè, Ó¯Ã-118, õîðøîî-36, ÕÝÀÀ-186 àæèëëàæ, òàòâàðûí îðëîãîîð àéìãèéí òºñºâò 963.5 ñàÿ òºãðºã îðóóëæ òºëºâëºãººã 111.5 хувиар áèåë¿¿ëæ àéìãèéí òºñâèéí çàðëàãûí 63.1 хувийг õàíãàæ áàéñàí áàéíà.

Òàòâàðûí åðºíõèé õóóëüä çààñàí ãàçàð, áàéãàëèéí áàÿëàã àøèãëàñíû òºëáºð, õóðààìæèéí òóõàé õóóëèóä 1995 îíîîñ áàòëàãäàí ãàð÷ îðîí íóòãèéí òºñâèéí îðëîãûí áààç ñóóðü ºññºíèé ãàäíà ýíý òºðëèéí îðëîãî 5.8 хувь áîëæ ºññºí áàéíà.̺í îíä Áóëãàí àéìãèéí íóòàã äýâñãýðýýñ àëò îëáîðëîæ ýõýëñýí íü òºñâèéí îðëîãûí íýëýýä õýñãèéã àëòíû áîðëóóëàëòûí îðëîãîîñ àâäàã õóäàëäààíû àëáàí татвар ýçýëæ áàéëàà.1995 îíä 30 îðîí òîîòîé æîëîî÷, íÿðàâ áè÷ýý÷, íÿãòëàí áîäîã÷, òàòâàðûí áàéöààã÷ àæèëëàæ, íèéò áàéöààã÷ íàðûí 24.1 хувь íü äýýä áîëîâñðîëòîé õ¿ì¿¿ñ àæèëëàæ áàéâ.

       ¯ÒÅÃ-ûí äàðãûí 1995 îíû 13-ð òóøààëààð òàòâàðûí áàéöààã÷ Æ.Çîëáàÿðûã  нягтлан бодох бүртгэлийн õè÷ýýë çààõ îðîí òîîíû áóñ áàãøààð òîìèëñîí áàéíà.

Òàòâàðûí óëñûí áàéöààã÷ Ë.Ñóíäóéõ¿¿ ìýðãýøñýí íÿãòëàí áîäîã÷ áîëñîí áàéíà.

1996 он 1996 îíä 37 îðîí òîîòîéãîîñ æîëîî÷ 1, íÿðàâ áè÷ýý÷ 1, öýâýðëýã÷ 1, ìóæààí æèæ¿¿ð 1, ñëåñåðü æèæ¿¿ð 1, îïåðàòîð÷èí 1, íÿãòëàí áîäîã÷ 1, òàòâàðûí áàéöààã÷ 29 àæèëëàæ áàéâ.Íèéò àæèë÷äûí 24.1 хувь íü äýýä áîëîâñðîëòîé , 75.9 хувь íü äóíä áîëîâñðîëòîé áàéñàí.

1996 îíû 8 ñàðä òóñ õýëòñèéí 5384 ì2 òàëáàé á¿õèé êîíòîðûí áàðèëãûã àøèãëàëòàíä îðóóëæ íèéò áàéöààã÷ àæèë÷äûí àæèëëàõ íºõöºë áîëîëöîî á¿ðäýæ ýõýëñýí.

1997 он 1997 îíä Òàòâàðûí óëñûí áàéöààã÷èéã 3 îðîí òîîãîîð íýìæ 32 áàéöààã÷òàé áîëñîí.Ìºí “Òàòâàðûí óëñûí áàéöààã÷èéí ýðõ îëãîõ” øàëãàëòàíä îðæ 100 хувèéí àìæèëòòàé ä¿í ¿ç¿¿ëæ “Òàòâàðûí óëñûí áàéöààã÷” áîëæ àæèëëàæýý.

Òàòâàðûí çºð÷èë äóòàãäàëã¿é àæèëëàñàí Эрчим хүчний нэгдсэн үйлдвэр, “Èíãýò òîëãîé” ÕÊ, “Øèæèð àëò” ÕÕÊ çýðýã ãàçðóóä “Íàéäâàðòàé òàòâàð òºëºã÷” -ººð àíõ óäàà øàëãàðñàí áàéíà.

Ñèñòåìèéí áàéãóóëëàãààñ 1997 îíû àæèë ä¿ãíýñýí ä¿íãýýð òóñ õýëòýñ íü 1-ð áàéðò øàëãàð÷ äèïëîì ìºíãºí øàãíàëààð øàãíàãäàæ áàéñàí.

1998 он 1998.07.01-íýýñ ͪÀÒ-ûí õóóëü õýðýãæèæ ýõýëñíýýð 22 àæ àõóéí íýãæ ͪÀÒ òºëºã÷ººð àíõ á¿ðòã¿¿ëñýí áàéíà.
1999 он Ñèñòåìèéí õýìæýýíä 1999 îíû àæëààð òóñ õýëòýñ íü 6-ð áàéðàíä îðæ 300.0 ìÿíãàí òºãðºãèéí ìºíãºí øàãíàëààð øàãíàãäñàí.
2000 он ҮТЕГ-ын системийн хэмжээнд улсын бүртгэл, сургалт сурталчилгааны ажлаар 1 дүгээр байранд шалгарч, мөнгөн шагналаар шагнагдаж байсан.
2001 он ¯ÒÅÃ-ûí äàðãûí 20 òîîò òóøààëûí äàãóó Татвар хураалтын тасаг, Татварын хяналт шалгалтын тасаг ãýñýí 2 òàñàãòàé, óëñûí á¿ðòãýë ñóðãàëò ñóðòàë÷èëãàà õàðèóöñàí óëñûí áàéöààã÷, ýäèéí çàñàã÷,îïåðàòîð÷èí ãýñýí á¿òýöòýé çîõèîí áàéãóóëàãäàæ àæèëëàñàí.

Àéìãèéí Çàñàã äàðãàòàé õýëòñèéí äàðãûí 2000 îíä áàéãóóëñàí õàðèóöëàãûí  ãýðýýã ä¿ãíýæ õýëòñèéí òàòâàð õºãæëèéí ñàíä 1.1 ñàÿ òºãðºãèéí óðàìøèë àâñàí.

Òàòâàðûí óëñûí áàéöààã÷ Ï.Ãàëìàíäàõ, Ä.Ëõàãâàñ¿ðýí íàð ìýðãýøñýí íÿãòëàí áîäîã÷ áîëñîí.

̺í îíä òàòâàðûí óëñûí áàéöààã÷ Ä.Íàðàíãýðýë Òóðê óëñûí “Àíêàðà” õîòîä “Îëîí óëñûí òàòâàðààñ çàéëñõèéõ àðãà çàì ” ñýäýâò 14 õîíîãèéí ñóðãàëòàíä õàìðàãäñàí.

2002 он ¯ÒÅÃ-ûí äàðãûí íýðýìæèò ¿çëýã ÿâàãäàæ, 2001 îíû ¿éë àæèëëàãààíä ã¿éöýòãýëèéí õÿíàëò øèíæèëãýý ¿íýëãýýã ¯ÒÅÃ-ûí Òàòâàðûí óäèðäëàãà, àðãà ç¿éí õýëòñýýñ õèéæ 82.792 îíîî àâñàí.
2003 он ORАCLE ñèñòåìèéíõ¿ðýýíäáîëîâñðóóëàãäñàíõýðýãëýýíèéïðîãðàììûíáààçûã ºðãºòãºõ, ïðîãðàììààñãàðàõìýäýýëëýýðõýëòýñòàñãèéíóäèðäëàãà, áàéöààã÷äûãõàíãàõ, 2002 îíûæèëèéíýöñèéí, 2003 îíû òàòâàðûí òàéëàí ìýäýýã áààçàä á¿ðýí îðóóëàõ, òàéëàíãèéí èðö, ºðèéí ¿ëäýãäëèéã ¿íýí çºâ ãàðãàõ, òàòâàð òºëºã÷äèéí òîîëëîãûí ìàòåðèàëä ¿íäýñëýí BURTGEL ïðîãðàììä á¿ðýí îðóóëñàí áàéíà.
2004 он Òàòâàðûí õýëòñèéí äàðãààð Ì.Îþóíìàà, òàòâàðûí óëñûí àõëàõ áàéöààã÷ààð Ë.Ñóíäóéõ¿¿, Ï.Ãàëìàíäàõ íàð àæèëëàæ òàòâàð õóðààëòûí òàñàã, õÿíàëò øàëãàëòûí òàñàã, ýäèéí çàñàã÷, óëñûí á¿ðòãýë ñóðãàëò ñóðòàë÷èëãàà õàðèóöñàí áàéöààã÷,çàõèðãàà àæ àõóé ãýñýí á¿òýöòýé 9 ýðýãòýé, 25 ýìýãòýé íèéò 34 îðîí òîîòîé 85081.2 ìÿíãàí òºãðºãèéí òºñºâòýéãýýð àæèëëàñàí áàéíà.Àæèë÷äûí íèéãìèéí àñóóäëûã øèéäâýðëýõ çîðèëãîîð 12 àæèëòàíä 434.4 ìÿíãàí òºãðºãèéí áóöàëòã¿é òóñëàìæ ¿ç¿¿ëñýí áàéíà.

Îðîí íóòãèéí îðëîãûí òºëºâëºãººã 14.8 õóâèàð, òºâëºðñºí òºñâèéí îðëîãûí òºëºâëºãººã 5.7 õóâèàð òóñ òóñ äàâóóëàí áèåë¿¿ëñýí áàéíà.

2005 он Òàéëàíò îíä ìàãèñòð öîëòîé 1, äýýä áîëîâñðîëòîé 19, òóñãàé äóíä áîëîâñðîëòîé 10, á¿ðýí äóíä áîëîâñðîëòîé 6 õ¿í áàéãààãààñ Ìîíãîë óëñûí “Ìýðãýøñýí íÿãòëàí áîäîã÷” 4,íÿãòëàí áîäîã÷ ýäèéí çàñàã÷ ìýðãýæèëòýé 29, ìàëûí ýì÷ ìýðãýæèëòýé 2, áàðèëãà÷èí 1, 35 õ¿ðòýëõ íàñíû 12, 35-ààñ äýýø íàñíû 24 àæèë÷èí àëáàí õààã÷èä àæèëëàæ áàéñàí.

Ñèñòåìèéí õýìæýýíä 89.4 áóþó /Á/ ñàéí ¿íýëãýý àâñàí áàéíà.Ãýðýýíèé ¿íýëýëòýýð 5 áàéöààã÷èéí ìýðãýæëèéí çýðýã äýâèéã øèíýýð îëãîëîî.

8 ñàðä àæèë÷äûã ªâºðõàíãàé, Àðõàíãàé àéìãèéí ¿çýñãýëýíò ãàçðààð òîéðîí àÿëуулахын çýðýãöýý Àðõàíãàé àéìãèéí òàòâàðûí õýëòñèéí ¿éë àæèëëàãààíû òóðøëàãûã ñóäàëñàí áàéíà.

2006 он Òàòâàðûí õýëòñèéí äàðãà Ì.Îþóíìàà ººðèéí õ¿ñýëòýýð àæëààñ ÷ºëººëºãäºæ 2006 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 20-íèé ºäðèéí ¯ÒÅÃ-ûí äàðãûí 223 òîîò òóøààëààð Áóëãàí àéìãèéí Òàòâàðûí õýëòñèéí äàðãààð Ä.Ëõàãâàñ¿ðýí òîìèëîãäîâ.

Õýëòñèéí ¿éë àæèëëàãààíû ã¿éöýòãýëèéí ñòàíäàðò ñèñòåìèéí õýìæýýíä 92.3 áóþó /À/ ìàø ñàéí ¿íýëãýýòýé ä¿ãíýãäñýí.

Îðîí íóòãèéí îðëîãûí òºëºâëºãººã 111 õóâèàð, òºâëºðñºí òºñâèéí îðëîãûí òºëºâëºãººã 107 õóâèàð òóñ òóñ äàâóóëàí áèåë¿¿ëñýí áàéíà.

2007 он 2007 îíä Ä.Îþóíãýðýë íü øèíýýð òàòâàðûí óëñûí àõëàõ áàéöààã÷ áîëæ Õÿíàëò øàëãàëòûí òàñãèéí äàðãààð òîìèëîãäîí àæèëëàâ.

̺í îíä õýëòñèéí äàðãà Ä.Ëõàãâàñ¿ðýí Òóðê óëñûí “Àíêàðà” õîòîä “Òóðêèéí òàòâàðûí òîãòîëöîî” ñýäýâò 14 õîíîãèéí,ÒÓÀÁ Ë.Ñóíäóéõ¿¿ã Ñîëîíãîñ óëñûí Ѫ¯Ë õîòîä “Òàòâàð õóðààëò” ñýäýâò ñóðãàëòàíä òóñ òóñ õàìðàãäàâ.

Îðîí íóòãèéí îðëîãûí òºëºâëºãººã 107.4 õóâèàð, òºâëºðñºí òºñâèéí îðëîãûí òºëºâëºãººã 122.8 õóâèàð òóñ òóñ äàâóóëàí áèåë¿¿ëñýí áàéíà.

Æèë á¿ð çîõèîí áàéãóóëàí ÿâóóëäàã òàòâàð òºëºã÷äèéí ºäºðëºãèéã ¿ð àøèãòàé ÷àíàðòàé çîõèîí áàéãóóëàâ.̺í Òàòâàðûí àëáàíû àæèëòíû ºäðèéã òºâèéí á¿ñèéí 4 àéìàãòàé õàìòàð÷ Ñýëýíãý àéìàãò анх удаа çîõèîí áàéãóóëñàí áàéíà.

2008 он 2008 îíä “Íýã öýãèéí ¿éë÷èëãýýíèé òàñàã” øèíýýð байгуулагдаж òóñ òàñãèéí äàðãààð ТУАБ Ä.Íàðàíãýðýë òîìèëîãäîâ.

Òºðèéí àëáàíû õóóëèéí äàãóó ñîíãîí øàëãàðóóëàëòààð Бóëãàí ñóìàíäÕ.Áàÿðöýöýã, ýäèéí çàñàã÷ààð Ï.Ò¿âøèíáàÿð, Хàíãàë ñóìàíä Ã.Àìàðæàðãàë, Õÿëãàíàò òîñãîíä Ã.Ýíõäóóëàë íàðûã татварын улсын байцаагчаар, íÿãòëàí áîäîã÷-õ¿íèé íººцийн ажилтнаар Ä.Çîëæàðãàë íàðûã  òîìèëîâ.

Àæèë÷èí àëáàí õààã÷äûã áàéãàëèéí ¿çýñãýëýíò, ò¿¿õ äóðñãàëûí  ãàçàð áîëîõ ªâºðõºíãàé àéìãèéí íóòãààð àÿëóóëæ,ìºí òàòâàðûí àëáàíû àæèëòíû ºäðèéã Äàðõàí-Óóë àéìàãò òýìäýãëýí ºíãºð¿¿ëæ àæèëëàãñäàà øàãíàæ óðàìøóóëàâ.

Îðîí íóòãèéí îðëîãûí òºëºâëºãººã 107.2 õóâèàð, òºâëºðñºí òºñâèéí îðëîãûí òºëºâëºãººã 111.2 õóâèàð òóñ òóñ äàâóóëàí áèåë¿¿ëñýí áàéíà.

2009 он Òºðèéí àëáàíû õóóëèéí 24 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 24-èéí 1-èéí 1 äýõ çààëòûí äàãóó Áóãàò ñóìûí ÒÓÁ Ñ.Îþóíöýöýã, Îðõîí ñóìûí ÒÓÁ Ã.Áàÿðàà, Äàøèí÷èëýí ñóìûí ÒÓÁ Ä.Àþóðçàíà, Ðàøààíò ñóìûí ÒÓÁ Á.Ëõàãâà, áè÷èã õýðãèéí àæèëòàí Ã.Ìÿãìàðñ¿ðýí íàð ºíäºð íàñòíû òýòãýâýðò ãàð÷ òºðèéí àëáàíû ñîíãîí øàëãàðóóëàëòààð Áóãàò ñóìàíä Ã.Ëõàãâàæàðãàë, Îðõîí ñóìàíä Ì.Æàâõëàí, Äàøèí÷èëýí ñóìàíä Í.Áàòñàéõàí íàðûã ÒÓÁ-÷ààð, áè÷èã õýðãèéí àæèëòíààð Ö.Àëòàíòóÿà íàðûã ñîíãîí øàëãàðóóëæ томилов.
2010 он Òóñ õýëòñèéí äàðãààð Ä.Ëõàãâàñ¿ðýí, õÿíàëò øàëãàëòûí òàñãèéí äàðãààð ÒÓÀÁ Ñ.Ñàíæààñ¿ðýí, Òàòâàð õóðààëòûí òàñãèéí äàðãààð ÒÓÀÁ Ä.Îþóíãýðýë,íýã öýãèéí òàñãèéí äàðãààð ÒÓÀÁ Ö.Áàòöýöýã íàð àæèëëàæ òàòâàð õóðààëòûí òàñàã, õÿíàëò øàëãàëòûí òàñàã, íýã öýãèéí ¿éë÷èëãýýíèé òàñàã, çàõèðãàà àæ àõóé ãýñýí á¿òýö çîõèîí áàéãóóëàëòààð àæèëëàæ áàéíà.2010 îíû 3 ñàðä Áàÿí-àãò ñóìûí ÒÓÁ È.Äàãâà ºíäºð íàñòíû òýòãýâýðò ãàð÷ òóñ ñóìûí байцаагчаар  Ã.Îþóíòóÿàã ñîíãîí øàëãàðóóëæ àâëàà.

2010 îíä òóñ õýëòñèéí øèíý êîíòîðûí áàðèëãûã 07 äóãààð ñàðä àøèãëàëòàíä õ¿ëýýí àâ÷, ºðºº òàñàëãààã òîõèæóóëàõ,ãàäíà òàëä ãýðýëò¿¿ëýã õèéõ, àâòîìàøèíû çîãñîîë áàðèõ çýðýã àæèëä 6.2 ñàÿ òºãðºã çàðöóóëñíààð àæèëòàí àëáàí õààã÷äûí àæèëëàõ áîëîí òàòâàð òºëºã÷äºä ¿éë÷ëýõ òîõèëîã íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëëýý.Êîíòîðûí õóó÷èí áàðèëãûã Òºðèéí ºì÷èéí õîðîî, Òàòâàðûí Åðºíõèé ãàçàðò óëàìæèëñíààð àæèëëàãñäûí îðîí ñóóö áîëãîõ øèéäâýð ãàðãóóëæ 11 àëáàí õààã÷äûã îðîí ñóóöààð õàíãàëàà.

Òàòâàð õóðààã÷ 12 àæèëòíûã óëñûí áàéöààã÷èéí ýðõ îëãîõ ñóðãàëòàíä õàìðóóëñíààð 11 òàòâàð õóðààã÷ òàòâàðûí óëñûí áàéöààã÷èéí ýðõ àâëàà.

̺í îíä ÒÅÃ-ààñ ÒÓÀÁ Ä.Îþóíãýðýëèéã ÁÍÕÀÓ-ûí Áýýæèí õîòîä, ÒÓÀÁ Ö.Áàòöýöýãèéã ÎÕÓ-ûí Óëàí-¯äý õîòîä àÿëóóëñàí.

“Áèçíåñèéí øèíýòãýë-òàòâàðûí íýýëòòýé îð÷èí” óðèàí äîð òàòâàð òºëºã÷äèéí ºäð¿¿ä àðãà õýìæýýã çîõèîí áàéãóóëñàí.

Àæèëëàãñäûã Äîðíîãîâü àéìãèéí “Õàìàðûí õèéä” áîëîí Ñóõáààòàð àéìãèéí”Àëòàí îâîî”, “Øèëèéí áîãä” çýðýã áàéãàëèéí ò¿¿õèéí ¿çýñãýëýíò ãàçðóóäààð àÿëóóëëàà.

Õàíãàéí á¿ñèéí ÷óóëãà óóëçàëòûã òóñ àéìãèéí “Àíàã” àìðàëòûí ãàçàð çîõèîí áàéãóóëëàà.

2011 он Ìîíãîë óëñàä Ñàíõ¿¿ ýäèéí çàñãèéí àëáà ¿¿ñ÷ õºãæñºíèé 100, Øèíý öàãèéí Òàòâàðûí àëáàíû 20 æèëèéí îé òîõèîñîí îíöëîã æèë áàéëàà. Ýíýõ¿¿ îéí õ¿ðýýíä õýëòñèéíõýý ò¿¿õýí çàìíàëû㠺㿿ëñýí íîì ãàðãàæ, íýã öýãèéí ¿éë÷èëãýýíèé òàíõèìä òàòâàð òºëºã÷äºä öàõèìààð òàéëàíãàà ºãºõ áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëæ èíòåðíýòýä õîëáîãäñîí êîìïüþòåð òàâüæ, ÒÅÃ-ààñ á¿òýýñýí áàðèìòàò êèíîíû çóðàã àâàëòàíä õýëòñèéí õàìò îëíîîðîî îðîëöëîî.

Øèíý ¿åèéí Òàòâàðûí àëáàíû 20 æèëèéí îéã òîõèîëäóóëàí òàòâàðûí àëáà äîòîîääîî ñïîðòûí 6 òºð뺺ð íºõºðñºã òýìöýýí çîõèîí áàéãóóëñàí áºãººä Òºâèéí á¿ñèéí òàòâàðû àëáàäûí ñïîðòûí òýìöýýí 2011.08.19-21-íû ºäð¿¿äýä Îðõîí àéìãèéí Ýðäýíýò Óóëûí áàÿæóóëàõ ¿éëäâýðèéí “Ñýëýíãý” àìðàëòûí áààçàä áîëæ ìàíàé õýëòñèéí áàã òàìèð÷èä 2 àëò, 5 õ¿ðýë ìåäàëü õ¿ðòýæ òýìöýýíèé íèéëáýð ä¿íãýýð 3-ð áàéðò øàëãàð÷ ºðãºìæëºë, õ¿ðýë ìåäàëèàð øàãíàãäëàà.

2011.09-12-16-íû ºäð¿¿äýä Óëààíáààòàð õîòîä çîõèîãäñîí Ìîíãîë óëñàä Ñàíõ¿¿, òàòâàðûí áàéãóóëëàãà ¿¿ñ÷ õºãæñºíèé 100, øèíý ¿åèéí òàòâàðûí àëáàíû 20 æèëèéí îéí áàÿðûí íýãäñýí àðãà õýìæýýíä ìàíàé õýëòñèéí 12 òàòâàðûí óëñûí áàéöààã÷ îðîëöîæ, 6 òàòâàðûí óëñûí áàéöààã÷ òóñ ¿åýð çîõèîí áàéãóóëàãäñàí Äýëõèéí áàíêíû ñóðãàëòàíä õàìðàãäëàà.

¯íäýñíèé òàòâàðûí àëáà ¿¿ñýí áàéãóóëàãäñàíû 100 æèë, Øèíý ¿åèéí òàòâàðûí àëáàíû 20 æèëèéí îéã àéìàãòàà 2011.09.30-íû ºäºð òýìäýãëýí ºíãºð¿¿ëëýý. Òóñ àðãà õýìæýýíä Àéìãèéí óäèðäëàãóóä, òàòâàð òºëºã÷äèéí òºëººëºë áîëîí ¿å ¿åèéí äàðãà íàð, àõìàä íàñòíóóä, òóñ õýëòýñò àæèëëàæ áàéñàí õ¿ì¿¿ñ óðèëãààð îðîëöëîî.

 Æèë á¿ð óëàìæëàë áîëãîí çîõèîí áàéãóóëäàã “Íýýëòòýé õààëãàíû ºäºð”-ºº 2011 îíä ¯ÒÅÃ-ààñ äýâø¿¿ëæ áóé “Öàõèì òàòâàðûí îð÷èí-Èðãýíèé òàòâàð” çîðèëòûí õ¿ðýýíä “Íýýëòòýé õààëãàíû ºäºð”-èéã çîõèîí áàéãóóëàõ òóõàé òóñãàé òºëºâëºãºº ãàðãàí àæèëëàæ 2011.10.19, 26-íû ºäºð çîõèîí áàéãóóëëàà.

Áóëãàí àéìãèéí ÈÒÕ, ÇÄÒÃ-ààñ çàðëàñàí “2011 îí-Èðãýäèéí îðîëöîî, èë òîä áàéäëûã ºðãºòãºõ æèë”-èéí àæëûí õ¿ðýýíä õèéñýí àæëààðàà áóñàä õýëòýñ àãåíòëàãóóäûã òýðã¿¿ëæ 1-ð áàéðò øàëãàð÷ “ªðãºìæëºë” 1 ñàÿ òºãðºãººð øàãíàãäëàà.

Àéìãèéí Çàñàã äàðãàòàé áàéãóóëñàí 2011 îíû ¿ð ä¿íãèéí ãýðýýãýý 100 “À” ä¿ãí¿¿ëýí àéìãèéí íèéò õýëòýñ àãåíëàãóóäàà òýðã¿¿ëëýý.

ÒÅÃ-ûí Äîòîîä àóäèò, õÿíàëò øèíæèëãýý, ¿íýëãýýíèé õýëòñýýñ 2011 îíû ¿éë àæèëëàãààíä ìîíèòîðèíã õèéñýí ä¿íãýýð 93.37 “À” ä¿ãíýãäýæ

ñèñòåìèéí õýìæýýíä 7-ð áàéðò øàëãàðëàà.

2012 он Татварын ерөнхий газраас 2012 онд дэвшүүлсэн “Татварын  төлөвлөлт, ногдуулалт, хураалтыг боловсронгуй болгох жил” зорилт дэвшүлэн ажилласан.

            Татварын ерөнхий газрын даргын 2012 оны 115 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтын дагуу Татварын хэлтсийн дарга Д.Лхагвасүрэн, Татвар төлөгчтэй харилцах тасаг, тасгийн дарга Ц.Батцэцэг, Мэдээлэл боловсруулалт, статистик эрсдлийн удирдлагын тасаг, тасгийн дарга Л.Пагмадорж, Татвар хураалтын тасаг, тасгийн дарга Д.Оюунгэрэл, Татварын хяналт шалгалтын тасаг, тасгийн дарга С.Санжаасүрэн, Төрийн захиргаа хууль эрх зүйн тасаг, тасгийн дарга Л.Элбэгзаяа, нарын бүтэц зохион байгуулалтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах асуудлыг хэлэлцэн “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-д албан хаагчдын орон сууцны нөхцөл сайжруулахад нь зориулж 5000000 хүртэл төгрөгийн буцалтгүй тусламж олгох” нэмэлт өөрчлөлт орууллаа.

            Орон сууцны нөхцөл сайжруулах зорилгоор Гурванбулаг сумын ТУБ Б.Оюунмаа, жижүүр Ш.Батмөнх нарт тус бүрт нь 5000000 төгрөг, Хяналт шалгалтын тасгийн ТУБ Т.Наранцэцэгт 4500000 төгрөгийн тусламж олгосон.

            Хонгконг улсад аялах аяллын бүрэлдхүүнд Сайхан сумын ТУБ Г.Энхтуяа, Татвар  хураалтын тасгийн ТУБ Б.Хишигбат нарыг оролцуулж аялууллаа.

            НЦҮ-ний ТУБ Б.Энхтуяа дөтгөөр зэрэглэлийн дэс түшмэл, МБСЭУТ-ийн ТУАБ Л.Пагмадоржид дөтгөөр зэргийн ахлах түшмэл олгох саналыг ТЕГ-т хүргүүлэв.

            Ардын хувьсгалын 91 жилийн ойн баярыг тохиолдуулан ТЕГ-ын “Хүндэт тэмдэг”-ээр ТУАБ Л.Элбэгзаяа, ТУАБ Д.Оюунгэрэл, Ц.Батцэцэг, ТЕГ-ын “Жуух бичиг”-ээр Хангал сумын ТУБ Г.Амаржаргал, Сангийн яамны “Жуух бичиг”-ээр Хяналт шалгалтын тасгийн ТУБ М.Галдан, Татварын ажилтны баярыг тохиолдуулан Татварын ерөнхий газрын “Жуух бичиг”-ээр Рашаант сумын ТУБ Б.Энэбиш, ТЕГ-ын “Баярын бичиг”-ээр ТУБ Б.Солонго нар шагнагдсан.

            Нягтлан бодогч өндөр настай Л.Сундуйхүү 2012 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрөөс эхлэн ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлтээ гаргаж хэлтсийн даргын тушаалаар ажлаас нь чөлөөлсөн.

            2011 оны жилийн эцсээр ТЕГ-ын даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт 94.5 оноотой “А” үнэлгээтэй, аймгийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт 100 оноотой “А” үнэлгээтэй тус тус дүгнэгдэж аймгийн хэмжээнд бусад хэлтэс агентлагуудаа ажлаараа тэргүүлэн өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнагдлаа. 2011 онд аймгаас Иргэдийн оролцоо ил тод байдлыг өргөтгөх жилийн ажлын болзлыг дүгнэхэд тэргүүн байр эзэлж өргөмжлөл мөнгөн шөгнөлөөр шагнагдлаа.

            Монгол улсын Төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн тухай хууль, Төрийн албаны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлд заасны дагуу Татварын улсын байцаагч нартай 2011 онд байгуулсан үр дүнгийн гэрээг дүгнэж, үйл ажиллагааны болон мэргэжлийн түвшингийн үнэлгээгээр “А” үнэлгээтэй 4, “В” үнэлгээтэй 18 “С” үнэлгээтэй 6, “D” үнэлгээтэй 1 байцаагч дүгнэгдлээ. “D” үнэлгээтэй дүгнэгдсэн Баяннуур сумын ТУБ Э.Гантулгад сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн.

            Эхний хагас жилийн өргөтгөсөн зөвлөгөөнөөр ажлын үзүүлэлтээр хангалтгүй үнэлгээ авсан, хугацаатай албан бичгийн хариуг удаа дараа ирүүлээгүй, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг хангалтгүй биелүүлж, үүрэгт ажилдаа хайнга хандсан Бугат сумын татвар хураагч Х.Халиунбат, Бүрэгхангай сумын ТУБ Ё.Болдхуяг, Баяннуур сумын ТУБ Э.Гантулга, Гурванбулаг сумын ТУБ Б.Оюунмаа, Хялганат тосгоны татвар хураагч Г.Гантуяа нарт хэлтсийн даргын ушаалаар үндсэн цалинг 20 хуваарь бууруулах арга хэмжээ авлаа.

            Төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн дагуу тендер шалгаруулан улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэлтсийн конторын их засварын 24995.0 мянган төгрөгийн ажлыг гүйцэтгэлээ. Үүнд татвар төлөгчдөд үйлчилгээ үзүүлэх өрөө, буудал, гал тогоо, агуулахын өрөө гаргаж тохижуулав.

Түүнчлэн жилийн эцсийн ажлын үр дүнгээр ажлаараа шалгарсан Хутаг-Өндөр сумын ТУБ Л.Оюунчимэг 1-р байр, Сайхан сумын ТУБ Г.Энхтуяа 2-р байр, Баян-Агт сумын татвар хураагч Г.Оюунтуяа 3-р байр, Хишиг-Өндөр сумын ТУБ А.Энхтуяа тусгай байранд шалгарч нийт 780.0 мянган төгрөгийн шагнал урамшуулал, шинэ хүүхэд мэндэлсэн Хялганат тосгоны татвар хураагч Г.Гантуяа, хуулийн зөвлөх Б.Мөнхдулам, ТУБ Ц.Алтантуяа нарт нийт 150.0 мянган төгрөгийн тэтгэмж, “Хаврын тэргүүн сарын сар шинийн баяр”, Ахмадын өдрийг тохиолдуулан хэлтсийн 10 өндөр настанд 500.0 мянган төгрөгийн дурсгалын зүйл, ар гэрт нь гачигдал гарсан 5 албан хаагчид 460.0 мянган төгрөгийн тэтгэмж, Хяналт шалгалтын тасгийн ТУБ М.Галдангийн эхнэр Б.Золзаяа нь тархины суурь ясны хавдартай гэжоношлогдон Тайланд улсад тархины хагалгаанд ороход нь 4500.0 мянган төгрөгийн буцалтгүй тусламж, бүгд 6390.0 мянган төгрөгний дэмжлэг, тусламжийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу олгов.

Татварын ерөнхий газар, Төрийн өмчийн хороо, Монгол улсын Засгийн газарт хүсэлт тавьсны дагуу 2012 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн 224 дүгээр тогтоолоор тус хэлтсийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй 11 айлын орон сууцыг үнэгүй бүрэн хувьчлах шийдвэр гарч 11 албан хаагчийг орон сууцанд оруулж нийгмийн баталгааг хангалаа.

2012 онд улсын төвлөрсөн төсөвт 325350.7 мянган төгрөгийг төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөөтэйгөөс 384248.5 мянган төгрөгийг төвлөрүүлж орлогын төлөвлөгөөг 118.1 хувиар, аймгийн орлогод 4989751.6 мянган төгрөгийг оруулах орлогыг төлөвлөгөөтэйгөөс 5088625.7 мянган төгрөгийг төвлөрүүлэн орлогын төлөвлөгөөг 102.1 хувиар, орон нутгийн орлогод 1510418.0 мянган төгрөгийг оруулах төлөвлөгөөтэйгөөс 1992144.1 мянган төгрөгийг оруулан орлогын төлөвлөгөөг 131.9 хувиар тус тус давуулан биелүүллээ.

Хяналт шалгалтаар нийт 178 аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн үйл ажиллагааг шалгах төлөвлөгөөтэйгөөс 232 аж ахуйн нэгж, байгууллага иргэний үйл ажиллагаанд татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг шалгаж 30 илтгэх хуудас, 202 акт бичиж 1,981,095.0 мянган төгрөгийн зөрчил илэрүүлж 129,662.4 мянган төгрөгийн нөхөн татвар хүү торгуулийг татварын улсын байцаагчийн актаар ногдууллаа. Тайлант онд маргаантай акт 10 гарсанаас 1 аж ахуйн нэгжийг маргаан таслах зөвлөлөөр, 6 аж ахуйн нэгж иргэнийг сум дундын шүүхээр татварын хэлтэсийн талд шийдвэрлэв.

2012 оны 03 сарын 05-09-ний өдрүүдэд ТЕГ-ын Сургалтын төвийн багш Ч.Амартүвшин, М.Чойжилсүрэн нар ТУБ-ийн эрх сунгах мэргэшүүлэх сургалт хийж, шалгалт авч 27 байцаагч эрхээ сунгалаа.

Тайлант хугацаанд “Цахим гарын үсгийн тухай” хууль батлагдаж хууль батлагдаж цахим тайлангийн хууль эрх зүйн орчин бүрдсэнтэй холбогдуулан татвар төлөгчдөд цахимаар тайлангаа өгөх нөхцлийг бүрдүүлж интернэтэд холбогдсон 3 компьютер бүхий “Татвар төлөгчдөд үйлчилгээ үзүүлэх өрөө”-г нээн ажиллуулж эхэллээ.

Үндэсний Татварын албаны албан ажилтны өдрийг тохиолдуулан жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг Төвийн бүсийн аймгуудын спорт нөхөрсөг уулзалт тэмцээн Хөвсгөл аймгийн Хатгал сумын  “Далай ван” жуулчны баазад 2012 оны 08 сарын 04-07-ний өдрүүдэд зохиогдсон бөгөөд тус тэмцээнд спортын 2 төрөлд түрүүлж алтан медаль, 1 төрөлд 2-р байрт шалгарсан амжилттайгаар нийлбэр дүнгээр тэргүүлж “Өргөмжлөл”, шилжин явах цомоор шагнагдлаа.

Л.Элбэгзаяа Төрийн захиргаа, хууль эрх зүйн тасгийн дарга, татварын улсын ахлах байцаагчаар 07 сарын 16-ний өдрөөс томилогдов. Тус хэлтсийн жижүүрээр П.Галцэцэг томилогдов. Татвар хураалтын тасгийн татвар хураагч Ц.Алтантуяа, Хялганат тосгоны татвар хураагч Г.Гантуяа, жирэмсний амралтаа авсан тул Г.Насанжаргалыг 10 сарын 01-ний өдрөөс, Г.Жавзандуламыг 212 оны 01 сарын 23-ний өдрөөс тус тус түр томилов.

   Жижүүр Д.Ихбаярыг 2012 оны 10 сарын 08-ний өдрөөс албан тушаалаас нь чөлөөлж, ажлын шаардлагаар жижүүрээр Э.Хосбаярыг 10 сарын 08-ний өдрөөс эхлэн томилов.Татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн ТУБ Б.Энхтуяа жижүүр Г.Байв, Мэдээлэл боловсруулалт, статистик, эрсдэлийн удирдлагын тасгийн ТУБ М.Бямбадорж нар амжилтаараа хамт олноо хошуучлан 1,2,3-р байр эзлэв.

            ТЕГ-ын даргын 2012 оны 02 сарын 02-ний өдрийн 101 тоот тушаалаар Эдийн засагчаар М.Бямбадорж, хураагчаар Б.Дэлгэрмаа, Н.Цэрэнсодном нарыг 2012 оны 02 сарын 01-ний өдрөөс томилогдов.

2013 он Татварын ерөнхий газраас 2013 онд дэвшүүлсэн “Татварын суурийг өргөжүүлж, татварт хамрагдалтын түвшинг нэмэгдүүлэх жил” зорилт дэвшүлэн ажилласан.

            Татварын ерөнхий газрын даргын 2013 оны 102 дугаар тушаалын дагуу Төрийн захиргаа хууль эрх зүйн тасаг, тасгийн дарга ТУАБ Л.Элбэгзаяа, Татвар хураалтын тасаг тасгийн дарга ТУАБ Д.Оюунгэрэл, Татвар төлөгчдөд үйлчлэх тасаг, тасгийн дарга ТУАБ Ц.Батцэцэг, Хяналт шалгалтын тасаг, тасгийн дарга ТУАБ С.Санжаасүрэн, Эрсдэлийн удирдлага, мэдээлэл боловсруулалтын тасаг, тасгийн дарга ТУАБ Л.Пагмадорж нарын бүтэц зохион байгуулалттайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

            Татварын хэлтсийн дарга Д.Лхагвасүрэн 2013 оны 12 сарын 25-ний өдрийг хүртэл хийсэн байна.           2012 оны жилийн эцсээр Татварын ерөнхий газрын даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт 86.6 оноотой “В” үнэлгээтэй, аймгийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелүүлж 96.4 оноотой “А” үнэлгээтэй тус тус дүгнэгдэв.

            Монгол улсын төрийн албаны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлд заасны дагуу Татварын улсын /ахлах/ байаагч нартай 2012 онд байгуулсан үр дүнгийн гэрээг дүгнэж, үйл ажиллагааны болон мэргэжлийн түвшингийн үнэлгээгээр “А” үнэлгээтэй 16, “В” үнэлгээтэй 10, “С” үнэлгээтэй 5 татварын улсын байцаагч, 2013 оны эхний хагас жилийн үр дүнгийн гэрээг дүгнэж, үйл ажиллагааны болон мэргэжлийн түвшингийн үнэлгээгээр “А” үнэлгээтэй 8, “В” үнэлгээтэй 11, “С” үнэлгээтэй 11, “D” үнэлгээтэй 2 татварын улсын байцаагч тус тус дүгнэгдлээ. Эхний хагас жилийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтээр хангалтгүй дүгнэгдэж “D” үнэлгээ авсан Хангал сумын ТУБ Г.Амаржаргал, Рашаант сумын ТУБ Б.Энэбиш, мөн удирдлагаас өгсөн хугацаатай үүрэг паалгаврыг хугацаанд нь биелүүлээгүй, үүрэгт ажилдаа хайнга хандсан Эрсдэлийн удирдлага, мэдээлэл боловсруулалтын тасгийн ТУБ М.Бямбадорж, Бугатсумын ТУБ Х.Халиунбат нарт хэлтсийн даргын тушаалаар сануулах арга хэмжээ, үүрэгт ажилдаа хайнга хандаж, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг удаа дараа зөрчиж, ажлын цаг тасалсан Баяннуур сумын ТУБ Э.Гантулгад 2 сарын цалинг 10 хувиар бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулах арга хэмжээ авлаа. Татвар хураалтын тасгийн ТУБ Ц.Алтантуяа, ТХ Х.Уянга-Эрдэнэ нар нь татварын төлбөрийг татвар төлөгчөөс бэлэн мөнгөөр хураан авснаас хойш 12 цагийн дотор банкинд тушааж төсвийн орлогод оруулаагүй зөрчил гаргасан тул хэлтсийн даргын тушаалаар 2 сарын үндсэн цалинг 10 хувиар бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулав.

            Татварын албадын 2013 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шинэжилгээ, үнэлгээгээр 80.7 оноотой “В” үнэлгээтэй дүгнэгдэж Татварын ерөнхий газрын даргын “Хүндэт өргөмжлөл”-өөр шагнагдлаа.

ОХУ-ын Буриад улсад аялах аялалын бүрэлдэхүүнд тус хэлтсийн 1 албан хаагч хамрагдлаа.

            ХШТ-ийн ТУБ Б.Энхтуяад дөтгөөр зэргийн дэс түшмэл, ЭУМБТ-ийн ТУАБ Л.Пагмадоржид гутгаар зэргийн ахлах түшмэл, ТЗХЭЗТ-ийн ТУАБ Л.Элбэгзаяад гутгаар зэргийн ахлах түшмэл зэрэг дэвийг тус тус олгуулах саналыг Татварын ерөнхий газарт хүргүүлэв.

            Ардын хувьсгалын 92 жилийн ойн баярыг тохиолдуулан Татварын ерөнхий газрын “Жуух бичиг”-ээр архив, бичиг хэрэг М.Зэсмаа, “Баярын бичиг”-ээр Татвар хураалтын тасгийн ТУБ Ц.Алтантуяа, Төрийнзахиргаа хууль эрх зүйн тасгийн ТУБ, Хуулийн зөвлөх, хүний нөөцийн мэргэжилтэн Б.Мөнхдулам, аймгийн “Тэргүүний ажилтан цол тэмдэг”-ээр Хяналт шалгалтын тасгийн ТУБ Б.Энхтуяа, Орхон сумын ТУБ О.Наранчимэг, Хутаг-Өндөр сумын ТУБ Л.Оюунчимэг нар тус тус шагнагдсан. “Татварын албаны ажилтны өдөр”-өөр Татвар хураалтын тасгийн ТУАБ Д.Оюунгэрэл, Татвар төлөгчдөд үйлчлэх тасгийн ТУАБ Ц.Батцэцэг нар “Санхүү банкны тэргүүний ажилтан” цол тэмдгээр шагнагдав. Мөн Архивчдын өдрийг тохиолдуулан хэлтсийн архив, бичиг хэргийн эрхлэгч М.Зэсмаа нь “Тэргүүний архивч” тэмдгээр шагнагдлаа.

            Тэс хэлтсийн жижүүр Г.Байв 60 нас хүрч өндөр насны тэтгэвэрт гарч байгаатай холбогдуулан 6 сарын цалинтай тэмцэх хэмжээний 2167806 төгрөгийн буцалтгүй тусламж, дурсгалын зүйлд 191000 төгрөг, 2012 оны жилийн эцсийн ажлаараа “А” дүгнэгдэж хамт олноо манлайлж эхний гурван байр эзэлсэн Хутаг-Өндөр сумын ТУБ Л.Оюунчимэг, Тэшиг сумын ТУБ Д.Оюунчимэг, Хишиг-Өндөр сумын ТУБ А.Энхтуяа нарт нийт 450000 төгрөгийн шагнал, Бүрэгхангай, Орхон, Сэлэнгэ сумдын ТУБ нар 50 нас хүрсэнтэй холбогдуулан дурсгалын зүйлд 180000 төгрөг зарцуулав. Хяналт шалгалтын тасгийн ТУАБ С.Санжаасүрэн, ЭУМБТ-ийн ТУБ Х.Баярцэцэг, Бугат сумын ТУБ Х.Халиунбат нарын гэр бүл шинэ хүнтэй болсон тул хэлтсийн даргын тушаалаар тус бүр 50000 төгрөгийн тэтгэмж олгов.

            Татварын албаны ажилтны төвийн бүсийн уулзалт Архангай аймгийн Тариат сумын “Хорго”-ын жуулчны баазад зохион байгуулагдаж нийт 25 ажилтан албан хаагчид оролцож, Х.Халиунбат ахлагчтай волейболын эрэгтэй баг 1 дүгээр байр, Э.Гантулга ахлагчтай холимог дардасны баг 2 дугаар байрт тус тус шалгарлаа.

            Хэлтсийн албан хаагчид Архангай аймгийн “Хорго”, “Тэрхийн цагаан нуур”, “Тайхар чулуу”, Завхан аймгийн дархан цаазат газар “Отгонтэнгэр”болон бусад үзэсгэлэнт түүхийн дурсгалт газруудаар аялууллаа. Түүнчлэн Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан “Эрүүл Монгол хүн” зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг үндэслэн орон даяар зохион байгуулагдсан “Явган-Аялал”-д тус хэлтсийн албан хаагчид идэвхитэй оролцлоо.

            Гурванбулаг сумын ТУБ Б.Оюунмаа хүнд өвчний улмаас нас барсан тул ар гэрийнхэнд нь ТЕГ-ын даргын 2013 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 867 тоот тушаалаар 36 сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний буюу 16840590 төгрөгийн буцалтгүй тусламжийг олгууллаа.

            Албан хаагчдын ажиллах нөхцлийг сайжруулах, хэлтсийн тохижуулалтанд зориулж шинээр “Үхрийн нүд”-ийг 4 ширхэгийг тавьж, хэлтсийн хашааг зүлэгжүүлж, өрөө тасалгаандаа шинээр цэцэг тарилаа. Мөн 300 ширхэг чацарганы модыг тараан өгч, албан хаагч нарыг Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан журамт үүргээ биелүүлэхэд дэмжлэг боллоо.

            2012 онд аймгийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хангалттай сайн биелүүлж орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөг 110.0 хувиар давуулан биелүүлсэний урамшуулалд ирсэн 20.0 сая төгрөгөөс хэлтсийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах үүднээс 18.0 сая төгрөгөөр “Сонота-6” маркийн автомашиныг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн дагуу сонгон шалгаруулалт явуулан худалдан авч хэлтсийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулж байн.

            ТЕГ-аас ирүүлсэн “Nissan Navara” маркийн суудлын автомашиныг 44000.0 мянган төгрөгөөр үндсэн хөрөнгөнд бүртгэж авлаа.

            2013 онд улсын төвлөрсөн төсөвт 512944 мянган төгрөгийг төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөөтэйгөөс 545117.3 мянган төгрөгийг төвлөрүүлж орлогын төлөвлөгөөг 106.3 хувиар, аймгийн орлогод 17463433.6 мянган төгрөгийг оруулах орлогын төлөвлөгөөтэйгөөс 16192367.7 мянган төгрөгийг төвлөрүүлэн орлогын төлөвлөгөөг 92.7 хувиар, орон нутгийн орлогод 1159414.7 мянган төгрөгийг оруулах төлөвлөгөөтэйгөөс 1277691.7 мянган төгрөгийг оруулан орлогын төлөвлөгөөг 110.2 хувиар тус тус биелүүлсэн.

            Тайлант хугацаанд оны өмнөх татварын тайлангаар ногдуулсан татварын нийт 740865.7 мянган төгрөгийн татварын өрөөс 724857.3 мянган төгрөг буюу 97.8 хувь, тайлант хугацаанд татварын тайлангаар ногдуулсан нийт 3304940.4 мянган төгрөгийн татварын өрөөс 3194221.2 мянган төгрөг буюу 96.6 хувийг тус тус хураан барагдуулаад байна.

            Оны өмнөх болон тайлант хугацаанд татварын тайлан, хяналт шалгалтын актаар ногдуулсан татварын өрийг хураан барагдуулах зорилгоор нийт 171 татвар төлөгчийн 289701.7 мянган төгрөгийн татварын өрөнд татварын албаны мэдэгдэх хуудсыг гардуулснаас 125 татвар төлөгчийн 160530.1 мянган төгрөгийн татварын өрийг барагдууллаа. ТЕХ-ийн 74 дүгээр зүйлийн дагуу 2 татвар төлөгчийн 8070.0 мянган төгрөгийн татварын өрөнд 1201.1 мянган төгрөгийн торгууль, алдангийг татварын улсын байцаагчийн актаар ногдуулаад байна. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн албанд 2 татвар төлөгчийн 14995.9 мянган төгрөгийн татварын өрийг бүрэн хураан барагдууллаа.

            Татварын зарим төрлийн хувь хэмжээг Засгийн газраас батлагдсан хязгаарт багтаан Аймгийн ИТХ тогтооно гэж заасны дагуу аймгийн хэмжээнд мөрдөгдөх үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2013 оны 01 сарын 09-ний өдрийн 04 тоот тогтоолоор шинэчлэн тогтоолоо.

            Тайлант хугацаанд графикт шалгалтаар нийт 222 аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг шалгаж 2,282,063.0 мянган төгрөгийн зөрчилд илрүүлж 123,108.2 мянган төгрөгийн нөхөн татвар, хүү торгуулийг татварын улсын байцаагчийн актаар ногдуулсанаас НӨАТ-ын орлого дутуу тусгасан 1 татвар төлөгчийн 850,727.0 мянган төгрөгийн зөрчилд 5,712.9 мянган төгрөгийн нөхөн татвар торгууль алданги, аж ахуйн нэгжийн борлуулалтын орлого дутуу тусгасан 8 татвар төлөгчийн 18,383.0 мянган төгрөгийн зөрчилд 2,228.3 мянган төгрөгийн нөхөн татвар торгууль алдангийг татварын улсын байцаагчийн актаар ногдууллаа. Хяналт шалгалтаар татварын улсын байцаагчийн акт 202, илтгэх хуудас 20 бичсэн.

            Тус хэлтсийн жижүүр Э.Хосбаярыг өөрийн хүсэлтээр 2013 оны 01 сарын 04-ний өдрөөс үүрэгт ажлаас нь чөлөөлж Д.Батмөнхийг 01 сарын 11-ний өдрөөс эхлэн жижүүрээр томилов. Татвар хураалтын тасгийн ТУБ Ц.Алтантуяагийн хүүхэд асрах чөлөө дуусч үүрэгт ажилдаа орж байгаатай холбогдуулан түр томилогдсон татвар хураагч Г.Насанжаргалыг 2013 оны 02 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөв. Дашинчилэн сумын ТУБ Б.Номин-Эрдэнэ өөрийн хүсэлтээр үүрэгт ажилаасаа чөлөөлөгдөж Хялганат тосгоны ТУБ Г.Гантуяаг Дашинчилэн сумын ТУБ-аар томилов. Хялганат тосгонд ажлын зайлшгүй шалтгаанаар Лхагвасүрэн овогтой Эрдэнэзаяаг 2013 оны 05 дугаар сарын 06-ний өдрөөс эхлэн татвар хураагчаар томилов.Ногдуулалтын хяналтыг хэрэгжүүлэх ТУБ-аар Татвар хураалтын тасгийн ТУБ Б.Хишигбатыг 2013 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн томилов. Хангал сумын Хялганат тосгонд татвар хураагчийн ажлын байрны сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн В.Амаржаргалыг уг албан тушаалд томилож ажлын зайлшгүй шаардлагаар түр томилогдсон Л.Эрдэнэзаяаг 2013 оны 08 сарын 09-ний өдрөөс эхлэн үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсөн байна.

            Гурванбулаг сумын татварын улсын байцаагчийн сул орон тоон дээр Нямдорж овогтой Энхчимэгийг 2013 оны 04 дүгээр сарын 03-ний өдрөөс эхлэн татвар хураагчаар томилогдсон.

            Үйлчилэгч А.Батхишиг нь өвчний чөлөөтэй байгаа тул ажлын зайлшгүй шаардлагаар Д.Цэвэгнямыг 2013 оны 11 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн үйлчилэгчээр томилогдов.

            Үүрэгт ажилдаа хайнга хандаж, өгсөн үүрэг даалгавар биелүүлээгүй тул жижүүр Г.Энх-Ирээдүйг сануулах арга хэмжээ

            2013 оны ажлаараа хамт олноо манлайлж, үр бүтээлтэй ажилласан Хяналт шалгалтын тасгийн дарга ТУАБ С.Санжаасүрэн, Татвар төлөгчдөд үйлчилэх тасгийн ТУБ Б.Солонго, жолооч Л.Отгонсүрэн нарыг 1-3 байр эзлүүлж мөнгөн шагналаар шагнав.

2014 он – ТЕГ-ын даргын 2013 оны 12 сарын 25-ний өдрийн 1011 тоот тушаалаар Булган аймгийн Татварын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Доржпүрэв овогтой Чулуунбат томилогдов.

Татварын ерөнхий газрын даргын 2013 оны 102 дугаар тушаалын дагуу Төрийн захиргаа хууль эрх зүйн тасаг, Татвар хураалтын тасаг,  Татвар төлөгчдөд үйлчлэх тасаг, Татварын хяналт шалгалтын тасаг, Эрсдэлийн удирдлага, мэдээлэл боловсруулалтын тасгийн бүтэцзохионбайгуулалттайгаарүйлажиллагаагааявуулж байсан байна. Үүнд:

– Хэлтсийн дарга Д.Чулуунбат, ЭУМБТ-ийн дарга Л.Пагмадорж, ТЗХЭЗТ-ийн дарга Л.Элбэгзаяа, ТХТ-ийн дарга Д.Оюунгэрэл, ХШТ-ийн дарга С.Санжаасүрэн, ТТҮТ-ийн дарга Ц.Батцэцэг нар ажилласан байна.

– 2014 оны жилийн эцсээр аймгийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт 92.3 оноотой “А” үнэлгээтэй , Татварын ерөнхий газрын даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт 92.86 оноотой “А” үнэлгээтэй дүгнэгдэж системийн хэмжээнд 3 дугаар байрт шалгаран 500.0 мянган төгрөгөөр шагнагдлаа.

– ТЕГ-ийн даргын 2014 оны А/389 дугаар тушаалын дагуу ТУАБ Л. Элбэгзаяа, Л. Пагмадорж нарт  дэс түшмэлдэдзэрэг, ТУАБ Д. Оюунгэрэл, С.Санжаасүрэн, Ц. Батцэцэг нартахлах түшмэлгутгаар зэргийн, ТУБ Б. Солонго, Ц. Алтантуяа, Б. Энэбиш, Г. Амаржаргал нартдэс түшмэл дөтгөөрзэргийгтус тус олгоод байна.

– Билгийн тооллын хаврын тэргүүн сарын сар шинийн баяр, ахмадын баярын өдрийг тохиолдуулан хэлтсийн 12 ахмад настанд 440,0 мянган төгрөг, тус хэлтсийн ХШТ-ийн ТУБ Б.Энхтуяа, Баян-Агт сумын татвар хураагч Г.Оюунтуяа, Тэшиг сумын ТУБ Д.Оюунчимэг, архив, бичиг хэрэг М.Зэсмаа нар нь 50 нас хүрсэн тул хэлтсийн даргын Б/17 тоот тушаалаар 400,0 мянган төгрөг, 2013 оны жилийн эцсийн ажил дүгнэхэд үүрэгт ажлаа үр дүнтэй биелүүлж, хамт олноосоо шалгарсан Хутаг-Өндөр сумын ТУБ Л.Оюунчимэг, Тэшиг сумын ТУБ Д.Оюунчимэг, Сайхан сумын ТУБ Г.Энхтуяа нарыг 450,0 мянган төгрөгөөр, 2013 оны “Зөв хүн”-ээр ЭУМБТ-ийн ТУАБ Л.Пагмадоржийг 500,0 мянган төгрөгөөр тус тус шагнаж урамшуулав. Баяннуур сумын ТУБ Э.Гантулга, үйлчлэгч А.Батхишиг, ХШТ-ийн ТУБ Г.Намчинсүрэн, хүний нөөцийн мэргэжилтэн Б.Мөнхдулам нарын гэр бүл шинэ хүнтэй болсон тул 300,0 мянган төгрөг, Бүрэгхангай сумын ТУБЁ.Болдхуяг, ТХТ-ийн ТУБ Б.Хишигбат нар нь өөр байгууллагын ажил, албан тушаалд шилжсэн тул 200,0 мянган төгрөг тус тус зарцуулсан байна.

– Ардын хувьсгалын 93 жилийн ойí áàÿðûã тохиолдуулан Татварын ерөнхий газрын “Хүндэт тэмдэг”-ээр ХШТ-ийн ТУАБ С.Санжаасүрэн, Татварын ерөнхий газрын “Жуух бичиг”-ээр ЭУМБТ-ийн ТУБ Х.Баярцэцэг, Татварын ерөнхий газрын “Баярын бичиг”-ээр Баяннуур сумын ТУБ Э.Гантулга, “АймгийнТэргүүнийажилтан”цолтэмдгээрБаян-АгтсумынтатвархураагчГ.Оюунтуяа, жижүүрД.Ихбаяр, жолоочЛ.Отгонсүрэн, аймгийнЗасагдаргын“Жуух бичиг”-ээр ТТҮТ-ийнТУБ М.Галдан, Н.Цэрэнсодном, МогодсумынТУБД.Соёлмаа, аймгийнЗасагдаргын“Баярынбичиг”-ээржижүүрГ.Энх-Ирээдүй, Татварын ажилтны өдрийг тохиолдуулан Санхүүбанкнытэргүүнийажилтанцолтэмдэг”-аарХангалсумынТУБГ.Амаржаргал, “Татварынзөвлөх” цолоорХШТ-ийн ТУБ Б.Энхтуяа, СанхүүчдийнбаярыгтохиолдууланТЗХЭЗТ-ийнТУАБ Л. Элбэгзаяа, СэлэнгэсумынТУБ Г. Цогзолмаа, ОрхонсумынТУБО. Наранчимэг, Хишиг-ӨндөрсумынТУБ А. Энхтуяа, Хутаг-ӨндөрсумынТУБЛ. Оюунчимэг, СайхансумынТУБ Г. Энхтуяанар Санхүүэдийнзасгийняамны “Хүндэт тэмдэг”-ээр, Шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан Татварын ерөнхий газрын “Хүндэт тэмдэг”-ээр ЭУМБТ-ийн ТУАБ Л.Пагмадорж,  аймгийн “Оны шилдэг санхүүгийн ажилтан”-аар ТХТ-ийн ТУАБ Д.Оюунгэрэл, Нийгмийн ардчилал монголын залуучуудын холбооноос зохион байгуулсан  “Алтан сарнай” наадмын Төрийн захиргаа, хууль эрх зүйн салбарын “Оны шилдэг залуу” –аар ХШТ-ийн ТУАБ С.Санжаасүрэн шалгарч “Алтан сарнай” цомын эзэн боллоо. Монголын залуучуудын холбооны “Тэргүүний залуу алтан медаль”-аар  ХШТ-ийн ТУБ Т.Наранцэцэг,  Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтмын “Хүндэт өргөмжлөл”-өөр ЭУМБТ-ийн ТУАБ Л.Пагмадорж тус тус шагнагдлаа.

– 8 сард Татварын албаны ажилтаны өдрүүдийг тэмдэглэн өнгөрүүлж байгалийн үзэсгэлэнт “Урантогоо” амралтандамрууллаа.

– Татварын ерөнхий газрын даргын Б/172  дугаар тушаалаар Бүрэгхангай сумын татвар хураагчаар М.Батцэнгэлийг, Б/436 дугаар тушаалаар Дашинчилэн сумын Татвар хураагч Л. Отгонсүрэн нарыг тус тус томилов.

– Татварын ерөнхий газраас суурин комьпютер 1 ширхэг, notebook 9 ширхэг ирснийг ажлын ачаалал ихтэй хяналт шалгалтын тасгийн байцаагч болон хөдөө сумдын байцаагч нарт хуваарилав.

– Албан хаагчдын ажиллах нөхцлийг сайжруулж,  дулаан орчныг бий болгон хэлтсийн халаалтын системд нэмэлт шугам тавихад зориулж, 4200,0  мянган төгрөгийн засварыг хийж өрөө тасалгааг дулаан болгоод байна.Мөн шал нь плитатай  өрөө тасалгаанд суудаг албан хаагчдад хөлийн гишгүүрийн хивсэнцэр авахад 50,0 мянган төгрөг, жижүүрийн өрөөнд ус буцалгагч авахад 54.0 мянган төгрөгийн тус тус зарцууллаа.

– Зам тээврийн яамны автотээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн мэдээллийг үндэслэн үүсгэсэн шинэчилсэн “AUTOTAX” программ дээр тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, албан татварын ногдуулалт, төлөлтийг бүртгэж эхэлсэнтэй холбогдуулан 2014 оны татварын ногдол төлөлтийг татвар хураалтын тасгийн байцаагч нар программд бүрэн оруулах ажлыг зохион байгуулж байна.

– Татвар ногдох хөрөнгө болон татвар төлөгч хувь хүнийг бүртгэж тоолох, бүртгэлийн бааз суурийг цэгцлэх ажлыг аймгийн Засаг даргын 2014 оны А/211 тоот захирамжийг үндэслэн 3 үе шаттайгаар зохион байгууллаа. Тооллогын ажилд шаардагдах маягт хэвлүүлэхэд 269,5 мянгантөгрөг, тоологч нарт шаардлагатай шатахуунд 423,0 мянган төгрөг, хяналтын тооллогод шаардлагатай шатахуунд 779,0 мянган төгрөг, нийт 1471,5 мянган төгрөгийг засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс гаргуулан ажиллалаа.

-Тооллогын үр дүнд Эрдэнэт  үйлдвэрийн Булган аймгийн Хангал сумын нутаг дэвсгэрт байрлах үл хөдлөх хөрөнгийг шинээр тооллогод хамруулж өмнө нь Орхон аймагт төлөгддөг байсан 250.0 сая төгрөгийн үл хөдлөх хөрөнгийн татварыг өөрийн аймгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлж ажиллалаа.

– Татвар төлөгч нарт таатай нөхцөл бүрдүүлэх шугамаар хэлтэст Wi Fi буюу утасгүй интернэтийн үйлчилгээг нэвтрүүлсэнээр татвар төлөгч нар тайлант хугацаанд зөөврийн компьютероор дараалал хүлээлгүйгээр зөв боловсон үйлчлүүлэх боломжтой болоод байна.

– Сумдын байцаагч нарыг интернэттэй болгох чиглэлээр тус хэлтэс нь сумын 16 байцаагч нарт сүлжээнийутсыг нь ханган нийлүүлэнажилласанбайна.

– “Татвар төлөгчдийнөдрүүд”аргахэмжээнд3938.5 мянган төгрөгийнзардалгаргаснаас 3329,5 мянгантөгрөгийгАймгийнЗасагдаргыннөөцхөрөнгөнөөс À/210 òîîò çàõèðàìæààð, 609.0 мянган төгрөгийгхэлтсийнäàðãûí тушаалаар õýëòñèéí төсвөөссанхүүжүүллээ.

– Сумдад “Татвар төлөгчдийнөдрүүд”аргахэмжээгөргөнцархүрээтэйзохионбайгуулахаданхаарчÀéìãèéí засаг даргын нөөцхөрөнгөнөөстусбүр 80.0-250.0ìÿíãàí төгрөгийнсанхүүжилтийгшийдвэрлүүлжтатвартөлөгчдийндундзохион байгуулсан олон талт арга хэмжээг санхүүжүүллээ

2015 он Татварын ерөнхий газраас 2015 оныг “Бизнес эрхлэгчийг дэмжих жил” болгон зарлан ажилласан байна.

Татварын ерөнхий газрын даргын 2012 оны 115 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтын дагуу Татвар төлөгчтэй харилцах тасаг, тасгийн дарга Ц.Батцэцэг, Мэдээлэл боловсруулалт, статистик эрсдлийн удирдлагын тасаг, тасгийн дарга Л.Пагмадорж, Татвар хураалтын тасаг, тасгийн дарга Д.Оюунгэрэл, Татварын хяналт шалгалтын тасаг, тасгийн дарга С.Санжаасүрэн, Төрийн захиргаа хууль эрх зүйн тасаг, тасгийн дарга Л.Элбэгзаяа, Татварын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Д.Чулуунбат нарын бүтэц зохион байгуулалтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

ТЕГ, Япон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагатай хамтран зохионы байгуулсан татвар хураалтын  нэгжийн дарга нарын сургалтанд ТХТ-ийн ТУАБ Д.Оюунгэрэл, ТЕГ-аас зохион байгуулсан нягтлан бодох бүртгэлийн программын сургалтанд хэлтсийн нягтлан бодогч Л.Элбэгзаяа нар хамрагдсан байна.

     ТЕГ-ын даргын Б/639 тоот тушаалаар 6 байцаагчийн эрхийг сунгаж, ТЕГ-ЫН даргын Б/695 тоот тушаалаар 3 байцаагчид татварын улсын байцаагчийн эрхийг олгосон байна.

        ТЕГ-ын даргын Б/21 тоот тушаалаар Хишиг-Өндөр сумын ТУБ А.Энхтуяа нь өндөр насны тэтгэвэрт гарсантай холбогдуулан төрийн албан хаагчийн тусламж 24387,7 мянан төгрөг, Тэшиг сумын ТУБ Д.Оюунчимэгт эмчилгээ хийлгэхэд тусламж 2000,0 мянган төгрөг, хэлтсийн ажилчин албан хаагчийн шагналд 1775,0 мянган төгрөг, тэтгэмжинд 1500,0 мянган төгрөг, хүндэтгэлд 1397,8 мянган төгрөгийг зарцуулсан байна. Үүнд: Хангал сумын ТУБ Г.Амаржаргалын 50 насны ойд дурсгалын зүйл, өөр ажилд шилжсэн Баян-Агт сумын ТХ Г.Оюунтуяа, өндө насны тэтвэгвэрт гарсан Хишиг-Өндөр сумын ТУБ А.Энхтуяа нарт мөнгөн аяга, эх үрсийн баярыг тохиолдуулан хэлтсийн ажилтан албан хаагчдидын хүүхдүүдэд хүндэтгэл үзүүлж гарын бэлэг, 2014 оны сумдын байцаагч анрын ажил үүргийг дүгнэн хамт олноосоо шалгарсан Хишиг-Өндөр сумын ТУБ А.Энхтуяа, Сайхан сумын ТУБ Г.Энхтуяа, Тэшиг сумын ТУБ Д.Оюунчимэг нарын шагнал зэрэг үйл ажиллагаанд зарцуулсан байна.

Сангийн яамны “Санхүү банкны тэргүүн” цол тэмдгээр шагналаар шагнагдсан ХШТ-ийн ТУАБ С.Санжаасүрэн, Хангал сумын ТУБ Г.Амаржаргал нарт тус бүр 100,0 мянган төгрөг, ХШТ-ын ТУАБ С.Санжаасүрэн, ЭУМБТ-ийн ТУАБ Л.Пагмадорж нарын гэр бүлд шинэ хүн мэндэлж ам бүл нэмэгдсэнд 100,0 мянган төгрөг, шинээр гэр бүл болсон Ц.Алтантуяад 300,0 мянган төгрөг, ар гэрийн гачигдал гарсан Хялганат сумын В.Амаржаргал, жижүүр Г.Энх-Ирээдүй, ЭУМБТ-ийн ТУАБ Л.Пагмадорж нарт мөнгөн тэтгэмж, Дашинчилэн сумын өндөр настан Д.Аюурзана нас барсан тул ар гэрт нь мөнгөн тэтгэмжийг тус тус олгосон байна.

      Хэлтсийн эрүүл мэндийн өрөөнд шаардлагатай хогийн сав, жин, сандал зэргийг авч тохижуулсан байна.

     1 дүгээр сард хэлтсийн “Цасны баяр”-ын арга хэмжээг зохион байгуулан 2014 оны ажилаар улсын хэмжээнд 3 байрт шалгарч 600,0 мянган төгрөгийн шагнагдаж 24 албан хаагчдыг ОХУ-ын Буриад улсын “Итгэлт хамба”-д мөргүүлэх аялал, 15 албан хаагч 2 өндөр настанг “Баатарван” амралт сувилалын газар амрууллаа.

    Төвийн бүсийн “Татварын ажилтаны өдөр”-ийг Дорноговь аймагт тэмдэглэж, спорт, урлагийн тэмцээнд амжилттай оролцож 1 байр эзэлж төвийн бүсийн 2015 оны цомын эзэн боллоо. Мөн тус аймгийн “Хамрын хийд”, Дундговь аймгийн байгалийн үзэсгэлэнт газар болох “Их газрын чулуу”, Бага газрын чулуу”-аар аялав.

    Жилийн эцсийн ажлын үнэлгээгээр маш сайн дүгнэгдэж хамт олноо манлайлан ажилласан ЭУМБТ-ийн ТУАБ Л.Пагмадорж, ХШТ-ийн ТУБ Т.Наранцэцэг нарыг Аймгийн “Тэргүүний ажилтан” цол тэмдэг, Хангал сумын  ТУБ Г.Амаржаргал, Рашаант сумын ТУБ Б.Энэбиш нар Засаг даргын “жуух бичиг”-ээр шагнагдлаа.

Үндэсний их баяр наадам, ардын хувьсгалын 94 жилийн ойгоор ТЕГ-ын “Хүндэт тэмдэг”-ээр ХШТ-ийн ТУБ М.Галдан, Т.Наранцэцэг, ТЕГ-ын “Жуух бичиг”-ээр ХШТ-ийн ТУБ Б.Солонго, ТЕГ-ын “Баярын бичиг”-ээр Бугат сумын ТУБ Х.Халиунбат, “Татварын ажилтаны өдөр”-өөр “Санхүү, эдийн засгийн албаны хүндэт тэмдэг”-ээр ТХТ-ийн ТУАБ Д.Оюунгэрэл, “Сангийн яамны жуух бичиг”-ээр Рашаант сумын ТУБ Б.Энэбиш, ХШТ-ийн ТУБ Х.Баярцэцэг, “Татварын зөвлөх цол”-оор Сайхан сумын ТУБ Г.Энхтуяа, ТЕГ-ын “Хүндэт тэмдэг”-ээр архив бичиг хэргийн эрхлэгч М.Зэсмаа, ТЕГ-ын “Жуух бичиг”-ээр ТТҮТ-ийн ТУБ Ц.Алтантуяа, ТЕГ-ын “Баярын бичиг”-ээр жижүүр Г.Энх-Ирээдүй, ТХТ-ийн ТУБ Г.Гантуяа, ЭУМБТ-ийн ТУБ М.Бямбадорж, шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан ТЕГ-ын “Хүндэт тэмдэг”-ээр өндөр настан Д.Мягмарсүрэн, ТЕГ-ын “Баярын бичиг”-ээр ТТҮТ-ийн ТУБ Н.Цэрэнсодном, Гурванбулаг сумын ТУБ Н.Энхчимэг, үйлчлэгч А.Батхишиг, жилийн эцсийн ажлын үзүүлэлтээр төвийн байцаагч нараас 1 дүгээр байранд ТХТ-ийн ТХ М.Оюумаа, 2 дугаар байранд ХШТ-ийн ТУБ Х.Баярцэцэг, жижүүр Д.Ихбаяр нар шалгарч шагнагдсан байна.

Шинээр Хишиг-Өндөр суманд А.Баярням, Баяннуур суманд З.Отгонтуяа Баян-Агт суман Г.Энхчимэг, Баян-Агт суманд Ц.Цог-Эрдэнэ, Тэшиг суманд М.Сэргэлэнбат, жижүүр Ж.Түвдэндорж, инжинер П.Отгонбаяр нарыгтомилсон.

Шинээр Хишиг-Өндөр сумын ажлын байрыг нээлттэй зарлан М.Болормаа ТЕГ-ын даргын 2015 оны 10 сарын 27-ны өдрийн Б/562 тоот тушаалаар томилогдлоо.

Хэлтсийн даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/20 тоот тушаалаар Татвар төлөгчдийн өдрүүд арга хэмжээний зардалд нийт 2397,0 мянган төгрөгийг зарцуулсан байна.

2016 он Монгол улсын Засгийн газраас Гаалийн алба, Татварын албыг нэгтгэн Гааль, татварын ерөнхий газар болгон зохион байгуулсантай холбогдуулан Гааль, татварын ерөнхий газрын даргын 2016 оны  А/88 дугаар тушаалаар Захиргаа, хууль эрх зүйн тасаг, Орлогын тасаг,  Татвартөлөгчдөд дэмжлэг үзүүлэх тасаг, Татварын хяналт шалгалтын тасаг, Статистик, эрсдэлийнудирдлагын тасгийн бүтэц зохион байгуулалттайгаар ажиллаж байгаад МУ-ынЗасгийнгазрын 2016 оны 07 сарын 27-ны өдрийн 04 дүгээртогтоолоорТатварынерөнхийгазарболсонтой холбогдуулан Татварын ерөнхий газрын даргын 2016 оны 09 сарын 07-ны өдрийн А/03 тоот тушаалаар Захиргааны тасаг, Татвар төлөгчидтэй харилцах тасаг, Татварын орлогын тасаг, Татваррын хяналт шалгалтын тасаг, Эрсдэл статистикийн тасаг бүтэцтэйгээр ажиллаж байна.

Гааль Татварын ерөнхий газрын дарга С. Пүрэвийн А/91-р тушаалаар тус хэлтсийн орон тооны хязгаарыг 40-өөр баталсан.

Тус хэлтсийн дарга Д.Чулуунбат нь өндөр настны тэтгэвэрт гарч Санхүү төрийн сангийн мэргэжилтэн Д.Батцогтыг Гааль татварын ерөнхий газрын 2016 оны Б/217 тоот тушаалаар хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр 2016 оны 04 сарын 01-ны өдрөөс эхлэн томилсон байна. Захиргааны тасгийн дарга, нягтлан бодогчоор ТУАБ Л. Элбэгзаяа, Архив, бичиг хэрэг, няраваар М.Зэсмаа, Хуулийн зөвлөх, хүний нөөцийн ажилтнаар Б.Мөнхдулам, Жижүүр Д.Ихбаяр чөлөөлөгдөж жолооч жижүүрээр Д. Батмөнх,жижүүрээр Г.Энх-Ирээдүй чөлөөлөгдөж Ж.Түвдэндорж, П.Галцэцэг, үйлчлэгчээр А.Батхишиг нар ажиллаж байв.

Татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн даргаар Ц.Батцэцэг, ТТХТ-ын ТУБ-аар Н.Цэрэнсодном, Б.Дэлгэрмаа , П.Отгонбаяр нар,

Татварын орлогын тасгийн даргаар Д.Оюунгэрэл, ТУБ/ хураагчаар/ Г.Гантуяа, М.Оюумаа, М.Галдан,Б.Солонго,Д.Золжаргал нар, хураагчаар Б. Очирсүрэн, Ц.Очирхүү, Ж.Ганбаатар нар

Хяналт шалгалтын тасгийн даргаар С.Санжаасүрэн, Д.Лхагвасүрэн, Х.Баярцэцэг, Т.Наранцэцэг нар,

Эрсдэл, статистикийн тасгийн даргаар Л.Пагамдорж, ТУБ-аар М.Бямбадорж нар ,

Баян-Агт сум-Г.Энхчимэг, Бугат сум-Х.Халиунбат, Баяннуур сум-З.Отгонтуяа, Бүрэгхангай сум-М.Батцэнгэл, Гурванбулаг сум- Н.Энхчимэг, Дашинчилэн сум-Л.Отгонсүрэн, Могод сум-М.Соёлмаа, Орхон сум- О.Наранчимэг, Рашаант сум-Б.Энэбиш, Сэлэнгэ сум-Г.Цогзолмаа, Хангал сум –Г.Амаржаргал, Хишиг-Өндөр сум- М.Болормаа, Хялганат томгон-В.Амаржаргал, Хутаг-Өндөр сум-Э.Эрдэнэцэцэг, Тэшиг сум- Д.Оюунчимэг, Сайхан сум-Э. Жаргал нар тус тус ажиллаж байна.

2016 оны жилийн эцсээр аймгийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт 90.9 оноотой “А” үнэлгээтэй , Татварын ерөнхий газрын даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт 84,4 оноотой “В” үнэлгээтэй дүгнэгдлээ.

2016 онд Шилдэг татвар төлөгчөөр Булган-Анар ХХК, Ман-Од , Очирхүү ХХК шалгарч ТЕГ-ын дээд шагналаар шагнуулсан байна.

Монгол улсын Тєрийн албаны тухай хуулийн 19 дїгээр зїйлд заасны дагуу Татварын улсын /ахлах/ байцаагч нартай 2016 онд байгуулсан үр дүнгийн гэрээг дүгнэхэд “А” үнэлгээтэй 15 албан хаагч 90.5-96.5 оноотой, “В” үнэлгээтэй 11 албан хаагч 82.3-89.7 оноотойгоор үнэлэгдсэнийг хэлтсийн даргын Б/02 дугаар тушаалаар баталгаажууллаа.

2016 оны жилийн эцсийн ажил дүгнэхэд үүрэгт ажлаа үр дүнтэй биелүүлж, хамт олноосоо шалгарсан Гурванбулаг сумын ТУБ Н.Энхчимэг, Орхон сумын ТУБ О.Наранчимэг, Бугат сумын ТУБ Х.Халиунбат нарыг “Өргөмжлөл”, 450,0 мянган төгрөгөөр шагнаж урамшууллаа

“Үндэсний татварын албаны албан хаагчдын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”, “Эрүүл ажлын байр бий болгох хөтөлбөр”, аймгийн Засаг даргын дэвшүүлсэн “Шинэ Булган”, “Архигүй Булган” хөтөлбөрїїдийг хэрэгжїїлэн ажиллахаар төлөвлөгөө боловсруулж, хэлтсийн “Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөө”-г тус тус хэлтсийн даргаар батлуулан биелэлтийг хагас бүтэн жилээр гарганТатварын ерөнхий газар болон аймгийн ЗДТГ-т хүргүүлэн ажиллалаа.

Үндэсний их баяр наадам, Ардын хувьсгалын 95 жилийн ойг  тохиолдуулан  ГТЕГ-ын “Жуух бичиг”-ээр  ТТХТ-ийн -ийн ТУБ Н.Цэрэнсодном, ТОТ-ийн ТУБ Г. Гантуяа, Захиргааны тасгийн ТУБ Б.Мөнхдулам, Могод сумын ТУБ Д.Соёлмаа, Бугат сумын ТУБ Х.Халиунбат, “Баярын бичиг”-ээр  Бүрэгхангай сумын ТУБ М. Батцэнгэл, Хангал сумын Хялганат тосгоны ТУБ В.Амаржаргал,  жижүүр П.Галцэцэг, “Татварын ажилтны өдөр”-ийг тохиолдуулан “Санхүү, эдийн засгийн албаны хүндэт тэмдэг”-ээр Гурванбулаг сумын ТУБ Н.Энхчимэг, аймгийн “Тэргүүний ажилтан” цол тэмдэгээр ХШТ-ийн ТУБ Д.Лхагвасүрэн, “Санхүүгийн ажилтны өдөр”-өөр “Санхүү банкны тэргүүний ажилтан” цол тэмдгээр Хишиг-Өндөр сумын ТХ М.Болормаа,  “Сангийн яамны жуух бичиг”-ээр ТУБ Н.Цэрэнсодном, ТУБ Г. Гантуяа, ТУБ Б. Мөнхдулам, Могод сумын ТУБ Д. Соёлмаа, Бугат сумын ТУБ Х.Халиунбат, аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг”-ээр ХШТ-ийн ТУБ Х.Баярцэцэг нар шагнагдлаа.

            Аймгийн орон нутгийн төсвөөсдэмжлэг авч Нэг цэгийн үйлчилгээний танхимыг 1715.8 мянган төгрөгөөр засварлан тохижууллаа.

            Сайхан сумын Татварын улсын байцаагч Г.Энхтуяа, Хутаг-ӨндөрсумынТатварын улсын байцаагч Л.Оюунчимэг, жижүүр Д.Ихбаяр нарыг өндөр насны тэтгэвэрт гарсантай холбогдуулан төрийн албан хаагчийн нэг удаагийн буцалтгүй тусламжид нийт 42086.3 мянган төгрөгийг олголоо.

            -2015 оны жилийн эцсийн ажил дүгнэхэд үүрэгт ажлаа үр дүнтэй биелүүлж, хамт олноосоо шалгарсан ХШТ-ийн улсын байцаагч Х. Баярцэцэг, Орлогын тасгийн хураагч М.Оюумаа, жижүүр Д. Ихбаяр 450,0 мянган төгрөгөөр шагнаж урамшууллаа.

Б.Солонго, Ц.Алтантуяа нарт хүүхэд асрах чөлөө авч, 2016 оны 10 сарын 11-ээс ТТХТ-ын ТУБ Э.Одбаясах, 11 сарын 18-аас М.Галдан ажлаас чөлөөлөгдсөн байна.

Төвийн бүсийн 2016 оны уулзалт 07 дугаар сард  Төвийн бүсийн аймгуудын сургалт семинар Хөвсгөл аймгийн Хатгал суманд болж нийт 35 албан хаагч хамрагдаж туршлага судлав. 

Олон улсын валютын сан, АНУ-ын Төрийн сангийн хамтран 2016 оны А/241-р тушаалаар анх удаа татвар төлөгчдийг “Бичил , жижиг, дунд хэмжээний бизнес эрхлэгчдийн татварын удирдлагыг боловсронгуй болгох нь” төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн байна.

2017 он ТЕГ-аас 2017 онд “Татвар төлөгчдийн бүртгэлийг сайжруулж, хуулийн хэрэгжилтийг хангах жил” болгон зорилт тавин ажилласан.

Татварын ерөнхий газрын даргын 2016 оны 09 сарын 07-ны өдрийн А/03 тоот тушаалаар Захиргааны тасаг, Татвар төлөгчидтэй харилцах тасаг, Татварын орлогын тасаг, Татварын хяналт шалгалтын тасаг, Эрсдэл статистикийн тасаг бүтэцтэйгээр ажиллаж байна.

    Хэлтсийн даргаар Д.Батцогт Захиргааны тасгийн дарга, нягтлан бодогчоор ТУАБ Л. Элбэгзаяа, Архив, бичиг хэрэг, няраваар М.Зэсмаа, Хуулийн зөвлөх, хүний нөөцийн ажилтнаар Б.Мөнхдулам, жолооч жижүүрээр М.Бямбабаяр, жижүүрээр Л.Отгонсүрэн, Ж.Түвдэндорж, П.Галцэцэг, үйлчлэгчээр А.Батхишиг нар,

Татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн даргаар Ц.Батцэцэг, ТТХТ-ын ТУБ-аар Н.Цэрэнсодном, Б.Дэлгэрмаа , П.Отгонбаяр нар,

Татварын орлогын тасгийн даргаар Д.Оюунгэрэл, ТУБ/ хураагчаар/ Г.Гантуяа, М.Оюумаа, М.Галдан, Б.Солонго нар, хураагчаар У.Мөнхчимэг, Ц.Очирхүү, Ж.Ганбаатар, П.Пүрэвжав, А.Батгэрэл нар

Хяналт шалгалтын тасгийн даргаар С.Санжаасүрэн, Д.Лхагвасүрэн, Х.Баярцэцэг, Т.Наранцэцэг нар,

Эрсдэл, статистикийн тасгийн даргаар Л.Пагамдорж, ТУБ-аар М.Бямбадорж нар ,

Баян-Агт сум-Г.Энхчимэг, Бугат сум-Х.Халиунбат, Баяннуур сум-З.Отгонтуяа, Бүрэгхангай сум М.Батцэнгэл ажиллаж байгаад М.Сэргэлэнбат, Гурванбулаг сум Н.Энхчимэг, Дашинчилэн сум-Л.Отгонсүрэн, Могод сум-М.Соёлмаа, Орхон сум- О.Наранчимэг, Рашаант сум-Б.Энэбиш, Сэлэнгэ сум-Г.Цогзолмаа, Хангал сум Г.Амаржаргал, Хишиг-Өндөр сум М.Болормаа, Хялганат тосгон Г.Цэнд, В.Амаржаргал, Хутаг-Өндөр сум Э.Эрдэнэцэцэг, Тэшиг сум Д.Оюунчимэг, Сайхан сум-Э. Жаргал нар тус тус ажилласан байна.

2017 оны жилийн эцсээр аймгийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт 89.8 оноотой “В” үнэлгээтэй , Татварын ерөнхий газрын даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт 83,7 оноотой “В” үнэлгээтэй дүгнэгдлээ.

Татварын улсын /ахлах/ байцаагч нартай 2017 онд байгуулсан үр дүнгийн гэрээг дүгнэхэд “А” үнэлгээтэй 11 албан хаагч 90.0-93.7 оноотой, “В” үнэлгээтэй 16 албан хаагч 80.1-89.6 “С” үнэлгээтэй 5 албан хаагч 71.1-78.2 оноотойгоор үнэлэгдсэн.

ТЕГ-ын даргын 2017.03.15-ны өдрийн Б/91-р тушаалаар 2017.03.21-ний өдрөөс Баяннуур сумын татвар хураагчаар З.Отгонтуяа, Сайхан сумын татвар хураагчаар Э.Жаргал нарыг татвар хураагчаар тус тус томилж, өндөр насны тэтгэвэртээ гарсан боловч Сайхан сумын татвар хураагчаар ажиллаж байсан Г.Энхтуяаг ажлаас чөлөөллөө.

ТЕГ-ын даргын Б/285 дугаар тушаалаар Орхон сумын татварын улсын байцаагч О.Наранчимэг, Б/423 дугаар тушаалаар Сэлэнгэ сумын татварын улсын байцаагч Г.Цогзолмаа нар өндөр насны тэтгэвэрт гарсантай холбогдуулан төрийн албан хаагчийн нэг удаагийн буцалтгүй тусламж болох нийт 23710,3 мянган төгрөгийг  олгож, мөнгөн аяга дурсгаж хүндэтгэл үзүүлэв.

Бүрэгхангай сумын татварын улсын байцаагч М.Батцэнгэл өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдөж Бүрэгхангай сумын татвар хураагчаар М.Сэргэлэнбат 2017.10.26-ны өдрөөс эхлэн томилогдлоо.

Хэлтсийн даргын Б/41 дүгээр тушаалаар 2017 оны ажил дүгнэхэд үүрэгт ажлаа үр дүнтэй биелүүлж, хамт олноо манлайлан ажилласан Татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн татварын улсын ахлах байцаагч Ц.Батцэцэг, Захиргааны тасгийн жижүүр Ж.Түвдэндорж нарыг “2017 оны шилдэг ажилтан”-аар тодруулан өргөмжлөл, 300,0 мянган төгрөгөөр шагналаа.

 Байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг анх удаа 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж, ажиллах журмыг баталлаа.

Ажилтан, албан хаагчдыг туршлага судлуулах, хамт олонч уур амьсгалыг бүрдүүлэх зорилгоор байгалийн үзэсгэлэнт газрууд болох Булган аймгийн Рашаант сумын “Элсэн тасархай”, Өвөрхангай аймгийн Хархорин, Баянхонгор аймгийн “Шаргалжуут”, Говь-Алтай аймгийн “Ээж хайрхан”, Завхан аймгийн “Отгонтэнгэр” хайрхан зэрэг газруудаар аялсан.

Төвийн бүсийн “Татварын ажилтны өдөр”-ийг Дархан-Уул аймагт тэмдэглэж, спорт урлагын тэмцээнд амжилттай оролцсон.

Үндэсний их баяр наадам, Ардын хувьсгалын 96 жилийн ойг тохиолдуулан “Алтан гадас” одонгоор Сэлэнгэ сумын ТУБ Г.Цогзолмаа, ТЕГ-ын “Жуух бичиг”-ээр ТТХТ-ийн ТУБ Б.Дэлгэрмаа, ТЕГ-ын “Баярын бичиг”-ээр Дашинчилэн сумын ТУБ Л.Отгонсүрэн, шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан Сангийн яамны “Жуух бичиг”-ээр Могод сумын ТУБ Д.Соёлмаа, ТЕГ-ын “Жуух бичиг”-ээр ЭСТ-ийн ТУБ М.Бямбадорж, Бугат сумын ТУБ Х.Халиунбат, жижүүр-слесарь Л.Отгонсүрэн, ТЕГ-ын “Баярын бичиг”-ээр ТОТ-ийн ТХ Д.Золжаргал, жижүүр Ж.Түвдэндорж нар тус тус шагнуулав. Монголын залуучуудын холбооны “Тэргүүний залуу инженер” медалиар ЭСТ-ийн ТУБ М.Бямбадорж, “Тэргүүний залуу” алтан медалиар ТОТ-ийн ТУБ Б.Солонго нар тус тус шагнагдсан байна.

2018 он ТЕГ-аас 2018 онд “Чадварлаг, хариуцлагатай албан хаагч, Чанартай хүртээмжтэй төрийн үйлчилгээ” гэсэн үндсэн зорилт тавин ажилласан.

Татварын ерөнхий газрын даргын 2016 оны 09 сарын 07-ны өдрийн А/03 тоот тушаалаар Захиргааны тасаг, Татвар төлөгчидтэй харилцах тасаг, Татварын орлогын тасаг, Татварын хяналт шалгалтын тасаг, Эрсдэл статистикийн тасаг бүтэцтэйгээр ажиллаж байна.

    Хэлтсийн даргаар Д.Батцогт ажиллаж байгаад Дашгай овогтой Лхагвасүрэнг 2018 оны 10 сарын 25-наас томилсон ба  Захиргааны тасгийн дарга, нягтлан бодогчоор ТУАБ Л. Элбэгзаяа ажиллаж байгаад Л.Пагмадорж, нягтлан бодогчоор М.Бямба-Очир, Архив, бичиг хэрэг, няраваар М.Зэсмаа, Хуулийн зөвлөх, хүний нөөцийн ажилтнаар У.Оч, жолооч жижүүрээр М.Бямбабаяр, жижүүрээр Л.Отгонсүрэн, Ж.Түвдэндорж, П.Галцэцэг, үйлчлэгчээр А.Батхишиг, А.Буянхишиг нар,

Татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн даргаар Ц.Батцэцэг ажиллаж байгаад Д.Оюунгэрэл, ТТХТ-ын ТУБ-аар Н.Цэрэнсодном ажиллаж байгаад Г.Гантуяа, Б.Дэлгэрмаа , П.Отгонбаяр түр ажиллаж байгаад Ц.Алтантуяа нар,

Татварын орлогын тасгийн даргаар Д.Оюунгэрэл ажиллаж байгаад Ц.Батцэцэг,  ТУБ/ хураагчаар/ Г.Гантуяа, Б.Солонго,Д.Золжаргал, Л.Элбэгзаяа нар, хураагчаар У.Мөнхчимэг, Ц.Очирхүү, Ж.Ганбаатар, П.Пүрэвжав, А.Батгэрэл нар

Хяналт шалгалтын тасгийн даргаар С.Санжаасүрэн ажиллаж байгаад Д.Лхагвасүрэн, Б.Солонго, ТУБ-аар Д.Лхагвасүрэн, Х.Баярцэцэг, Т.Наранцэцэг, Н.Цэрэнсодном нар,

Эрсдэл, статистикийн тасгийн даргаар Л.Пагамдорж ажиллаж байгаад С.Санжаасүрэн, ТУБ-аар М.Бямбадорж нар ,

Баян-Агт сумГ.Энхчимэг, Бугат сум-Х.Халиунбат, Баяннуур сум З.Отгонтуяа, Бүрэгхангай сум М.Сэргэлэнбат, Гурванбулаг сум  Н.Энхчимэгажиллаж байгаад Н.Одонтуяа, Дашинчилэн сум Л.Отгонсүрэн, Могод сум М.Соёлмаа, Орхон сум О.Наранчимэг ажиллаж байгаад Ж.Даваацэцэг, Рашаант сум Б.Энэбиш, Сэлэнгэ сум Г.Цогзолмаа ажиллаж байгаад Б.Туул, Хангал сум  Г.Амаржаргал, Хишиг-Өндөр сум М.Болормаа, Хялганат тосгон В.Амаржаргал, Хутаг-Өндөр сум Э.Эрдэнэцэцэг, Тэшиг сум Д.Оюунчимэг агсан ажиллаж байгаад Т.Мөнхцэцэг, Сайхан сум Э. Жаргал хүүхэд асрах чөлөө авч Г.Ганзориг нар тус тус ажилласан байна.

2018 оны жилийн эцсээр аймгийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт 89.7 оноотой “В” үнэлгээтэй дүгнэгдлээ.

Татварын улсын /ахлах/ байцаагч нартай 2018 онд байгуулсан үр дүнгийн гэрээг дүгнэхэд “А” үнэлгээтэй 4 албан хаагч 90.0-93.7 оноотой, “В” үнэлгээтэй 13 албан хаагч 80.1-89.6 “С” үнэлгээтэй 12 албан хаагч 71.1-78.2 оноотойгоор үнэлэгдсэн.

Сургалтын төвөөс зохион байгуулсан “Чиглүүлэх сургалт”-нд 2 татвар хураагч, мэргэшүүлэх цахим болон танхимын сургалтыг 2018.04.01-2018.05.05-ны өдрийн хооронд зохион байгуулж шалгалт өгсөн бөгөөд нийт шалгалтанд нийт 27 албан хаагч хамрагдан хангалттай үнэлгээ авсан.

Хэлтсийн төсвөөс 287.0 мянган төгрөгөөр ажлын цагийг хурууны хээгээр бүртгэдэг цахим төхөөрөмж худалдан авч ажлын цагийг бүртгэдэг болсон.

            ТЕГ-ын даргын 2018.02.12-ны А/24 дугаар тушаалаар Хишиг-Өндөр сумын хураагч М.Болормаа, Баян-Агт сумын татвар хураагч Г.Энхчимэг, Хутаг-Өндөр сумын хураагч Э.Эрдэнэцэцэг, ТОТ-ийн татвар хураагч Д.Золжаргал, ТОТ-ийн татвар хураагч У.Мөнхчимэг нар 2018.12.28-ны А/246 дугаар тушаалаар татварын улсын байцаагчийн эрх авсан.

           ТЕГ-ын даргын 2018.06.04-ний Б/256 дугаар тушаалаар Л.Пагмадорж Эрсдэл, статистикийн тасгийн даргаас Захиргааны тасгийн даргаар, Д.Оюунгэрэл Татварын орлогын тасгийн даргаас Татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн даргаар, Ц.Батцэцэг Татвар төлөгчтэй харилцах тасгаас Татварын орлогын тасгийн даргаар, Д.Лхагвасүрэн Хяналт шалгалтын тасгийн даргаар, С.Санжаасүрэн Хяналт шалгалтын тасгийн даргаас Эрсдэл статистикийн тасгийн даргаар, Г.Гантуяа Татварын орлогын тасгаас Татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн ТУБ-аар, Н.Цэрэнсодном Татвар төлөгчтэй харилцах тасгаас Хяналт шалгалтын тасгийн ТУБ-аар тус тус шилжин томилогдсон.

            ТЕГ-ын даргын Б/294 дугаар тушаалаар Гурванбулаг сумын татварын улсын байцаагч Н.Энхчимэг өндөр насны тэтгэвэрт гарсантай холбогдуулан төрийн албан хаагчийн нэг удаагийн буцалтгүй тусламж болох 13235,9 мянган төгрөгийг  олгож, мөнгөн аяга дурсгаж хүндэтгэл үзүүлэв. ТЕГ-ын даргын 2018.08.06-ны өдрийн Б/346 дугаар тушаалаар Гурванбулаг сумын татвар хураагчаар Н.Одонтуяа томилогдсон.

           ТЕГ-ын даргын 2018.01.10-ны Б/22 дугаар тушаалаар Орхон сумын татвар хураагчаар Ж.Даваацэцэг, 2018.08.06-ны өдрийн Б/335 дугаар тушаалаар Тэшиг сумын татвар хураагчаар Т.Мөнхцэцэг, 2018.09.27-ны өдрийн Б/447 дугаар тушаалаар Сэлэнгэ сумын татвар хураагчаар Б.Туул нар тус тус томилогдсон.

           ТЕГ-ын даргын 2018.10.26-ны өдрийн Б/542 дугаар тушаалаар Хэлтсийн дарга Д.Батцогт өөр албан тушаалд томилогдон ажиллахаар ажлаас чөлөөлөгдөж, Хэлтсийн даргаар Хяналт шалгалтын тасгийн дарга Д.Лхагвасүрэн томилогдсон. ТЕГ-ын даргын 2018.12.19-ний өдрийн Б/679 дугаар тушаалаар Хяналт шалгалтын тасгийн даргаар Татварын орлогын тасгийн ТУБ Б.Солонго томилогдсон.

Ажилтан, албан хаагчдыг туршлага судлуулах, хамт олонч уур амьсгалыг бүрдүүлэх зорилгоор Архангай, Говь-Алтай аймгийн Тайширын усан цахилгаан станц, Ховд, Баян-Өлгий аймаг Алтан таван богд чиглэлд аялсан.

           Төвийн бүсийн “Татварын ажилтны өдөр”-ийг Орхон аймагт “Сэлэнгэ” амралтын газар тэмдэглэж, спорт урлагын тэмцээнд амжилттай оролцож эмэгтэй гар бөмбөгийн төрлөөр 1-р байр эзэлсэн.

“Татварын ажилтны өдөр”-ийг тохиолдуулан Татварын албаны “Хүндэт тэмдэг”-ээр  ХШТ-ийн ТУБ Т.Наранцэцэг, шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан “Татварын зөвлөх цол”-оор Татварын орлогын тасгийн дарга Ц.Батцэцэг, Татварын албаны “Хүндэт тэмдэг”-ээр  ХШТ-ийн ТУБ Х.Баярцэцэг, ТЕГ-ын “Жуух бичиг”-ээр М.Болормаа нар тус тус шагнагдсан. Монголын залуучуудын холбооны “Тэргүүний залуу” алтан медалиар Бугат сумын ТУБ Х.Халиунбат, Могод сумын ТУБ М.Соёлмаа нар шагнагдсан байна.

                           

БУЛГАН АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН АЖЛЫН АМЖИЛТ

  Манай хамт  олны шагналын буухиа.

              Алтан гадас одонгоор:

 • Сэлэнгэ сумын ТУБ Г.Цогзолмаа 2017 он
 • Жижүүр Д.Ихбаяр 2018 он
 • Тэшиг сумын ТУБ агсан Д.Оюунчимэг 2018 он

Татварын зөвлөх цолоор:

 • Хэлтсийн дарга Д.Лхагвасүрэн
 • Сэлэнгэ сумын ТУБ Г.Цогзолмаа
 • Хяналт шалгалтын тасгийн ТУБ Б.Энхтуяа
 • Сайхан сумын ТУБ Г.Энхтуяа
 • ТОТ-ын ТУБ Ц.Батцэцэг

Хөдөлмөрийн хүндэт маделиар:

–  Нягтлан бодогч  Л. Сундуйхүү  1998 онд

– Сэлэнгэ сумын ТУБ Г.Цогзолмаа 2015 он

-Хутаг-Өндөр сумын ТУБ Л.Оюунчимэг 2016 он

 “Санхүү банкны тэргүүний ажилтан” цол тэмдэгээр :

– Нягтлан бодогч Л. Сундуйхүү 2001 онд

-ÒÕÒàñãèéí Òàòâàðûí óëñûí áàéöààã÷ Ä. Äîðæìàà

 -Хишиг-Өндөр сумын Татварын улсын байцаагч А. Энхтуяа 2005 онд

– Орхон сумын Татварын улсын байцаагч Г. Баяраа 2006 онд

-Дашинчилэн сумын Татварын улсын байцаагч Д. Аюурзана 2006 онд

-Рашаант сумын Татварын улсын байцаагч Б. Лхагва 2006 онд

-Сэлэнгэ сумын Татварын улсын байцаагч  Ã.Öîãçîëìàà2008 онд

-Тэшиг сумын Татварын улсын байцаагч Д. Оюунчимэг 2008 онд

-Хэлтсийн дарга Д. Лхагвасүрэн 2010 онд

-Хяналт шатлгалтын тасгийн Татварын улсын байцаагч Л. Элбэгзаяа 2010 онд 

-Бүрэгхангай сумын Татварын улсын байöаагч Ё.Болдхуяг 2010 онд

-Хутаг-Өндөр сумын Татварын улсын байцаагч Л. Оюунчимэг 2010 онд

-ТОТ-ын ТУАБ Д.Оюунгэрэл, ТТХТ-ын  ТУАБ Ц.Батцэцэг

– Хангал сумын ТУБ Г.Амаржаргал 2014 он

-Хишиг-Өндөр сумын ТУБ М.Болормаа 2016 он

-ХШТ-ын ТУАБ С.Санжаасүрэн 2015 он

-Хангал сумын ТУБ Г.Амаржаргал  2015 он

-Рашаант сумын ТУБ Б.Энэбиш 2019 он

ХШТ-ын ТУБ Т.Наранцэцэг 2019 он

 “Эдийн засгийн тэргүүний ажилтан” цол тэмдэгээр :

– Эдийн засагч/Татварын улсын байцаагч/  Д. Нарангэрэл 2006 онд

-Баян-Агт сумын Татварын улсын байцаагч И. Дагва 2008 онд

-Бугат сумын Татварын улсын байцаагч С. Оюунцэцэг 2008 онд  

-Сайхан сумын Татварын улсын байцаагч Г. Энхтуяа  2008 онд 

-ÒÕ¯Òàñãèéí Òàòâàðûí óëñûí áàéöààã÷ Á.Ýíõòóÿà 2009 îí

-Îðõîí ñóìûí Òàòâàðûí óëñûí áàéöààã÷ Î. Íàðàí÷èìýã 2010 îíä

– ТХТ-ын ТУАБ Д.Оюунгэрэл 2015 он

Сангийн яамны “Хүндэт тэмдэг”-ээр :

-Нягтлан бодогч Л. Сундуйхүү 2006 онд

-Хэлтсийн дарга Д.Лхагвасүрэн 2013 онд

Санхүү эдийн засгийн албаны хүндэт тэмдэгээр:

Гурванбулаг сумын ТУБ Н.Энхчимэг

Саíгийн яамны “Жуух бичиг”-ээр :

-Эдийн засагч/Татвары улсын байцаагч/  Д. Нарангэрэл 2003 онд

-Дашинчилэн Татварын улсын байцаагч Д. Аюурзана 2003 онд

-Орхон сумын Татварын улсын байцаагч Г. Баяраа 2003 онд

-Хишиг-Өндөр сумын Татврын улсын байцаагч А. Энхтуяа 2003 онд 

-Тэшиг сумын Татварын улсын байцаагч Д. Оюунчимэг 2003 онд

-Баян-Агт сумын Татварын И. Дагва 2004 онд

-Татвар хураалт үйлчилгээний тасгийн Татварын улсын байцаагч Á. Ýíõòóÿà 2004 онд

-Рашаант сумын Татварын улсын байцаагч Б. Лхагва 2005 онд 

-Хэлтсийн дарга Д. Лхагвасүрэн 2006 онд

-Сайхан сумын Татварын улсын байцаагч Г. Энхтуяа 2006 онд

-Сэлэнгэ сумын Татварын улсын байцаагч Г. Цогзолмаа 2006 онд 

-Орхон сумын Татварын улсын байцаагч О. Наранчимэг 2008 онд

-Хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын байцаагч Л. Элбэгзаяа 2009 онд

-Нэг цэгийн үйлчилгээний Татварын улсын ахлах байцаагч Ц. Батцэцэг 2009 онд

-Татвар хураалт үйлчилгээний тасгийн Татварын улсын ахлах байцаагч Д. Оюунгэрэл 2009 онд

– ТТХТ-ын ТУБ М.Галдан 2012 он

-Рашаант сумын ТУБ Б.Энэбиш, ХШТ-ын ТУБ Х.Баярцэцэг нар 2015 он

– ТТХТ-ын ТУБ Н.Цэрэнсодном, ТОТ-ын ТУБ Г.Гантуяа, Захиргааны тасгийн ТУБ Б.Мөнхдулам Могод сумын ТУБ Д.Соёлмаа, Бугат сумын ТУБ Х.Халиунбат 2016

-Могод сумын ТУБ Д.Соёлмаа 2017 он

-ЭСТ-ийн ТУБ М.Бямбадорж 2019 он

Татварын ерөнхий газрын “Хүндэт тэмдэг”-ээр :

-Хэлтсийн дарга Д. Лхагвасүрэн 2010 онд

-Нягтлан бодогч Л. Сундуйхүү 2010 онд

-Сайхан сумын Татварын улсын байцаагч Г. Энхтуяа 2010 онд

-Сэлэнгэ сумын Татварын улсын байцаагч Г. Цогзолмаа 2010 онд

-Хишиг-Өндөр сумын Татварын улсын байцаагч 2010 онд

-ТЗХЭТ-ын ТУАБ Л.Элбэгзаяа, ТОТ-ын ТУАБ Д.Оюунгэрэл, ТТХТ-ын ТУАБ Ц.Батцэцэг-2012 он

-Хяналт шалгалтын тасгийн ТУАБ С.Санжаасүрэн 2013 он

-ЭСТ-ын ТУАБ Л.Пагамдорж 2014 он

-ХШТ-ын ТУБ М.Галдан, Т.Наранцэцэг нар 2015 он

-Архив бичиг хэрэг М.Зэсмаа 2015 он

– Өндөр настан М.Мягмарсүрэн 2015 он

-ХШТ-ын ТУБ Т.Наранцэцэг, Х.Баярцэцэг нар 2018 он

ХШТ-ын ТУАБ Б.Солонго, ТТХТ-ын ТУБ Ц.Алтантуяа нар 2019 он

Татварын ерөнхий газрын “Жуух бичиг”-ээр

-Нягтлан бодогч Л. Сундуйхүү 1998 онд

-Эдийн засагч /Татварын улсын байцаагч/ Д. Нарангэрэл 1999 онд

-Баян-Агт сумын Татварын улсын байцаагч И. Дагва 2000 онд

-Татвар хураалт үйлчилгээний тасгийн Татварын улсын байцаагч Б. Энхтуяа 2001 онд

-Хишиг-Өндөр сумын Татварын улсын байцаагч А. Энхтуяа 2001 онд

-Дашинчилэн сумын Татварын улсын байцаагч Д. Аюурзана 2001 онд 

-Сайхан сумын Татварын улсын байцаагч Г. Энхтуяа 2003 онд 

-Хутаг-Өндөр сумын Татварын улсын байцаагч Л. Оюунчимэг 2003 онд

-Хэлтсийн дарга Д. Лхагвасүрэн 2004 онд

-Татвар хураалт үйлчилгээний тасгийн Татварын улсын ахлах байцаагч Д. Оюунгэрэл 2005 онд

-Сайхан сумын Татварын улсын байцаагч Г. Энхтуяа 2005 онд

-Сэлэнгэ сумын Татварын улсын байцаагч Г. Цогзолмаа 2005 онд

-Нэг цэгийн үйлчилгээний Татварын улсын ахлах байцаагч Ц. Батцэцэг 2006 онд

-Бүрэгхангай сумын Татварын улсын байцаагч Ё. Болдхуяг 2006 онд

-Бугат  сумын Татварын улсын байцаагч С. Оюунцэцэг 2006 онд

-Хяналт шалгалын тасгийн Татварын улсын байцаагч Л. Элбэгзаяа 2007 онд

-Үйлчлэгч Л. Нарангэрэл 2007 онд

-Жижүүр Г. Байв. 2008 онд

-Хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын ахлах байцаагч С. Санжаасүрэн 2009 онд

– Хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын  байцаагч М. Галдан 2009 онд

-Жолооч Л. Отгонсүрэн 2009 онд

-Жижүүр Д. Ихбаяр 2009 онд

-Нэг цэгийн үйлчилгээний Татварын улсын байцаагч Л. Пагмалорж 2010 онд

-Татвар хураалт үйлчилгээний тасгийн Татварын улсын байцаагч Б.Хишигбат 2010 онд  

-Эдийн засагч /Татварын улсын байцаагч/ Т. Наранцэцэг 2010 онд

-Хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын байцаагч Г. Намчинсүрэн 2010 онд

– Хангал сумын ТУБ Г.Амаржаргал, Рашаант сумын ТУБ Б.Энэбиш нар 2012 он

–Архив, бичиг хэргийн ажилтан М.Зэсмаа-2013 он

-Орлогын эдийн засагч ТУБ Х.Баярцэцэг 2014 он

– ХШТ-ын ТУБ Б.Солонго , ТТҮТ-ын ТУБ Ц.Алтантуяа 2015 он

– ТТХТ-ын ТУБ Н.Цэрэнсодном , ТОТ-ын ТУБ Г.Гантуяа, Захиргааны тасгийн ТУБ Б.Мөнхдулам Могод сумын ТУБ Д.Соёлмаа, Бугат сумын ТУБ Х.Халиунбат нар 2016 он

-ТТХТ-ын ТУБ Б.Дэлгэрмаа, ЭСТ-ын ТУБ. М.Бямбадорж, Бугат сумын ТУБ Х.Халиунбат, жижүүр Л.Отгонсүрэн 2017 он

-Хишиг-Өндөр сумын ТУБ М.Болормаа 2018 он

-Дашинчилэн сумын ТУБ Л.Отгонсүрэн, ТОТ-ын ТУБ Д.Золжаргал нар 2019 он

Татварын ерөнхий газрын “Баярын бичиг”-ээр :

-Сэлэнгэ сумын Татварын улсын байцаагч Г. Цогзолмаа 2009 онд

-Үйлчлэгч Л. Нарангэрэл 2010 онд

-ТТХТ-ын ТУБ Б.Солонго 2012 он

– ТОТ-ын ТУБ Ц.Алтантуяа, хүний нөөц хуулийн зөвлөх Б.Мөнхдулам нар 2013 он

– Баяннуур сумын ТУБ Э.Гантулга 2014 он

 • Жижүүр Г.Энх-Ирээдүй, ТХТ-ын ТУБ Г.Гантуяа, ЭУМБТ-ын ТУБ М.Бямбадорж нар 2015 он
 • ТТҮТ-ын ТУБ Н.Цэрэнсодном, Гурванбулаг сумын ТУБ Н.Энхчимэг, үйлчлэгч А.Батхишиг нар 2015 он
 • Бүрэгхангай сумын ТУБ М.Батцэнгэл, Хялганат тосгоны ТУБ В.Амаржаргал, жижүүр П.Галцэцэг нар 2016 он
 • Дашинчилэн сумын ТУБ Л.Отгонсүрэн,ТОТ-ын Д.Золжаргал , жижүүр Ж.Түвдэндорж 2017 он
 • ТОТ-ын ТУБ У.Мөнхчимэг 2019 он

 Аймгийн “Тэргүүний ажилтан” цол тэмдэгээр

-Хишиг-Өндөр сумын Татварын улсын байцаагч А. Энхтуяа 2000 онд

-Сэлэнгэ сумын Татварын улсын байцаагч Г. Цогзолмаа 2001 онд

-Бүрэгхангай сумын Татварын улсын байцаагч Ё. Болдхуяг 2005 онд

-Нэг цэгийн үйлчилгээний Татварын улсын ахлах байцаагч Ц. Батцэцэг  2005 онд

-Хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын ахлах байцаагч С. Санжаасүрэн 2006 онд

– Хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын байцаагч Л. Элбэгзая 2007 онд

-Тэшиг сумын Татварын улсын байцаагч Д. Оюунчимэг 2007 онд

-Сайхан сумын Татварын улсын байцаагч Г. Энхтуяа 2008 онд

-Бугат сумын Татварын улсын байцаагч С. Оюунцэцэг 2008 онд

– ХШТ-ын ТУБ Б.Энхтуяа, Орхон сумын ТУБ О.наранчимэг, Хутаг-Өндөр сумын ТУБ Л.Оюунчимэг нар 2013 он

-Баян-Агт сумын ТУБ Г.Оюунтуяа, жижүүр Д.Ихбаяр, жолооч Л.Отгонсүрэн, 2013

-ЭУМБТ-ын ТУАБ Л.Пагамдорж, ХШТ-ын  ТУБ Т.Наранцэцэг 2014 он

– Бугат сумын ТУБ Х.Халиунбат 2015 он

-ХШТ-ын ТУБ Д.Лхагвасүрэн  2016 он

Аймгийн засаг даргын  “Жуух бичиг”-ээр

-Нэг цэгийн үйлчилгээний Татварын улсын байцаагч Б. Энхтуяа 1995 онд 

-Хишиг-Өндөр сумын Татварын улсын байцаагч А. Энхтуяа 1996 онд

-Эдийн засагч /Татварын улсын байцаагч/ Д. Нарангэрэл 1997 онд

-Бүрэгхангай сумын Татварын улсын байцаагч Ё. Болдхуяг 2001 онд 

-Тэшиг сумын Татварын улсын байцаагч Д. Оюунчимэг 2001 онд

-Орхон сумын Татварын улсын байцаагч О. Наранчимэг 2003 онд

-Жижүүр Г. Байв 2007 онд

-Жижүүр Д. Ихбаяр  2008 онд

-Ýäèéí çàñàã÷ /Òàòâàðûí óëñûí áàéöààã÷/ Т. Наранöýöýã 2009 онд

-ТТХТ-ын ТУБ М.Галдан, ТОТ-ын ТУБ Н.Цэрэнсодном, Могод сумын ТУБ М.Соёлмаа -2014 он

-Хангал сумын ТУБ Г.Амаржаргал, Рашаант сумын ТУБ Б.Энэбиш нар 2015 он

-ХШТ-ын ТУБ Х.Баярцэцэг

 Аймгийн “Баярын бичиг”-ээр:

-Хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын байцаагч Г. Намчинсүрэн 2006 онд

-Сайхан сумын Татварын улсын байцаагч Г. Энхтуяа 2007 онд  

-Нэг цэгийн үйлчилгээний Татварын улсын байцаагч Л. Пагмадорж 2008 онд

-Татвар хураалт үйлчилгээний тасгийн Татварын улсын байцаагч  Б. Хишигбат 2008 онд

– Бүрэгхангай сумын Татварын улсын байцаагч Ё. Болдхуяг  2008 онд

-Хишиг-Өндөр сумын Татварын улсын байцаагч А. Энхтуяа 2008 онд

-Хутаг-Өндөр сумын Татварын улсын байцаагч Л. Оюунчимэг 2008 онд

-Тэшиг сумын Татварын улсын байцаагч  Д. Оюунчимэг 2008 онд

-Хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын байцаагч Л. Элбэгзаяа 2009 онд

-Эдийн засагч /Татварын улсын байцаагч/ Т. Наранцэцэг 2009 онд

-Орхон сумын Татварын улсын байцаагч О. Наранчимэг 2009 онд

– Жижүүр г.Энх-ирээдүй

Залуучуудын холбооны “Тэргүүний залуу алтан медаль”-аар :

-Хэлтсийн дарга Д. Лхагвасүрэн 2008 онд

-ТÕ¯Òàñãèéí  Татварын улсын ахлах байцаагч Д. Оюунгэрэл 2008 онд

-Хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын байцаагч Г. Намчинсүрэн 2009 онд

-Татвар хураалт үйлчилгээний Татварын улсын байцаагч Ц. Алтантуяа 2009 онд

-ЭСТ-ын ТУБ М.Бямбадорж 2017 он

-Тэргүүний залуу алтан медаль ТОТ-ын ТУБ Б.Солонго 2017 он

-Бугат сумын ТУБ Х.Халиунбат, Могод сумын ТУБ М.Соёлмаа нар 2018 он

Тэргүүний архивч:

-Архив бичиг хэргийн ажилтан М.Зэсмаа-2013 он

Гурав. Урлаг спортоор гаргасан амжилтууд

Òàòâàðûí õýëòýñ íü “Íèéãìèéí-Ýð¿¿ë ìýíäèéã äýìæèõ” æèëèéí õ¿ðýýíä “Íèéòèéí áèåèéí òàìèð-Õºäºë㺺í-Ýð¿¿ë ìýíä”-èéã äýìæèí äàðààõ àæëóóäûã õèéæ ã¿éöýòãýýä áàéíà.

            ¯¿íä:

 • Ñóìäûíòàòâàðûíáàéöààã÷äèéí æèëèéí àæèë ä¿ãíýõ ñóðãàëò, çºâëºãººíèé ¿åýð áàéãóóëëàãûí àâàðãà øàëãàðóóëàõ Ñàãñàí áºìáºãèéí áîëîí õºã溺íò áóóõèé çýðýã óðàëäààí òýìöýýíèéãçîõèîíáàéãóóëëàà. Òóñ òýìöýýíä Òàòâàðûí õýëòñèéí íèéò àæèëòàí àëáàí õààã÷ õàìðàãäñàí áºãººä 6-í áàã áîëîí ºðñºëäºí òýìöýýí óðàëäààíä ò¿ð¿¿ëñýí áàã òàìèð÷äàä 1-3 áàéð ýçë¿¿ëýí àëò, ìºíãº, õ¿ðýë ìåäàëü, ìºíãºí øàëãàëààð øàãíàæ  óðàìøóóëëàà.
 • Дîëîî õîíîã á¿ðèéí ãóðàâ äàõü ºäðèéã “Áèåèéí òàмèðèéí ºäºð” áîëãîí Ñïîðòûí äóíä ñóðãóóëèéí çààëàíä áàéíãà òîãëîæ áайна.
 • Ñàðä íýã óäàà áóñàä áàéãóóëëàãóóäòàé õàìòðàí áîîöîîò òîãëîëò çîõèîí áàéãóóëæ áàéíà.
 1. Õóóëèéí áàéãóóëëàãóóäûí äóíä çîõèîí áàéãóóëñàí òýìöýýí, óðàëäààíä îðîëöëîî.
 2. Ë.Ýíýáèøèéí íýðýìæèò ñàãñàí áºìáºãèéí òýìöýýíä ýðýãòýé, ýìýãòýé áàã àìæèëòòàé îðîëöñîí.
 3. Æèë á¿ðèéí 5 äóãààð ñàðûí õî¸ð äàõü äîëîî õîíîãò çîõèîí áàéãóóëäàã “Òàòâàð òºëºã÷äèéí ºäºðëºã” àæëûí õ¿ðýýíä òàòâàð òºëºã÷äèéí äóíä óëàìæëàë áîëãîí ãàð áºìáºãèéí òýìöýýíèéãàìæèëòòàé çîõèîí áàéãóóëëàà.

“Гар бөмбөг”-ийн тэмцээнийг ОУХШүүгч Х.Мөнх-Очир, Спортын мастер А.Ханддорж, Б.Баасансүрэн, áèåèéí òàìèðûí áàãø Б.Бямбадорж нар шүүж явууллаа. Òýìöýýíä íèéò 19  багèéí òàìèð÷èä îðîëöñîíîîñ ýíõèé 3 баéð ýçýëñýí áàã òàìèð÷èäûã àëò, ìºíãº, õ¿ðýë ìåäàëü, ìºíãºí øàãíàë “ Өргөмжлөл “-ººð шагнаж òýðã¿¿í áàéð ýçýëñýí áàãò øèëæèíÿâàõöîìûããàðäóóëëàà.

Үүнд :

1-байранд ; А.Ханддорж ахлагчтай Ýðäìèéí ºð㺺 öîãöîëáîð ñóðãóóëèéí áàã

2-байранд ;Á.Ñ¿õáàò àõëàã÷òàé Ýðäýíýò, Áóëãàí öàõèëãààí ò¿ãýýõ ñ¿ëæýý òºðèéí ºì÷èò õóâüöààò êîìïàíèé áàã

3-байранд ;Ã.Áàòáîëäàõëàã÷òàéÎíöãîéáàéäëûíãàçðûíáàãòàìèð÷èäòóñòóñøàëãàðëàà

 1. Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí ñóðàã÷äûí äóíä “Òàòâàð-Áèäíèéàìüäðàëä” ñýäýâò “ÀÕÀ” öýíãýýíò òýìöýýíèéã çîõèîí áàéãóóëëàà. Ýíý àðãà õýìæýýíä àéìãèéí òºâèéí åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü áîëîí ÌѯҺâèéí ñóðàã÷èä èäýâõèòýé îðîëöîæ òàòâàðûí òàëààðõè ìýäëýãýý äýýøë¿¿ëëýý. Ýíý àðãà õýìæýýã àéìãèéí Õ¿¿õäèéí òºëºº õýëòýñòýé õàìòðàí çîõèîí áàéãóóëæ, øàëãàðñàí ñóðàã÷èäàä ºðãºìæëºë, ìºí㺠íøàãíàë ãàðäóóëëàà.

 Õàíãàé á¿ñèéí “Òàòâàðûí àëáàíû àæèëòàí”-û ºäðèéã 2007 îíä Ñýëýíãý àéìãèéí “Àìàð áàÿñãàëàí õèéä”-ä, 2008 îíä Äàðõàí-Óóë àéìãèéí “Çóëçàãà” àìðàëòàíä, 2009 îíä Îðõîí àéìãèéãí “Îëèìï” àìðàëòûí ãàçàð, 2010 îíä Áóëãàí àéìãèéí “Àíàã” àìðàëòûí ãàçàð òóñ òóñ çîõèîí áàéãóóëàãäñàí.

2008 îíä Äàðõàí- Óóë àéìàãò áîëñîí Òàòâàðûí àëáàíû àæèëòíû ºäºðëºãò áàãààðàà 2-ð áàéðàíä îðñîí.

2010 îíä Áóëãàí àéìàãò áîëñîí Òàòâàðûí àëáàíû àæèëòíû ºäºðò áàãààðàà 2-ð áàéðàíä îðñîí.

 

ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÀËÁÀÍÛ ¯Å ¯ÅÈÉÍ ÄÀÐÃÀ ÍÀÐ

                                                                        ÍàìñðàéíÄýëãýðñàéõàí

                                                                                    / 1994-1995 /

Í.Äýëãýðñàéõàí  1962îíäòºðñºí.  1985 ÌÓÈÑ-èéãýäèéíçàñàã÷  ìýðãýæëýýðòºãññºí.1984-1989 îíä Àéìãèéí ÀÄÕÃÇàõèðãààíû ñàíõ¿¿ãèéí õýëòýñò õÿíàëò øàëãàëòûí áàéöààã÷,òàñãèéí äàðãà.1990 îíîîñ ñàíõ¿¿ãèéí õýëòñèéí òàòâàðûí òàñàã.  Н.Дэлгэрсайхан нь одоогоор Аймгийн ЭМГ-ын эдийн засаг удирдлага мэдээллийн албаны даргаар ажиллаж байсан.

Ò¿¿íèé õºäºëìºð á¿òýýëèéã ¿íýëæ Ñàíõ¿¿ãèéí Òýðã¿¿íèéà æèëòàí öîë òýìäãýýð øàãíàñàí áàéíà.

̺íõ-Î÷èðûí Îþóíìàà

                                                                     / 1995-2006 /

1962 îíä Áóëãàí àéìгийн Булган суманд òºðñºí.1985 онд МУИС-ийн Санхүү эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн.

      1985-1993 онд аймгийн АДХГЗ-ны санхүүгийн хяналт шалгалтын хэлтэст хяналт шалгалтын улсын байцаагч, 1993-1995 онд татварын хэлтэст татварын ахлах байцаагч, 1995-2006 онд татварын хэлтсийн даргаар ажиллаж байсан.

      2008 оноос 2012 он хүртэл Булган аймгийн Бугат сумын Засаг даргаар ажиллаж байгаад 2014 онд ТХТ-т ажиллаж байсан.

      Түүний хөдөлмөр бүтээлийг үнэлж “Эдийн засгийн тэргүүний ажилтан” цол тэмдгээр шагнасан байна.

 Äàøãàéí Ëõàãâàñ¿ðýí

1974 онд Булган аймгийн Булган суманд тєрсєн. Ам бїл 4, эхнэр  2 хїїхдийн хамт амьдардаг.1982-1992 онд Булган сумын Ерєнхий боловсролын сургууль дїїргэсэн бєгєєд 1997 онд Монгол улсын их сургуулийн Эдийн засгийн дээд сургуулийг Санхїїгийн менежментийн мэргэжлээр банкны эдийн засгийн бакàлавр зэрэгтэй тєгссєн. Удирдлагын академийг 2008 онд төрийн удирдлагын менежер, 2013 онд төрийн удирдлагын магистраар тус тус төгссөн. 2001 онд Монгол улсын мэргэшсэн нягтлан бодогч болсон. 2012 онд татварын итгэмжлэгдсэн зөвлөх цол хүртсэн. 2014 онд ТИНЗ-ийн шалгалтанд орж, татварын зөвлөх болон 2015 онд МНБИ-д аудиторын эрхийн шалгалтыг амжилттай өгч тэнцсэн байна.  2007-2012 онд Турк, Япон, Солонгос, Вьетнам улсуудад мэргэжил дээшлүүлсэн. Тус хэлтэст 1997-2001 он хїртэл Хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын байцаагч, 2001-2002 онд Хяналт шалгалтын тасгийн дарга, Татварын улсын ахлах байцаагч, 2002-2004 он хїртэл Хяналт шалгалтын татварын улсын байцаагч, 2004-2005 он хїртэл Татвар хураалтын тасгийн татварын улсын байцаагч, 2006 оны 1 дїгээр сараас 11 дїгээр сар хїртэл Хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын ахлах байцаагч, 2006 оны  11 дїгээр сараас 2013 оны 12 сар хүртэл  Татварын хэлтсийн даргаар, 2015 оны 08 сараас 2016 оны 05 сар хүртэл ТХТ-ын ТУБ, 2016 оны 05 сараас 2018 оны 06 сар хүртэл ХШТ-ын ТУБ-аар, 2018 оны 06 сараас 2018 оны 10 сар хүртэл ХШТ-ын ТУАБ –аар тус тус ажиллаж байгаад 2018 оны 10 сараас одоог хүртэл Хэлтсийн даргаар ажиллаж байна. Шагналууд

Доржпүрэвийн Чулуунбат

1955 онд Булган аймгийн Гурванбулаг суманд төрсөн. 1975 онд Санхүү эдийн засгийн техникум, 1988 онд МУИС, 1991 онд Төрийн захиргааны институтын Төр захиргааны удирдах ажилтны дээд курс, 2004 онд Монгол улсын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтыг тус тус төгссөн. 1975-1976 онд Хүнс Гурилын комбинатад нягтлан бодогчоор, 1976-1990 онд Булган амйгийн Үйлдвэрчны эвлэлийн нягтлан бодогчоор, 1990-1993 онд Аймгийн АДХ-ын гүйцэтгэх захиргааны Статистикийн хэлтсийн дарга, 1993-1996 онд Булган аймгийн Гурил тэжээл Булган хувьцаат компанид  Эдийн засаг санхүү эрхэлсэн дэд захирал бөгөөд ерөнхий нягтлан бодогчоор, 1996-1999 онд Булган амйгийн Нефьт хангамжийн газарт ерөнхий нягтлан бодогчоор, 2000-2013 он хүртэл Булган аймгийн ЗДТГ-ын санхүү төрийн сангийн хэлтэст Нягтлан бодох бзртгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэнгээр, 2013-2016 он хүртэл Булган аймгийн Татварын хэлтсийн даргын албыг хашиж байгаад өндөр насны тэтгэвэрт гарсан.

Түүний хөдөлмөр бүтээлийг үнэлж “Санхүү банкны тэргүүний ажилтан” цол тэмдэг, Санхүү, эдийн засгийн албаны хүндэт тэмдэг, Эрх чөлөөны одон, Ардчилалын ахмад зүтгэлтэн тэмдэг, Алтан гадас одонгоор тус тус шагнасан байна.

 Дашбилэгийн Батцогт

1979 онд Булган аймгийн Булган суманд төрсөн. 2002 онд ХААИС-ын ЭЗБС-ийн нягтлдан бодох бүртгэлийн ангийг, 2010 онд Удирдлагын академийг төрийн удирдлагын менежерээр төгссөн.

2002-2008 он хүртэл Булган аймгийн ЗДТГ-ын  Санхүү, эдийн засаг, бодлого зохиуццлалтын хэлтэст төрийн сангийн мэргэжилтнээр, 2008-2016 он хүртэл хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтнээр ажиллаж байгаад, 2016-2018 он хүртэл Булган аймгийн Татварын хэлтсийн даргаар тус тус ажиллаж байгаад 2018 оны 11 сараас одоог хүртэл Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн даргаар  ажиллаж байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТÀÒÂÀÐÛÍ ÕÝËÒÑÈÉÍ ÀÕÌÀÄ ÀÆÈËÒÍÓÓÄ

          И.Дагва ТУБ                           С.Оюунцэцэг  ТУБ                     Д.Аюурзана ТУБ

        /Баян-Агт сум/         /Бугат сум/     /Дашинчилэн сум/

          Б.Лхагва ТУБ                                   Г.Баяраа ТУБ                             Ë.Ñóíäóéõ¿¿

         /Рашаант сум/                                    /Орхон сум//ÒÓÀÁ/

Ä.Ìÿãìàðñ¿ðýí                              ×.Áÿìáàäîðæ                                Ä.Äîðæìàà /ÒÓÁ/

/Áè÷èã õýðãèéí àæèëòàí/                     /Æèæ¿¿ð/      

  Г.Энхтуяа                                   А.Энхтуяа                               О.Наранчимэг

  Сайхан сумын ТУБ                   Хишиг-Өндөр сумын ТУБ                       Орхон сумын ТУБ

            Л.Оюунчимэг                             Г.Цогзолмаа                          ТУБ  Б.Энхтуяа

   Хутаг-Өндөр сумын ТУБ                   Сэлэнгэ сумын ТУБ

Жижүүр Г.Байв               Жижүүр Г.Ихбаяр                            Н.Энхчимэг    

                                                                                                      Гурванбулаг сумын ТУБ

     Үйлчлэгч Л.Нарангэрэл

ÁÈÄÍÈÉ ÄÓÍÄÀÀÑ ÒªÐÑªÍ Ø¯ËÝÃ,

ÄÓÓ ÎÍÈÃÎÎ, ÝËÝÃËÝËÝÝÑ

Ø¿ëãèéã Í.Õèøèãäîðæ                                                        Àÿûã Ý.Ñ¿õáààòàð

Õ¿¿å, õýíãóàé

/Õîøèí äóó/

Ãàíçàãûí íàéìàà õèéãýýä

Ãýëäýð÷ ÿâàà òýð ãóàé

Îëñîí õýäýí òºãðºã ÷èíü

Îâîî ë áîëæ äýý õººðõèé

                                    Õ¿¿å õýí ãóàé òà ÷èíü

                                    Òàòâàðàà òºëºõºº ìàðòàâ óó

                                    Õ¿í àðä ÷èíü öààíà ÷èíü

                                    Öàëèíã¿é ñóóãààã õàðàâ óó

Ãàäààä ìàøèí õºëºã뺺ä

Ãàíãàð÷ ÿâàà òýð ãóàé

Õàëààñàíä áàéãàà õýä ÷èíü

Õàëãèæ áàéíà äàà õººðõèé

                                    Äàõèëò

Ãàäíû çýýë àâ÷èõààä

Ãàéõóóëæ ÿâàà òýð ãóàé

Áàíêèíä áàéãàà õýä ÷èíü

Áàãñàéæ áàéíà äàà õººðõèé

                                    Äàõèëò

ªºðèéíõºº àìèéã áîäîîä

Öàòãàëàí ÿâàà òýð ãóàé

ªðãºí îëîí ò¿ìýí ÷èíü

Öºõºð÷ ìýäíý ø¿¿ õººðõèé

                        ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÁÀÉÖÀÀÃ×ÈÉÍ ÄÓÓ

Ø¿ëãèéã Í.Äàãâàäîðæ                                                                 Àÿûã Ä.Áàò-Î÷èð

Àæèë ¿éëñ ìèíü àðèóí öàãàà

Àìüäðàë æàðãàë ìèíü àðâèí áàÿí

Àõóé òºð人 àëäàð õ¿íäòýé

Àëáà àæèë òàòâàðûí áàéöààã÷àà

            Òàíãàðàãòàà ¿íýí÷ òàòâàðûí áàéöààã÷ áè

            Ò¿ìíýý òºëººëñºí òºðèéí ò¿øýý áè

Óëñàà äýâæèõýä õºãæèë íýìäýã

Óðàì òºãºëäºð ñàéõàí àæèë

Óòãà òºãñ ýíý àëáàíäàà

¯íýí÷ áàéäàã-òàòâàðûí áàéöààã÷àà

            Äàõèëò

Һ𺺠ãýñýí ýðõýì àëáàíäàà

Òºãñ øóëóóí ¿íýí÷ ç¿òãýíýý

Ò¿ìíýý ãýñýí ÷èí õ¿ñýëòýé

Ò¿âøèí øóäàðãà-òàòâàðûí áàéöààã÷àà

            Äàõèëò

Ýëýãëýëýýñ

/Àðõèâ áè÷èã õýðãèéí àæèëòàí Ä.Ìÿãìàðñ¿ðýíä çîðèóëàâ./

Ñóìààãèéí äýâæýýíä õ¿÷ ¿çýæ áàðèëäààã¿é

Ñ¿¿ ñààëü ìèíü ãýæ óóëãà àëäàæ òýâäñýí

ªãñºæ ººäëºõ àìüäðàëûí íóãà÷ààíä

ªðõ ãýðèéíõýý åðºíõèé ìåíåæåðèéí ¿¿ðýãòýé ìîíãîë êàÿà

            Öàãòàà òà ¿õðýýð íàðãèäàã

            Öàëèíãàà áóóõààð àâààä õàðüäàã èæèé êàÿà

            Öàë áóóðàë èæèéäýý ýðõëýõ

Öàéëãàí ñýòãýëò áóðõàí êàÿà

Ìýðãýæèëäýý ìýðãýøñýí

Ìîíãîë êàÿà áèäíèé êàÿà

            /ÒÓÁ ºíäºð íàñòàí Ä.Äîðæìààä çîðèóëàâ./

¯ð ìèíü ãýæ à÷òàéãàà  öóã ýýíýãøèõ áîíäãîð ýãýý

¯íýí÷ õàíü ìèíü ãýæ ºâãºí人 íýã ýðõëýõ

Ä¿¿ íàð ìèíü ãýæ òàòâàðûí õàíäàà íýã ýðõëýõ

Äóòóó þìã¿é á¿ãäèéã íü òºëíº ãýæ êîìïàíèéõàíäàà íýã òîìðîõ

Ìóó ä¿¿ íàð ìèíü ãîðüäîæ áàéãàà ãýýä ãàíö þì àâ÷ ºãºõ áóÿíòàé ýãýý

Ìèíèé ýãýý, áèäíèé ýãýý, áîíäãîð ýãýý

 

/ÒÓÁ ºíäºð íàñòàí Ã.Áàÿðààä çîðèóëàâ./

Ãàëçóó áàðûí àìàíä

Ãàðàà õèéõ¿¿ ÿàõ âý?…

Çà çà áîëü¸ ãýõ

Ãàëäàíæàìöûí Áàÿðàà

Ãàíäàí áóóðøã¿é áàéöààã÷àà

غ뺺 ñàéí óóãààðàé

Øºíº ñýíãýí¿¿ëíý ø¿¿ ãýæ

Çàëóó õîé÷ ¿åäýý ñóðãàñàí

Áàÿðàà îéðäîî àæèë èõòýé

À÷ çýýãýý ºñ㺺ä àìðàëò áàãàòàé

Øàðòñàí ¿åä ìèíü õ¿ðýýä èðäýã

Øàíàëãàõ çîâëîíã¿é ãàðãààä ºãäºã

            Õ¿í à÷ñàí óó, ìàõ à÷ñàí óó ãýæ

Õ¿íèé íººöèéí ìåíåæåðò òîìîðñîí

Ãàíäàí áóóðøã¿é

Ãàëäàíæàìöûí Áàÿðàà

Ãàíö þì áàéíà óó? Äàðãàà …

/ÒÓÁ ºíäºð íàñòàí Á.Ëõàãâàä çîðèóëàâ./

 

¯åèéí þì øèã ¿åðõýæ äàññàí

Õîðâîîä õîâîðõîí ä¿¿ íàðòàà

Õîñã¿é ñàéõàí àìü òàðèà èëãýýñýí

Áàÿðëàõ ãîìäîõ íü àìàðõàí

Áàòæàâûí Ëõàãâà áèäíèé àíèà

Òîîðöîãëîîä ýõýëáýë õýíèéã ÷ äàãóóëàõã¿é

Òîîíîòîî áîë óíä óñòàé

Òîëãîéäîî òàòâàðûí áîäîëòîé

ªã뺺ä øàð òàéëàõ

ªðºâ÷õýí ýãýý

Ðàøààíòûí Ëõàãâà

Àðõàã áàéöààã÷àà

/ªíäºð íàñòàí ×.Áÿìáàäîðæèä çîðèóëàâ./

 

Õàðõ¿¿ ÷àìäàà äóðëààä áàéíà

Õàðíà óó áàéíà óó ººðºº ìýääýý ãýæ

Õàðóóë çàíãèéí á¿ñã¿é Íàðàíãýðýë äóóëàõ

ªòëºõ íàñàíäàà èëãýýëò ºâºðòºëæ ìàë÷èí íýã áîëñîí

ªâãºí áóóðàë àõ ìèíóó

Õºë áºìáºãò ãîîë àëäàõã¿é õààëãà÷ ãýíýì òà

Õýëòýñòýý îðîéí öàãààð õýíèéã ÷ îðóóëàõã¿é õàðóóë þì òà

Õààíààñ íü ÷õàðñàí øèðâýý ñàõàëòàé êîìèñàð ìàÿãûí ýð þì òà

Õàëõàä öóóòàé Ñàéõàí íóòãèéí õºâã¿¿í þì òà

Байгууллагын бүтэц

Тасаг

Click here to add your own text

Хэлтcийн тайлан

ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

 

НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДҮНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ

 1.1. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт

1.2. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт

ХОЁР. БАЙГУУЛЛАГЫН ЧИГ ҮҮРГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ

 2.1. Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээний үүргийн биелэлт

2.2. Байгууллагын тухайн жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт

2.3. Татварын албаны ажилтан албан хаагчийн сургалт, хөгжлийн хөтөлбөрийн болон, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн биелэлт

ГУРАВ. БАЙГУУЛЛАГЫН НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

3.1. Байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээ

3.2. Шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээ

3.3. Шударга байдлын түвшний үнэлгээ

3.4. Хэрэглэгчийн үнэлгээ

ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

 НЭГ.БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДҮНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ

1.1.Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт

Тус хэлтэс нь 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар хамаарал бүхий Засгийн газрын 21 шийдвэрийн 22 заалт, аймгийн ИТХ-ын 4 шийдвэрийн 4 заалт, аймгийн Засаг даргын 19 шийдвэрийн 30 заалтын хэрэгжилтийг гарган аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст болон Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст  хугацаанд нь  хүргүүллээ.

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнгээр хяналтад авсан нийт 44  шийдвэрийн 56 заалт нь бүгд бүрэн хэрэгжсэн байна.

1.2.Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт

Тус хэлтсээс аймгийн Засаг даргын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх “Шинэ хөгжлийн зам”  үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн 17 зорилтын 24 арга хэмжээг хяналтанд авч хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

Тайлант хугацааны хөтөлбөрийн биелэлтийг хагас бүтэн жилээр гарган 2021.05.27, 2021.11.15-нд аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст тус тус хугацаанд нь хүргүүлсэн болно.

Эдийн засгийн бодлого:

2.1.Татварын тайлагналт, хураалтын үйл ажиллагааг цахимжуулж, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх замаар татварын үйлчилгээг иргэд, татвар төлөгчдөд хүндрэлгүй болгож, татварын бааз суурийг нэмэгдүүлнэ чиг үүргийн хүрээнд:

2.1.1.Татвар төлөгчийг бүртгэх, тайлан хүлээн авах, татварын хөнгөлөлт эдлүүлэх, сургалт, сурталчилгаа хийх үйлчилгээг татвар төлөгчийн сегментийн ангилалд нийцүүлэн чанартай, хүртээмжтэй, шуурхай хүргэн төсвийн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх:

Татварын II-р шинэчлэлийн хүрээнд татварын албаны үйлчилгээ бүрэн цахимжсан бөгөөд 2021 оны байдлаар 98 хуулийн этгээд шинээр бүртгэгдэж, татвар төлөгчийн тоо 4.8 хувиар, иргэн 2936 татвар төлөгчөөр буюу 8 хувиар нэмэгдсэн байна. Татвар төлөгч хуулийн этгээд, иргэний 2020 оны 4-р улирлын 17 төрлийн тайлангаас хуулийн этгээдээс 16 төрлийн 4365 тайлан хүлээн авахаас 4083 тайланг хүлээн авч ирц 94 хувиар, татвар төлөгч иргэнээс ХХОАТ-ын төрлийн 114475 тайланг хүлээн авахаас 10955 хүлээн авч ирц 75 ханган биелүүллээ. 2021 оны I, II, III-р улирлын 15 төрлийн тайланг 7309 тайлан хүлээн авахаас 7165 тайланг хүлээн авч 98.1 хувиар ирц ханган ажилласан нь ТЕГ-аас баталсан үйл ажиллагааны стандарт түвшинг 100 хувь хангалаа. Татварын багц хуулийн хүрээнд хуулийн дагуу татвар төлөгчид хөнгөлөлт олгох чиг үүргийн дагуу 2021 онд 804 иргэний 411,862.5 мянган төгрөгийн, 4 хуулийн этгээдийн 10,253.3 мянган төгрөгийн буцаан олголтыг олгоод байна. Татварын II-р шинэчлэлийн хүрээнд татварын багц хуульд орсон өөрчлөлт, шинээр батлагдсан хуулийг сурталчлах, татварын хуулийн хэрэгжилтийг  үйл ажиллагаанд мөрдөж байгаа чиг хандлагаар нь татвар төлөгчдийг 4 сегментэд ангилж сегмент тус бүр  тохирсон сургалтын төлөвлөгөө гаргаж сургалт зохион байгуулан ажиллаж байна.  Тайлант хугацаанд ХХОАТ, Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуулиар 178 удаагийн зохион байгуулсан сургалтад 4500 гаруй татвар төлөгч иргэд танхимаар, хуулийн этгээдийн 45 удаагийн сургалтад  давхардсан тоогоор 1458  татвар төлөгч цахимаар тус тус хамрагдсан байна. Татвар төлөгчид зориулсан 28 төрлийн гарын авлагыг боловсруулан 8000 гаруйг хэвлэн татвар төлөгчдөд хүргэлээ. Булган аймгийн Татварын хэлтэс цахим хуудсаар өдөр тутамд 2-3 удаагийн мэдээллийг тогтмол хүргэж ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд улсын төсөвт 1,193,582,0 мянган төгрөг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэйгөөс 1,525,405.0 мянган төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөөг 127.8 хувь, аймгийн төсөвт 20,782,615.0 мянган төгрөг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэйгөөс 26,056,077.0 мянган төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөөг 125.3 хувь, орон нутгийн төсвийн орлогод 3,320,554.0 мянган төгрөг төвлөрүүлэхээс 3,465,072.0 мянган төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөөг 104.4 хувиар тус тус биелүүллээ.

2.1.2.Мэдээллийн технологийн дэвшлийг /ТУНС/ үйл ажиллагаандаа бүрэн нэвтрүүлж цахим татварын алба болох:

Татварын албаны үйлчилгээг 100 хувь цахимаар үзүүлж байгаа бөгөөд 2021 оны байдлаар татвар төлөгч  2936 иргэн, шинээр үүсгэн байгуулагдсан 98 аж ахуйн нэгжийг татварын цахим e-tax.mta.mn-д холбож, цахимаар ирүүлсэн хүсэлтийг хүлээн авч баталгаажуулан татварын бааз суурийг өргөтгөн ажиллалаа. Татвар төлөгч татварын алба хооронд холбож байдаг e-tax.mta.mn-д хандаж татварын төрлөөр нэмж бүртгүүлэх 236 татвар төлөгчийн хүсэлтээр  ТТ-11 төрөлд 91, ХХОАТ төрөлд 186 татвар төлөгчийг татварын төрлийн бүртгэлд нэмж бүртгэн бүртгэх эрх бүхий байгууллагаас ирүүлсэн мэдээллийг үндэслэн хөрөнгийн татвар төлөгчийн бүртгэлд 2003 татвар төлөгчийг нэмж бүртгэсэн байна. Тайлант онд 102682 цахим нэхэмжлэхээр 23,834,916.3  мянган төгрөгийн албан татварын орлогыг цахимаар төвлөрүүлээд байна. 2021 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар давхардсан тоогоор 7356 удаагийн лавлагаа тодорхойлолтыг цахимаар олгож ажилласан байна.

2.1.3.Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хуулийн дагуу цахим төлбөрийн баримтыг бүрэн нэвтрүүлж, татварын бааз, суурийг нэмэгдүүлэх:

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн дагуу нэгдсэн системд холбогдвол зохих НӨАТ суутган төлөгч 277 татвар төлөгчөөс 277 татвар төлөгч буюу 100 хувь, НӨАТ суутган төлөгч биш 7546 татвар төлөгчөөс 6779 татвар төлөгчийг буюу 90 хувийг QR системд хувийг холбосон. Тайлант хугацаанд НӨАТ суутган төлөгчөөр бүртгүүлэх болзол хангасан болон сайн дураар бүртгүүлэх хүсэлт ирүүлсэн 74 татвар төлөгчийг суутган төлөгчөөр бүртгэж НӨАТ суутган төлөгчийн тоо 30 хувиар өссөн байна.

ХОЁР. БАЙГУУЛЛАГЫН ЧИГ ҮҮРГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ

2021 оны Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг гарган аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс, Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст хугацаанд нь хүргүүллээ. Засаг даргатай байгуулсан гэрээний үүргийн биелэлт дунджаар 96.6 хувьтай байна.

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт:

2.1.Татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, татвар төлөгчийг мэдээллээр ханган зөвлөгөө өгөх, сургалт сурталчилгаа явуулах:

Тайланд онд тус албаны баазад бүртгэлтэй 1847 хуулийн этгээдийг хууль мөрдөлтийн зан хандлагаар 4 сегмент ангилан, ангилал тус бүрт тохирсон сургалт, сурталчилгааны 23 заалт бүхий төлөвлөгөөг гаргаж хэлтсийн даргаар батлуулан мөрдөж ажиллаж байна. Сургалтад жижиг сегментийн 2-р ангилалд 256, 3-р ангилалд 128, Бичил сегментийн 1-р ангилалд 361, 2-р ангилалд 487, 3-р ангилалд 479, 4-р ангилалд 136 хуулийн этгээд хамрагдсан байна.

Төлөвлөгөөнд тусгагдсан агуулга бүхий сурталчилгааг Татварын хэлтсийн цахим Facebook хуудсаар 5519, bulgan.gov.mn сайт-д 15, tax family-д 5, нийт 5539 мэдээ мэдээллийг татвар төлөгчдөд түгээсэн байна. “Булганы мэдээ” сонинд жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг “Татвар төлөгчдийн өдрүүд” арга хэмжээгээр зохион байгуулсан ажлын товч тайлан, хуулийн шинэчлэл болон татварын хэлтсийн цаг үеийн талаар 2 удаагийн мэдээ мэдээлэл нийтлүүлж ажиллалаа.

“Сайхан монгол” телевизтэй хамтран ажиллаж татварын үйл ажиллагааны сурталчилгаа, мэндчилгээ, шууд нэвтрүүлэг, Live нээлт, сурвалжлага, татварын хуулийг сурталчилсан шторк үгэн зар, захиалгат нэвтрүүлэгийг 117 удаа, Сайхан монгол радиогоор 49 удаа хуулийн хугацаатай холбоотой зар мэдээг түгээсэн байна.

Цахим орчинд түгээсэн сурталчилгааны баннер, шторктой холбоотой санал хүсэлт гомдол гараагүй бөгөөд тус хэлтсээс цахим орчинд байршуулсан сурталчилгаанд тайлант хугацаанд сурталчилгааг дэмжсэн лайк 6413 шэйр 16000 удаа хийгдсэн байна.

Тайлант хугацаанд давхардсан тоогоор биечлэн-21000 гаруй, утсаар-19762, цахимаар-8127, 1800-1288 дугаарын тусгай утсаар-10677, нийт 59566 татвар төлөгчид зөвлөгөө мэдээлэл, зааварчилгааг татвар төлөгчдөд хүргэсэн.

Тус албанаас тайлант онд татварын 12 төрлийн хуулиар 16 төрлийн гарын авлага бэлтгэж, Татварын ерөнхий газраас гаргасан 8 төрөл нийт 24 төрлийн  гарын авлага боловсруулан 8600 ширхгийг хэвлэж татвар төлөгчдөд хүргээд байна.

1.Татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих:

ТЕГ-ын даргын 2021 оны А/41 тоот тушаалаар батлагдсан “Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу 40 хуулийн этгээдийн 2017-2020 оны баримтад татварын хяналт шалгалт хийж 4,472,303,7 мянган төгрөгийн зөрчил илрүүлж 310,517,1 мянган төгрөгийн нөхөн татвар, торгууль, алданги ногдуулж төлөвлөгөөг 100 хувь,  төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтаар татан буугдах хүсэлт ирүүлсэн2 ААН-ийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж 18443,3 мянган төгрөгийн зөрчилд 2488,4 мянган төгрөгийн нөхөн татвар, торгууль, алдангийг тус тус ТУБ-ийн актаар нөхөн ногдуулж төлөвлөгөөг 100 хувь биелүүлэн ажиллалаа.

556 татвар төлөгчийн 20606300,0 мянган төгрөгийн хөндлөнгийн мэдээллийг хүлээн авч мэдээлэл баталгаажуулах журмын 2.3.2 дахь заалтын дагуу 100% баталгаажууллаа. Хяналт шалгалтанд хамрагдсан хуулийн этгээдээс 15 татвар төлөгчийн 11 ширхэг 260,500,0 мянган төгрөгийн мэдээллийг цуглуулж хөндлөнгийн мэдээллийн санг баяжууллаа.

Нэгдсэн системд холбогдвол зохих НӨАТ суутган төлөгч 282 татвар төлөгчөөс 282 татвар төлөгч буюу 100 хувь, НӨАТ суутган төлөгч биш хуулийн этгээд  1343 татвар төлөгчөөс 1343 татвар төлөгчийг буюу 100 хувь, QR системд 8904 татвар төлөгч иргэнийг холбохоос 78.3 хувь буюу 6970 иргэнийг холбоод байна.

Хэлтсийн даргаар батлуулсан удирдамжийн дагуу 3, 4, 10 сард цахим төлбөрийн баримт илгээж буй байдалд хяналт тавьж нийт 295 иргэдийн үйл ажиллагааг шалгаж 105 иргэн бэлэн мөнгөний машинтай, 15 иргэн цахим төлбөрийн баримтаас баримт хэвлэж, 166 татвар төлөгч QR кодоор баримт  олгож байлаа. Баримт хэвлээгүй 2 татвар төлөгчийг зөрчлийн хуулиар хариуцлага тооцлоо.

НӨАТ-ын хуулийн дагуу цахим төлбөрийн баримт олгоогүй 5 хувь хүн, 3 хуулийн этгээдэд 5250,0 мянган төгрөгөөр торгуулийн арга хэмжээ авч төлбөрийг бүрэн төлүүлээд байна.

Тайлант хугацаанд утсаар 5, цахимаар 1, е-баримт аппликейшнээр 549, нийт 555 гомдол хүлээн авч 475 гомдлыг хугацаанд нь бүрэн шийдвэрлэж гомдол тодорхойгүй 3, шийдвэрлэх боломжгүй 10 гомдол, нийт 13 гомдлыг татвар төлөгчид хуулийн хугацаанд нь буцаасан байна.

2.Улс, орон нутгийн төсвийн татварын орлого бүрдүүлэх:

Тайлант хугацаанд улсын төсөвт 1,193,582,0 мянган төгрөг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэйгөөс 1,525,405.0 мянган төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөөг 127.8 хувь, аймгийн төсөвт 20,782,615.0 мянган төгрөг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэйгөөс 26,056,077.0 мянган төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөөг 125.3 хувь, орон нутгийн төсвийн орлогод 3,320,554.0 мянган төгрөг төвлөрүүлэхээс 3,465,072.0 мянган төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөөг 104.4 хувиар тус тус биелүүллээ.

Тайлант хугацаанд аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар, хөрөнгийн татвар зэрэг нийт 7 татварын төрөлд нийт 30646 татвар төлөгчийг хамруулахаас 15723 татвар төлөгчийг татварт хамруулаад байна.

Татварын тайлангаар ногдуулсан өмнөх оны 4,856,642.1 мянган төгрөгийн татварын өрийг барагдуулахаас 2,580,321.2 мянган төгрөгийг барагдуулж 53.5 хувь, хяналт шалгалтын актаар ногдуулсан өмнөх оны татварын 75,572.4 мянган төгрөгийн өрнөөс 41,196.0 мянган төгрөгийг буюу 54.5 хувь, тайлант хугацаанд татварын тайлангаар ногдуулсан 9,928,733.0 төгрөгөөс 7,206,879.0 мянган төгрөгийг  буюу 72.6 хувь, хяналт шалгалтын актаар ногдуулсан татварын 316,269.1 төгрөгийн өрөөс 137,439.5 мянган төгрөгийг буюу 60.3 хувийг тус тус хураан барагдуулаад байна.

3.Төрийн захиргааны удирдлагаар хангах, хүний нөөц, төсөв санхүүгийн зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэх:

Тайлант хугацаанд тус хэлтэс нь ТЕГ-ын даргын 2020 оны А/103 дугаар тушаалын дагуу 40 орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна. Өндөр насны тэтгэвэрт гарсан Хангал сумын байцаагчийн ажлын орон тоонд төрийн албанд ажиллаж байсан 1 албан хаагчийг шилжүүлэн, хүүхэд  асрах чөлөө авсан сумдын 5 албан хаагчийн оронд 5 гэрээт ажилтныг хэлтсийн даргын тушаалаар томилон тушаал болон албан хаагчийн холбогдох материалыг ТЕГ-ийн ТЗУГ-т хүргүүлэн тухай бүрд нь хянуулан ажиллалаа. Мөн өвчний улмаас болон өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдсөн 2 албан хаагчийн ажлын байранд 2 иргэнийг томилуулахаар холбогдох материалыг хүргүүлэн ТЕГ-ын даргын Б/345, Б/519 тоот тушаалаар томилууллаа.

Байгууллагын болон 17 төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг Засгийн газрын 2020 оны 216, 217, 218 дугаар тогтоол, ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалын дагуу боловсруулан хэлтсийн даргаар батлуулан 100 хувь ТУНС-д бүртгэн сар бүрийн гүйцэтгэлийг тасгийн дарга үнэлэн хэлтсийн даргаар баталгаажуулан ажиллаж байна. Эхний хагас жилийн төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн тайланг Хэлтсийн даргын 2021 оны А/27 тоот тушаалаар байгуулсан үнэлгээний баг, сүүлийн хагас жилийн тайланг Хэлтсийн даргын А/58 дугаар тушаалаар байгуулсан үнэлгээний баг тус тус үнэлэн 2 албан хаагчийн зэрэг дэвийг нэмэгдүүлэх, 2 албан хаагчид зэрэг дэв шинээр олгуулах саналыг удирдлагад танилцуулан холбогдох материалыг ТЕГ-т хүргүүлэхээр шийдвэрлэлээ. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үнэлгээг Хэлтсийн даргын А/30, А/62 тоот тушаалаар баталгаажууллаа.

Булган аймгийн Татварын хэлтсийн 2021 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2 зорилго бүхий 13 хэрэгжүүлэх арга хэмжээний  төлөвлөгөөг  хэлтсийн даргаар батлуулан үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж, хагас бүтэн жилээр  хэрэгжилтийг гарган 2021.06.01, 2021.12.01-нд Татварын ерөнхий газарт  хүргүүлэв.

Хуульд заасан хугацаанд хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг гаргах ёстой 22 албан хаагч хугацаандаа гаргасныг тус хэлтсийн эрх бүхий албан тушаалтан баталгаажуулан 2 сарын 15-ны дотор, ХАСХОМ тайланг 1,2,3 маягтаар гарган ТЕГ-ын ЭБАТ-д хүргүүллээ. Мөн аймгийн ЗДТГ-ын хууль эрх зүйн хэлтэст цахимаар хүргүүлсэн болно.

Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн дагуу байгууллагын батлагдсан төсвийн хуваарийн дагуу үйл ажиллагааны зардлыг анхан шатны баримтыг бүрэн бүрдүүлэн, зориулалтын дагуу зүй зохистой зарцуулан, сар бүрийн Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг хуулийн хугацаанд холбогдох газруудад хүргүүлэн ажиллаж байна. 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд Төрийн Аудитын байгууллагаас “Итгэл үзүүлсэн” бөгөөд санхүүгийн тайлан болон төсвийн гүйцэтгэлийн аудитлагдсан тайланг дээд шатны байгууллагад хүргүүлэн цахим тайлангийн системд хуулийн хугацаанд мэдээлэн ажиллалаа

2.1.ТАТВАРЫН АЛБАНЫ АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧДЫН НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ЧИГ ҮҮРГИЙН ХҮРЭЭНД:

Татварын ерөнхий газрын даргын 2021 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/44 дугаар тушаалаар батлагдсан “Татварын албаны ажилтан, албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийг үйл ажиллагаандаа мөрдөн, хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээг хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулан ажиллалаа. Үүнд:

Хүний нөөцийн чадамжийг бэхжүүлэх, үйл ажиллагааны

тасралтгүй байдлыг хангах чиглэлээр:

ТЕГ-ын даргын 2020 оны А/18 тоот тушаалаар батлагдсан харьяа нэгжийн бүтэц, чиг үүрэг, А/43 дугаар тушаалаар батлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтыг үндэслэн албан хаагчдын ажил үүргийн хуваарийг тасгууд ажлын байр тус бүрээр шинэчлэн гаргаж ажил үүргийг тэнцвэржүүлэн хувиарлалаа.

Хэлтсээс татвар төлөгчдөд үзүүлэх үйлчилгээг түргэн шуурхай байлгах, асуудлыг бүрэн шийдвэрлэж сурах дадлыг эзэмшүүлэх, татварын хууль тогтоомжийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор албан хаагчдыг сургалтад хамруулах, шинээр томилогдсон 6 албан хаагчийг ажлын байранд дадлагажуулах сургалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Ингэснээр албан хаагч нь ажилдаа түргэн дадлагажих, үйлчилгээ үзүүлж байгаа татвар төлөгчдөдөө хөнгөн шуурхай, асуудлыг нь бүрэн шийдвэрлэх чадвартай болж хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдлээ.

Тайлант хугацаанд Татварын ерөнхий газраас зохион байгуулсан удирдах албан тушаалтны сургалт, татварын өр хураан барагдуулах чадварыг төлөвшүүлэх, Татварын ерөнхий газрын даргын баталсан мэдээллийн аюулгүй байдлын журам, татвар хураагчийг мэргэшүүлэх зэрэг 33 удаагийн сургалтад давхардсан тоогоор 187 албан хаагчид цахимаар суралцан www.e-learning.mta.mn системээр сургалтын өмнөх болон дараах сорилын шалгалтыг тухай бүр нь амжилттай өглөө.

Авлигтай тэмцэх газраас зохион байгуулсан “Авлигын эсрэг” 2 удаагийн цахим сургалтад 30 албан хаагч, төрийн албаны зөвлөлөөс зохион байгуулсан “Үр дүнд суурилсан хяналт шинжилгээ үнэлгээ” цахим сургалтад хэлтсийн 30 албан хаагч хамрагдан сорил шалгалтад тэнцэн бүгд цахим гэрчилгээгээ гардан авлаа. Удирдлагын академиас зохион байгуулсан “Алсын хараа-2050” сэдэвт богино хугацааны зайн сургалтад 2 албан хаагч амжилттай хамрагдлаа.

Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс зохион байгуулсан байгууллагын стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, байгууллагын болон төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулах цахим сургалтад хэлтсийн дарга, захиргаа, хуулийн тасгийн дарга нар тус бүр 2 удаа хамрагдлаа. Бусад байгууллагаас зохион байгуулсан сургалтын талаарх мэдээллийг хэлтсийн нийт албан хаагчдад 4 удаагийн сургалтыг цахим болон танхимаар зохион байгуулж, давхардсан тоогоор нийт 62 албан хаагчийг хамруулж ажиллалаа.

Засгийн газрын 2020 оны 96 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр III” болон аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/11 тоот захирамжаар баталсан “Үндэсний өв, бичиг, соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх” жилийн хүрээнд хэлтсийн нийт 22 албан хаагч монгол бичгийн хичээлд хамрагдаж явцын 3 удаагийн шалгалтаа амжилттай өгсөн ба хэлтсийн 5 албан хаагч Булган сумын хэмжээнд зохион байгуулсан “Монгол бичиг бидний бахархал” сэдэвт уралдаанд амжилттай оролцлоо.

Монголын татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэгээс зохион байгуулсан татварын мэргэшсэн зөвлөхийн эрх олгох цахим сургалтад хэлтсийн 4 албан хаагч хамрагдаж 3 албан хаагч мэргэшсэн зөвлөхийн эрх олгох, сунгах шалгалтын журмыг ханган тэнцэж, 1 албан хаагч 2 шалгалтын хөнгөлөлттэй болж, 1 албан хаагч татварын мэргэшсэн зөвлөхийн хугацаагүй эрхээ авсан байна.

Дэлхий нийтэд тархаж байгаа шинэ коронавируст /КОВИД-19/ халдварт өвчинтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор улсын хэмжээнд бүх нийтийн бэлэн байдлын болон өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд аймаг, сумын Засаг даргын гаргасан тогтоол шийдвэрийг бүрэн хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Хэлтсийн хэмжээнд Улсын болон аймгийн онцгой комиссын тушаал, аймаг, сумын Засаг даргын захирамжийг үндэслэн хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь, 0-12 насны хүүхэдтэй ээжийн зайнаас буюу гэрээр ажиллах хуваарийг Хэлтсийн даргын 2021 оны А/16, А/19, А/24 тоот тушаалаар 3 удаа тус тус батлан хэрэгжүүллээ.

ТЕГ-ын хөрөнгө оруулалтаар 17 төрийн жинхэнэ албан хаагчид 9097,3 мянган төгрөгийн үнэ бүхий дүрэмт хувцас, энгэрийн тэмдгийг олгосон ба төрийн үйлчилгээний ажилтан, албан хаагчид ажлын тусгай хувцас, хамгаалах болон үйлчилгээнд шаардлагатай 647,9 мянган төгрөгийн хэрэгсэл, материалаар тасралтгүй хангаж ажиллалаа.

Ажлын байрны нөхцөл, хангамжийг сайжруулах чиглэлээр:

Тайлант хугацаанд Татварын ерөнхий газраас 11 зөөврийн компьютер, 7 ширээ, 4 сейф, 8 сандал нийт 28.2 сая төгрөгийн хөрөнгийг  балансаас балансад хүлээн авч албан хаагчдын ажлын байранд ажиллахад шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдан ажлын байрны нөхцөлийг дээшлүүллээ.

Албан хаагчийн ажлын цаг ашиглалтад хяналт тавих, аюулгүй ажиллах нөхцөлийг хангах зорилгоор ажлын байрны дотор болон гадна талбайд нийт 11 камер, галын утаа мэдрэгч 10 төхөөрөмжийг нийт 6,0 сая төгрөгөөр авч суурилууллаа.

Албан хаагчийн ажиллах нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор өрөө, тасалгааны гэрэлтүүлгийг 543,0 мянган төгрөгийн лед гэрлээр шинэчиллээ.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үйлчлэх зориулалт бүхий үүдний шатыг 2,5 сая төгрөгөөр засварласнаар татвар төлөгчдөд үйлчилгээ үзүүлэх аятай нөхцөлийг бүрдүүллээ.

Жижиг болон бичил татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн албан хаагчдад татварын өр хураан барагдуулах, нэхэмжлэх гардуулах, татвар төлөгчийг QR-д холбох зэрэг ажлаар гадуур ажиллах тухай бүрд нь албаны тээврийн хэрэгслээр  тогтмол үйлчлэхэд зориулан 1252,8 мянган төгрөгийн шатахууныг зарцуулсан байна. Мөн сумдын албан хаагчдын албан хэрэгцээнд зориулан хэлтсийн даргын  тушаалаар 2 удаа 1260,0 мянган төгрөгийн шатахуун, холбооны зардлыг олгож зарцуулалтын тайланг авч нэгтгэн үр дүнг нь тооцон ажиллаж байна.

Нэг цэгийн үйлчилгээнээс бусад өрөө, тасалгаанд гаднаас татвар төлөгч иргэдийг нэвтрүүлэхийг хязгаарлан үйлчилж байгаа бөгөөд татвар төлөгчдийн халууныг хэмжин гар ариутгагч уусмал, спиртэн суурьтай хөвөнгөөр гарыг нь ариутган хүн хоорондын зайг баримтлуулан үйлчилгээ үзүүлж байна. Өөрсдийн нөөц бололцоонд тулгуурлан ариутгал хийх зорилгоор мананцар үүсгэгчийг ариутгагч бодисын хамт 110,0 мянган төгрөгөөр худалдан авч байгууллагын дотор, өрөө, тасалгаанд тогтмол ариутгалыг хийж байгаа ба тайлант хугацаанд Аймгийн Эрүүл мэндийн газар болон хэлтсийн албан хаагчдыг сурган дадлагажуулж дотор, гадна талбайд ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг 14 хоног тутамд нийт 23 удаа хийлээ.

Ажилтан албан хаагчийг орон сууцны нөхцөлөө сайжруулах,

орон байраар хангагдахад нь хөрөнгө санхүүгийн болон

зохих туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр:

Байгууллагын албан хаагчдаас тус хэлтсийн эзэмшлийн орон сууцыг түр хугацаагаар эзэмших /түрээслэх/ өргөдөл, хүсэлтийг хүлээн авч судалж, жил бүр 1 албан хаагчтай хөрөнгө түрээслэх гэрээ байгуулан нийгмийн асуудлыг шийдэн ажиллаж байна.

Тайлант хугацаанд албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах, тогтвор суурьшилтай үр бүтээлтэй ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор хөнгөлөлттэй үнээр татварын ажилтны орон сууц барих газрын асуудлыг аймгийн ЗДТГ-аас бүрэн шийдвэрлүүлээд байна.

Албан хаагчийн цалин хөлс, нөхөх төлбөр, тусламж,

шагнал урамшууллын чиглэлээр:

Албан тушаалын цалингийн батлагдсан сүлжээ, нэмэгдэл хөлс болон үр дүнгийн шагнал олгох журмыг үндэслэн албан хаагчдад сар бүрийн 10-ны дотор урьдчилгаа цалин, 25-ны дотор сүүлийн цалинг олгож байна.

Ажилтан албан хаагчдын ажил үүргийн биелэлтийг сар бүр дүгнэж, эхний             11 сарын байдлаар цалингийн зардалд 477317.9 мянган төгрөг зарцуулснаас үндсэн цалинд 331937.6 мянган төгрөг, төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл 18838.4 мянган төгрөг, зэрэг дэвийн нэмэгдэлд 25853.5 мянган төгрөг, ур чадварын нэмэгдэлд 7217.3 мянган төгрөг, хоол унааны хөнгөлөлтөнд 45348.0 мянган төгрөг, үр дүнгийн урамшуулалд 42589.6 мянган төгрөг, мэргэшлийн зэргийн болон ажил хавсран гүйцэтгэсний 5533.5 мянган төгрөгийг тус тус олгоод байна.

Төрийн захиргааны албан хаагчдын албан тушаалын зэрэг дэвийг ахиулах тухай ТЕГ-ын даргын 2021 оны А/07 дугаар тушаал,  хэлтсийн даргын 2021 оны 01 сарын 13-ны өдрийн А/02 дугаар тушаалаар хэлтсийн нийт албан хаагчдын цалингийн нэмэгдлийг 2021.01.01-ны өдрөөс эхлэн олгохоор хэлтсийн даргын тушаал гарган мөрдөн ажиллаж байна. Засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар тогтоол, Сангийн сайдын 2020 оны 168 дугаар тушаалаар батлагдсан “Татварын улсын байцаагчид үр дүнгийн урамшуулал олгох журам”-ын дагуу төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчдад сар, улирал тутам үр дүнгийн урамшуулал олгож байна.

Ар гэрт нь гачигдал гарсан, өөрөө гадаадад эмчлүүлсэн, гэр бүлийн гишүүн нь урт хугацаагаар эмчлүүлэх шаардлагатай 3 албан хаагчийн хүсэлтийг ТЕГ-т уламжлан 2740,0 мянган төгрөгийн тэтгэмжийг шийдвэрлүүллээ. 2022 оны 01-сарын 01-ний өдрөөс ажлаас чөлөөлөгдөх мэдэгдэл авсан 2 албан хаагчид 620,0 мянган төгрөгийн тэтгэмж, нийт 6 албан хаагчид 3360,0 мянган төгрөгийн тэтгэмжийг Хэлтсийн даргын тушаалаар олголоо.

Тайлант хугацаанд ажил үйлсээрээ хамт олноо манлайлан ажилласан 4 албан хаагчийг ТЕГ-ын шагналаар, 9 албан хаагчийн Аймгийн ИТХ болон Засаг даргын шагналаар тус тус шагнууллаа.

Ажилтан албан хаагчийн эрүүл мэндийг хамгаалах,

бие бялдрыг хөгжүүлэх чиглэлээр:

Албан хаагчид эрүүл мэндийг дэмжих зорилгоор ажлын байрны дасгалыг өдөр бүрийн 11:00, 16:00 цагуудад хийж хэвшүүллээ. Улсын хэмжээнд 3-4 сард зохион байгуулсан цахим гүйлт аянд байгууллага хамт олноороо нэгдэн амжилттай оролцож нийт 1500 гаруй км замыг туулсан ба Жижиг татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн татварын улсын байцаагч М.Сэргэлэнбат цахим гүйлтэд идэвхтэй оролцож эрэгтэй төрөлд аймгийн хэмжээнд 1 дүгээр байр эзэлсэн болно. 6 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 14 хоногийн хугацаатай зохион байгуулагдсан “Дасгал хөдөлгөөн хийцгээе” аянд хэлтсийн нийт хамт олон идэвхтэй оролцон өдөр тутмын алхалтаа цахимаар бүртгүүлэн хамрагдлаа.

Аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдсан “Цахим гимнастрада” уралдаанд ажлын байрны дасгалын төрлөөр амжилттай оролцлоо.

Албан хаагчдыг цах тахлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор вакцинд хамрагдалтыг идэвхжүүлэн ажилласны дүнд вакцины I, II тунд 100 хувь, III тунд 84,4 хувь хамрагдаад байна.

Хэлтсийн конторын барилгын хана, хаалга, хаалганы бариул, ариун цэврийн өрөөний гэрлийн унтраалга, ажлын байр, талбай, тоног төхөөрөмж, эд зүйлсийг 2 цаг тутамд чийгтэй цэвэрлэгээ хийж, халдваргүйжүүлэн ажиллаж байна.

Ариун цэврийн өрөөнд гар угаах саван, хуурай сальфетк, албан хаагчдын бусад өрөө тасалгаа бүрд спиртэн суурьтай гар халдваргүйжүүлэх уусмалыг тогтмол байршуулсан байна.

Хэлтсийн албан хаагчдад нэг удаагийн бээлий, маск, гар ариутгагч санитол зэргийг тогтмол олгож байгаа ба халуун аарц, чацаргана ариутгалын бодис зэргийг худалдан авахад  нийт 1928,9 мянган төгрөгийг зарцуулаад байна.

2.3.ТАТВАРЫН АЛБАНЫ АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧДЫН СУРГАЛТ ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД:

Тайлант хугацаанд Татварын ерөнхий газрын даргын 2021 оны А/51 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Монголын татварын албаны ажилтан, албан хаагчийн сургалт хөгжлийн хөтөлбөр”, тус хөтөлбөрийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу 2021 оны хэлтсийн албан хаагчдын дотоодын сургалтын төлөвлөгөөг хэлтсийн даргаар батлуулан хэрэгжүүлж ажиллаж байна.

Дэлхий нийтийг хамарсан цар тахлын хэмжээнд олноор цуглах, олон нийтийг хамарсан сургалтыг хориглосон байгаа хэдий ч Хэлтсийн даргын баталсан албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн дотоод сургалтын жилийн төлөвлөгөөний дагуу өөрсдийн нөөц бололцоонд тулгуурлан хэлтсийн албан хаагчдад тухай бүр цахим хэрэгслээр 23 удаа цаг үеийн шинжтэй мэдлэг, мэдээллээр хангах, шинэчлэн батлагдсан журам, аргачлалыг танилцуулах сургалтыг зохион байгуулж ажиллалаа. Мөн татварын хуулийн шинэчлэлийн талаар зохион байгуулж байгаа цахим сургалтыг хэлтсийн албан хаагч нар уншиж судлан үйл ажиллагаандаа бүрэн ашиглаж байна.

Монголын татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэгээс зохион байгуулсан татварын мэргэшсэн зөвлөхийн эрх олгох цахим сургалтад хэлтсийн 4 албан хаагч хамрагдаж 3 албан хаагч мэргэшсэн зөвлөхийн эрх олгох, сунгах шалгалтын журмыг ханган тэнцэж, 1 албан хаагч 2 шалгалтын хөнгөлөлттэй боллоо. 1 албан хаагч татварын мэргэшсэн зөвлөхийн хугацаагүй эрхээ авсан байна.

Нийт албан хаагчдыг цахим болон танхимын дараах сургалтад хамруулаад байна. Үүнд:

Хичээлийн сэдэв Зохион байгуулсан хугацаа Албан тушаалтан Хамрагдсан байцаагчийн тоо
1 Үнэ шилжилтийн тайлан хүлээн авах тухай 2021.02.10 ТЕГ-ийн ТТҮГ 9
2 Үнэ шилжилтийн тайлан хүлээн авах тухай 2021.03.08 ТЕГ-ийн ТТҮГ 9
3 “Үр дүнд суурилсан бодлого төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ үнэлгээ” 2021.04.10-2021.04-14 Төрийн албаны зөвлөл 30
4 Удирдах ажилтны сургалт 2021.04.15-2021.04-16 ТЕГ 5
5 Татвар хураагчийн чиглүүлэх сургалт 2021.04.19-2021.04.26 ТЕГ 1
6 Татварын бүртгэл мэдээллийн санг бүрдүүлэх, мэдээллийг хадгалах, хамгаалах, ашиглах, ашиглалтанд хяналт тавих 2021.05.27 ТЕГ 34
7 Авлигын эсрэг цахим сургалт 2021.05.19 АТГ 2
8 7 хоног тутмын богино хугацааны сургалт “Утсаар дуудлага хүлээн авах” 2021.04.14, 2021.04.21, 2021.04.28 ТЕГ 15
9 7 хоног тутмын богино хугацааны сургалт “Хөндлөнгийн мэдээлэл” цуглуулах, баталгаажуулах, ашиглах” 2021.05.18 ТЕГ 5
10 Татвар хураалтын ажлыг эрчимжүүлэх сургалт /хураагч/ 2021.06.04 ТЕГ 5
11 Татвар хураалтын ажлыг эрчимжүүлэх  сургалт /1-5 жил ажилласан ТУБ/ 2021.06.08 ТЕГ 4
12 2020 оны хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мөрөөр хийгдсэн сургалт 2021.04.23 Тасгийн дарга нар 25
13 Авлигын эсрэг цахим сургалт 2021.06.18 Хуулийн зөвлөх 28
14 Бүтээмж-чанарын сургалт 2021.06.18 ХХҮГ-ийн мэргэжилтэн М.Дэлгэрмаа 15
15 “Алсын хараа”-2050 2021.02.01-2021.02.19 Удирдлагын академи 2
16 Байгууллагын стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан бичих аргачлал 2021.02.03 Аймгийн ЗДТГ 2
17 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал 2021.02.26 Д.Оюунгэрэл 15
18 Төрийн албаны тухай болон архив, бичиг хэргийн хөтөлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт 2021.06.18 Төрийн албаны зөвлөл 3
19 Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд анхаарах асуудал чиглүүлэх сургалт 2021.09.10 ТЕГ 3
20 Татварын шинэ хуулийн хэрэгжилтийг хангах, татвар хураалтын чиг үүрэг бүхий татварын улсын байцаагч нарын чадавхыг бэхжүүлэх 2021.09.13-2021.09.15 ТЕГ 7
21 Жижиг, Бичил татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн ТУБ /ТУАБ/ нарыг мэргэшүүлэх сургалт 2021.09.20-2021.09.24 ТЕГ 10
22 Хяналт шалгалтын тасгийн татварын улсын байцаагчийн мэргэшүүлэх сургалт 2021.09.20-2021.09.23 ТЕГ 4
23 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, төрийн албаны тухай хуулийн зохицуулалт 2021.09.29 ТЕГ 3
24 Хувь хүний татварын тасгийн татварын улсын байцаагчийг мэргэшүүлэх сургалт 2021.10.11-2021.10.15 ТЕГ 1
25 Татвар хураалтын чиг үүрэг бүхий ТУБ нарыг бэхжүүлэх сургалт 2021.11.09-2021.11-10 ТЕГ 5
26 Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль /цахим/ 2021.10.21 Аймгийн Прокурорын газрын прокурор Ц.Сувдаа 27
27 Газрын харилцаа, цахим шилжилт 2021.10.18 ГХБХБА мэргэжилтэн Б.Отгонжаргал 12
28 Галын аюулгүй байдал 2021.11.18 Аймгийн ОБГ Х.Чинзориг 15
 • Долоо хоног бүрийн Пүрэв гарагийн өглөөний 08:00 цагаас дотоод сургалтаар хэлтсийн нийт албан хаагчдад ТЕГ-ын даргын тушаалаар шинэчлэн батлагдсан журам, заавар, аргачлал болон цаг үеийн шинжтэй албан даалгавар, бусад чиглэлүүдийг тухай бүр нь танилцуулан үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна.
 • Сургалтад хамрагдсан албан хаагчид бусад албан хаагчдад сургалтын талаарх мэдээ, мэдээллийг хэлтсийн 7 хоног бүрийн шуурхай хуралдаан болон дотоод сургалтын цагаар тухай бүр нь танилцуулан ажиллалаа.
 • Шинээр томилогдсон 6 албан хаагчийг танхимаар дадлагажуулах 3-5 хоногийн сургалтад хамруулан программын болон ажлын байран дах сургалт, хууль тогтоомжийн талаар холбогдох бүхий л заавар зөвлөгөөг бүрэн өгч ажилд нь дадлагажууллаа.
 • Хамтран ажилладаг Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар, Автотээврийн төв, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Цагдаагийн газар /галт зэвсэг хариуцсан/-ын мэргэжилтнүүдтэй 2020 оны хамтын ажиллагаагаа дүгнэн, 2021 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын талаарх уулзалтыг зохион байгуулж төлөвлөгөөг хамтран батлуулан мөрдөж ажилласны үр дүнд уул уурхай эрхлэгч 22 хуулийн этгээдээс 1,586,923.2 мянган төгрөгийг, АТҮТ-тэй хамтран тээврийн хэрэгслийн үзлэг тооллогыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж 9838 татвар төлөгчийн 406,710.7 мянган төгрөгийг тээврийн хэрэгслийн албан татвараар төвлөрүүлж 1187 тээврийн хэрэгслийг бүртгэлээс хасч ажиллалаа.
 • Засгийн газрын 2020 оны 96 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр III” болон аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/11 тоот захирамжаар баталсан “Үндэсний өв, бичиг, соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх” жилийн хүрээнд хэлтсийн нийт 22 албан хаагч монгол бичгийн хичээлд хамрагдаж явцын 3 удаагийн шалгалтаа амжилттай өгсөн ба хэлтсээ төлөөлөн 5 албан хаагч Булган сумын хэмжээнд зохион байгуулагдсан “Монгол бичиг бидний бахархал” сэдэвт уралдаанд амжилттай оролцлоо.

Ажилтан, албан хаагч өөрсдийнхөө хариуцсан ажилд манлайлан мэдлэг, ур чадвараа дайчлан ажиллахын зэрэгцээ шинээр сурсан зүйлээ бусдад мэдээлэх, хуваалцаж байгаа байдлыг харгалзан Засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар тогтоол, Сангийн сайдын 2020 оны 168 дугаар тушаалаар батлагдсан “Татварын улсын байцаагчид үр дүнгийн урамшуулал олгох журам”-ын дагуу төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчдад сар, улирал тутам үр дүнгийн урамшуулалд 42589.6 мянган төгрөгийг олгоод байна.

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН: ЗАХИРГАА,

ХУУЛИЙН ТАСГИЙН ТУАБ                     /Д.ОЮУНГЭРЭЛ/

ХЯНАСАН:

ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                   /Д.ЛХАГВАСҮРЭН/